w_wodzie_kryteria.pdf

(231 KB) Pobierz
Microsoft Word - S-A1-052_klucz.doc
Klucz punktowania zadań zamkniętych – test „W wodzie” – S-A1- 052
Nr zad. Poprawna odpowiedź
1.
D
2.
A
3.
B
4.
D
5.
D
6.
A
7.
C
8.
C
9.
D
10.
B
11.
C
12.
A
13.
A
14.
B
15.
C
16.
D
17.
B
18.
D
19.
C
20.
A
202577342.008.png 202577342.009.png
Schemat punktowania zadań otwartych testu „W wodzie” S-A1-052 (S-L1-052)
Numer
zadania
Numer
kryterium
Kryterium
Liczba
punktów
Numer
standardu
Przedstawienie poprawnego sposobu rozwiązania zadania
Przedstawienie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia kosztu zwiedzania ekspozycji i obliczenia
kosztu zwiedzania statku – 1 punkt ,
np.:
26
4,5
=
lub
13
9
=
I
26
7,5
=
lub
13
15
=
0 - 2
3.8
lub
Uwaga! Jeżeli uczeń nie zapisał iloczynów, ale podał poprawne wyniki, to otrzymuje 1 punkt.
(
4
+
7
=
21.
Przedstawienie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia kosztu wszystkich biletów dla całej grupy – 1
punkt , np. przy poprawnych obliczeniach: 117 + 55 + 195 =
Poprawność rachunkowa
Poprawne obliczenie iloczynów ( =
26
⋅ 4
117 i
26 ⋅ = 195 lub
12 ⋅ = 312) – 1 punkt .
II
Poprawne obliczenie sumy (117 + 55 + 195 = 367 lub 312 + 55 = 367) – 1 punkt .
Uwaga! Poprawność obliczenia sumy ocenia się z uwzględnieniem wyznaczonych przez ucznia wartości wy-
rażeń: 4,5 ·26 i 7,5 · 26.
0 - 2
5.3
Uzupełnienie odpowiedzi adekwatnie do wykonanych obliczeń przy zastosowaniu poprawnej metody (jeśli
uczeń otrzymał 2 punkty za I kryterium).
III
0 - 1
3.9
Uwagi ogólne! Jeżeli uczeń rozwiązał zadanie inną metodą niż wskazana w schemacie punktowania, należy określić czynności równoważne do czynności
wymienionych w schemacie. Za każde poprawne rozwiązanie uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Jeśli uczeń podaje wyłącznie odpowiedź, nie otrzymuje punktów.
Jeśli uczeń otrzymał 0 punktów za metodę (kryterium I), to za kryterium II i III otrzymuje również 0 punktów.
Uczeń z dysleksją:
Dopuszcza się błąd powstały przy przepisywaniu liczby, np. przestawienie cyfr, mylenie cyfr, opuszczanie cyfr.
1
26
7
26
202577342.010.png 202577342.011.png
Zapisanie nazw dwóch elementów budowy ryby umożliwiających jej pływanie, np.: płetwy, ogon
(mięśnie ogona), linia boczna (linia naboczna), opływowy kształt ciała, pęcherz pławny.
22.
Dopuszczalne odpowiedzi: śliskie ciało, ciało pokryte śluzem, śluz, kształt ciała, płetwy górne i dolne,
skrzela, łuski.
Przykładowe odpowiedzi niedopuszczalne: pęcherz, kształt.
Uwaga! Jeśli wśród odpowiedzi uczeń wymienia błędną, to nie przyznaje się punktu.
0 - 1
3.6
Zawarcie w ogłoszeniu wszystkich niezbędnych informacji o zawodach:
miejsce ,
rodzaj zawodów – zawody pływackie, zawody na basenie,
termin (data)
Uwaga! Podanie roku nie jest konieczne. Jeżeli uczeń jako termin podaje tylko dzień tygo-
dnia, to nie przyznajemy punktu.
23.
I
0 - 1
2.1
lub
rodzaj zawodów ,
organizator (zamiast miejsca i terminu) lub informacja umożliwiająca z nim kontakt (np.
adres, numer telefonu, e - mail, punkt kontaktowy).
Uwaga! Jeśli uczeń napisał ogłoszenie niezgodne z tematem (otrzymał za kryterium I 0 p.), punktuje
się kryteria II-V.
II
Zawarcie w wypowiedzi zachęty wyrażonej bezpośrednio lub pośrednio, np. zachęcamy do wzięcia
udziału w …, zapraszamy..., prosimy o przybycie na …, będzie nam miło…, będą nagrody..., zapew-
niamy wiele atrakcji...
Uwaga! Uznajemy za poprawne także wypowiedzi w liczbie pojedynczej, np. zachęcam do wzięcia
udziału w ...
0 - 1
2.2
III
Poprawność językowa
Wypowiedź bezbłędna.
0 - 1
2.3
IV
Poprawność ortograficzna
Wypowiedź bezbłędna.
0 - 1
2.3
Uczeń z dysleksją:
Komunikatywność wypowiedzi.
2
202577342.001.png 202577342.002.png 202577342.003.png
Poprawność interpunkcyjna
Wypowiedź bezbłędna.
V
Uczeń z dysleksją:
Wypowiedź czytelna mimo zaburzeń graficznych pisma.
0 - 1
2.3
Zapisanie jednego przykładu zagrożenia, jakie stanowi dla człowieka zanieczyszczona woda,
np. zanieczyszczona woda powoduje: choroby, alergie, zatrucia.
24.
I
Uznaje się za poprawne odpowiedzi: czysta woda nie zawiera bakterii, które powodują choroby; za-
nieczyszczona woda powoduje zatrucia organizmów w niej żyjących.
0 - 1
5.8
I
Realizacja tematu
Przyznaje się punkt, jeżeli uczeń nawiązuje do tematu, pisząc o żegludze, żeglarstwie, rybołówstwie,
sportach wodnych itp.
0 – 1
2.1
Podanie co najmniej dwóch przykładów pozytywnych zmian w życiu człowieka spowodowanych roz-
wojem żeglugi.
II
Przykłady mogą dotyczyć np.: odkryć geograficznych, osadnictwa na nowych terenach, badań nauko-
wych, wymiany handlowej, transportu towarów, podróży, pozyskania żywności (rybołówstwa), rozwoju
sportów wodnych (żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa).
0 - 1
3.3
III
Sformułowanie logicznie uporządkowanej wypowiedzi.
0 - 1
2.3
25.
IV
Poprawność językowa
Dopuszczalne dwa błędy językowe.
0 - 1
2.3
Poprawność ortograficzna
Dopuszczalne dwa błędy ortograficzne.
V
Uczeń z dysleksją:
Wypowiedź komunikatywna.
0 - 1
2.3
Poprawność interpunkcyjna
Dopuszczalne dwa błędy interpunkcyjne.
VI
Uczeń z dysleksją:
Zamyka myśl w obrębie zdania.
0 - 1
2.3
Uwaga! Kryteria III, IV, V i VI punktujemy, jeśli uczeń napisał co najmniej 4 linie tekstu. Uwaga ta dotyczy również prac uczniów z dysleksją.
Poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową oceniamy zgodnie z wykazem błędów.
3
202577342.004.png 202577342.005.png 202577342.006.png
26.
Zaznaczenie poprawnie trzech informacji – 2 punkty
objaśnienie różnych znaczeń wyrazu,
• wyjaśnienie pochodzenia wyrazu,
informacje o odmianie wyrazu,
przykłady użycia wyrazu.
0 – 2
4.1
Zaznaczenie poprawnie dwóch informacji 1 punkt
Uwaga! Jeżeli wśród zaznaczonych odpowiedzi znajduje się odpowiedź niepoprawna, uczeń nie
otrzymuje punktów.
4
202577342.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin