Podstawy działania samochodowych instalacji elektrycznych - Poradnik Serwisowy.pdf

(45142 KB) Pobierz
372847761 UNPDF
Nr 1/2006
KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ WIEDZY WARSZTATOWEJ
Podstawy działania samochodowych
instalacji elektrycznych
372847761.002.png 372847761.003.png 372847761.004.png
Od autora
Postępująca elektronizacja samochodów i wzbo-
gacanie samochodowych instalacji elektrycznych
o dodatkowe obwody elektryczne, służące do: re-
gulacji pracy zawieszeń, otwierania i zamykania
szyb bocznych i dachu, odmrażania lusterek ze-
wnętrznych, sterowania położeniem foteli, domy-
kania i blokowania drzwi i pokryw, sterowania
anteną radiową itp., skłania wiele osób do choć-
by ogólnego zaznajomienia się z tajnikami samo-
chodowej instalacji elektrycznej. Ten poradnik nie
jest przeznaczony dla elektryków samochodowych,
którzy zawarty w nim materiał znają doskona-
le z racji wykonywanego zawodu. Jest on skiero-
wany do tych warsztatowców, którzy zajmują się
mechaniką lub blacharką samochodową, a dzięki
postępującej elektronizacji samochodów i związa-
nego z tym zagęszczania sieci przewodów, chcą
znać podstawy działania samochodowych insta-
lacji elektrycznych. Poradnik ten daje podstawy
elektryki samochodowej i umożliwia samodzielne
rozwiązywanie najprostszych problemów związa-
nych z funkcjonowaniem instalacji elektrycznych
i samochodowych odbiorników prądu.
Powszechna obawa i niechęć do ingerowania
w instalację elektryczną wypływa z niedostatecz-
nej znajomości zjawisk związanych z elektrycz-
nością. Poznanie tych zjawisk umożliwia zro-
zumienie podstaw funkcjonowania samochodo-
wych urządzeń elektrycznych i daje umiejętność
orientowania się w gąszczu przewodów instalacji
elektrycznej. Drobna usterka instalacji nie będzie
już problemem. Przy pewnym zaangażowaniu
poradzimy sobie także z trudniejszymi naprawa-
mi. Zniknie obawa przed rozłączeniem i ponow-
nym złożeniem instalacji elektrycznej, w razie ko-
nieczności polakierowania elementów nadwozia,
wymontowania zespołu napędowego lub wyko-
nania innej naprawy związanej z rozłączeniem
wiązek elektrycznych lub wymontowaniem od-
biorników prądu.
Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku
samochodowe instalacje elektryczne były bardzo
proste. Każdy mechanik lub kierowca, dysponu-
jący podstawową wiedzą, mógł całkowicie ro-
zebrać i ponownie złożyć instalację elektryczną
korzystając z podręcznych narzędzi, bez dostę-
pu do specjalistycznych przyrządów i aparatury
diagnostycznej.
Doraźną, drobną naprawę instalacji elektrycz-
nej współczesnego samochodu też da się prze-
prowadzić bez dostępu do profesjonalnego sta-
nowiska diagnostycznego i bez pomocy samocho-
dowego elektryka-specjalisty. Nie trzeba zawsze
odwoływać się do pomocy autoryzowanego ser-
wisu, ponieważ także w skomplikowanych insta-
lacjach występują banalne i łatwe do usunięcia
uszkodzenia.
Współczesne samochody zawierają wiele zło-
żonych układów elektrycznych. Niektórych z nich
nie naprawia się nawet w warunkach warsztato-
wych, ograniczając się jedynie do ich diagnozo-
wania i wymiany. Potrzebna jest jednak wiedza
umożliwiająca trafne rozpoznanie uszkodzenia i
ustalenie jego przyczyn.
372847761.005.png
Podstawy działania samochodowych
instalacji elektrycznych
Rafał Dmowski
Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI
PREZES mgr Wła dysław Po le sińs ki
REDAKTOR NACZELNY mgr inż. Krzysztof Trzeciak
e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl
SEKRETARZ REDAKCJI mgr inż. El ż bie ta Woź niak
e-mail: e.wozniak@automotoserwis.com.pl
ADRES REDAKCJI ul. Koniczynowa 11, 03-612 War sza wa
tel. 022-678-64-90, fax 022-679-71-01
www.automotoserwis.com.pl
REKLAMA
Specjalista ds. reklamy
Roman Celiński tel. 022-678-37-33
e-mail: r.celinski@automotoserwis.com.pl
PRENuMERATA : tel. 022-678-38-05
prenumerata@ipnet.com.pl
GRA­FI­KA­I­ŁA­MA­NIE: MAT-Andrzej Glanda
DRUK: TAURUS, Kazimierów 13 k. Halinowa
372847761.001.png
Spis treści
1. Zacznijmy od podstaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.Informacjefizycznezwiązanezelektrycznością .........................5
1.2.Prądstały,prądprzemienny .........................................6
1.3.Natężenie,napięcie,moc,rezystancja..................................6
1.4.Niskieiwysokienapięciewinstalacjisamochodowej.....................7
1.5.Indukcjaelektrostatyczna-zasadadziałaniakondensatora.................8
1.6.Indukcjaelektromagnetyczna-zasadadziałaniacewkiindukcyjnej..........8
1.7.Pobórprądu .....................................................10
1.8.Podstawoweinformacjeosamochodowychinstalacjachelektrycznych......10
2. Obwód ładowania............................................14
2.1.Akumulatory ....................................................14
2.2.Zasadadziałaniaakumulatora.......................................15
2.3.Formowanieiładowanieakumulatora ................................16
2.4.Testowanieakumulatora ...........................................17
2.5.Właściwaeksploatacjaakumulatora ..................................18
2.6.Prądniceprądustałego.............................................19
2.7.Prądniceprąduprzemiennego.......................................20
2.8.Zasadadziałaniaalternatora ........................................20
2.9.Prostowniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2.10.Regulatoryalternatorów...........................................23
3. Odbiorniki prądu .............................................24
3.1.Rozruszniki......................................................24
3.2.Oświetlenie,sygnalizacja,wskaźniki .................................25
3.3.Układywspomagającejazdę ........................................26
3.4.Wyposażeniedodatkowe ...........................................27
4. Instalacja zapłonowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.1.Zapłonbateryjny .................................................29
4.2.Kątwyprzedzeniazapłonu .........................................36
4.3.Rozdzielaczezapłonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
4.4.Świecezapłonowe ................................................37
5. Układy wtryskowe sterowane elektronicznie.......................41
6. Instalacja rozruchowa silników wysokoprężnych....................44
7. Uszkodzenia instalacji elektrycznej ...............................45
8. Wskazówki praktyczne do pracy z multimetrem.....................49
4 Poradnik SERWISOWY
1. Zacznijmy od podstaw
1.1. Informacje fizyczne związane
z elektrycznością
Jeżeli poddamy metal działaniu pola elek-
trycznego, ruch elektronów swobodnych sta-
je się uporządkowany. Mówimy wówczas o
przepływie prądu elektrycznego w metalu .
Elektronydążądopunktówowyższympoten-
cjale.Opisanysposóbprzepływuprąduwystę-
pujewmetalach,czyliprzewodnikachelek-
trycznychkategoriiI.Przewodnikitenieulegają
zmianomchemicznympodczasprzepływuprą-
du.Mogąnatomiastulegaćzmianomfizycznym
-nagrzewająsię.
PrzewodnikamikategoriiIIsącieczeprzewo-
dzącezwaneelektrolitami.Sątoroztworywod-
nekwasówzasadisoliorazroztopionesole.
Przewodzenie w elektrolitach polega na ruchu
jonów ,czyliatomówlubcząsteczeknaładowa-
nychdodatnio-zwanychkationamilubnałado-
wanychujemnie-zwanychanionami.Przepływ
prąduwprzewodnikachIIkategoriipowoduje
zmianychemiczne.
Pierwiastkiposiadająceprzeważnie5,6lub7
mocnozwiązanychzjądremelektronównaorbi-
ciezewnętrznejsąnazywanedielektrykami(izo-
latorami). Idealny izolator nie ma elektronów
swobodnych i jest całkowicie pozbawiony zdol-
ności przewodzenia prądu elektrycznego.
Półprzewodniki wykazują właściwości po-
średnie pomiędzy przewodnikami a izolatorami .
Półprzewodnikamistosowanymidoprodukcji
elementówelektronicznychsąm.in.pierwiastki
-germanikrzemorazzwiązkichemiczne-ar-
senekgaluisiarczekkadmu.Wpółprzewodni-
kachnastępujeprzepływprąduelektronowego
(podobniejakwprzewodnikachkategoriiI)oraz
przepływprądudziurowego.Przepływprądu
dziurowegopoleganatym,żejedenzelektronów
obiegającychjądroatomuwykonujeprzeskokna
orbitęsąsiedniegoatomu,któryniemacałkowi-
tegowypełnieniaorbitelektronowych,czyliist-
niejetamdziura.Poprzeskokuelektronu,dziura
pojawiasięwtymatomie,zktóregopochodził
elektron.Jeżeliprzyjmiemy,żedziurajestładun-
kiemelektrycznymdodatnim,toprzesuwaniesię
Zrozumieniezjawiskzwiązanychzprzepły-
wemprąduwymagaprzynajmniejpobieżnego
poznaniabudowymaterii.
NielsBohr,opierającsięnaplanetarnymmo-
deluatomuErnestaRutherfordaiteoriikwantów
MaxaPlancka,sformułowałw1913r.teorięato-
mudlaatomuwodoru.Wedługtejteorii, atom
pierwiastka składa się z jądra złożonego z pro-
tonów i neutronów oraz elektronów krążących
po orbitach. Elektron jest nośnikiem ujemnego
elementarnego ładunku elektrycznego o warto-
ści e = 1,6 x 10(-19) C. Protony zawarte w ją-
drze atomu są nośnikiem ładunku dodatniego.
Ładunek dodatni protonu jest równy ładunkowi
ujemnemu elektronu .Doświadczalniestwierdzo-
no,żewszystkieelektronymająjednakowyładu-
nekelektryczny,podobniejakwszystkieprotony.
Ładunekelektrycznyprotonuielektronuzobojęt-
niasię.Oznaczato,żeładunkitesąrównecodo
wartości,leczoprzeciwnychznakach.Ładunkowi
protonuprzypisanoznak(+),aładunkowielek-
tronu-znak(-).Przyjmujemy,żeneutronysąpo-
zbawioneładunkówelektrycznych.
Elektronyznajdującesięnaorbicienajbardziej
oddalonejodjądraatomunazywamyelektrona-
miwalencyjnymi.Zależyodnichm.in.zdolność
przewodzenia,ponieważpodoprowadzeniudo-
statecznejilościenergiimogąopuścićorbitęwa-
lencyjnąistaćsięelektronamiswobodnymi.Jako
słabiejprzyciąganeprzezjądro,łatwiejulegają
wpływomzewnętrznym.Liczbaelektronówna
orbiciezewnętrznejdecydujeowłaściwościach
elektrycznychichemicznychpierwiastka.Wme-
talachwynosiona1,2lub3.Elektronytesątak
luźnozwiązanezjądrem,żepooderwaniuod
własnegoatomumogąswobodnieprzemieszczać
sięmiędzyinnymiatomami.Takie elektrony nie
związane z atomem nazywamy elektronami swo-
bodnymi, a atom pozbawiony jednego lub kilku
elektronów zmienia się w jon dodatni.
Poradnik SERWISOWY 5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin