Administrowanie instrukcja - Lotnictwo.pdf

(303 KB) Pobierz
PROGRAM SZKOLENIA SZYBOWCOWEGO
Aeroklub
Polski
INSTRUKCJA WYKONYWANIA
LOTÓW i SKOKÓW
AEROKLUBU POLSKIEGO
Rozdział 1
ROZDZIAŁ 1
ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
Wydanie z
25.04.2004 r.
Zmiana Nr: 0
ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
1 – 1
160646106.017.png 160646106.018.png
Rozdział 1
INSTRUKCJA WYKONYWANIA
LOTÓW i SKOKÓW
AEROKLUBU POLSKIEGO
Aeroklub
Polski
Strona celowo pozostawiona pusta
1 – 2
ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
Wydanie z
25.04.2004 r.
Zmiana Nr: 0
160646106.019.png
Aeroklub
Polski
INSTRUKCJA WYKONYWANIA
LOTÓW i SKOKÓW
AEROKLUBU POLSKIEGO
Rozdział 1
1. ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
1.1 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI WYKONYWANIA
LOTÓW i SKOKÓW
1.1.1 Instrukcja Wykonywania Lotów i Skoków Aeroklubu Polskiego - IWLiS/AP/2004
stanowi regulaminowy dokument operacyjny zawierający zasady i procedury
operacyjne mające zastosowanie przy organizowaniu i wykonywaniu lotów
szkoleniowych. Określa obowiązki operacyjne osób funkcyjnych, pełniących funkcje
kierownicze i wykonawcze oraz obowiązki dowódcy statku powietrznego i członków
załogi w lotach szkoleniowych. IWLiS/AP/2004 jest modyfikacją Instrukcji
Wykonywania Lotów i Skoków Spadochronowych Aeroklubu Polskiego wydanej w
2001 roku. Modyfikacja uwzględnia zmiany związane z nowymi rozporządzeniami
wydanymi na podstawie Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2003 roku.
1.1.2 IWLiS/AP/2004 jest przeznaczona dla wszystkich członków Aeroklubu Polskiego,
zajmujących się organizacją lotów i skoków spadochronowych, jak również dla
wszystkich członków personelu latającego, uczestniczących w wykonywaniu lotów
i skoków organizowanych przez aeroklub.
1.2.3 Główny cel IWLiS/AP/2004 - to zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych lotów
i skoków poprzez powszechną znajomość i stosowanie przepisów związanych z ich
wykonywaniem przez cały personel lotniczy w trakcie przygotowywania
i wykonywania lotów / skoków.
1.2 ZGODNOŚĆ INSTRUKCJI Z PRZEPISAMI
1.2.1 Instrukcja IWLiS/AP/2004 jest zgodna z aktualnie obowiązującymi polskimi
przepisami lotniczymi. W jej układzie i treści uwzględniono wymagania zawarte
w Ustawie Prawo Lotnicze z 3 lipca 2003 roku i rozporządzeniach wykonawczych do
Ustawy Prawo Lotnicze. Uwzględniono także efekty wprowadzenia nowej „Struktury
polskiej przestrzeni powietrznej” (z dnia 18.03.2004 r) na działalność lotniczą
Aeroklubu Polskiego.
1.2.2 Wszyscy użytkownicy IWLiS/AP/2004 zobowiązani są w trakcie wykonywania
operacji lotniczych w ramach działalności Aeroklubu Polskiego do ścisłego
przestrzegania wymogów Instrukcji oraz postępowania zgodnego z obowiązującymi
przepisami lotniczymi.
Znajomość treści Instrukcji jest obowiązkiem wszystkich osób prowadzących
działalność lotniczą w ramach Aeroklubu Polskiego.
1.3.1 Osobą odpowiedzialną za wydanie Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków
Aeroklubu Polskiego oraz jej aktualizację jest Dyrektor ds. Szkolenia i Sportu
Aeroklubu Polskiego.
1.3.2 Wszystkie oficjalne egzemplarze wydane przez AP są numerowane. Dostarczenie
poprawek do oficjalnych egzemplarzy należy do obowiązków AP. Przewiduje się
także wydanie roboczych egzemplarzy nienumerowanych dla zainteresowanych osób
w liczbie wynikającej z potrzeb. Utrzymanie egzemplarzy roboczych w stanie
aktualności jest obowiązkiem zainteresowanego, który zakupił egzemplarz
nienumerowany.
Wydanie z
25.04.2004 r.
Zmiana Nr: 0
ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
1 – 3
1.3 ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ – IWLiS/AP/2004
160646106.020.png 160646106.001.png 160646106.002.png
Rozdział 1
INSTRUKCJA WYKONYWANIA
LOTÓW i SKOKÓW
AEROKLUBU POLSKIEGO
Aeroklub
Polski
Wykaz użytkowników oficjalnych egzemplarzy IWLiS/AP/ 2004
L.p Nr egz. Użytkownik
Uwagi
1. 1
Archiwum wzorca ULC
"Wzorzec"
2. 2
Dyrektor ds. Szkolenia i Sportu AP
"Wzorzec"
3. 3
Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego
format A - 5
4. 4-8 Specjaliści ds. BL i Szkolenia Aeroklubu Polskiego
format A - 5
5. 9,14 ULC i PKBWL
format A - 5
6. 15 - 135 Dyrektorzy aeroklubów regionalnych i szkół AP
format A - 5
7. 136 i dalsze Dyrektorzy innych ośrodków szkolenia lotniczego pragnący
wykorzystywać IWLiS/AP/2004 na podstawie umowy z AP
format A - 5
1.3.3 Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków AP
należy kierować do Dyrektora ds. Szkolenia i Sportu Aeroklubu Polskiego.
Za opracowywanie i publikowanie poprawek i zmian do IWLiS/AP/2004
odpowiedzialny jest Dyrektor ds. Szkolenia i Sportu Aeroklubu Polskiego.
Wszelkie poprawki i zmiany wprowadzane przez Dyrektora ds. Szkolenia i Sportu
Aeroklubu Polskiego podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Dokumenty potwierdzające uzgodnienia zmian lub uzupełnień do Instrukcji
przechowywane są w Dziale Szkolenia i Sportu Aeroklubu Polskiego.
Wydanie poprawki lub zmiany równoznaczne jest z wydaniem nowej strony
zawierającej w jej dolnej części kolejny nr zmiany i datę jej wydania.
W Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków Aeroklubu Polskiego IWLiS/AP/2004
zabronione jest dokonywanie zmian i poprawek ręcznie, z wyjątkiem sytuacji
wymagających wprowadzenia natychmiastowej poprawki lub zmiany w interesie
bezpieczeństwa wykonywanych operacji.
Wprowadzanie zmian lub poprawek tymczasowych jest przeprowadzane tą samą
metodą oraz kolejnością, co wprowadzanie zmian i poprawek stałych tyle tylko, że z
zaznaczeniem daty ich obowiązywania.
Za dystrybucję Instrukcji oraz poprawek i zmian odpowiedzialny jest Specjalista ds.
Szkolenia Samolotowego Aeroklubu Polskiego. Nadzór nad dystrybucją prowadzi
przez:
- Sporządzenie rozdzielnika Instrukcji
- Prowadzenie dystrybucji poprawek i zmian do Instrukcji zgodnie z rozdzielnikiem
Rozdzielnik Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków Aeroklubu Polskiego
IWLiS/AP/2004 dołączony jest do Egzemplarza Nr "2" - "Wzorzec" (przechowywany
u Dyrektora ds. Szkolenia i Sportu Aeroklubu Polskiego).
Aktualizacja Instrukcji należy do obowiązków użytkownika. W przypadku
aeroklubów regionalnych i szkół Aeroklubu Polskiego za aktualizację Instrukcji
odpowiadają Szefowie Wyszkolenia.
Osoba której powierzono wprowadzanie do Instrukcji zmiany stron, zobowiązana jest
do wykonania tej czynności bezzwłocznie po otrzymaniu zmiany. Do jej obowiązków
należy także dokonanie wpisu w arkuszu zmian i uzupełnień. Taki wpis musi zawierać
1 – 4
ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
Wydanie z
25.04.2004 r.
Zmiana Nr: 0
160646106.003.png 160646106.004.png 160646106.005.png 160646106.006.png 160646106.007.png 160646106.008.png 160646106.009.png 160646106.010.png 160646106.011.png 160646106.012.png
Aeroklub
Polski
INSTRUKCJA WYKONYWANIA
LOTÓW i SKOKÓW
AEROKLUBU POLSKIEGO
Rozdział 1
numer zmiany, jej symbol, datę wprowadzenia oraz potwierdzenie wprowadzenia (z
datą i podpisem).
Aktualizacja nienumerowanych – roboczych egzemplarzy Instrukcji odbywa się
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Aeroklubu Polskiego (adres:
www.aeroklubpolski.pl ) wykazu aktualnych stron Instrukcji i stron Instrukcji które
podlegają wymianie.
Miejsce celowo pozostawione puste
Wydanie z
25.04.2004 r.
Zmiana Nr: 0
ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
1 – 5
160646106.013.png 160646106.014.png 160646106.015.png 160646106.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin