w_szkole_kryteria.pdf

(261 KB) Pobierz
QPrint
Co sprawdzaliĻmy na Sprawdzianie 2007?
(materiaþ dla uczniw, rodzicw i nauczycieli)
Prezentujemy zadania z arkusza egzaminacyjnego áW szkoleÑ. PogrupowaliĻmy je tak, jak
wyniki sprawdzianu zostanĢ przedstawione na zaĻwiadczeniach dla uczniw Î w 5 obszarach
umiejħtnoĻci:
• czytanie
• pisanie
• rozumowanie
• korzystanie z informacji
• wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
KaŇdy z obszarw zostaþ podzielony na poszczeglne umiejħtnoĻci Î zgodnie z zapisami
w standardach wymagaı egzaminacyjnych. Przy nazwach tych umiejħtnoĻci podaliĻmy mak-
symalnĢ liczbħ punktw do uzyskania, a pod nimi treĻę zadaı i opisy czynnoĻci ucznia. Po-
nadto w zadaniach z 4 odpowiedziami do wyboru zaznaczyliĻmy poprawne odpowiedzi,
a w zadaniach wymagajĢcych zapisania rozwiĢzania podaliĻmy przykþady prac ocenionych na
maksymalnĢ liczbħ punktw.
Najlepszym sposobem analizy zamieszczonego materiaþu jest jego wsplna lektura
i omwienie przez uczniw i rodzicw oraz uczniw i nauczycieli.
CZYTANIE
1) Czytanie tekstu literackiego [8 punktw]
Tekst I
To byþo fajne, to rozdanie nagrd. PrzyszliĻmy rano do szkoþy z naszymi tatusiami
i mamusiami, ktre ubraþy nas jak pajacw. MieliĻmy niebieskie ubrania i biaþe koszule. [...]
I ja, i reszta chþopakw czekaliĻmy z niecierpliwoĻciĢ na to rozdanie nagrd. Ale nie
z powodu nagrd [...]. CzekaliĻmy dlatego, Ňe po rozdaniu nagrd nie idzie siħ juŇ do szkoþy
i sĢ wakacje. [...]
Nagrody byþy dla wszystkich. Annaniasz, ktry jest pierwszym uczniem i pieszczoszkiem
naszej pani, dostaþ nagrodħ z arytmetyki, nagrodħ z historii, nagrodħ z geografii, nagrodħ
z gramatyki, nagrodħ z ortografii, nagrodħ z fizyki i nagrodħ za zachowanie. [...] Kleofas, kt-
ry jest ostatni w klasie, dostaþ nagrodħ za koleŇeıstwo, a ja dostaþem nagrodħ za elokwencjħ*.
Tata byþ bardzo zadowolony, ale pŅniej siħ trochħ rozczarowaþ, bo pani powiedziaþa mu, Ňe
w mojej elokwencji nagrodzono nie tyle jakoĻę, ile iloĻę. Muszħ zapytaę tatħ, co to zna-
czy. [...]
Po drodze do domu myĻlaþem sobie, Ňe to fajnie, Ňe szkoþa siħ skoıczyþa, Ňe nie bħdzie
lekcji ani ęwiczeı, ani kar, ani zabawy na pauzach i Ňe teraz nie bħdħ widziaþ kolegw przez
tyle miesiħcy, i Ňe nie bħdziemy siħ razem wygþupiaę, i Ňe bħdħ siħ czuþ okropnie sam.
Î CŇ to, Mikoþaju Î powiedziaþ tata Î nic nie mwisz? PrzecieŇ zaczħþy siħ twoje wyma-
rzone wakacje!
Wtedy zaczĢþem pþakaę i tata powiedziaþ, Ňe ze mnĢ moŇna zwariowaę.
Semp i Goscinny, Rekreacje Mikoþajka, Warszawa 1964
*elokwencja Î 1. umiejħtnoĻę piħknego, zrozumiaþego wypowiadania siħ
2. ironicznie: wielomwnoĻę, gadulstwo
1
28210438.011.png 28210438.012.png 28210438.013.png
Zadania
Uczeı:
1. Kto opowiada o zakoıczeniu roku szkolnego i rozdaniu na-
grd?
A. Tato.
B. Kleofas.
C. Annaniasz.
D. Mikoþaj.
rozpoznaje narratora
w tekĻcie literackim;
2. Mikoþaj byþ przekonany, Ňe w odĻwiħtnym ubraniu wyglĢda
A. powaŇnie.
B. Ļmiesznie.
C. atrakcyjnie.
D. elegancko.
odczytuje sens porwna-
nia:
;
3. Tato dowiedziaþ siħ od pani, Ňe Mikoþaj dostaþ nagrodħ za
A. maþomwnoĻę.
B. pilnoĻę.
C. gadatliwoĻę.
D. koleŇeıskoĻę.
odczytuje sens Ňartobliwej
wypowiedzi: oo
ooo
oo;
4. Dlaczego Mikoþaj zaczĢþ pþakaę?
A. Byþo mu przykro, Ňe inni dostali wiħcej nagrd.
B. RozŇaliþ go ironiczny komentarz wychowawczyni.
C. Martwiþ siħ, Ňe rozczarowaþ swego tatħ.
D. Zrozumiaþ, Ňe bħdzie mu brakowaþo kolegw.
odczytuje sens caþego tek-
stu Î okreĻla przyczynħ
zaskakujĢcej reakcji gþw-
nego bohatera.
Tekst II
Ostatnia lekcja
Na tej lekcji... Î jak na zþoĻę!
ze mnĢ dzieje siħ aŇ coĻ!
Niby siedzħ... niby sþucham...
Î ale sþucham jednym uchem!
Drugie ucho zaĻ tymczasem
þowi szept dalekich lasw...
Jedna noga tkwi pod stoþem,
zbħdna jak ten w pþocie koþek...
DrugĢ mojĢ nogħ boso
gdzieĻ do lasu... het, poniosþo!...
Rħka gþadzi szkolnĢ þawħ...
þawa mnie roztkliwia prawie,
a juŇ druga rħka rwie siħ
do szukania grzybw w lesie!
Halina Szayerowa
Zadania
Uczeı:
6. Ktre sþowo najlepiej nazywa to, co odczuwa bohater
wiersza?
A. Zadowolenie.
B. Niechħę.
C. Rozleniwienie.
D. Rozdwojenie.
interpretuje wiersz okre-
Ļla odczucia bohatera;
2
28210438.014.png 28210438.001.png 28210438.002.png
7. Co to znaczy ?
A. Staraę siħ coĻ usþyszeę.
B. Chħtnie czegoĻ sþuchaę.
C. Sþuchaę nieuwaŇnie.
D. Sþuchaę w milczeniu.
wyjaĻnia znaczenie poto-
cznego zwrotu uŇytego
w wierszu;
8. W trzeciej zwrotce znajdujesz
A. przenoĻniħ i epitety.
B. porwnanie i przenoĻniħ.
C. tylko porwnanie.
D. tylko epitety.
rozpoznaje Ļrodki poetyc-
kie zastosowane we wska-
zanym fragmencie wiersza;
9. Z ktrej zwrotki moŇna wywnioskowaę, Ňe bohater wiersza
prawdopodobnie lubi swojĢ szkoþħ?
A. Z pierwszej.
B. Z przedostatniej.
C. Z ostatniej.
D. Z kaŇdej.
wskazuje fragment wier-
sza, ktrego sens odpowia-
da podanej interpretacji.
2) Czytanie tabeli [1 punkt]
KWIECIEİ 2007
S
N 1 8 15 22 29
Zadania
Uczeı:
13. 19 kwietnia 2007 r. uczniowie bħdĢ pisaę klaswkħ
z historii. Wyniki bħdĢ omawiane w pierwszy wtorek
po klaswce. Jaka to bħdzie data?
A. 3 kwietnia 2007 r.
B. 20 kwietnia 2007 r.
C. 17 kwietnia 2007 r.
D. 24 kwietnia 2007 r.
odczytuje daty z kalen-
darza.
3
28210438.003.png 28210438.004.png 28210438.005.png
3) Czytanie planu [1 punkt]
Plan dziaþki szkolnej
N
Legenda
Zadanie
Uczeı:
16. W jakiej czħĻci dziaþki rosnĢ krzewy?
A. Pþnocno-zachodniej.
B. Pþnocno-wschodniej.
C. Poþudniowo-zachodniej.
D. Poþudniowo-wschodniej.
odczytuje kierunek geogra-
ficzny poĻredni.
4
28210438.006.png 28210438.007.png
PISANIE
1) Formuþowanie odpowiedzi na pytanie [2 punkty]
Zadanie
Uczeı:
25. Co w szkole lubisz najbardziej
i dlaczego? Odpowiedz w 2-3
zdaniach.
• udziela odpowiedzi na pytanie i uzasadnia swoje
stanowisko; [1punkt]
• nie popeþnia bþħdw ortograficznych ani interpunk-
cyjnych. [1 punkt]
Przykþady dobrych prac
Przykþad 1.
Najbardziej lubiĭ lekcje matematyki, poniewaō pani jest bardzo miÿa.
Jak czegoŁ nie rozumiem, to zawsze mi wytÿumaczy.
Przykþad 2.
Najbardziej w szkole lubiĭ swoich kolegw. PomagajĨ mi w zÿych
i trudnych chwilach. SĨ oni dla mnie czymŁ wiĭcej niō kolegami, to moi
przyjaciele.
Przykþad 3.
W szkole najbardziej lubiĭ wychowanie fizyczne. Na tej lekcji mogĭ
graě, bawiě siĭ i krzyczeě, a przy tym nie muszĭ myŁleě. Najbardziej
jednak lubiĭ graě w siatkwkĭ.
Przykþad 4.
W szkole najbardziej lubiĭ przerwy. W czasie przerw moōna pogadaě
z kolegami, wyjŁě na dwr i zjeŁě Łniadanie.
2) Pisanie wypowiedzi na zadany temat [8 punktw]
Zadanie
Uczeı:
26. Opisz Ňyczliwie koleŇankħ lub
kolegħ ze szkoþy.
oooo
ooooo
• pisze na temat; [3 punkty]
• poprawnie komponuje wypowiedŅ
[1 punkt]
(naleŇaþo napisaę wypowiedŅ spjnĢ i uporzĢdkowa-
nĢ, zajmujĢcĢ co najmniej 9 linijek);
• pisze poprawnie pod wzglħdem jħzykowym
(dopuszczalny 1 bþĢd); [2 punkty]
• przestrzega zasad ortografii [1 punkt]
(dopuszczalne 3 bþħdy);
• przestrzega zasad interpunkcji [1 punkt]
(dopuszczalne 3 bþħdy).
5
28210438.008.png 28210438.009.png 28210438.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin