Północ już była (opr. ks. M. Krawczyk).pdf

(71 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy5]
Północ już była
Wolne tempo mazurka
j
º
º
ks. M. Krawczyk
] ] ] ]
/
º
º
º
º
º
º
Sopran
Alt
"
º
º
º
º
º
º
º
¹ *
¹ *
Pół
któ
noc
już
zo
by
czy
ła,
wszy
gdy
i
się
zo
zja
ba
wi
czy
ła
wszy
Tenor
Bas
;
] ] ] ]
/
¹ *
¹ *
¹ *
¹ *
¹ *
¹ *
¹ *
¹ *
5
] ] ] ]
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Î
*
º
º
º
º
º
º
º
S
A
"
º
º
º
º
Î
nad
ju dzką
mo
do
cno
li
Woj
tek
ja
na
sna
Szy
łu
mo
na,
na.
krzy
knął
º
º
º
º
º
º
º
;
º
º
º
º
º
º
Î
] ] ] ]
º
º
º
º
º
*
º
º
º
T
B
º
Î
9
] ] ] ]
±
º
º
h
º
º
º
º
º º
h
º
º
`
º
º
º
º
º º
º
º
Î
"
º
º º º º
º
º º º º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
º
º
º
º
º
Î
Szymo nie
ko ch ny!
Znak to nie
wi dzia ny,
że ca łe
nie bo
go re
je.
;
] ] ] ]
º
º
h
º
º
º º º º
º
º
º º
h
º
º º º º
º
º
º
º º
]
º º º º º
º º
º
º
º
Î
T
B
º
Î
Żywo
`
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ba
º
17
] ] ] ]
º º
º
º
º
º
º º
º
º
º
º
º
º
º
º º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
"
º º º
º º º
º º
º
º º
º
Na braci
za wołaj
nie chaj wsta
wa ją,
Ku ba i
Mi kołaj
niech wypę
dza ją
º
º
º
º
;
] ] ] ]
¹ *
º º
*
º
º º
º
º º º º º
º
¹ *
º º
*
º
º
º
º
º º º º º
º
º
º
T
B
º
º
º º
º
º
Wo
łaj
wo
łaj
±
ra
º
ny,
ba
º
ra
ny
zam
º
knio
º
ne.
25
] ] ] ]
*
º
*
º
º
*
S
A
"
º
º
º º º
º º º
º
º
º
º º º
º º º
º
º
º
º
*
ba ra ny
º
i ca py,
º
ko źlę ta
º
i ska py
º
zam knio
ne.
;
] ] ] ]
º
º
º
º
º
º º
º
º
º
º
º
º º
º
º
º
*
T
B
º
*
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º º
º
h
º
h
º º º º
º º º º
º
º
º º
º
h
º
h
º
º º º º
º
º º º º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º º
º º
º
º
º
º
º
º
º
º
259956783.007.png 259956783.008.png 259956783.009.png 259956783.010.png 259956783.001.png 259956783.002.png 259956783.003.png 259956783.004.png 259956783.005.png 259956783.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin