Dyktator (The Great Dictator) cz.2.txt

(27 KB) Pobierz
{45}{131}Nie przem�wi� do syn�w|i c�rek Dw�ch Krzy�y,
{142}{197}ale do dzieci Izraela.
{994}{1038}Dobry wiecz�r!
{1116}{1153}Dobranoc!
{1473}{1546}Ten Hynkel nie jest znowu taki z�y.
{1559}{1605}Bardzo �mieszne.
{1607}{1663}Kupcie odznak� Hynkela!
{1672}{1732}Z podobizn� Hynkela!|Dwie?
{2872}{2909}Wracajmy.
{2943}{2977}Szybko!
{2978}{3017}Chwileczk�.
{4239}{4278}Co to jest?
{4296}{4338}Wy��cz radio.
{4484}{4523}To policja!
{4919}{4988}- Zarygluj drzwi!|- Id� po wod�!
{5118}{5202}Kobiety i dzieci na g�r�.|Zamknij na klucz!
{5278}{5344}M�czy�ni niech zostan� tutaj.
{5345}{5396}Mysimy stawi� op�r.
{5408}{5470}Lepiej umrze�, ni� tak �y�.
{5627}{5708}S�uchajcie,|mamy tu przyjacielsk� wizyt�.
{6068}{6149}Komendant Schultz|zabroni� tkn�� ten dom.
{6177}{6219}Ci �ydzi nas zaatakowali.
{6220}{6246}Niewa�ne.
{6247}{6302}Macie nie wchodzi� tu.
{6338}{6378}Sam widzia�e�?
{6379}{6438}C�, rozkaz jest rozkazem.
{6439}{6481}Chod�my st�d.
{6919}{6996}Rozkaz czy nie,|dostan� t� dziewczyn�.
{7029}{7067}Wyno� si�.
{7507}{7546}Schultz aresztowany!
{7547}{7616}S�yszycie? Aresztowano Schultza.
{7716}{7778}�yd skorumpowa� komendanta.
{7819}{7905}Schultz oskar�ony o zdrad�,|wiecie dlaczego.
{7917}{7994}To przyjaciel getta,|przyjaciel cyrulika.
{7995}{8036}Dorwiemy go!
{8112}{8161}Policja ci� szuka!
{8164}{8222}- Na dach!|- Zostaj� tu!
{8250}{8280}B�d� si� bi�.
{8281}{8362}Chcesz, �eby ci� zabili?|Szybko, na dach!
{8563}{8618}To tu.|Wywa�cie drzwi.
{8718}{8781}Zaraz ogolimy tego cyrulika.
{8912}{8947}Granaty!
{9407}{9458}�egnaj zak�adzie...
{9521}{9576}Mo�emy zacz�� na nowo.
{9580}{9642}Osterlich jest wci�� wolny.
{9659}{9716}Podobno jest tam pi�knie.
{9717}{9786}Zielone pola, jab�onie, winnice.
{9807}{9875}Brat pana Jaeckela|ma tam winnic�.
{9876}{9955}Pan Jaeckel m�wi,|�e mnie tam zabierze.
{9959}{10012}Pojedziemy tam razem.
{10022}{10089}Jak cudownie b�dzie �y� na wsi,
{10099}{10168}lepiej ni� w zadymionym mie�cie.
{10190}{10276}Ci�ko pracuj�c,|b�dziemy mogli zaoszcz�dzi�
{10293}{10345}i kupi� kurz� ferm�.
{10371}{10431}Kurczaki to dobry interes.
{10968}{11020}Patrz na t� gwiazd�.
{11062}{11115}Czy� nie jest pi�kna?
{11189}{11279}Hynkel, z ca�� swoj� w�adz�,|nie dosi�gnie jej.
{11340}{11381}Droga wolna.
{11395}{11478}Schultz zbieg�.|Chowa si� w mojej piwnicy.
{11497}{11584}O p�nocy robi zebranie.|Chce, �eby� na nim by�.
{11585}{11671}Hanna, pom� pani Jaeckel|przygotowa� obiad.
{11825}{11919}Nie rozumiem.|To szale�stwo robi� obiad o p�nocy.
{11934}{12000}Czego chce od nas ten Schultz?
{12006}{12068}Wysadzi� pa�ac w powietrze.
{12097}{12170}�ydzi nie powinni si� w to miesza�.
{12179}{12266}Schultz tak przemawia,|�e ich zahipnotyzowa�.
{12269}{12327}Czu�am, �e on co� knuje.
{12387}{12464}Widzia�am,|jak wk�ada�monet� w ciasto.
{12559}{12638}Nie martw si�.|Wszystko zorganizowa�am.
{12651}{12709}Panowie, prosz� o uwag�.
{12759}{12846}Zebrali�my si� tu,|by uwolni� kraj od tyrana.
{12883}{12964}By tego dokona�,|jeden z nas musi umrze�.
{13028}{13101}Onegdaj plemi� aryjskie Longobard�w
{13106}{13180}sk�ada�o ofiary ludzkie bogowi Thor.
{13211}{13269}Ofiar� wybierano losowo.
{13287}{13361}Dzi�, jeden z was|b�dzie wylosowany.
{13467}{13520}Ka�dy dostanie deser.
{13521}{13579}W jednym z nich ukry�em monet�.
{13580}{13658}Ten, kto j� dostanie,|zginie za wolno��.
{13659}{13746}Do��czy do d�ugiej listy|m�czennik�w historii
{13773}{13836}i uwolni ojczyzn� od tyrana.
{14130}{14181}Ka�dy z nas pragnie
{14196}{14268}by� wybranym|i zgin�� za ojczyzn�.
{14287}{14385}Przykro mi,|ale ja nie mog� uczestniczy� w losowaniu.
{14394}{14431}Dlaczego?
{14504}{14564}Rozpoznaj� go natychmiast.
{14574}{14632}Musi to by� jeden z nas.
{14640}{14684}To nie jest argument!
{14685}{14771}To kr�puj�ce,|je�li m�j honor wchodzi w gr�.
{14813}{14885}Przepraszam|za mojego przyjaciela.
{14897}{14963}W imieniu wszystkich og�aszam,
{14981}{15060}i� zgin�� za ojczyzn�|jest przywilejem.
{15122}{15216}Zaczekam na zewn�trz,|a� wylosujecie wyzwoliciela.
{15304}{15360}A na razie, Hein Hyn...
{15364}{15405}Co ja m�wi�!
{15421}{15493}Panowie,|w gr� wchodzi nasz honor.
{15543}{15578}Losujmy.
{20036}{20088}Panowie, oto moneta.
{20259}{20302}Co to ma znaczy�?
{20303}{20335}Kto� z nas kpi.
{20336}{20375}Tak, to ja.
{20388}{20454}W�o�y�am monet�|w ka�dy deser.
{20551}{20624}Wysadzanie pa�acu,|zabijanie ludzi!
{20634}{20699}Mamy dosy� w�asnych k�opot�w.
{20711}{20785}Hanna ma racj�.|Jeste�my szale�cami.
{20796}{20876}Wracajmy do dom�w,|do naszych problem�w.
{21423}{21500}Gazety m�wi�,|�e Schultz chowa si� w getcie.
{21501}{21540}Sam czytaj.
{21631}{21675}Hanna, czytaj.
{21681}{21759}"Tajemne znikni�cie|ex-komendanta Schultza.
{21760}{21846}"Policja przypuszcza,|�e chowa si� w getcie.
{21852}{21942}"Poszukuje si� �yda,|cyrulika, przyjaciela Schultza,
{21943}{21995}"by go przes�ucha�."
{22014}{22080}Przes�uchanie to nic gro�nego.
{22083}{22191}Gdy przes�uchali Meyerberga,|nikt go ju� wi�cej nie widzia�.
{22456}{22502}To ja, pan Mann.
{22688}{22760}Czytali�cie w gazetach o Schultzu?
{22811}{22884}B�dzie kiepsko, je�li go tu znajd�.
{22973}{23021}Szpicl�wnie brak.
{23158}{23190}Co z nim?
{23191}{23256}Szukaj� go,|na przes�uchanie.
{23301}{23336}Gdzie komendant?
{23337}{23389}Jestw drugim pokoju.
{23392}{23459}Jak znajd� Schultza w tym domu,
{23477}{23526}wszyscy trafimy do obozu,
{23527}{23578}albo na szubienic�.
{23590}{23636}Czy ja co� m�wi�?
{23637}{23673}Niech idzie st�d.
{23674}{23715}Nie wyganiajcie go.
{23716}{23760}Oczywi�cie, �e nie.
{23761}{23852}Ale chcia�bym wiedzie�,|ile tu jeszcze zostanie.
{23879}{23927}�niadanie gotowe.
{23976}{24050}Dzi�kuj�,|moje czeka na mnie w domu.
{24082}{24141}Przeszukajcie tamte domy.
{24247}{24316}- C� znowu?|- Szukaj� Schultza.
{24322}{24375}Podobno chowa si� tu.
{24381}{24433}Wci�� kogo� szukaj�.
{24747}{24813}- Kto tam?|- To ja, otw�rzcie!
{24828}{24879}- Szybko!|- Otw�rz.
{24979}{25053}Nadchodz�!|Policja przeszukuje domy.
{25073}{25124}Uprzed� komendanta!
{25287}{25328}Powiedzia�e� mu?
{25329}{25395}- Co jest?|- Policja przeszukuje domy.
{25396}{25456}Wchod�cie obydwaj na dach!
{25487}{25549}Nie mo�emy tego tak zostawi�.
{25550}{25613}Tak, spakujcie moje walizki.
{25655}{25689}We� t�.
{25900}{25942}Opr�� p�k�.
{26066}{26119}Maj� nic nie znale��.
{26291}{26342}S� ju� tu.|Na dach!
{26389}{26425}Nic nie zapomnieli�cie?
{26426}{26502}- Kije golfowe!|- Pud�o na kapelusze!
{26614}{26646}Id� z nim!
{26647}{26682}Zobaczysz go p�niej!
{26683}{26728}Na dachu, noc�!
{27206}{27259}Patrz, gdzie idziesz.
{27303}{27363}Nic nie widz�, chwileczk�.
{27365}{27404}Upu�ci�e� moj� torb�.
{27405}{27451}Nie, jest tutaj.
{27630}{27688}Tylko nie upu�� drugiej!
{27714}{27763}Moje kije golfowe!
{27793}{27849}Wracaj, bo ci� zobacz�.
{27902}{27933}T�dy!
{28124}{28158}Uwa�aj!
{28201}{28249}Mia�e� szcz�cie.
{28494}{28535}Przepraszam.
{28643}{28701}Jeszcze raz przepraszam.
{28717}{28749}To on!
{28846}{28888}Jak si� masz?
{28919}{28949}Tak sobie.
{28950}{28993}Mamy pana przyjaciela.
{28994}{29063}Pami�taj, milczenie jest z�otem.
{29064}{29115}Bra� go! Do wagonu!
{29144}{29210}SCHULTZ Z�APANY|NA DACHU GETTA
{29254}{29302}OB�Z DLA SCHULTZA
{29433}{29496}- Gdzie idziecie?|- Do palarni.
{29497}{29528}T�dy.
{30727}{30765}Osterlich.
{32208}{32267}Osterlich to pi�kny kraj.
{32269}{32310}Polubisz go.
{32316}{32386}Czekamy niecierpliwie wyzwolenia,
{32394}{32443}by by� zn�w razem.
{33015}{33083}Mam przyjemno�� og�osi�,|�e mo�emy
{33084}{33136}ruszy� na Osterlich.
{33142}{33218}Dzi�ki geniuszowi|marsza�ka Herringa,
{33261}{33337}kt�remu przypn�|odznak� wdzi�czno�ci.
{33927}{33966}Odwr�� si�.
{34385}{34440}Za marsza�ka Herringa!
{34444}{34502}Za inwazj� na Osterlich!
{34895}{34926}S�o�!
{35070}{35149}Armia Napoloniego|na froncie Osterlich.
{35163}{35219}60000 wojsk na granicy.
{35225}{35262}Zajmie Osterlich.
{35263}{35319}Nie mog� w to uwierzy�.
{35388}{35440}Nie mo�esz uwierzy�?
{35478}{35529}Kradnie mi inwazj�!
{35702}{35761}Wszystko by�o ju� gotowe.
{36514}{36565}Wywo�ajmy mu wojn�!
{36588}{36665}G�upiec!|Zmobilizuj wszystkie dywizje.
{36666}{36707}Atakujemy Bakteri�!
{36708}{36766}- To zguba!|- To rozkaz!
{36779}{36838}- Prosz� podpisa�.|- Co to takiego?
{36839}{36873}Deklaracja wojny.
{36874}{36922}Podpisuj�! Pi�ro!
{36943}{36987}Ju� podpisuj�!
{37344}{37385}To Napoloni.
{37452}{37479}M�w z nim.
{37480}{37509}Co powiedzie�?
{37510}{37576}B�d� mi�y, grzeczny, uprzejmy.
{37672}{37717}Jak si� pan ma?
{37780}{37836}Ostatnio du�o nie gra�.
{37851}{37903}Zdoby�pan 92 punkty?
{37948}{38013}Chce pan m�wi� z Ekscelencj�?
{38117}{38175}Jest nieco przezi�biony.
{38186}{38237}Nie mo�e rozmawia�.
{38271}{38323}Przekaza� wiadomo��?
{38340}{38419}S�ysza� pan o jego armii|na froncie Osterlich?
{38420}{38460}Chce o tym m�wi�.
{38461}{38500}Niech tu przyjedzie!
{38501}{38601}Jego Ekscelencja ma zaszczyt|zaprosi� pana do Tomanii,
{38625}{38702}by pom�wi� o tym.|Zajm� si� wszystkim.
{38749}{38783}Jedzie.
{38803}{38882}Zobaczy najwi�ksz�|defilad� wojsk wszechczas�w.
{38883}{38976}Przekonany o mej przewadze,|zostawi mi Osterlich.
{39027}{39077}- Co z tym zrobi�?|- Co to jest?
{39078}{39136}Pa�ska deklaracja wojny.
{39194}{39240}Deklaruj� pok�j!
{39304}{39406}2975000 niecierpliwych obywateli|t�oczy si� przed stacj�
{39416}{39482}oczekuj�c Benzino Napoloniego.
{39489}{39568}Nasz ukochany Szef|przyby�na powitanie.
{39572}{39625}To historyczne spotkanie
{39626}{39706}cementuje star� przyja��|obu przyw�dc�w.
{39750}{39833}Jego Ekscelencja wita|ambasadora Bakterii.
{39992}{40044}Zajmij si� zdj�ciem.
{40081}{40169}Niech prasa uwa�a,|by dobrze sfotografowa� Szefa.
{40170}{40223}Z przodu, nie z ty�u.
{40227}{40295}Nadje�d�a prywatny|poci�g Napoloniego.
{40296}{40341}Z r�owo-bia�ego wagonu
{40342}{40412}Napoloni z �on�|przejd�po kobiercu
{40413}{40490}do miejsca,|gdzie p...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin