Odkupienie.pdf

(382 KB) Pobierz
Odkupienie
Cć1
- I,roumie,onwtedywcinąłtemujapionowitenbatonikwjap!
Cwórkamłodychludiacłamiaćipodnoami,prawiewypadającewoichoteli.Diewcyna
iedącaaraobokopowiadającegokiepkikawałchłopakaobejrałaiaiebie,wprotna
komandor.CatherineHarrierbyłanajwyżymrangąoiceremnaplanecie,dowodiłacałątągrają
rechocącychjakżabyżołniery.Kobietaabbniłapalcamiokonolpodjejprawąrkąiwten
poóbdołałaprywołaćdoporądkujejgromadk.Wetchnłanienacnie,dokonalemakując
wojeażenowanieiodwróciłaidowojegoatpcy– NatahaTarkowkawruyłatylko
ramionami.
- CóżrobiCat,tonadalbardomłodeooby.Rudowłoapochyliłaiiepnłanaucho
komandor. - Chociażprynam,żemająwojealety.
- Ocywicie,żemają.- Catherinewarknławodpowiedi- Twójynjetnichnajpokojniejy
przynajmniej.
- Niemówmi,żeMarkjetłymchłopakiem.Twójdieciaktomałabombaopónionymapłonem.
- Uhum. - Catkinłagłowąipojrałanaholoprojekcj.
rchipelag,któryoglądałabyłtaknaprawdotatnianadiejąludkoci.Wodanatejplaneciebyła
jednąniewielubecennychrecy– beniejKonederacjaginie.Cóżporadić,skoro chinole
wygraliwojnopanowanienadZiemią.Kobietapotarłakrońdłoniąioparłainałokciu,wbijając
pojreniewoichbłkitnychocujaklodowateotrawplecykawalara.Byliobojetakróżniod
siebie – podcagdyonawojąrowagąpotraiłaprawiejakprorokprewidiećpounicia
Chińcyków,ondawałiropalaćwytkowokółiebiepierwotnymchaoem.Zawe
umiechnity,carnowłoyiprytojny.Tak,tomuiałaprynaćobiewercu,wydałanawiat
pakudnieprewrotnepołącenie cech.Mark,jejwłanyynicłonekekpedycjijejrokau,był
aktycniebombąopónionymapłonem– niewiediałatylko,cyatomową.Umiechnłai
lekko,prypominającobietegomałegourwia,którypryporyłjejtyletrok.teramogłajedynie
podiwiaćoob,wktórąimienił.Niebyłbytwyoki,możetrokodtawałponadrednią.Jego
barkirównieżniewydawałyibyterokie– jednakonawiediała,żebyłydokonaleklepione.Co
jakco,alemiaławglądwjegobadania,preprowadonepreNatah– Markbyłnaprawd
wietnieuormowany,jegociałowychwyciłotrównowagpomidyróżnymicechami,dającmu
naprawdwybitnepredypoycjedowieluawodów.
leonpoedłwjejlady.Zamiatpokojnieżyćwjednymwielkichmiat,wolałpodążyćaniąjak
ceniacekawojąmatką.amjąbłagałomożliwoćdołąceniadoekpedycji– godiłai
dopierowtedy,gdyNatahaaproponowałaabranieWailieva,wojegodieciaka.Itakoto,kto
twierdiłgłono,żeakcjimającejuratowaćgatunekHomoapienmienionoekpedycjwpiknik
rodinny.Catherinewybiławytkimgłowytakieplotki,publicniewkaującwybraneoobyjako
wybitnienadająceidoadania– ilne,droweibewgldnieoddaneprawie.Holoprojekcja
przedniąpreławtanocekiwaniaimieniłaiwlutro.Byłotodlaniejwygodne,mogładojreć
każdegocłonkaałogimajacącegopoajejamcykiem- podetudladowódcyijegoatpcy,
otoconegoholoprojektoramiiinnymiurądeniami.
Miaławielkieccie– mimocterdietulatnakarku,caniedobrałidoniej.Nadalmogłai
pocycićniekaitelnąurodą,któranawetwprotymmundurepotraiławprawićwachwyt
mżcyn.Prote,długiewłoywiąaławkok,którywydawałiplatynowojany.Tak,była
blondynką,alejednątychniewielu,którenaturaobdaryłatakniekaitelnąbarwąwłoów.Kto
kiedynawettwierdił,żemogłabyotaćmodelką– jejiguraniepootawiaławieledlaimaginacji.
Jejciałopotylulatachwydawałoinadaljdrneimłode.Dużepieriniepoddałyiilegrawitacjia
nogiwodpowiednichpilkachprywodiłynamylniejednąpronoć.Catherinewetchnła
ponownieipregoniłatewytkieroważaniaewojejgłowy.Niebyłyjejpotrebnedożycia –
powinnaicieyćtym,żemiałapryobienajbliżejejoobyirobiconaprawddobrego.le...
tamwrodkucułapewnąputk.Zacinłamocniejpełnewargiiodwróciławrok,conieuło
uwadze Natashy.
- Cat,cocidrcy?
- Nic.Niebójiomnie,lepiejajmijiwojąrobotą.- Kobietaodparłagrecnieipołała
pryjaciółcelekkowymuonyumiech.- Naprawd,wytkowporądku.
- Dobre,panikomandor.Jakbyjednakmieniłapanidanie,jetemtutaj.
Zawsze dobra Natasha. CatherinemogładikowaćBoguatakąpierwąoicer– niedoć,że
ajmowałaiekcjąmedycną,tojecepilnowałaporądkupodjejnieobecnoć.Jejwroknów
powdrowałpomotkuokrtu– byłotupardieiątoób,główniemłodychoicerówimarynary.
Wycyretelniewykonywaliwojąprac,wiedącjakbardopolegananichZiemia.Prawiewycy
– cwórkaiedącawGniediebawiłaipredniowoimiabawkami.Cóżmogłapowiedieć,
pilociodawemieliwójwłanytylbycia,wywolonyinieokiełnany.Możnaimbyłonato
powolić– gdyałapotreba,amienialiiwdokonaledotrojonedojejamyłówmechanimy.
Jakmayny,robiliwytkocegoażądała.JejcterejJedcypokalipy.Pierwyodlewejbył
Wailij,Wayl.łowiańka urodajegomatkiwyekponowałaiwjegoprytojnejormie.Cichyi
grecnyatyn,awegdytylkootrymywałodniejrokakinąłrównieżNatahy.Dalejiediał
MarkHarrier,jejlatoroliatomówkawjednym,cochwilarucającyjakimkiepkimżartem.
Umiechnłaidojegopleców,gdywtałabydotknąćhologramu.Nawetpaplającwojegłupoty
trymałpiecnadwoimkrydłem.ObokniegoiediałaLynetteLaFaye– filigranowa brunetka o
anielkimupoobieniu.Catherinedokonalewiediała,żetaFrancukapochodeniaoddałabyi
Markowiwciąguekundy,gdybytylkonaniąpojrałinacej– tymcaemonpretregał
regulaminu,którytraktowałjakdekalogwyrytywwoichkociach.Zabraniałoikontaktów
intymnychwpracy,takwkróciepretacająckilkatronprepiów.OtatnibyłNickCarter,
merykaninpochodenia,łotedieckorodiny.Blondyn,prawiejakmareniekażdej
amerykańkiejrodiny.Ciżkobyłomujednakająćpierwemiejcepryprewrotnejnaturejej
syna – ten po protumiałwekrwiwojack.Cóż,niebyłajecewwojku,gdygopłodiła,ajednak
jakotomuprekaała.
Itaotocwórkarechotałanowuwwoimgniedie,pilotującdalnieterowanemaynyo
króconejnawieMNT.Bylipilotami,toprawda– jednak w dwudziestym drugim wieku prowadzili
wojemyliwcebepiecnegomiejca.Bylinajnormalniejwwieciebytcenniakażdąmayn
dałoiatąpićnową– toichdowiadcenieidolnocibyłytutajnajważnieje.NaGaeinielicyła
icenapojadów,Miatoapewniałoimdotawycałegoprtunaawołanie– takiebyłojego
adaniemidyinnymi.
Dalej,predgniademnajdowałyiinne,mniejważnetanowika– kontrolaognia,ukodeńi
tympodobne.Wytkojednakpływałodoortecykomandor,ercaokrtu– Lotniskowca klasy C
tlanti,jedynegookrtuKonederacjinaplanecie.Mielipoprotuająćwytkiewypy– jednak
chinoleteżiatowili.Mielituwoichludi,niewiediaławjakiejile,jednakodjakiegocau
polowali na siebienawajem.Oniajlipołudnieiwchód,Konederacjautanowiłwojąiedibna
achodieipółnocy.Pomidyobiematronaminakowałaiwielkalicbamałychwyepek,które
wyglądałyjakpieginalicuoceanu,okalającegocałąplanet– wkońcuto wodaichtutajpryciągnła.
PoaMantami,jejokrtpoiadałrównieżopanceronepojadybojowe,amibieonawieWLRU.
Nimiteżkierowalijejpiloci,lubdrugamiana,którejtaknaprawdnieuałabytnio.Wamiana
miejsce dla syna, Natashy i WasilijaCatmuiałagodićinakandydaturpodtawionychludi.
- Kontakt. - Nickyknąłgłono.
Całymotekożył.Catwywołałamapwypyipryjrałaiwoimniebiekimtrójkątom,które
włanierobiłyormacjabykryćiwwąwoach.Muiałaprynać,żetataktykaodnoiłaukcey
– niemielicolicyćnaormacjebojowe,manewryoddiałów.Licyłaitaktykaidrapieżna
bewgldnoćkażdejjednotki.Natahawkaałanacerwoneygnaturyonacającetanowika
artylerii chinoli.
- Potawićołony,maynownia,płyniemyjednątreciąprdkocimakymalnej.
MarkobejrałinaWaylaikinąłmugłową.CatwywołałapredobąobrajegoMNTY,którą
nawałFirely.Maynawłaniewykonałakarkołomnymanewr,wirującwokółwłanejoiiligając
inaprądiepowietrnym.WymieronywniąpocikminąłowłolewyilnikVTOLipoleciałwiną
dal,gubiącwójcelnadobre.Chłopakybkowytawiłinaogieńretyobrony,ujawniającjej
poycjeepołowi.Catniemiaławątpliwocicodojegoplanu – ciągałuwag.Robiłtoapamitale,
udająckiepkipilotażwkażdymwgldie.Nietrebabyłodługocekaćnaeekty– trypootałe
mantywciąguminutydorwałykilkawyrutnirakiet,pootawiającpoobiejedynieglica.
WokółCatpanowałamt.Rucałakrótkierokayodpowiednimoobomianaliowałakażdą
docierającądojejtanowikainormacj.Walkadopieroiropocła,jednakMarkdołałujawnić
wicejpoycjiwroga.Kobietaybkoprejłakontrolnadbroniąokrtuikierowałajedyną
wyrutnirakietnacele.
- Myliwcewroga,wyokipułap,odciągnijciejeodwież.
Markmieniłiwokamgnieniu– jużnierucałgłupimiżartami.Jegodłoniewaleńcymtempie
migałynadkonolami,kierującjegomaynąwmierciononymtańcu.Mimoiżdotałparray,
nadaltrymałipodotrałemwroga.Wkońcuułożyłpalcenadwóchdżojtikachiuiadłgłbiejw
otelu,ropocierającmniejyhologrampredwoimiocami.Niemógłobieterapowolićna
dekoncentracj,cułitak,jakbyaiadałateramiwojejWażki.Cochwilawymigiwałi
pretrelonej,długiejeriidiałekwoichoponentów,kierowałjakąrakietnatokcyopadałw
mordercymmanewre,abyrotrelaćcelnaiemny.Irobiłtoybciejodinnych.Zacinąłmocno
by,warknąłco,obróciłidokładnienadiemią.Zjegodiałekpoypałyitrumieniepocików,
romaująclekkiwóbojowynanajbliżejpolanie.Wayl,jakawe,trymałpiecnadjego
bepieceńtwem,kołującwyżej,odcinającdrogmyliwcom, któremogływyrwaćiwalki
kołowej,wktórąwciągnlijeLyniNick.
- Widjednotkkontrolną.- Natahaameldowałamachinalnie.- Kodujpoycj,ygnaturala
Jeden.
- Pryjąłem,prejmujemy.- Markodparłnainterkomiebewłocnie.
Cat skierowałaokrttak,abyołaniałogowgórenajdująceiaraprybregu.Niebyło
wątpliwoci,żeotałajużwykryta,muiałaterauniknąćbeporedniegotraienia.Obejrałaina
bocnyholoprojektoriwarknłacocicho.
- Wycoaći,już!
- Tak jest!
Kobietakierowałabłykawicnieogieńdiałekelektromagnetycnychnanadlatującewjejtron
rakiety.Centrumdowodeniachinolibyłowietnieubrojone– tocymdotądwalcylibyłojedynie
pocątkiem.Uortyikowaliitutajnadiejąwciągniciajejwpułapk.Zrobilito.rtyleriagrmiała
wtrontlanti,mającnadiejtraićokrtaołoną.Mantytymcaemdotałyipodotrał
drugiejgrupymayn,wpartychprewoybojowebroniąpreciwlotnicą,małeibardoybkie.
Nick zakląłpetnieiuderyłpiciąokonol,widącumnawoichholoprojektorach– tracił
wojąmayn.
- Zająćpoycjenadwgórem.- Catruciłakrótko– PrygotowaćWalruydodeantuwciżkich
warunkach.
- Aye, Ma'am! - Nadorującygarażpojadówtechnikwypaliłiająłiwoimadaniem.
Marktymcaemacąłwywijaćekwilibrytycneewolucjewpowietru,wyciągająccoitylkodae
wojejManty.Walkapreniołaidokładnienadwgóre,tamgdiejegomatkaplanowała.
Preciwnikbyłjednakonieborotropniejy,trymałidala,powalającwojejartyleriigrmieć
beprerwydocelu.Naołonietlanticochwilarobłykałapotżnaekploja.WayliLynrównież
pracowalibeprerwy,ciągającniebakolejnecele,amieniająctenniewielkikawałekiemiw
prawdiwełomowiko.Wkońcu,gdyichołonybyłyjużdoćwycerpane,wrógpotanowiłporucić
rowagirunąłwkierunkuwojegocelu,dotającipodotrałetanowikobronnych
lotnikowca.trumieniemaleńkichkulprecinałypowietre,ronoąckolejnecelebewytchnienia.
Morewokółaregokadłubaalowałocochwila,połykającopadająceodłamki.Mantyybko
oderwałyiodwalki,kołującnikonadpowierchniąwody,powalającwojejjednotce
macierytejpokaaćnacojątać.Namotkuwybuchłyokryki,gdyjedenpocikówartyleryjkich
traiłopotżnypanceriwywołałwtrą.Catuciłatenchaojednymgłonymrokaemiwróciła
dowojegodiełanicenia.Wledwieparminutpóniejkryłaimałejatocce, otoczona
wgóramiilaami.
- WyłaćWalruy.
Mantyadokowałybepiecnie,chronionepredotrałemgdybokuokrtuodbiłycterypojady
opancerone.Bardoybkowydotałyinaląd,tymraemwypoażonojewciżkiepancerei
broń.Lekkiopórnabregu,tychparumałychwoówbojowychucichłbłykawicnie.Wrógniemiał
annacniemocniejymipojadami,którenawetwwodiebyłydolneodpowiadaćogniem.
Catprekaaładokładnątra,jakąaplanowałaMarkowiipowoliłajegoepołowikontynuować
beprekód.Zaplanowałtotak,abywgórailayołaniałyjegocołgipredogniemwroga.Co
prawdatraciliołonmyliwką,jednakLynnprowadiławalruawypoażonegowybkiediałko
preciwlotnice.Mielidużeaneprebićidocelu.
Kolejneminutymijaływciy.Komandoracikałamocnopalce,pryglądającipocynaniom
swojego syna.
- pokojnie,ąjużprawieucelu.- Natahaepnładoniejipołożyładłońnajejrce.Cat
odpowiediałakinieniemgłowyiwetchnłacicho.
Walruyatrymałyipodołonąotatniegowgóra.Centrumdowodenianajdowałoiw
nikiejgóre,wbitewjejcielko.Upodnóżytokówmieciłyijedynieortyikacjeitanowika
artyleryjkie.Wrógpotawiłnaobrontatycnąilekkiejednotki,pragnącachowaćmobilnoćora
wytrymałoćaraem.Byłtotraionypomył.
JednakMarkwiediałjakobietymporadić.Mocneołonynajegopojediebyłydolnepretrwać
wieletraieńaterenbyłjegoatutem.Gwałtowniewychynąłaołonyiwypaliłkażdejbronijaką
miał,abypoledwieparuekundachdaćcałąwtecinówukryći.Ogieńwieżycekminąłgo
ledwieowło,jednakjednotanowikoamieniłoiwglica.Operacjpowtóryłjecedwa
ray,nimodtyłówdopadłyichnówlekkiewoychinoli.WailiNickajliinimi,dołownie
rogniatającjepodciżkimicielkamiwoichWalruów.TymcaemLynnpreceywałaniebo,
ropruwającretkimyliwców,próbującedobraćidoichkóry.Markwkońcumuiałconąći
dalej i daćołoniedłużyodpocynek.
- Dobra, jaki plan? - Nickapytałgłonoipojrałnapryjaciela.- Podnóżaącyte,aletamnagóre
mająwicejpukawek.
- Potrymajmyichparminutwniepewnoci.Preładujciebrońidoładujcieołony,potemrobimy...
- Wjazd. - Lynnruciłaumiechem.- wietnypomył,biorącpoduwag,żejetnacwórkaa
muimydobyćgór.
- Rowalić.- Markodparłpokojnie.- Rowalić.Zawemoglibymydaćimkilkaluterek,te
konookiemałpy...
Parminutpóniejruyli.Wbrewpoorom,niewybralinajprotejdrogi,tamgdiewrógebrał
retkiił.Prebiliiprelaiwyjechalidokładnietam,gdieniktniechciałichwidieć.Nim
wieżyckiiartyleriadołałykierowaćogieńwichtron,cterywoybojowepokonaływikoć
dytanu,grmiącprediebiebeopamitania.Ichdiałarorywałykolejnebationy,wprowadały
amticiągałykrwaweżniwo.Wchodnitokamieniłiwrumowiko,gdypocikikumulacyjne
kruyłyjegopodtaw.
- Teraz.
Catherine rzuciłaybko.Ołonatlantiopadłagwałtownie,powalającalwierakietowejwyrwać
inaewnątr.Pocikimiałycytądrog,dikidiałaniomWalruów,predarłyipreretki
ogniaparuwieżycekiacłyekplodowaćnatrukturachchińcyków.Cyternypaliwem,kłady
amunicji i linie energetyczne – wytkootałoniconepotżnymiekplojami.Baawewnątr
góryotałaodcitaodwiata,miałaniewielkiwybór.
- Prychodącatranmija,Maam.- Natahawduiłaprycikiwywołałahologrampredtwarą
komandor.
- Nigdy nas nie pokonasz, zachodnia dziwko! - Chińcykruciłiacąłiwydieraćwwoim
rodowym dialekcie.
Nadwypąrobłyławielka,janałuna.CteryWalruydołałykryćianajbliżymwgórem,
fala uderzeniowa ominłaje.Markobejrałinamatkiwlepiłwniąpojreniewoicharych
ocu.Wyrażałyogromnediwienie.
- WyadiliiwpowietreMaam...Wypadobyta.
Marktraciłochotnajakiekolwiekżarty.Cekałwmilceniunadrugąmian,któramiałaprejąć
jegowacht.puciłgłowipryglądałiklawiaturepredobą– niemógłuwieryć,żeujry
kiedykolwiektakprykrąrec.Nawetjeżelipanowaławojna,Konederacjaanowałprawajeńców.
Niebyłopotrebyabijaćtylużołnierywtakbewgldnypoób...Niepoto,abyratowaćhonorcy
dum.Bylibebronni,upełnie...Uderyłpiciąopodpórkotela,warknąłcoimocnoacinął
by.Lynnpołożyładłońnajegoramieniu,jednaktrąnąłjągniewnie.Ktoklepnąłgowrami.
Markbełowawtałiminąłżołniera,którywpatrywałiwniegodiwnymumiechemna
utach.tanąłpredwyokimpodetemtanowikakomandor,wyprotowałiitywno
aalutował.Jegopryjacielerównieżmilceli,niewiedąccoeobąrobić.
- Podporuczniku,propocekać.- Catherineatrymałaynanimtendotarłdowyjciamotku.-
Retamajużwolne,alepanemchcporomawiać.
Chłopakodwróciłiipodedłdopodetu.tojącnapodłodeigałgłowąaledwiekilka
centymetrówponadpoiomkonolnajdującychiwtylnejccijegocci.Natahaintuicyjnie
włącyłajaknajmniejprejrytehologramyiacławydawaćcichorokayrecieałogi,
Zgłoś jeśli naruszono regulamin