01a 2007.pdf

(925 KB) Pobierz
C:\Documents and Settings\Ewatom\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\SH4XIFWX\dgwrp070111a[1].pdf
Sprawdzianszóstoklasisty
Szóstoklasisto! Dzi drukujemy próbny test po podstawówce „Na ły wy” przygotowany przez ekspertów
„Gazety”. Do prawdziwego egzaminu zostały tylko cztery miesi ce, dlatego ju teraz warto po wiczy .
Wi cej sprawdzianów znajdziesz na gazeta.pl/edukacja
Kujon Polski 15
www.gazetawyborcza.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Czwartek 11 stycznia 2007
Tekst I
Czasami sło ce nagle przezierało
si przez ołowiane chmury i zatapia-
ło blaskiem białe, milcz ce jezioro.
Ale teraz Joanna lubiła zim , albo-
wiem dostrzegała całe jej niewysłowio-
ne pi kno. Szły dni przejrzyste i błysz-
cz ce, czarowne wieczory (…) noce
roziskrzone gwiazdami, mro ne, wspa-
niałe wschody sło ca. (…) Całymi dnia-
mi trwała uroczysta, wielka cisza. Zje-
one pagórki jarzyły si od lodu.
Gdy dotarli do jeziora, zmienili nar-
ty na ły wy i pomkn li po lodzie do
domu. Jakim cudem Joanna nauczy-
ła si je dzi na ły wach jeszcze w dzie-
ci stwie, na sadzawce za szkoł w De-
erwood. Nie miała nigdy własnych ły-
ew i je dziła wtedy tylko, gdy kole-
anki po yczały jej swoje, ale mimo to
miała jaki „dryg” do tego. Kiedy wuj
Beniamin przyrzekł jej par ły ew na
Gwiazdk ; gdy nadeszły wszak e wi -
ta, otrzymała zamiast ły ew kalosze.
Od czasów dzieci stwa nie lizgała si
nigdy pó niej, ale opanowanie starej
umiej tno ci było kwesti krótkiego
czasu. Oto teraz sp dzali cudowne go-
dziny, sun c po białej tafli jeziora i za-
p dzaj c si a za ciemne wysepki,
gdzie stały puste i ciche domki letni-
ków. (…) A u kresu tej szalonej jazdy
znajdował si ich własny domek.
– Wygl da zupełnie jak obrazek
z ksi ki, prawda? – zauwa ył Ed-
ward.
niczne zawodników. Jazda indywidu-
alna składa si z trzech cz ci. W pro-
gramie obowi zkowym ły wiarz mu-
si wykona podstawowe układy figur.
Potem nast puje program krótki, a po
nim długi program dowolny, oba
z podkładem muzycznym.
(…) W je dzie parami m czyzna
i kobieta wykonuj skoki i podnosze-
nia w takt muzyki. Wyst py podzielo-
ne s na obowi zkowe i dowolne.
Taniec na lodzie
Przypomina jazd par sportowych,
ale w rzeczywisto ci jest czym innym.
(…) Ta cowi towarzyszy muzyka, a naj-
wa niejszy jest wdzi k i poziom arty-
styczny. (…)
Jazda szybka
S to biegi na ły wach. Tradycyjne
zawody odbywaj si na wolnym po-
wietrzu, poniewa tory lodowe we-
wn trz obiektów sportowych maj
zbyt małe zakr ty. Istnieje jednak bieg
krótkodystansowy, który mo e si od-
bywa w pomieszczeniu.
O XFORD , E NCYKLOPEDIA SZKOLNA ,
P OLSKA O FICYNA W YDAWNICZA BGW,
T OM 3, W ARSZAWA 1993
11. Która szkoła wygrała zawody?
A. Szkoła I
C. Szkoła III
je jedna butelka wody niegazowanej?
Zapisz obliczenia.
...................................................................
...................................................................
CENY BILETÓW
DZIECI
15 zł
B. Szkoła II
D. Szkoła IV
DORO LI
25 zł
12. Który z zawodników osi gn ł
najlepszy wynik na zawodach?
A. Zawodnik 1 ze Szkoły IV
B. Zawodnik 3 ze Szkoły III
C. Zawodnik 2 ze Szkoły II
D. Zawodnik 3 ze Szkoły I
...................................................................
...................................................................
Odpowied : .......................................
22. Które z przedstawionych na ry-
sunku lodowisk znajduje si bli ej
szkoły? Zapisz obliczenia.
Odpowied : .......................................
24. Jeden z zawodników dla utrzy-
mania kondycji codziennie rano prze-
biega dookoła lodowisko w kształcie pro-
stok ta. Na planie wykonanym w skali
1:1500 ma on wymiary 4 cm . 2 cm. Ja-
k odległo w metrach pokona spor-
towiec ka dego ranka? Zapisz oblicze-
nia.
...................................................................
...................................................................
13. Którzy zawodnicy osi gn li ten
sam wynik?
A. Zawodnik 1 ze Szkoły I
i Zawodnik 2 ze Szkoły IV
B. Zawodnik 1 ze Szkoły IV
i Zawodnik 3 ze Szkoły III
C. Zawodnik 1 ze Szkoły II
i Zawodnik 2 ze Szkoły III
D. Zawodnik 1 ze Szkoły III
i Zawodnik 3 ze Szkoły III
...................................................................
...................................................................
Odpowied : .......................................
Odpowied : .......................................
14. Z której szkoły Zawodnik 2 po-
jechał lepiej o 50 sekund od Zawodni-
ka 1?
A. ze Szkoły IV C. ze Szkoły III
B. ze Szkoły II
D. ze Szkoły I
23. Na zawody w ły wiarstwie szyb-
kim wybrało si 40 osób. 7/8 tych osób
to dzieci. Na podstawie cennika ob-
licz, ile złotych ł cznie zapłac uczest-
nicy za bilety wst pu na zawody. Za-
pisz obliczenia.
25. Napisz opowiadanie, którego
tre ci b d zabawy zimowe.
Twoja praca powinna zaj co naj-
mniej połow wyznaczonego miejsca.
...................................................................
...................................................................
15. Wychowawca klasy VI podczas
przerwy w zawodach sportowych ku-
pił dla swoich uczniów 12 ciastek po
2,5 zł i 14 ciastek po 2 zł. Które wyra e-
nie pozwala obliczy kwot , jak za-
płacił nauczyciel za wszystkie ciastka?
Zadania od 5. do 9.
odnosz si do tekstu II.
5. Wi cej informacji na ten sam te-
mat znajdziesz:
A. w słowniku j zyka polskiego.
B. w encyklopedii popularnej.
C. w encyklopedii sportu.
D. w ka dym słowniku.
Klucz odpowiedzi do zada zamkni tych zestawu pt. „Na ły wy”
A. 12 . 2 + 14 . 2,5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
A C B
B
C D A C B D A D C B D C B A C B
B. 12 . (2,5 + 14 . 2)
Schemat punktowania zada otwartych zestawu pt. „Na ły wy”
C. (12 + 14) . (2,5 + 2)
L UCY M AUD M ONTGOMERY
B Ł KITNY ZAMEK , N ASZA K SI GARNIA ,
W ARSZAWA 1988
D. 12 . 2,5 + 14 . 2
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Ustalenie sposobu rozwi zania zadania
0 – 1
6. Podczas jazdy figurowej s dzio-
wie oceniaj :
A. umiej tno ci techniczne i styl
jazdy zawodników.
B. styl jazdy i odpowiedni dobór
kostiumów zawodników.
C. styl jazdy, muzyk i strój zawod-
ników.
D. dobór figur i umiej tno ci tech-
niczne zawodników.
16. Tomek podczas zawodów spor-
towych kupił ł cznie 36 kartek pami t-
kowych z wizerunkami sportowców.
Najlepsze zawodniczki s na siedem-
nastu kartkach, a zawodnicy na dwu-
dziestu o miu. Jak cz wszystkich
kartek stanowi te, na których s za-
wodniczki razem z zawodnikami?
21
Poprawne wykonanie oblicze
58,80 – 14 . 2,60 = 58,80 – 36,40 = 22,40
22,40 : 16 = 1,4
0 – 1
Zadania od 1. do 4.
odnosz si do tekstu I.
1. Tekst ten jest:
A. opowiadaniem.
B. opisem.
C. dialogiem.
D. wywiadem.
Ustalenie sposobu rozwi zania zadania
0 – 1
22
Poprawne wykonanie oblicze
36
0 – 1
23
!
138
8
3 !
!
35
140
6
9
9
36
Ustalenie sposobu rozwi zania zadania
40
8
0 – 1
A.
7 kartek
C.
1 kartek
23
Poprawne obliczenie ilo ci dzieci
35
9
4
0 – 1
2. Z tekstu wynika, e:
A. powinno si cz sto je dzi na
ły wach.
B. trudno nauczy si jazdy na
ły wach.
C. jazdy na ły wach nigdy si nie
zapomina.
D. jazda na ły wach to nudne
zaj cie.
7
40
!
- dzieci
17 kartek
17 kartek
8
7. Pierwsze sztuczne lodowisko
otwarto:
A. w drugiej połowie XIX wieku.
B. w pierwszej połowie XVIII wie-
B.
D.
36
28
Poprawne obliczenie kosztu wszystkich biletów
40 – 35 = 5 – doro li
35 • 15 + 5 • 25 = 525 + 125 = 650 zł
0 – 1
17. Zosia ma 3 pary ły ew i 3 stroje
do jazdy na zawodach. Na ile ró nych
sposobów mo e si ubra na zawody?
A. 12
Ustalenie sposobu rozwi zania zadania
0 – 1
ku.
Poprawnie wykonuje obliczenia zwi zane z długo ci
4 cm • 1500 = 6000 cm = 60 m
2 cm • 1500 = 3000 cm = 30 m
0 – 1
C. w pierwszej połowie XIX wieku.
D. w drugiej połowie XVIII wieku.
B. 9
C. 6
D. 3
24
18. Jasio w czasie pobytu na igrzy-
skach olimpijskich wyszedł z domu
o 9 50 do kolegi, a nast pnie od godzi-
ny 11 15 do 13 20 ogl dał zmagania ły -
wiarzy. Po emocjonuj cym dopingo-
waniu udał si na obiad i wrócił do do-
mu kwadrans po pi tnastej. Ile czasu
upłyn ło od wyj cia Jasia z domu do
momentu zako czenia ogl dania zma-
ga ły wiarzy?
A. 3 h 30 min
Poprawnie oblicza obwód prostok ta
2 • 30 m+ 2 • 60 m= 60 m+ 120 m= 180 m
0 – 1
8. Nazwa ły wy pochodzi od sło-
wa, które oznaczało:
A. pojazd konny.
B. rodzaj obuwia.
C. rzecz z ko ci.
D. schowek.
3. Ile rzeczowników jest w pier-
wszym zdaniu.
A. 8.
I. Realizacja tematu
• Ucze podj ł temat, pisze o zabawach zimowych – 1 pkt
• Ucze rozwija temat do wskazanej obj to ci: co najmniej pół
wyznaczonego miejsca – 1 pkt
0 – 2
B. 4.
C. 2.
D. 6.
II. Forma opowiadania
• Wyst puje ci g powi zanych ze sob wydarze tworz cych zrozumiał
fabuł – 1 pkt
Dopuszcza si drobne zaburzenie ci gu przyczynowo-skutkowego, je li nie
zakłóca ono rozumienia cało ci.
• Wybrana przez ucznia forma narracji (w 3. lub 1. osobie) jest
konsekwentnie prowadzona przez całe opowiadanie – 1 pkt
4. W opowiadaniu wyst puj :
A. babcia i wnuczka.
B. chłopak i dziewczyna.
C. dziewczyna i jej siostra.
D. dwaj chłopcy.
9. Zawody w je dzie szybkiej na lo-
dzie odbywaj si na wolnym powie-
trzu, poniewa
A. w hali sportowej tor ma jeden
zakr t.
B. w hali sportowej s małe zakr ty.
C. tor wy cigowy jest szerszy.
D. mo e je ogl da wi cej widzów.
0 – 2
C. 1 h 25 min
B. 2 h 5 min
D. 5 h 25 min
III. Kompozycja
Opowiadanie ma trójdzieln kompozycj (zawi zanie, rozwini cie,
zako czenie/puenta – w kolejno ci wynikaj cej z zamysłu kompozycyjnego
autora).
Tekst II
Ły wiarstwo zapocz tkowano
prawdopodobnie około 2000 lat te-
mu w Skandynawii, gdzie ludzie za-
cz li sobie przywi zywa do stóp
ły wy zrobione z ko ci. Angielska
nazwa ły ew skates pochodzi od sło-
wa schaats, czyli „rzecz z ko ci”.
Przez wiele stuleci ludzie je dzi-
li na ły wach, gdy zamarzały rzeki
i jeziora. W 1683 r. Samuel Pepys ta -
czył na lodzie z Nell Gwynne pod-
czas wielkich mrozów w Londynie.
Dopiero w 1876 r. otwarto pierwsze
sztuczne lodowisko.
Ły wiarstwo jest nie tylko przy-
jemnym wypoczynkiem, ale tak e
sportem wyczynowym. Najcz stszy-
mi formami współzawodnictwa s :
Jazda figurowa
Obejmuje jazd indywidualn
i jazd parami. S dziowie oceniaj
zarówno styl, jak i umiej tno ci tech-
0 – 1
19. W którym wypadku słowo ŁY -
WY zostało napisane w odbiciu syme-
trycznym?
IV. Dobór rodków j zykowych
Wyst puje bogate słownictwo, trafne okre lenia, zwroty, zró nicowana
składnia itp. Dobór rodków j zykowych jest celowy, słu y urozmaiceniu
i o ywieniu narracji.
0 – 1
10. Zwi zkiem frazeologicznym nie
jest:
A. budowa zamki na lodzie.
B. przełamywa pierwsze lody.
C. zostawi kogo na lodzie.
D. ogl da ta ce na lodzie.
A.
C.
25.
V. Poprawno j zykowa
Ucze przestrzega norm gramatycznych.
Dopuszcza si dwa bł dy j zykowe.
0 – 1
B.
D.
I. Poprawno ortograficzna
Ucze przestrzega norm ortograficznych.
Dopuszcza si dwa bł dy ortograficzne.
Ucze z dysleksj : tworzy tekst komunikatywny mimo bł dów
j zykowych.
20. W sklepie sportowym ły wy
kosztowały 68 zł. Na posezonowej
wyprzeda y ich cena została obni o-
na o 30%. Ile kosztuj ły wy po ob-
ni ce?
A. 20,4 zł
0 – 1
Zadania od 11. do 14.
odnosz si do tabelki.
W tabelce przedstawiono wyniki
z mi dzyszkolnych dru ynowych za-
wodów ły wiarskich na 500 m.
C. 88,4 zł
VII. Poprawno interpunkcyjna
Ucze przestrzega norm interpunkcyjnych.
Dopuszcza si trzy bł dy interpunkcyjne.
Ucze z dysleksj :
zamyka my li w obr bie zda (bez wzgl du na poprawno ich budowy),
nie ma „potoku składniowego”.
0 – 1
B. 47,6 zł
D. 55,96 zł
VIII. Stosowanie akapitów
W zapisie opowiadania wyst puj przynajmniej dwa logicznie
wyodr bnione akapity.
21. Trener dru yny ły wiarskiej ku-
pił dla swoich podopiecznych 14 so-
ków jabłkowych po 2 zł 60 gr oraz 16
butelek wody niegazowanej. Za
wszystko zapłacił 58,80 zł. Ile kosztu-
DRU YNA
WYNIKI WY CIGU
0 - 1
Zawodnik 1 Zawodnik 2 Zawodnik 3
Szkoła I
2 min 25 s
3 min 15 s
2 min 11 s
Uwaga:
Za kryteria V, VI, VII przyznajemy punkty, je li tekst ucznia obejmuje przynajmniej
osiem pełnych linijek (dotyczy równie uczniów z dysleksj ).
Szkoła II
3 min 5 s
2 min 15 s
2 min 48 s
Szkoła III
2 min 32 s
3 min 5 s
2 min 22 s
1
Szkoła IV
2 min 22 s
2 min 37 s
3 min 23 s
<
"
40 – 35
35 • 15 + 5 • 25
7
"
17654888.296.png 17654888.307.png 17654888.318.png 17654888.329.png 17654888.001.png 17654888.012.png 17654888.023.png 17654888.034.png 17654888.045.png 17654888.056.png 17654888.067.png 17654888.078.png 17654888.089.png 17654888.100.png 17654888.111.png 17654888.122.png 17654888.133.png 17654888.144.png 17654888.155.png 17654888.166.png 17654888.177.png 17654888.188.png 17654888.199.png 17654888.210.png 17654888.221.png 17654888.232.png 17654888.243.png 17654888.254.png 17654888.265.png 17654888.271.png 17654888.272.png 17654888.273.png 17654888.274.png 17654888.275.png 17654888.276.png 17654888.277.png 17654888.278.png 17654888.279.png 17654888.280.png 17654888.281.png 17654888.282.png 17654888.283.png 17654888.284.png 17654888.285.png 17654888.286.png 17654888.287.png 17654888.288.png 17654888.289.png 17654888.290.png 17654888.291.png 17654888.292.png 17654888.293.png 17654888.294.png 17654888.295.png 17654888.297.png 17654888.298.png 17654888.299.png 17654888.300.png 17654888.301.png 17654888.302.png 17654888.303.png 17654888.304.png 17654888.305.png 17654888.306.png 17654888.308.png 17654888.309.png 17654888.310.png 17654888.311.png 17654888.312.png 17654888.313.png 17654888.314.png 17654888.315.png 17654888.316.png 17654888.317.png 17654888.319.png 17654888.320.png 17654888.321.png 17654888.322.png 17654888.323.png 17654888.324.png 17654888.325.png 17654888.326.png 17654888.327.png 17654888.328.png 17654888.330.png 17654888.331.png 17654888.332.png 17654888.333.png 17654888.334.png 17654888.335.png 17654888.336.png 17654888.337.png 17654888.338.png 17654888.339.png 17654888.002.png 17654888.003.png 17654888.004.png 17654888.005.png 17654888.006.png 17654888.007.png 17654888.008.png 17654888.009.png 17654888.010.png 17654888.011.png 17654888.013.png 17654888.014.png 17654888.015.png 17654888.016.png 17654888.017.png 17654888.018.png 17654888.019.png 17654888.020.png 17654888.021.png 17654888.022.png 17654888.024.png 17654888.025.png 17654888.026.png 17654888.027.png 17654888.028.png 17654888.029.png 17654888.030.png 17654888.031.png 17654888.032.png 17654888.033.png 17654888.035.png 17654888.036.png 17654888.037.png 17654888.038.png 17654888.039.png 17654888.040.png 17654888.041.png 17654888.042.png 17654888.043.png 17654888.044.png 17654888.046.png 17654888.047.png 17654888.048.png 17654888.049.png 17654888.050.png 17654888.051.png 17654888.052.png 17654888.053.png 17654888.054.png 17654888.055.png 17654888.057.png 17654888.058.png 17654888.059.png 17654888.060.png 17654888.061.png 17654888.062.png 17654888.063.png 17654888.064.png 17654888.065.png 17654888.066.png 17654888.068.png 17654888.069.png 17654888.070.png 17654888.071.png 17654888.072.png 17654888.073.png 17654888.074.png 17654888.075.png 17654888.076.png 17654888.077.png 17654888.079.png 17654888.080.png 17654888.081.png 17654888.082.png 17654888.083.png 17654888.084.png 17654888.085.png 17654888.086.png 17654888.087.png 17654888.088.png 17654888.090.png 17654888.091.png 17654888.092.png 17654888.093.png 17654888.094.png 17654888.095.png 17654888.096.png 17654888.097.png 17654888.098.png 17654888.099.png 17654888.101.png 17654888.102.png 17654888.103.png 17654888.104.png 17654888.105.png 17654888.106.png 17654888.107.png 17654888.108.png 17654888.109.png 17654888.110.png 17654888.112.png 17654888.113.png 17654888.114.png 17654888.115.png 17654888.116.png 17654888.117.png 17654888.118.png 17654888.119.png 17654888.120.png 17654888.121.png 17654888.123.png 17654888.124.png 17654888.125.png 17654888.126.png 17654888.127.png 17654888.128.png 17654888.129.png 17654888.130.png 17654888.131.png 17654888.132.png 17654888.134.png 17654888.135.png 17654888.136.png 17654888.137.png 17654888.138.png 17654888.139.png 17654888.140.png 17654888.141.png 17654888.142.png 17654888.143.png 17654888.145.png 17654888.146.png 17654888.147.png 17654888.148.png 17654888.149.png 17654888.150.png 17654888.151.png 17654888.152.png 17654888.153.png 17654888.154.png 17654888.156.png 17654888.157.png 17654888.158.png 17654888.159.png 17654888.160.png 17654888.161.png 17654888.162.png 17654888.163.png 17654888.164.png 17654888.165.png 17654888.167.png 17654888.168.png 17654888.169.png 17654888.170.png 17654888.171.png 17654888.172.png 17654888.173.png 17654888.174.png 17654888.175.png 17654888.176.png 17654888.178.png 17654888.179.png 17654888.180.png 17654888.181.png 17654888.182.png 17654888.183.png 17654888.184.png 17654888.185.png 17654888.186.png 17654888.187.png 17654888.189.png 17654888.190.png 17654888.191.png 17654888.192.png 17654888.193.png 17654888.194.png 17654888.195.png 17654888.196.png 17654888.197.png 17654888.198.png 17654888.200.png 17654888.201.png 17654888.202.png 17654888.203.png 17654888.204.png 17654888.205.png 17654888.206.png 17654888.207.png 17654888.208.png 17654888.209.png 17654888.211.png 17654888.212.png 17654888.213.png 17654888.214.png 17654888.215.png 17654888.216.png 17654888.217.png 17654888.218.png 17654888.219.png 17654888.220.png 17654888.222.png 17654888.223.png 17654888.224.png 17654888.225.png 17654888.226.png 17654888.227.png 17654888.228.png 17654888.229.png 17654888.230.png 17654888.231.png 17654888.233.png 17654888.234.png 17654888.235.png 17654888.236.png 17654888.237.png 17654888.238.png 17654888.239.png 17654888.240.png 17654888.241.png 17654888.242.png 17654888.244.png 17654888.245.png 17654888.246.png 17654888.247.png 17654888.248.png 17654888.249.png 17654888.250.png 17654888.251.png 17654888.252.png 17654888.253.png 17654888.255.png 17654888.256.png 17654888.257.png 17654888.258.png 17654888.259.png 17654888.260.png 17654888.261.png 17654888.262.png 17654888.263.png 17654888.264.png 17654888.266.png 17654888.267.png 17654888.268.png 17654888.269.png 17654888.270.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin