Shrek.The.Third.(2007).txt

(34 KB) Pobierz
{325}{400}sHREK TRZY
{1305}{1413}Dawaj Transy |na najwy�sze mury najwy�szej wie�y
{1413}{1538}gdzie uratuje ksi�niczk� |ksi��� Pi�kni�
{1816}{1941}To jest najgorsza rola|nienawidz� teatru| Ja te�
{1998}{2048}Zatrzymaj Transy
{2096}{2176}Pi�kny ksi��� nadchodzi
{2207}{2360}Tylko spok�j pokonam to monstrum |i stanie si� ze mnie wielki kr�l
{2369}{2398}Co ona powiedzia�a
{2539}{2591}To to jest Shrek|Wow Shrek wow
{2639}{2814}Przygotuj si� bestio |wst�pujesz do �wiata cierpienia |o kt�rym nie masz nawet poj�cia
{2816}{2869}Wszystkiego najlepszego|wszystkiego najlepszego
{2889}{2905}Nie przeszkadza�
{2939}{2994}Nie przeszkadza� |Nuda
{3119}{3173}Przygotuj si� bestio
{3400}{3525}Jednego dnia po�a�ujecie tego
{4278}{4360}Mia�a� racj� |nie mog� tego tak zostawi�
{4392}{4417}Nie mog�
{4453}{4553}Ja jestem prawdziwym |kr�lem kr�lestwa Za Siedmioma G�rami
{4560}{4667}I przysi�gam ci matko |�e wr�c� majestat mego tronu
{4800}{4903}I tym razem nikt |nie pokrzy�uje mych plan�w
{5360}{5400}Dzie� dobry
{5428}{5520}Dzie� dobry|O ranny powiew
{5539}{5613}Wiem to wspania�e
{5625}{5742}Dzie� dobry dzie� dobry
{5750}{5860}dzie� dobry dzie� dobry |tobie tobie i tobie
{5978}{6003}jak one szybko rosn�
{6010}{6053}Aby nie za szybko
{6103}{6181}Ok dzi� macie tego troch�
{6184}{6260}mam tu kilka spraw |kt�re potrzebuj� chwil� waszej uwagi
{6264}{6331}Super zaczynajmy
{6335}{6414}No tak ale czas wstawa�
{6420}{6492}Ooo dlaczego nie u�ywasz pid�amy
{6614}{6692}SHREK 3
{7081}{7118}Pasuj� ci�
{7675}{7734}Nareszcie b�dziecie wygl�da�| jak prawdziwi w�adcy
{7734}{7795}Mo�e tu kto� przyj�� |zaj�� si� Shrekiem |Prosz�
{7879}{7909}Zobaczycie co mog� z tym zrobi�
{8515}{8559}Czy to jest naprawd� konieczne
{8559}{8629}Hoho oczywi�cie Fiono
{8629}{8679}Jestem Shrek g�upku
{8681}{8700}Wszystko jedno
{8700}{8795}A wi�c ludzie
{8800}{8831}U�miech u�miech
{8843}{8926}Nie wiem jak d�ugo to wytrzymam Fiono
{8928}{9001}Przepraszam Shreku |ale czy m�g� by� zachowa� powag�
{9001}{9056}Do wieczora si� to uspokoi
{9184}{9220}Jeste� przystojny
{9223}{9281}Chod� tu
{9634}{9684}Co� mnie sw�dzi na ty�ku
{9684}{9739}Nie mog� tam dosi�gn�� |w tym idiotycznym ubranku
{9745}{9840}Hej ty Chod� tu|Jak si� nazywasz
{9840}{9890}Fidelsword m�j Panie
{9893}{9943}Hihi super
{10015}{10151}Panie i Panowie |ksi�niczka Fiona i Sir Shrek
{10270}{10440}�wietnie wspaniale
{10704}{10734}Co wyrabiasz
{10998}{11073}Dobrze ci |Tak najzupe�niej
{11190}{11245}Uff jestem dobry
{11498}{11540}To szczyt wszystkiego |Odje�d�amy
{11542}{11562}Prosz� uspok�j si�
{11565}{11629}Uspokoi� si� |My�lisz �e z kogo si� �miali
{11631}{11781}Jestem ogrem Fiono |nie jestem na to z�y i nigdy nie b�d�
{11884}{11915}My�l� �e posz�o ci nie�le
{11918}{11929}O�le
{11953}{11993}Tak Shreku
{12006}{12079}Niekt�rzy ludzie |nie znaj� si� na �artach
{12325}{12593}Pomy�l chwil� za kilka dni|b�dziemy w domu |i ja ci ugotuj� co� delikatnego
{12595}{12662}Ty to potrafisz przekonywa�
{12684}{12806}Mo�liwe �e po naszej pod�odze |b�d� biega�y male�kie n�ki
{12806}{12887}No to prawda na naszym bagnie |jest mn�stwo owad�w
{12890}{13022}No ja my�la�am |o czym� wi�kszym ni� owady
{13025}{13044}Os�a
{13044}{13236}Nie Shreku co je�liby|Tak |tam biega�y ma�e ogrze n�ki
{13390}{13487}Kochanie je�li chodzi o te rzeczy |b�d� bardziej racjonalna
{13487}{13537}Widzia�a� ostatnio dzieci
{13537}{13712}�r� robi� kup�|dr� si� �r� robi� kup� dr� si�
{13712}{13871}a teraz wyobra� sobie ogrze dziecko|ekstra si� drze ekstra kupka
{13871}{13968}Shreku czy my�la�e� kiedy |�eby mie� rodzin�
{13996}{14071}W�a�nie teraz ty jeste� moj� rodzin�
{14165}{14212}Czy kto� ma umrze�
{14278}{14537}Umieram|Nie zapomnij co� ofiarowa� |bogini Lilian
{14540}{14587}Oczywi�cie kochanie
{14615}{14840}W porz�dku
{14687}{14712}Tak tato
{14712}{14775}Wiem �e w stosunku do ciebie |zrobi�em mn�stwo b��d�w
{14843}{14965}Ale twoja mi�o�� do Shreka |jest naprawd� ogromna
{15006}{15140}Drogi ch�opcze |Jestem zaszczycony |�e mog� ci m�wi� SYNU
{15155}{15280}Ja natomiast jestem zaszczycony |�e mog� do ciebie m�wi� |�abi kr�lu te�ciu
{15280}{15415}Teraz wa�na cz�� |kr�lestwo stara� si�
{15696}{15780}�abi kr�l umar�
{15978}{16028}Za�� ten kapelusz idioto
{16030}{16115}Shreku podejd� bli�ej prosz�
{16208}{16233}Tak tato
{16236}{16331}To kr�lestwo potrzebuje nowego kr�la
{16362}{16481}Ty i Fiona jeste�cie nast�pni |kt�rzy zasi�d� na tronie
{16483}{16628}Nast�pni w kolejce| wszyscy nas tu kochaj�
{16628}{16703}Nawet przed �mierci� |�arty si� ciebie trzymaj�
{16799}{16893}Tak tato |Ogr jako kr�l
{16899}{16961}Nie wydaje mi si� |�e to dobry pomys�
{16961}{17050}My�l� �e m�g�by to obj�� kto� inny |Ktokolwiek
{17050}{17190}No na twoje miejsce|m�g�by by� jeszcze kto�
{17190}{17375}Kto to ojcze |Imi� jego jest jego
{17378}{17499}Jak ma na imi�
{17509}{17540}Ojcze
{17975}{18025}Na imi� ma Artur
{18025}{18055}Artur
{18168}{18365}Wiem �e robisz to |co do ciebie nale�y
{18400}{18430}Haroldzie
{18430}{18484}Ojcze ojcze
{18546}{18581}Na d�
{22183}{22258}Co musi tutaj zrobi� ksi��� |aby dosta� drinka
{22293}{22443}Dlaczego ciebie nazywaj� |brzydk� przyrodni� siostr� |chyba nigdy si� tego nie dowiem
{22478}{22493}Gdzie Doris
{22496}{22546}Posz�a na nocn� przechadzk�
{22546}{22633}Nie jest tu mile widziana tak jak ty
{22693}{22734}Czego tu Pi�knisiu
{22734}{22915}Nic wielkiego |tylko szansa na wyzwolenie |I Fuzzy Navle
{22940}{23000}Fuzzy Navle dla wszystkich kumpli
{23109}{23155}Nie jeste�my twoimi kumplami
{23212}{23268}Nie nale�ysz do nas
{23268}{23371}Tak racja absolutna
{23371}{23411}Porysujmy mu twarz
{23411}{23525}Jeste�my bardziej do siebie |podobni ni� my�licie
{23556}{23637}Uwolni�em Kr�lewn� �nie�k�
{23640}{23668}Co nas to obchodzi
{23668}{23711}Opu�ci�a mnie i to jest nie fair
{23731}{23825}Teraz rozmy�lasz |jaki b�dzie nast�pny k�sek
{23850}{23878}Jakie to uczucie
{24034}{24062}Nie fair
{24071}{24093}A ty
{24112}{24215}Twoja pacynkowa gwiazda odesz�a |i posz�a szuka� swego ojca
{24262}{24315}Nienawidz� tej ma�ej drewnianej lalki
{24340}{24412}A Hook�u mam m�wi� dalej
{24493}{24512}A ty
{24568}{24640}Jak d�ugo ju� si� nudzisz
{24699}{24849}Pami�tasz jak nie mog�a� w�o�y� |swojej ma�ej t�ustej nogi do trzewika
{24905}{25037}Kopciuszek teraz sobie siedzi |Za Siedmioma G�rami |i zajada cukierki z ka�d� bajkow�
{25037}{25180}osob� kt�rej nienawidzi�a�
{25205}{25318}Kto� kiedy� postanowi� |�e my b�dziemy biedowa�
{25321}{25468}W ka�dym opowiadaniu s� dwie cz�ci |i ta nasza jeszcze nie by�a opowiedziana
{25468}{25601}A wi�c kto jest ze mn� |Kto chce zosta� na s�u�bie
{26156}{26181}T�dy Jinx
{26481}{26598}To nie moja wina seniorito |to los mnie tu przygna�
{26598}{26637}Ale nigdy o tobie nie zapomn�
{26641}{26691}Jeste� mi�o�ci� mego �ycia
{26712}{26906}Ty te� ty r�wnie� i ty |ehmm ciebie nie znam ale chcia�bym
{26943}{26961}Raczej ju� p�jd�
{27006}{27086}Ja wiem wiem nie chc� was opu�ci�| ale wiecie jak to jest ze Shrekiem
{27086}{27216}beze mnie ani rusz |Nic si� nie b�j kochanie |ca�usy b�d� posy�a� ka�dego dnia
{27256}{27381}Fajnie b�d�cie silne dzieciaki|Zmykajcie i s�ucha� si� mamy
{27386}{27461}A Banan |�adnych psot z w�osami siostry
{27493}{27623}M�j ch�opakNo tak|obejmijcie swego tatusia
{27856}{27956}Mo�e powiniene� zosta� i by� kr�lem
{27956}{28049}No tak przecie� to niemo�liwe |�ebym ja m�g� panowa�
{28049}{28125}Dlatego tw�j kuzyn Artur |to idealny wyb�r
{28125}{28193}To nie tak to jest
{28193}{28393}To mnie uchroni |przed wszystkimi problemami
{28493}{28618}Wkr�tce b�dziemy |tylko ja i ty i nasze bagno
{28668}{28737}To nie b�dzie tylko ty i ja
{28762}{28818}Na pok�ad
{28837}{28968}B�dzie obiecuj� kocham ci�
{29155}{29222}O to jest wspania�e |Cze�� dzieci
{29475}{29500}Poczekaj
{29505}{29537}Co si� dzieje
{29537}{29587}Jestem jestem
{29675}{29731}Te� ci� kocham kochanie
{29731}{29797}Nie nie ja m�wi�am �e jestem
{29875}{29905}Ty co jeste�
{29905}{29972}powiedzia�am �e jestem w ci��y
{30037}{30106}Cooooo
{30112}{30193}B�dziesz tat�
{30243}{30293}Wspaniale
{30293}{30412}Naprawd� |Ciesz� si� �e tak my�lisz |Kocham ci�
{30416}{30493}Ja ciebie te�
{30612}{30700}B�d� wujkiem
{30706}{30798}A ty m�j przyjacielu jeste� boski
{31756}{31791}Dom
{32825}{32862}O nie
{32937}{33000}M�wi si� |�e lepiej g�rn� cz�ci� cia�a
{33250}{33293}Nie nie nie nie
{33350}{33400}B�dzie dobrze
{33500}{33556}Hej przesta�
{34829}{34887}O�le o�le obud� si�
{35079}{35106}Wszystko dobrze
{35150}{35267}Nie mog� uwierzy� �e b�d� ojcem|Jak to si� mog�o sta�
{35281}{35456}Ja ci to wyja�ni�|Kiedy facet co� czuje do kobiety |si�a przyrody jest ogromna
{35462}{35592}Ja wiem jak si� to sta�o |tylko �e jako� nie mog� w to uwierzy�
{35675}{35700}A jak to si� sta�o
{36223}{36250}O�le
{36250}{36337}Mo�esz opu�ci� t� cz�� |w kt�rej chcesz abym si� poczu� lepiej
{36362}{36568}Wiesz �e was obydwoje lubi� |O czym to ja chcia�em |jeste� ty ja��d� wych�odzone mohitos
{36568}{36648}i dwa tygodnie nic nie robienia |opr�cz w�dkowania
{36668}{36793}Ch�opie nie s�uchaj go Mie� dziecko |to nie znaczy zrujnowa� sobie �ycie
{36793}{36900}Nie boj� si� zrujnowania|m�wi� o dzieciach
{36912}{37112}Mam na my�li |mo�e ju� kiedy� s�ysza�e� |S�odki jak ogr albo
{37118}{37198}m�j tato spodoba ci si�|jest to Prawdziwy Ogr
{37200}{37237}Ok ok rozumiem
{37243}{37330}Przecie� nikt nie m�wi |�e to b�dzie �atwizna |ale masz przecie� nas nie
{37337}{37418}To prawda |Jestem sko�czony
{37418}{37450}Spoko
{37493}{37535}Sko�czyli�cie
{37599}{37681}My�la�em o waszej drodze
{37936}{37974}To brzmi ciekawie
{37975}{38016}To jest nazwa
{38016}{38031}Jak ten sos
{38062}{38087}Pikantny
{38187}{38237}Chyba nas oczekuj�
{38393}{38461}Co to jest do cholery
{38462}{38543}�o��dek mi �ciska i r�ce mi si� poc�
{38549}{38600}To musi by� �rednia szko�a
{38600}{38616}�rednia szko�a
{38616}{38643}Przygotowany |OK
{39318}{39393}Niedobrze mi
{39731}{39...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin