zima_kryteria.pdf

(94 KB) Pobierz
Microsoft Word - m2421855.doc
SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAİ OTWARTYCH
ARKUSZ A1 áZIMAÑ
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktw
Liczba
punktw
Numer
standardu
Realizacja tematu
1. Opowiadanie o tematyce zimowej - 1 pkt
0 - 1 2.1
Realizacja tematu
2. Odwoþanie do scenerii obrazu - 1 pkt
Uczeı miejscem akcji opowiadania czyni las/park lub wprowadza zdarzenie/zdarzenia, ktre zwiĢzane sĢ ze stawem,
jeziorem, oczkiem wodnym.
0 -1 2.1
3. Zachowanie przyczynowo Î skutkowej zaleŇnoĻci miħdzy wydarzeniami
0 - 1 2.1
4. Konsekwentne stosowanie wybranej formy narracji
Prowadzenie narracji w I lub w III osobie - 1 pkt
Uwaga:
Dopuszcza siħ w narracji pierwszoosobowej przechodzenie z liczby pojedynczej na mnogĢ, jeŇeli w toku opowiadania
pojawiþ siħ inny, poza narratorem, bohater, np. wybraþam siħ na sanki.../z koleŇankĢ zjeŇdŇaþyĻmy prosto na...)
0 -1 2.1
5. Urozmaicenie wypowiedzi
Wprowadzenie np. elementw opisu, dialogu, zastosowanie bogatego sþownictwa, wyraŇeı okreĻlajĢcych emocje,
stworzenie nastroju - 1 pkt
0 - 1 2.3
21
6. Kompozycja wypowiedzi
Zachowane odpowiednie proporcje pomiħdzy poszczeglnymi elementami opowiadania (wstħp, rozwiniħcie,
zakoıczenie) - 1 pkt
0 - 1 2.3
7. PoprawnoĻę jħzykowa
Dopuszczalne dwa bþħdy jħzykowe Î 1 pkt
0 - 1 2.3
8. PoprawnoĻę ortograficzna
Dopuszczalne dwa bþħdy ortograficzne - 1 pkt
0 - 1 2.3
Kryterium dla ucznia z dysleksjĢ
WypowiedŅ jest komunikatywna (mimo bþħdw jħzykowych) - 1 pkt
9. PoprawnoĻę interpunkcyjna
Dopuszczalne trzy bþħdy interpunkcyjne - 1 pkt
0 - 1 2.3
Kryterium dla ucznia z dysleksjĢ
Zapis czytelny (mimo zaburzeı graficznych) - 1 pkt
10. Ukþad graficzny wypowiedzi
Zastosowanie co najmniej dwch akapitw zgodnie ze strukturĢ wypowiedzi - 1 pkt
0 - 1 2.5
Uwaga oglna:
PoprawnoĻę jħzykowĢ, ortograficznĢ, interpunkcyjnĢ (kryteria VI, VII, VIII) punktujemy, jeŇeli uczeı napisaþ co najmniej 8 peþnych linijek tekstu.
SCHEMAT PUNKTOWANIA SPRAWDZIANU PRìBNEGO- Zima
30 LISTOPAD 2004
202567199.004.png 202567199.005.png 202567199.006.png 202567199.007.png
Ustalenie sposobu obliczenia skali
1. Analiza zadania
Wybr odpowiednich wielkoĻci do porwnania - 1 pkt
2. Opisanie sytuacji z zadania
Poprawne opisanie sytuacji z zadania za pomocĢ wyraŇenia arytmetycznego (ilorazu) lub rwnania Î 1 pkt
0 - 2 3.5
22
3. Zamiana jednostek dþugoĻci
Poprawna zamiana jednostek dþugoĻci - 1 pkt
0 - 1 5.3
4. Wykonywanie obliczeı
Wyznaczenie wartoĻci wyraŇenia arytmetycznego (ilorazu) lub rozwiĢzanie rwnania - 1 pkt
0 - 1 5.5
5. Sformuþowanie odpowiedzi
Sprawdzenie otrzymanego wyniku z warunkami zadania i zapisanie wyraŇenia opisujĢcego skalħ Î 1 pkt
0 - 1
3.9
23
Podanie 2 Ņrdeþ informacji Î 2 pkt
Podanie 1 Ņrdþa informacji Î 1 pkt
0 - 2 4.2
24
Zapisanie 3 epitetw (najwiħksza, wielkie, puste, zimne/lodowato zimne, bþyszczĢce, nieskoıczone, ĻnieŇne) Î 1 pkt
Zapisanie mniej niŇ 3 epitetw Î 0 pkt
Uwaga:
Poprawna jest odpowiedŅ, w ktrej uczeı:
Û przytacza fragment tekstu tj.: ábyþy wielkie, puste, lodowato zimne i bþyszczĢceÑ; ápustej, nieskoıczonej,
ĻnieŇnej saliÑ,
Û nie tylko zapisuje epitety, ale takŇe wyraz okreĻlany przez nie, np. sale wielkie, puste, bþyszczĢce.
0 - 1 1.2
Metoda rozwiĢzania
1. Przedstawienie metody pozwalajĢcej wyznaczyę liczbħ jedynek Î 1 pkt
0 - 1 3.5
25
Wykonanie obliczeı
2. Poprawne wyznaczenie liczby jedynek Î 1 pkt
0 - 1 5.5
KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAİ ZAMKNIĦTYCH
ARKUSZ A1 áZIMAÑ
Nr
zadania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poprawna
odpowiedŅ
C D B B A D B D A D A C A D C A C D B C
SCHEMAT PUNKTOWANIA SPRAWDZIANU PRìBNEGO- Zima
30 LISTOPAD 2004
202567199.001.png 202567199.002.png 202567199.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin