czas_sie_wypelnil.pdf

(1626 KB) Pobierz
10603253 UNPDF
Czas
się
wypełnił
10603253.001.png
Spis treści
WPROWADZENIE...........................................................................................3
PIERWSZE OSTRZEŻENIE............................................................................7
Ewangelia u zarania dziejów świata..................................................................7
Prawo Boże......................................................................................................11
Ewangelia Wieczna - plan zbawienia od grzechu............................................14
Praktyczna współpraca z Bogiem....................................................................19
Sąd Boży..........................................................................................................21
Oddajcie pokłon Stwórcy.................................................................................29
DRUGIE OSTRZEŻENIE...............................................................................33
Babilon.............................................................................................................33
Prawo Boże - ale jakie?....................................................................................34
Nieśmiertelność duszy? − Tak, ale kiedy?.......................................................38
TRZECIE OSTRZEŻENIE.............................................................................45
Bestia i jej znamię............................................................................................45
Obraz Bestii.....................................................................................................53
ZAKOŃCZENIE.............................................................................................57
Użyte cytaty biblijne zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego:
1. w przekładzie Biblii Tysiąclecia wydanie III poprawione,
2. w przekładzie księdza Jakuba Wujka (BJW).
Oznaczenia zawarte w tekście np. Księga Rodzaju 1,1; 2,3
oznaczają, że cytowany tekst znajduje się w Księdze Rodzaju rozdział 1,
wiersz 1, a kolejny w tej samej księdze rozdział 2, wiersz 3.
Projekt okładki: Ryszard Augustyn
Redakcja: zespół
Wydanie pierwsze
ISBN 83-60271-06-2
ISBN 978-83-60271-06-3
Wydawca: ORION plus
10603253.002.png
Wprowadzenie
Żyjemy w czasach, w których
cały świat obserwuje potęgowanie
się różnych kataklizmów, jak
susze, powodzie, olbrzymie pożary,
niszczące huragany, trzęsienia ziemi,
czy też inne straszne w skutkach
zjawiska. Tysiące ludzi traci życie
na skutek tych nieszczęść. Miliony
ludzi dotyka nędza i głód. Do tego
dochodzą jeszcze wojny, powstania
narodowe, przeludnienie, zniszczenia
ekologiczne, oraz zagrożenia płynące
z terroryzmu i możliwości wybuchu
ogólnoświatowego konliktu. Coraz
więcej słyszy się o zbrodniach
i bezprawiu, które panoszy się na
ulicach, w sąsiedztwie, tuż obok
nas. Wszystko to pomnaża u ludzi
zagubienie i strach o przyszłość. Wielu
ludzi pyta: „Dokąd zmierza ten świat?”,
„Czy ktoś nad tym zapanuje?”, „Gdzie
w tym wszystkim jest Bóg?”.
Chociaż wielu ludzi zadaje te pytania,
to szukając na nie odpowiedzi rzadko
sięgają po Pismo Święte. Tymczasem,
jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś
więcej o naszym dzisiejszym świecie
i przyczynach nękających go trudności,
to właśnie po tę księgę powinniśmy
sięgnąć w pierwszej kolejności.
W Piśmie Świętym znajdziemy
najbardziej rzetelną odpowiedź na te
i inne pytania, ponieważ zawarte w nim
informacje pochodzą od Boga, który
patrzy na zachodzące na naszej ziemi
wydarzenia z szerszej perspektywy,
niż my ludzie. On widzi nie tylko
przyczyny i dalekosiężne skutki
zachodzących zdarzeń, ale także nasze
miejsce w nich. Jeśli sięgniemy do
Pisma Świętego i przyjmiemy płynące
z niego rady, to będziemy mogli śmiało
patrzeć w przyszłość wiedząc, że nic nie
dzieje się bez celu. Wszelkiego rodzaju
nieszczęścia będą narastały, możemy
jednak mieć pewność, że nie jesteśmy
zostawieni samym sobie. Pan Bóg
we właściwym czasie doprowadzi do
końca swoje pełne miłości zamierzenia
wobec nas i naszego świata.
Panuje przekonanie, że Pismo Święte
trudno zrozumieć. Tymczasem Pan
Jezus nie wybrał na swoich uczniów
ludzi wykształconych i wysoko
postawionych, lecz ubogich, prostych
i nieuczonych. Przemawiał do ludzi w
taki sposób, że rozumieli Go zarówno
ludzie uczeni jak i rybacy, pasterze
czy rolnicy. Przemawiał tak, abyśmy
wszyscy mogli go zrozumieć - językiem
prostym i zrozumiałym. Trudności
tkwią jedynie w chęci przyjmowania
Jego słów i stosowania się do Jego nauk.
To ludzie sami wypaczają proste nauki,
ponieważ nie zawsze odpowiadają
one ich poglądom i uderzają w ich
umiłowane zwyczaje. Zamiast uznać
wyższość Pisma Świętego, próbują
sami w swojej ludzkiej mądrości
wyjaśniać, co Pan Jezus miał na myśli.
Uczeni w czasach Jezusa, podobnie
zresztą jak i dzisiaj, bardziej cenili
swoją własną mądrość i tradycje, niż
Słowo Boże. Ci, których uważano za
3
mądrych i uprawnionych do tego, by
tłumaczyć, co mówi Pismo Święte, nie
uznali w Jezusie Zbawiciela świata,
ponieważ nie odpowiadał On ich
własnym przekonaniom i tradycjom.
Niestety, prosty lud, który zaufał swoim
przywódcom i nauczycielom religii,
także odrzucił Jezusa ściągając na siebie
Jego niewinną krew. Odpowiedzialność
za to, że wybrali Barabasza zamiast
Jezusa spadła jednak nie tylko na
przywódców, ale i na prosty lud,
ponieważ Bóg każdemu indywidualnie
dał rozum i każdy sam mógł ocenić, co
jest prawdą. Wielu zginęło powierzając
swój wieczny los w ręce ludzi, którzy
popełnili błąd i nie chcieli się do tego
przyznać, ponieważ to osłabiłoby ich
wpływ w sprawach religii.
Dzięki Bogu byli też i tacy, którzy
chętnie słuchali Pana Jezusa i poznali,
że jest On Zbawicielem świata. Słuchali
bardziej głosu Ducha Świętego, który
przemawiał wprost do ich serc, niż
ludzi. Tacy właśnie prości rybacy,
pasterze i zwykli ludzie stali się
apostołami i uczniami. Nie oglądali
się na mądrych tego świata, bo życie
wieczne było dla nich zbyt cenne, by
powierzać je w ręce innych ludzi.
Bóg znając przewrotność ludzkiej
natury nie uzależnił żadnego człowieka
od woli drugiego człowieka. Każdy jest
odpowiedzialny za samego siebie i sam,
z Bożą pomocą, może dokonać oceny,
co jest prawdą. Żyjemy w czasach,
gdy Pismo Święte dostępne jest dla
wszystkich i ogromnym smutkiem
napawa fakt, że w kraju uważanym za
chrześcijański tak niewielu ludzi czyta
Pismo Święte i zna jego nauki. Wielu
ludzi, zamiast samodzielnie poznawać
podstawy swej wiary, składa swój
wieczny los w ręce nauczycieli religii.
Niestety postępując w ten sposób
naśladują zły przykład tych, którzy
pod wpływem swoich przywódców
religijnych dokonali tragicznego
wyboru skazując niewinnego Pana
Jezusa na śmierć krzyżową.
Także dzisiaj stoimy przed podobnym
wyborem. Możemy sami, z Pismem
Świętym w ręku, zobaczyć, co mówi
Bóg i jaka jest prawda. Możemy również
zaufać nauczycielom religii, ale to nie
uchroni nas przed odpowiedzialnością,
w razie gdyby ludzie ci się mylili.
Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu ma dla nas nieocenioną
wartość. Jest ono zapisem Bożego
postępowania od zarania dziejów świata.
Mówi się, że nie jest mądry naród, który
nie zna swej historii, ponieważ wtedy
zazwyczaj popełnia takie same błędy
jak w przeszłości. Pismo Święte opisuje
historie wielu ludzi, ich błędy i skutki
tych błędów. Znając te zapisy możemy
uniknąć przykrych doświadczeń,
które były ich udziałem i wielokrotnie
przynosiły im nieodwracalne szkody.
Pismo Święte jest darem Bożym dla
całej ludzkości, ponieważ nauki w nim
zawarte są uniwersalne i nie znają granic
narodowościowych czy czasowych.
Stary Testament ma dla chrześcijan
taką samą wartość jak Nowy. Prawie
wszyscy wiedzą, że Nowy Testament
mówi o życiu Pana Jezusa i pierwszych
chrześcijan, lecz dla wielu ludzi
zaskoczeniem może być to, że również
Stary Testament mówi o Chrystusie.
Zresztą sam Pan Jezus posługiwał się
4
tylko Starym Testamentem, dlatego
że Nowy Testament w tamtym czasie
jeszcze nie istniał. To właśnie o pismach
Starego Testamentu powiedział,
że składają one świadectwo o Nim
i zachęcał ludzi, by je czytali.
Proroków i patriarchów Starego
Testamentu również można nazwać
chrześcijanami, ponieważ byli oni
wyznawcami Chrystusa, oczekiwali na
Jego pierwsze przyjście na ten świat
i spoglądając w przyszłość z wiarą,
oglądali je. To właśnie o Abrahamie,
który jest bohaterem pierwszej księgi
Starego Testamentu, Pan Jezus
powiedział, że oczyma wiary oglądał
on Jego dzień i radował się.
Stary Testament jest dla chrześcijan
skarbnicą wiedzy na temat Jezusa
Chrystusa, gdyż wiele z Jego nauk
można w pełni zrozumieć tylko
w oparciu o te pisma. Już choćby
imię nadane Panu Jezusowi przez
Jana Chrzciciela - Baranek Boży
- można w pełni zrozumieć tylko
wtedy, gdy zobaczymy, jaką rolę
w starotestamentowej służbie
w świątyni żydowskiej odgrywał
baranek składany na oiarę. Gdy
zobaczymy jak w życiu, służbie,
śmierci i zmartwychwstaniu Pana
Jezusa wypełnione zostały symbole
i proroctwa Starego Testamentu, wtedy
w pełni zachwyci nas wielka miłość
Boża i rzeczywiście uznamy Go za
Zbawiciela świata. Wtedy zrozumiemy,
że faktycznie był On „cztery tysiące
lat wyglądany” i przyszedł wypełnić
obietnice dane Adamowi i Ewie,
Noemu, Abrahamowi, Jakubowi,
Józefowi i wielu innym.
Pismo Święte zawiera również
wiele ostrzeżeń, ponieważ Bóg w swej
miłości zawsze ostrzegał ludzkość
przed skutkami, jakie nastąpią
w wyniku nieprzestrzegania Jego Prawa.
Oznajmił On Noemu o wielkim potopie,
Abrahamowi i Lotowi o zniszczeniu
Sodomy i Gomory, a Mojżeszowi
o plagach egipskich. Proroctwa
dotyczące tych wydarzeń oraz
ich wypełnienie, zostały zapisane
dla potomnych, aby potwierdzały
wiarygodność Pisma Świętego.
Bóg także dla nas przygotował
ważne ostrzeżenie, które przekazał
nam przez Apostoła Jana w Księdze
Apokalipsy, ostatniej księdze Pisma
Świętego. Księga ta świadczy
o tym, jak nierozłączny jest Stary
i Nowy Testament. Jest ona uważana
za najtrudniejszą księgę w Piśmie
Świętym, dlatego, że zawiera mnóstwo
symboli. Symbole te zostały jednak
zaczerpnięte ze Starego Testamentu
i dzięki temu można zrozumieć
ich znaczenie. Należy pamiętać, że
Pismo Święte nie podlega dowolnej
interpretacji, a właściwe wyjaśnienie
zawartych w nim symboli, można
uzyskać tylko przez porównywanie
różnych fragmentów i odkrywanie
znaczenia pewnych zwrotów w całej
księdze. Potraktujmy Stary i Nowy
Testament jako nierozdzielną całość,
a z pewnością Bóg, który jest
rzeczywistym Autorem Pisma
Świętego, pomoże nam zrozumieć to, co
chciał nam przekazać za pośrednictwem
swego ucznia - Apostoła Jana.
To szczególne, skierowane właśnie
do nas, Boże ostrzeżenie zawarte
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin