Od niebiosów (opr. St. Głowacki).pdf

(68 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy13]
Od niebiosw
St. Gþowacki
Fanfarow f
#
c
.
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ œ
Œ
.
Sopran
Alt
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
œ œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
1.Od
że
2.O
nie
Ma
bie
go
bio
ry
ca
ścin
na
mi
sów
ja,
n ne
sze
łość
nad
Pan
przed
Be
prze
roz
Be
na
wie
tle
mie
go
tle
czy
ka
je
nio
rza
jem
sta,
mi
mu
ne,
ła,
i
po
Je
pro
brat
po
dzie
ro
zu
gi
prze
kój
w_świat
dzi
so
za
ba
zgo
no
ła
w wi
cza
tuj
wi
sy
cia
ta
bra
świa
na,
na.
ło
ło.
tu,
tu.
3.Ser
Spraw,
ca
by
œ
˙
œ
.
œ
œ
œ
œ
˙
œ
Œ
?
#
c
.
Tenor
Bas
Œ
5
#
F
.
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ œ
œ
.
S
A
&
œ
.
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ œ
œ
˙
˙
œ
A
z nad
niel
sta
skie
jen
go
ki,
chó
gdzie
ru
na
pie
sian
nie,
ku,
chwa
Ma
łę
ły
Pa
Je
nu
zus
sze
le
rzy,
ży
?
#
Œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ œ
œ
˙
.
œ ˙
˙
.
.
œ
œ
T
B
œ
9
#
f
.
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
zie mi
œ
œ
S
A
&
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
Chwa ła Bogu Wyso
ko ści,
po kój ludom,
po kój ziemi.
Chwa ła!
Chwa ła Bogu Wyso
œ
œ
œ
œ
ko śći,
po kój zie mi.
?
#
.
˙
˙
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
T
B
œ
œ
13
#
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
U
w
œ
.
œ œ
.
S
A
&
œ
.
œ
œ
œ
œ
w
œ
œ
œ
˙
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
Chwa ła Bogu Wyso
ko ści!
Pokój ludom,
zie mi!
Chwa ła!
Chwa ła BoguWyso
œ œ œ œ œ
ko śći!
U
Pokój ludom,
zie mi!
˙
œ
.
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
?
#
˙
˙
œ
.
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
.
T
B
œ
œ
œ
W.B. Rzeszów 2009 r.
œ
.
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
w nie
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
˙
˙
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
259956779.029.png 259956779.030.png 259956779.031.png 259956779.032.png 259956779.001.png 259956779.002.png 259956779.003.png 259956779.004.png 259956779.005.png 259956779.006.png 259956779.007.png 259956779.008.png 259956779.009.png 259956779.010.png 259956779.011.png 259956779.012.png 259956779.013.png 259956779.014.png 259956779.015.png 259956779.016.png 259956779.017.png 259956779.018.png 259956779.019.png 259956779.020.png 259956779.021.png 259956779.022.png 259956779.023.png 259956779.024.png 259956779.025.png 259956779.026.png 259956779.027.png 259956779.028.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin