Angielski - Repetytorium, Czasy.pdf

(333 KB) Pobierz
451865476 UNPDF
451865476.001.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Twój E-Biznes .
Anna Treger
Repetytorium
ANGIELSKI
Czasy
Konsultacja merytoryczna:
Les∏aw Kawalec
451865476.002.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk
Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora
ISBN-10: 83-60287-13-9
ISBN-13: 978-83-60287-13-2
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2007
www.WydawnictwoLingo.pl
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Opolgraf
2
451865476.003.png
Spis treÊci
Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4. Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5. Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6. Present Perfect Continuous . . . . . . . . . . 43
7. Past Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8. Past Perfect Continuous . . . . . . . . . . . . 53
9. Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
10. Be Going To . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
11. Future Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
12. Future Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
13. Future Perfect Continuous . . . . . . . . . . . 78
Klucz do çwiczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Wykaz czasowników nieregularnych . . . . 96
www.WydawnictwoLingo.pl
3
451865476.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin