swiat-objawiony.pdf

(5007 KB) Pobierz
ZBIGNIEW KOZŁOWSKI
ŚWIAT OBJAWIONY
wydanie drugie poprawione uzupełnione
z najnowszymi objawieniami
PROROCTWA * PRZEPOWIEDNIE *
WIZJE * OBJAWIENIA
CATHOLIC PUBLISHING
P.O.Box. 1416 Stn A”
London, Ontario, Canada
N6A- 5M2
Rok wydania 1985
Spis rzeczy
I Czy żyjemy już w czasach ostatecznych?
6
1. Wystąpienie fałszywych Chrystusw
6
2. Wystąpienie fałszywych prorokw
7
3. I zwiodą wielu
7
4. Odstępstwo mas
8
5. Wojny i epidemie
8
6. Dalszym znakiem czasw ostatecznych jest głd i trzęsienia ziemi
8
7. Dalszym znakiem czasw ostatecznych jest nard izraelski
8
8. Ludzie i czasy ostateczne
9
9. Działalność misyjna, a czasy ostateczne
9
10. Podnieście głowy przyjście Pańskie już blisko
9
II. Powtrne przyjście Pańskie
10
1. Czy Jezus Chrystus przyjdzie powtrnie?
10
2. Co mwi biblia o powtrnym przyjściu Pańskim
10
3.Dlaczego Pan Jezus musi przyjść powtrnie?
11
Przepowiednie Piramid”
11
Orędzie do naukowcw”
13
Przepowiednia Św. Odylli?
14
4. Rola ludzkości weWszechświecie
15
5. Jaki jest okres działalności zła?
15
6.Wjaki sposb przyjdze Pan Jezus powtrnie?
15
7. Kiedy nastąpi powtrne przyjście Pańskie?
16
8. Ludzie a Zbawiciel.
16
III Pierwsze zmartwychwstanie ludzi zbawionych
16
1. Dwojakie zmartwychwstanie
16
2. Zmartwychwstanie ciała
16
3. Proces zmartwychwstania umarłych
17
4. Pierwsze zmartwychwstanie
17
5.Wielki przywilej uczestnikw pierwszego zmartwychwstania
17
6. Jakim będzie to nowe ciało zmartwychwstania?
18
1
771928014.001.png
7. Wniebowzięcie 18
8. Gdzie nastąpi wniebowzięcie ludzi zbawionych? 19
9. Kiedy nastąpi wniebowzięcie ludzi zbawionych? 19
10.Jak długo będzie trwało wniebowzięcie? 19
11.Wjaki sposb odbędzie się wniebowzięcie? 19
IV. Jakie wrażenie wywrze wniebowzięcie ludzi zbawionych na pozostawionych na ziemi 20
V.Wesele Baranka 20
1. Kiedy odbędzie się wesele? 21
2. Przygotowanie na to wesela. 21
3. Błogosławieni, wezwani na wieczerzę Baranka 22
VI.Antychryst i jego państwo 23
1.WystąpienieAntychrysta i czasy satanizmu. 23
2. Kim jestAntychryst? 26
3.Antychryst jest przeciwieństwem Chrystusa 26
4. Przepowiednie biblijne a historia 27
5. Jak powinniśmy się ustosunkować. 27
VII.Wielki ucisk 28
1. Co mwi Pismo Święte o wielkim ucisku? 28
1 Słowa Pana oraz zapowiedź Działania Bożego 28
2. Przestroga dla wszystkich ludzi 29
3. Pierwsze ostrzeżenie do narodw naruszających Prawa Boże 30
4. Drugie ostrzeżenie dla narodw silnych i znieprawionych 32
5. O Miłosierdziu Pana 33
6. Wezwanie Chrystusa Pana 34
7. Trzecie Ostrzeżenie 35
8. O Miłosierdziu i Przebaczeniu Bożym 35
9. Los Mojego Kościoła 36
10. Czwarte Ostrzeżenie - Droga powrotu 38
11. Święto Chrystusa Krla i zapowiedź Krlestwa Bożego na ziemi 39
12. Do Narodw - Słowa Nadziei 40
2. Kto jest sprawcą wielkiego ucisku i dlaczego? 41
3. Kiedy nastąpi wielki ucisk? 41
4. Ci, ktrzy przyszli z ucisku wielkiego 41
5. Sądy Boże w czasach wielkiego ucisku 41
6. Dusze pod ołtarzem 41
7. Pod wpływem strachu TrzeciaTajemnica Fatimska” 41
8. Niezliczone rzesze dusz 44
9. Jak długo trwał będzie wielki ucisk? 44
VIII. Kwestia żydowska 44
1. Pochodzenie Żydw 44
2. Czy Chrystus był Żydem? 44
3. Dlaczego Chrystus urodził się w tym plemieniu? 45
4. Krtka historia tego narodu 45
5.Wskazanie drogi powrotu Żydw 46
6. Rozproszenie Żydw między wszystkie narody 47
7. Przepowiednia jest historią wydarzeń jeszcze przed ich zaistnieniem 47
9. Zwrot na lepsze w historii żydowskiej
47
IX. Gdzie na ziemi objawi się najpierw Krlestwo Boże.
49
1. ProroctwoWernyhory z 1763r.
49
2. Przepowiednia Brata Lodowico Rocca z 1849r.
50
3.Widzenie Ks. Bronisława Markiewicza 1863 r.
51
4. Przepowiednia Ks. Cieślaka z 1889r.
51
5. Przepowiednia Mickiewiczowska 1893r.
52
2
6.Wizje Podlasianki
53
a. Bliskość końca świata
54
b. Dwie możliwości rozwoju świata
55
c. Prześladowanie Kościoła
55
dAtaki szatana
56
e. Konieczność pokuty, i znaczenie modlitwy ekspiacyjnej
57
f. Miłosierdzie Boże
58
g. Losy narodw
58
h. Misja Polski i Nawrcenie Żydw
61
7. Siostra Faustyna Kowalska
66
8. Wizja Przyszłości - przepowiednia o Polsce
66
9. Objawienie Ojca Pio. (15 styczeń 1957r.)
68
10. Objawienia w Oławie (listopad 1985r.)
69
11.Władysław Biernacki - Jonasz nazych czasw
73
X. Aniołowie i ich funkcje
76
1. CharakterAniołw
76
2.Aniołowie są istotami stworzonymi przez Boga
77
3. Gdzie mieszkająAniołowie
77
4. Jakie są kręgi w Niebie
77
5. Jakie jest Niebo?
78
6. ZadaniaAniołw Strżw.
78
7.Aniołowie służyli rwnież i Panu Jezusowi
79
8. Zasadnicza rżnica między ludźmi zbawionymi aAniołami
79
9. Zadania przypadająceAniołom w czasach ostatecznych
80
XI Demony i ich szkodliwa działalność
80
1. Pochodzenie demonw
80
2. Ilość demonw
80
3. Państwo ciemności
80
4. Sąd tymczasowy nad demonami
81
5.Walka demonw z Bogiem
81
6. Czym tłumaczy się pobłażliwość Boga wobec szatana?
81
7.Walka demonw z człowiekiem
82
8. Opętanie
82
9. Demony zwodzą do grzechu
82
10. Sąd nad demonami
83
11. Gdzie idą dusze zwodzone przez demonw po śmierci?
83
12. Czyściec
83
13. Jakie są cierpienia w czyśćcu?
83
14. Piekło
89
15.Wizje Nieba i piekła
89
16.Wierzący chrześcijanie a demony
95
XI. Fałszywy prorok
95
1. Pochodzenie fałszywego proroka
95
2. Diabeł jako smok
95
3. Przypatrzmy się analogii między tymi postaciami:
95
4. Działalność fałszywego proroka
97
5.Tragiczny koniec fałszywego proroka
97
XII Babilon wielki
98
1. Co oznacza babilon w języku biblijnym?
98
2. Dwie formy Kościoła w fazie końcowej
99
3. Ujednolicony i zeświecczony Kościł jako wszetecznica
99
4. Czy wszetecznica Babilon symbolizuje świat religijny?
99
5. Czym jest owa nierządnica?
100
3
6. Kościł nazwany jest w Biblii nową Jerozolimą 100
7. Kościł jest tajemnicą 100
8. Rwnież we wszetecznicy spoczywa tajemnica 100
9. Oblubienica Chrystusowa nie będzie się uciekała do samobrony 101
10. Kościł jest organizmem 101
11. Charakterystyczną cechą Kościoła jest uwielbienie Baranka 101
12. Kościł zostanie w odpowiednim czasie wyzwolony 101
13. Babilon zostanie w ciągu niespełna godziny osądzony i zniszczony 102
14.Wielki Babilon jest matką wszelkiego wszeteczeństwa
102
15. Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła
102
Posłania Siostry Portavoz
104
16. Jaki los czeka wszetecznicę?
112
17. Słowa napomnienia
112
XIIIArmageddon czyli walka o dusze ludzkie
113
1. Co oznaczaArmageddon
113
2. Za kulisami tej wielkiej walki
114
3. Dlaczego ma ostatnia bitwa odbyć się w Palestynie?
114
4. Kto doprowadza do wielkiej bitwy?
114
5 Bohater dnia onego
114
XIVTysiącletnie Krlestwo Pokoju i Sprawiedliwości
116
1. Kiedy przyjdzie to utęsknione Krlestwo?
116
2. Okres dziesięciu lat
116
3. Przeszkoda pokoju, ktra musi być uprzednio usunięta
117
4. Następstwa unieszkodliwienia szatana
117
5. Błogosławieństwa Krlestwa Chrystusowego
117
6.Władca onego Krlestwa Pokoju
118
7. Droga do doskonałości Ojca Niebieskiego
118
8. Łączność z Gwiazdą Całości”
118
9. Tajemnica Krzyża Energetycznego
120
10. Cel i zadania człowieka w Krlestwie Bożym
120
11. Świetlana przyszłość ludzi zbawionych
120
XV. Za kulisami zła
120
1. Pochodzenie szatana
120
2. Jak doszło do jego upadku?
120
3. Charakter szatana
121
4. Cel szatana
121
5. Świat opanowany jest przez szatana
121
6. Jego taktyka
121
7. Działalność jego cechuje pośpiech
121
XVI. Drugie zmartwychwstanie i sąd ostateczny
122
1. Kto będzie stawiony przed Sądem Ostatecznym?
122
2. Sędzia i jego tron
122
3. Kto jest Sędzią?
122
4. Zapadnięcie i ogłoszenie wyroku
123
5. Co to jest wieczność?
123
XVII. Nowe Niebo i nowa Ziemia
123
4
PR Z E D M O WA
Żyjemy w niezwykłych czasach. Na naszych oczach dokonują się najrozmaitsze doniosłe przeobrażenia.
Zpodziwemobserwujemy,jakwprzeciwieństwiedodawnejtendencjidowybujałegoindywidualizmu,dominujedziś
oglne dążenie do łączenia się. I dzieje się to nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale rwnież w politycznej, a nawet i
religijnej. Słyszymy też o coraz to nowych olśniewających odkryciach i wynalazkach. Technika doszła tak daleko, że
może w mgnieniu oka zmien świat w cmentarzysko, pełne zgliszcz i popiołw i zupełnej zagłady rodu ludzkiego.
ComwinatentematnaukaćCzęśćnaukifizyki,zwiesięfizykąkwantową.Badaonacząsteczkęjakofizycznąstruk-
turę i cząsteczkę jako falę. Okazuje się że poza granicami elementarnych cząsteczek; protonw, neutronw, pozytronw,
nie istnieje już świat materialny, lecz istnieją ich funkcje falowe.
Cały wszechświat składa się z pewnych substancji, ktre nie są materialne. Są substancjami wyższymi astralnymi i
duchowymi, ktre mają w fizyce znaczenie fali, przy czym fale te są ściśle zorganizowane, bardziej niż świat fizyczny.
Te funkcje falowe określają całą strukturę i budują cały świat fizyczny.
Funkcje falowe posiadają – człowiek, kamień, molekuła itp.Właśnie funkcja falowa rządzi światem. Oznacza to, że
materialny świat – to nie żywy świat – jest on rządzony przez funkcje falowe, to znaczy że jest on faktycznie rządzony
przez Boga, ktry dopuszcza działanie sił ujemnych.Wylicza się to z matematyczną dokładnością.
Istnieje promieniowanie fali, długość fali, jej częstotliwość i faza.
Naukapodeszłado–progu–zaktrymodkryłazupełnieinnyświat. Faktycznienaukadoszładokresu–zakończyła
swoją pracę. Obecnie sprawa należy do religii, teologii. Nauka opisuje tylko świat materialny i świat mechaniczny – to
znaczy nauka odkryła świat teologiczny – świat ducha”.Teraz sprawa należy do nauk teologicznych.
Oznaczato,żewstrukturzepoznaniawdowolnympaństwie,narodzie90%powinnobyćpodporządkowanenaukom
teologicznym,5–7%naukomfilozoficznym,aempirycznymnaukommożebyćpoświęcony jedyniejakiśmałyprocent.
Jeżelitakastrukturabędziezachowana–światzostanieutrzymany.Obecniejednakwszystkotraktowanejestnaodwrt,
rządzone przez siły negatywne, zmierzające do destrukcji.
Nic więc zatem dziwnego, że wobec takiej perspektywy, nasuwa się dla wielu trwożliwe pytanie: Jak wydarzenia
zachodzącenaświeciepogodzićzPismemŚwiętyminaukąJezusaChrystusa,ktryterzeczyprzepowiadał.Abywytłu-
maczenie było pełne, jasne i zrozumiałe należy tu sięgnąć do pierwszych rodzicwAdama i Ewy w raju, ktrzy żyli z
pełną świadomością grzechu, a ktrych zadaniem było dać początek plemieniu ludzkiemu, dążącemu do doskonałości
Boga Ojca.
Wyraźnieczytamyw(Ks.Rodz.3.4-6)Irzekłwążdoniewiasty:Żadnąmiarąnieumrzecieśmiercią.BowieBg,
iż ktregokolwiek dnia będziecie jeść z niego, otworzą się oczy wasze i będziecie jak bogowie, znając dobre i złe.”
Należy tu wyjaśnić iż zerwanie jabłka jako owocu zakazanego ma znaczenie symboliczne. Pierwsi nasi rodzice
zgrzeszyli grzechem nieczystości. Wynika to z dogmatu Niepokalanego Poczęcia”, poczęta bez grzechu pierworod-
nego”,grzechupierwszychrodzicw.Konsekwencjątegogrzechujest:rodzeniewblach,pracawpocieczoła,orazwyg-
nanie z Raju, ktry był Krlestwem Bożym na ziemi.
Odmomentuwygnaniazrajupierwszychrodzicw,rozpoczełasiędrogaprzezmękę”całejludzkości.Analogicznie
można to porwnać do ewangelicznego tygodnia Stworzenia Świata przez Boga Ojca. Jako, że u Boga jeden dzień jest
jakunas1000lat.Mglistetopojęcie,gdyżprzedtembyłylatakosmicznealedająjakieśrozeznanie,abyzorientowaćsię
w ktrej fazie wielkiego kosmicznego tygodnia się znajdujemy, oraz ktra godzina jest na zegarze świata.
BgstwarzałŚwiatprzezsześćdni,sidmegoodpoczywał.PierwsząfazędziałaniaDuchaŚw.(czterytys.lat) można
porwnać do pierwszych czterech dni tygodnia.
Następne dwa tysięce lat, wkrtce miną, są to piątek sobota, (wielkiego tygodnia świata) Oczekujemy niedzieli
świata”, trzeciej i ostatniej fazy działania Ducha Świętego na ludzkość (Krlestwa Bożego na Ziemi) gdzie nie będzie
chorb,płaczu,cierpienia,gdziebędziemytworzyćJednąwielkąrodzinęwChrystusie”,ludzkośćzaczynajużwkraczać
w przepowiedziany przez apostoła okres czasw, w ktrymprorokować będą synowie wasi i crki wasze i młodzień-
cywasibędąmieliobjawienia,astarcwwaszychsnynauczaćbędą”. Zanimtonastąpi,ZŁOzostanieodłączone,oczym
świadczą SŁOWAPANAoraz ZAPOWIEDŹ GNIEWU BOŻEGO”.
Co nam przyniesie przyszłośćć Na to właśnie pytanie prbujemy dać odpowiedź na podstawie, wizji, przepowiedni,
objawień, ktrych Niebo nie skąpi nam szczeglnie w czasach obecnych.
Publikację tę oddajemy w ręce Czytelnika z nadzieją, że staranne przestudiowanie jej nie tylko otworzy mu oczy na
opętaniewjakimznalazłasięludzkość,aleprzyniesiemu takżepożytekibłogosławieństwoBoże,jakożeopartejestna
Piśmie Świętym.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin