Pułapka - The Box PROPER DVDRip XviD-NeDiVx.txt

(46 KB) Pobierz
{1007}{1075}/Langley, Virginia.|/�ci�le Tajne.
{1079}{1219}/Notatka s�u�bowa do: Martina Teague,|/wicedyrektora Agencji Bezpiecze�stwa Narodowego.
{1223}{1363}/Reanimacja pacjenta Arlingtona Jamesa Stewarda|/potwierdzona przez personel szpitala.
{1367}{1530}/Pacjent zosta� przeniesiony z oddzia�u poparze�|/rano, 24 lipca, w nieznane miejsce.
{1534}{1650}/Pacjent skonstruowa� urz�dzenie|/niewiadomego przeznaczenia.
{1654}{1770}/Specyfikacja konstrukcji potwierdzona|/przez zesp� projektu Mars.
{1774}{1890}/Pacjent dostarcza urz�dzenie|/osobom prywatnym.
{1894}{1981}/Wi�cej informacji wkr�tce.
{2901}{2945}S�ysza�e� co�?
{2949}{3017}Kto� dzwoni� do drzwi.
{3021}{3089}- Na pewno?|- Tak.
{3093}{3161}Kt�ra godzina?
{3237}{3312}Za kwadrans sz�sta.
{4579}{4599}Co to?
{4603}{4647}Kto� zostawi� pude�ko.
{4651}{4695}Kto?
{4699}{4767}Nie wiem.|By� jaki� samoch�d, ale odjecha�.
{4771}{4875}Miko�aj przyszed� wcze�niej|w tym roku?
{4963}{5034}Chyba wstali�my.
{5131}{5223}- Tak naprawd� nie wierzysz w Miko�aja, co?|- Raczej nie.
{5227}{5295}Powinni wymy�li� co� lepszego,|ni� grubasek w�a��cy kominem.
{5299}{5343}- To nielogiczne.|- I nielegalne.
{5347}{5412}To w�amanie.
{5443}{5510}Co to by� za samoch�d?
{5514}{5588}C�... by� czarny.
{5634}{5702}Dlaczego po prostu odjecha�?
{5706}{5781}Nie wiem, kochanie.
{5802}{5867}We� pude�ko.
{5898}{5962}Co to jest?
{6018}{6171}- Nigdy czego� takiego nie widzia�am.|- Potrzebny kluczyk, �eby otworzy�.
{6210}{6272}Jest list.
{6282}{6350}Wygl�da jak zaproszenie na �lub.
{6354}{6465}To jaki� prezent dla druhny|od przyjaci�ek?
{6474}{6565}"Pan Steward odwiedzi pani� o 17."
{6569}{6613}Znasz jakiego� pana Stewarda?
{6617}{6684}Ja nie.|A ty?
{7049}{7119}.:: PUDE�KO ::.
{7385}{7465}T�umaczenie: Sabat1970
{7528}{7596}Korekta: martek76
{7600}{7668}- Spad� �nieg.|- Zaraz si� stopi.
{7672}{7740}- Twoje jedzenie.|- Pokroi�a� chleb w kwadraty?
{7744}{7860}- Oczywi�cie. Jak zawsze.|- Nie r�b tego. To dobre dla dzieci.
{7864}{7932}- Dzie� dobry, pani Lewis.|- Dzie� dobry, ch�opcy.
{7936}{8004}M�wcie mi Norma.|"Pani Lewis" sprawia, �e czuj� si� stara.
{8008}{8075}Jeste� stara.
{8080}{8100}Mam tylko 35 lat.
{8104}{8148}W�a�nie.|Dla nas jeste� stara.
{8152}{8196}Jak wapniak.
{8200}{8305}Sam b�dziesz kiedy� wapniakiem, m�dralo.
{8320}{8388}Dlaczego przystanek musi by�|przed moim domem?
{8392}{8507}�ebym widzia�a, jak m�j ma�y Walter|wsiada do autobusu ca�o i bezpiecznie.
{8511}{8555}Wracaj do domu.|Robisz mi obciach.
{8559}{8627}- To, �e ci� kocham, to obciach?|- Tak.
{8631}{8747}A mo�e u�ciskam i uca�uj� Waltera,|jak wsiada do autobusu przy wszystkich kolegach?
{8751}{8845}- Prosz� to zrobi�.|- Pu�� mnie.
{8871}{8969}Pa, Walter.|Do zobaczenia, ch�opcy.
{9494}{9610}Troch� za wcze�nie na kryzys|wieku �redniego, nie s�dzisz?
{9614}{9699}Wi�c kim jest pan Steward?
{9710}{9754}Nie mam poj�cia.
{9758}{9826}Kto� ze szko�y?
{9830}{9874}Nie wiem.
{9878}{9946}Tajemniczy kochanek?
{9950}{9994}Nienawidz� ci�.
{9998}{10063}A ja ciebie.
{10406}{10539}Troje nieznajomych, uwi�zionych w pokoju|na ca�� wieczno��.
{10549}{10641}Ka�dy chce czego� od pozosta�ych.
{10645}{10713}Niespe�nione �yczenie.
{10717}{10785}Taka jest wizja piek�a Sartre'a.
{10789}{10857}Piek�o to inni ludzie?
{10861}{10991}Tak, jak inni ludzie postrzegaj� to,|kim naprawd� jeste�.
{11005}{11073}Co to oznacza dla Estelle?
{11077}{11145}To oznacza, �e zgnije w piekle.
{11149}{11265}To dziwka, kt�ra wysz�a za m��|dla pieni�dzy i zabi�a swoje dziecko.
{11269}{11361}To troszk� bardziej|skomplikowane, Charles.
{11365}{11481}By�a biedna i wysz�a za m�� dla pieni�dzy,|�eby ratowa� swoj� rodzin�.
{11485}{11570}Co si� pani sta�o w stop�?
{11604}{11648}S�ucham?
{11652}{11782}Widzia�em jak pani utyka.|Czy co� sta�o si� pani w stop�?
{11868}{11960}- Mo�emy zobaczy�?|- Moj� stop�?
{11964}{12032}Tak.|Mo�emy zobaczy�, jak wygl�da?
{12036}{12116}/Charles, zamknij si�.
{12132}{12210}Co?|Kr�puje si� pani?
{13403}{13510}Pami�tajcie, esej ma by�|gotowy na jutro.
{13858}{13961}/CENTRUM KONFERENCYJNE|/H. J. E. REIDA
{14098}{14142}Bez wzgl�du na pocz�tki �ycia,
{14146}{14238}niezb�dne dla koncepcji|naszej ewolucji chemicznej,
{14242}{14334}jest zbadanie zagadnie�|chemii organicznej.
{14338}{14430}Mars oferuje nam pierwsz� mo�liwo��|spojrzenia z nowej perspektywy
{14434}{14541}na kosmiczn� histori�|chemii planetarnej.
{14553}{14621}S� jakie� pytania?
{14625}{14669}Tak, prosz�.|Pani na ko�cu. Rhonda?
{14673}{14693}Dzi�kuj�.
{14697}{14765}Mo�e pan przybli�y�|rezultaty pr�bek gleby?
{14769}{14885}Eksperyment wymiany gazowej|mierzy produkcj� lub pob�r dwutlenku w�gla,
{14889}{14980}azotu, metanu, wodoru i tlenu,
{15009}{15101}podczas inkubacji|pr�bki marsja�skiej gleby.
{15105}{15221}Dlaczego bierze w tym udzia�|Agencja Bezpiecze�stwa Narodowego?
{15225}{15245}NSA?
{15249}{15341}Tak, Martin Teague,|wicedyrektor NSA jest tu, w Langley.
{15345}{15437}/- Czemu NSA jest w Langley?|/- Prosimy co� wi�cej na temat test�w.
{15441}{15508}/Czy staro�ytna marsja�ska cywilizacja|/zostawi�a co� po sobie?
{15512}{15580}Przykro mi, bez komentarza.|Dzi�kuj� za informacj�, Rhonda.
{15584}{15652}Jeszcze jakie� pytania?
{15656}{15724}Je�li pod powierzchni�|znajdziemy wod�,
{15728}{15820}a zdj�cia orbitalne dowodz�, �e kiedy�|na powierzchni planety by�y rzeki,
{15824}{15916}ca�kiem mo�liwe, �e znajdziemy dowody|na istnienie �ycia.
{15920}{15940}A kim pan jest?
{15944}{16012}Arthur Lewis.|Pracowa�em w laboratorium optycznym.
{16016}{16097}Zaprojektowa�em kamer�.
{16136}{16276}W bardzo kr�tkim czasie, naprawd� sta�a� si�|cz�ci� rodziny tu, w Libby Hill.
{16280}{16384}Dlatego tak trudno|jest mi o tym m�wi�.
{16400}{16516}Zlikwidowali�my nauczycielsk�|zni�k� na czesne.
{16663}{16764}- Od kiedy?|- Od nast�pnego semestru.
{16855}{16940}Bardzo nam przykro, Norma.
{16975}{17039}Wiem o tym.
{17095}{17175}Leci panu krew z nosa.
{17622}{17666}Czemu twoja mama kuleje?
{17670}{17742}Nie twoja sprawa.
{17766}{17834}- I co zrobisz?|- Nie wiem.
{17838}{17906}Ju� �yjemy od wyp�aty do wyp�aty.
{17910}{18002}- Co na to Arthur?|- Jeszcze nie wie.
{18006}{18083}Bo�e, to go za�amie.
{18126}{18229}W dodatku...|on ci�gle �yje na Marsie.
{18246}{18266}Cz�owieku, sam wiesz...
{18270}{18338}Co z tob�?|Ten krawat nosisz trzeci raz w tym tygodniu.
{18342}{18410}- To m�j szcz�liwy krawat.|- Na pewno tego potrzebujesz.
{18414}{18505}Powinienem ci go po�yczy�,|skoro dzisiaj jest tw�j wielki dzie�.
{18509}{18553}Tak jest.|Dok�adnie.
{18557}{18649}Planeta Ziemia to za ma�o dla Arthura.|Musi polecie� w kosmos.
{18653}{18721}To jeszcze nic pewnego.|Zobaczymy.
{18725}{18769}Tak, zobaczymy.
{18773}{18913}B�d� musia� donie�� szefowi,|�e pracujesz nad prywatnym projektem.
{18917}{18961}- Chcesz mu powiedzie�?|- Pewnie, �e tak.
{18965}{19033}- Terry, nie wysad� nas w powietrze!|/- Dobra, wiem!
{19037}{19105}To prezent �wi�teczny dla Normy.|Zadowolony?
{19109}{19194}Urocze.|Gdzie m�j prezent?
{19205}{19273}- Weso�ych �wi�t.|- Dzi�kuj�.
{19277}{19344}Nie ma za co.
{20404}{20495}Dzie� dobry.|W czym mog� pom�c?
{20499}{20563}Pani Lewis?
{20667}{20687}Tak.
{20691}{20792}Witam.|Nazywam si� Arlington Steward.
{20811}{20927}Zak�adam, �e otrzyma�a pani pude�ko,|kt�re zostawi�em przed pani drzwiami.
{20931}{20951}Tak.
{20955}{21071}I znalaz�a pani urz�dzenie z przyciskiem|wewn�trz pude�ka?
{21075}{21167}Tak to pan nazywa?|Urz�dzenie z przyciskiem?
{21171}{21225}Tak.
{21291}{21383}Prosz� nie ba� si� mojego wygl�du.|Zapewniam, �e nie jestem potworem.
{21387}{21480}Po prostu wykonuj� swoj� prac�.
{21506}{21599}- Czy mog� wej��?|- Oczywi�cie.
{21794}{21862}- Mog� co� panu poda�?|- Nie, dzi�kuj�.
{21866}{21958}Nigdy nie grzeszy�em|wielkim apetytem.
{21962}{22026}Usi�dziemy?
{22202}{22303}Zatem... pr�buje pan|co� mi sprzeda�?
{22322}{22414}Owszem, w pewnym sensie.|Mam pani co� do zaoferowania.
{22418}{22529}- Co pan oferuje?|- To sposobno�� finansowa.
{22537}{22622}Pozwoli pani, �e wyja�ni�.
{22633}{22749}W tej kopercie znajduje si� klucz.|Poka�� pani.
{22777}{22910}Klucz ten otwiera szklan� kopu�k�|urz�dzenia z przyciskiem.
{22921}{22989}Prosz� bardzo.
{23089}{23181}Je�li naci�nie pani przycisk,|stan� si� dwie rzeczy.
{23185}{23309}Pierwsza: kto�, gdzie� na �wiecie,|kogo pani nie zna,
{23329}{23386}umrze.
{23425}{23469}Druga:
{23473}{23591}otrzyma pani zap�at�|w wysoko�ci miliona dolar�w.
{23640}{23712}Woln� od podatku.
{23784}{23914}Zap�ata zostanie pani dostarczona|przeze mnie, w got�wce.
{23976}{24056}Tak jak pani tu widzi.
{24192}{24236}Pani Lewis, prosz� pozwoli�,
{24240}{24379}�e podaruj� pani ten nowiutki|banknot studolarowy jako upominek
{24384}{24505}za pani uprzejmo��|i ugoszczenie mnie w swoim domu.
{24623}{24739}Da mi pan ten banknot studolarowy,|nawet je�li si� nie zgodz�?
{24743}{24807}Zgadza si�.
{24863}{24907}Czy to nie �art?
{24911}{25064}Zapewniam pani�, pani Lewis,|�e ta oferta jest jak najbardziej prawdziwa.
{25103}{25171}Dla kogo pan pracuje?
{25175}{25291}Obawiam si�, �e gwarancja zap�aty|podlega trzem warunkom.
{25295}{25451}Po pierwsze, nie wolno mi ujawnia�|�adnych informacji o moich pracodawcach.
{25486}{25617}Po drugie, pani nie wolno rozmawia�|o szczeg�ach z nikim,
{25630}{25698}opr�cz pani m�a, oczywi�cie.
{25702}{25795}Po trzecie, ma pani 24 godziny.
{25846}{25938}Ma pani czas do jutra, do godziny 17,|�eby podj�� decyzj�.
{25942}{26046}W�wczas wr�c�,|�eby odebra� urz�dzenie,
{26086}{26219}kt�re zostanie przeprogramowane|i zaoferowane komu� innemu.
{26302}{26405}Mi�o by�o mi pani� pozna�,|pani Lewis.
{26685}{26753}- Nowa proteza stopy.|- Zgad�e�.
{26757}{26777}Ale...
{26781}{26897}... u�ywam materia�u do konstrukcji|foteli pilot�w w promach kosmicznych.
{26901}{26945}- Nie�le, stary.|- Dzi�ki.
{26949}{27033}Co si� sta�o z jej stop�?
{27069}{27185}Kiedy mia�a 17 lat,|jej brat upu�ci� sztang� na jej stop�.
{27189}{27281}Podejrzewa...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin