Na wieki będę wyśpiewywał (Pałka).pdf

(64 KB) Pobierz
Finale 2003 - [Na wieki bêdê wyœpiewywa³+solo1]
Na wieki bêdê
W Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia
Piotr Pa³ka
7.04.2001
#
œ
Na J œ
œ
&
c
. .
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ .
œ
. .
S+A
.
.
œ J œ J œ œ œ
#
œ
J œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Twe Mi - ³o- sier-dzie
œ œ œ œ œ
Pa - nie Na
œ
.
.
œ œ œ .
?
#
c
. .
œ J œ œ œ
œ J œ œ œ
œ J œ J œ œ œ
œ œ .
œ
. .
J œ
œ J œ
.
.
T+B
Solo œpiewane na tle ostinata
& #
œ œ œ œ œ œ œ
œ
3
œ œ œ œœœ
Solo
œ ˙
B³o-go-s³aw du-szo mo-ja
Pa - na
i wszy - stko, co jest we mnie
& #
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Solo
œ
˙
œwiê-te I - miê Je - go
B³o - go - s³aw du - szo mo - ja
Pa - na
& #
œ œ œ œ 3
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Solo
i nie za - po - mi - naj o wszy - stkich
Je - go do - bro-dziej - stwach.
2. On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje ¿ycie ratuje od zguby,
obdarza ciê ³ask¹ i zmi³owaniem.
3. On twoje ¿ycie dobrem nasyca,
jak pióra or³a odradza siê twoja m³odoœæ.
Dzie³a Pana s¹ sprawiedliwe,
wszystkich uciœnionych ma w swoje opiece.
4. Mi³osierny jest Pan i ³askawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiêtuje siê w sporze,
nie p³onie gniewem na wieki.
.
.
œ œ .
œ J œ œ œ
œ J œ œ œ
wie - ki bê - dê
wy-œpie-wy - wa³
œ
6
9
12
5990884.001.png 5990884.002.png 5990884.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin