Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.pdf

(207 KB) Pobierz
04 Rabe Jablonska.p65
Psychiatria
PRACA POGLĄDOWA
tom 4, nr 4, 160–174
© Copyright 2007 Via Medica
ISSN 1732–9841
Jolanta Rabe-Jabłońska
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Diagnoza i leczenie zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjnego
Diagnosis and therapy of obsessive-compulsive disorder
Abstract
OCD is a disorder, which etiology is not clear, probably both psychological and biological. Significant meaning
have functional disorders of basal ganglia, frontal lobe and thalamus and disorders of serotoninergic, noradrener-
gic and dopaminergic transmission. OCD, which demands therapy is regarding 2–3% of general population. The
diagnosis of OCD is not based on neuroimaging studies or neuropsychological data mostly on the clinical picture,
significant disorders of functioning and severe discomfort of patient. OCD therapy in children and adolescents as
well as mild OCD in adults starts from CBT. If results are poor and in adults with severe OCD, significant disordered
functioning we start with pharmacotherapy and CBT. Frequency of CBT (1/day–1/month) and number of sessions
(10–30) are depended from age, severity of OCD symptoms, patient’s discomfort, and results of therapy. After
significant improvement of mental state, CBT ought be continued for 3–6 months. Drugs approved by FDA for
treatment of OCD: clomipramine, SSRI: fluoxetine, fluovoxamine, sertraline, and paroxetine are used in higher
doses than in depression (in doses close to the upper limit of therapeutic range) and during 8–12 weeks to
assessment of results pharmacotherapy. Suggested time of maintenance therapy is 1, 2 years and longer. If effects
of pharmacotherapy are only partial, we can use augmentation, but data regarding this problem are not from RTC
studies, and the effects of this therapy are not clear. In the most of standards of OCD treatment if three consecu-
tive adequate treatments are ineeficient, we can diagnose refractory OCD. In patients with refractory OCD we can
used combined pharmacotherapy: 2–3 drugs used for treatment OCD, but we must remember about possibility of
occurrence of serotonine syndrome.
key words: obsessive-compulsive disorders, diagnosis, therapy
Wstęp
Celem pracy jest przedstawienie informacji na temat
diagnozowania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
(OCD, obsessive-compulsive disorder ) oraz najnowszej
wiedzy dotyczącej zasad jego terapii.
świecie klasyfikacji zaburzeń psychicznych — Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, IV Edition
(DSM-IV) oraz International Classification of Diseases,
X Edition (ICD-10) [1, 2], a także z najnowszego, wy-
danego w 2006 roku, przewodnika leczenia OCD
Obsessive-compulsive disorder : Core interventions
in the treatment of OCD and body dysmorphic disor-
der . The National Clinical Practice Guideline Number
31 , przygotowanego przez National Collaborating
Centre for Mental Health w ramach działań NICE
( National Institute for Health and Clinical Excellence) ,
opublikowanego przez The British Psychological So-
ciety and the Royal College of Psychiatrists [3]. Prze-
wodnik ten stworzono, wykorzystując informacje z naj-
ważniejszych publikacji znanych badaczy OCD (np.
Metoda
Informacje zawarte w artykule przedstawiono na pod-
stawie kryteriów diagnostycznych OCD pochodzących
z dwóch najważniejszych i najbardziej znanych na
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92–216 Łódź
tel.: (0 42) 675 73 71
e-mail: jabl@csk.am.lodz.pl
160
www.psychiatria.viamedica.pl
8398851.002.png
Jolanta Rabe-Jabłońska, Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
Zohara, Hollandera) dotyczących etiopatogenezy, epi-
demiologii OCD oraz badań RTC (randomizowanych,
kontrolowanych placebo) na temat skuteczności
terapii behawioralnej (BT, behavioral therapy ), terapii
poznawczej (CT, cognitive therapy ), terapii behawio-
ralno-poznawczej (CBT, cognitive behavioral therapy )
i innych psychologicznych interwencji, a także farma-
koterapii OCD, które ukazały się do 2005 roku.
objawy są źródłem lęku (obsesje), czy też służą jego zmniej-
szeniu (kompulsje). W ICD-10 postawiono również wy-
maganie, aby objawy trwały co najmniej 2 tygodnie [1].
Autorzy DSM-IV wprowadzili pojęcie OCD ze słabym
wglądem, stosowane wówczas, gdy pacjent przez
istotną część czasu trwania objawów nie postrzega
ich jako przesadnych czy też pozbawionych sensu,
a w wyjątkowych przypadkach jest nawet całkowicie
bezkrytyczny, to znaczy przekonany o zasadności czyn-
ności przymusowych i sensowności absurdalnych tre-
ści myśli natrętnych. Niektórzy autorzy proponują
wówczas rozpoznanie tak zwanej psychotycznej po-
staci OCD [2].
W piśmiennictwie spotyka się również termin „zacho-
Wyniki
Obraz kliniczny zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjnego
O rozpoznaniu OCD decydują: obraz kliniczny, sto-
pień zaburzeń funkcjonowania oraz dyskomfort pa-
cjenta. Zaburzenie OCD charakteryzuje się obsesjami
i kompulsjami. Zgodnie z kryteriami IV wersji Diagno-
stic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-
IV) [2] — klasyfikacji zaburzeń psychicznych wydanej
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne
— OCD można rozpoznać wówczas, gdy:
1) występują obsesje lub/i kompulsje;
2) pacjent postrzega swoje objawy jako przesadne
lub nawet pozbawione sensu (nie zawsze dotyczy
to dzieci);
3) wyżej wymienione objawy są powodem zmartwień
i cierpienia pacjenta, zajmują mu wiele czasu (co
najmniej 1 godz./dzień), istotnie zaburzają co-
dzienną aktywność zawodową, szkolną, funkcjo-
nowanie w społeczeństwie oraz relacje z innymi
ludźmi;
4) jeśli występują inne zaburzenia psychiczne, dia-
gnozowane na osi I, to treści objawów obsesyjno-
kompulsyjnych nie ograniczają się wyłącznie do
typowych dla tych zaburzeń, na przykład natręt-
nych myśli dotyczących jedzenia, masy ciała, ćwi-
czeń fizycznych u pacjentów z rozpoznaniem ja-
dłowstrętu psychicznego, ruminacji u osób z de-
presją, natrętnych myśli na temat swojego wyglą-
du i kompulsyjnego sprawdzania swego odbicia
w lustrze lub tuszowania rzekomej wady u osób
z dysmorfofobią (BDD, body dysmorphic disorder ),
natrętnych myśli na temat chorób u pacjentów hi-
pochondrycznych;
5) zaburzenie to nie jest wynikiem używania różno-
rodnych substancji, na przykład substancji psycho-
aktywnych, leków.
Klasyfikacja ICD-10 nie zawiera kryterium 3 i 4. W tej
klasyfikacji rozróżnienie między obsesjami a kompul-
sjami opiera się na ustaleniu, czy są to myśli, wyobra-
żenia, impulsy (obsesje) czy też działania (kompulsje),
natomiast w DSM-IV istotne znaczenie ma to, czy
„zacho-
wania obsesyjno-kompulsyjne”. Nie jest on jedno-
znaczny z rozpoznaniem OCD, lecz używa się go wte-
dy, gdy nasilenie objawów nie jest duże, nie zabu-
rzają one istotnie codziennego funkcjonowania pa-
cjenta na wszystkich polach i nie powodują u niego
poważnego dyskomfortu psychicznego. W takich przy-
padkach można rozpoznać subkliniczną postać
subkliniczną postać
OCD. Obsesje i kompulsje definiuje się rozdzielnie,
chociaż najczęściej współistnieją ze sobą.
Obsesje
Obsesje to nawracające uporczywie, bez udziału woli
danej osoby, a nawet wbrew jej wysiłkom przeciwsta-
wiania się, myśli, impulsy lub wyobrażenia. Są one
rozpoznawane jako własne, a nie obce, narzucone
z zewnątrz, chociaż najczęściej oceniane jako niepraw-
dziwe lub absurdalne i odczuwane jako nieprzyjem-
ne, stresujące. Należy je odróżnić od zamartwiania się
o realne problemy dnia codziennego. Jeśli obsesje
występują przez lata, to z czasem niknie przeciwsta-
wianie się im oraz osłabia się poczucie ich bezsen-
sowności, co bywa powodem trudności diagnostycz-
nych, na przykład odróżnienia obsesyjnych myśli od
urojeń. Brak pełnego krytycyzmu oraz słabe przeciw-
stawianie się często występują u małych dzieci z OCD.
Obsesje
Obsesje mogą występować w kilku postaciach: ob-
sesyjne myśli, ruminacje, wątpliwości, impulsy oraz
obsesyjne obawy (fobie). Obsesyjne myśli
Obsesyjne myśli to powta-
rzające się słowa lub całe frazy, rymy, najczęściej
o nieobojętnej treści, na przykład o treści obscenicznej
u religijnych osób. Obsesyjne wyobrażenia
Obsesyjne myśli
Obsesyjne wyobrażenia mają
zwykle charakter powracających uporczywie żywych
wyobrażeń scen o treściach gwałtownych, agresyw-
nych, obscenicznych, często też dotyczą bulwersują-
cych pacjenta praktyk seksualnych. Obsesyjne rumi-
Obsesyjne wyobrażenia
Obsesyjne rumi-
nacje są powtarzającymi się frazami o charakterze
zmartwień dotyczących błahych, realnych i prawdopo-
dobnych zdarzeń, ale także absurdalnych, na przykład
końca świata. Obsesyjne wątpliwości
Obsesyjne wątpliwości to powtarzają-
ce się treści będące wyrazem niepewności danej osoby
Obsesyjne wątpliwości
www.psychiatria.viamedica.pl
161
wania obsesyjno-kompulsyjne”
OCD.
Obsesje
Obsesje
nacje
8398851.003.png
Psychiatria 2007, tom 4, nr 4
w stosunku do wcześniejszych działań, na przykład
„czy żelazko zostało wyłączone?”, „czy nie wybuch-
nie pożar?”. Charakterystyczną cechą tych nawraca-
jących wątpliwości jest ich niezasadność, ponieważ
osoba tak wykonuje działania będące ich przedmio-
tem, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Obse-
Obse-
mi lub rytuałami złożonymi z wielu zachowań, wyko-
nywanych w określony sposób, w ustalonym porząd-
ku. Pacjent ma świadomość ich bezsensowności, lecz
odczuwa silny przymus prowadzący w końcu do ich
wykonania. Powstrzymywanie kompulsji zwykle wią-
że się z narastaniem niepokoju i lęku, wykonanie ich
obniża zazwyczaj (choć najczęściej na krótki okres)
poziom lęku spowodowanego obsesjami. Zazwyczaj
obsesje i kompulsje występują jednocześnie (np. przy-
mus wielokrotnego mycia rąk łączy się z natrętnymi
myślami na temat zabrudzenia się, zakażenia się), cho-
ciaż u młodszych dzieci z OCD mogą się pojawiać tyl-
ko kompulsje. Czasem są one błędnie rozpoznawane
jako tiki i w związku z tym niewłaściwie, bez efektu
leczone lub są kwalifikowane przez otoczenie jako
zwykłe niegrzeczne zachowanie (np. wielokrotne trza-
skanie drzwiami, gaszenie i zapalanie światła) i wyko-
nujące je dzieci zostają ukarane. Dopiero dołączenie
się obsesji i/lub lepszy kontakt emocjonalny i intelek-
tualny z dzieckiem umożliwiają postawienie właści-
wego rozpoznania i rozpoczęcie adekwatnego postę-
powania terapeutycznego. Jeśli u dzieci starszych po-
jawiają się rytuały, to zazwyczaj są one znacznie mniej
skomplikowane niż u osób dorosłych. Kompulsje
syjne impulsy charakteryzuje przymus natychmiasto-
wego wykonania działania, które zazwyczaj ma cha-
rakter agresywny, niebezpieczny lub powoduje spo-
łeczne zakłopotanie, a nawet zagrożenie, na przykład
przymus ukłucia nożem drugiej osoby, wyskoczenia
z pędzącego pociągu, wykrzykiwania obscenicznych
treści w kościele. Obsesyjne fobie
Obsesyjne fobie to nawracające
uporczywie obawy i lęki przed spotkaniem z sytuacją,
osobą, przedmiotami itd., zwykle wywołującymi lęk
oraz natrętne myśli na temat unikania takich sytuacji,
na przykład uczynienia krzywdy drugiej osobie. Nie-
którzy autorzy nie wyróżniają obsesyjnych fobii, uwa-
żają, że w ich obrazie zawsze współwystępują obse-
sje, inni sądzą, że można wyróżnić obsesje mające
charakter natrętnych obaw. Obsesyjne rytuały
Obsesyjne fobie
Obsesyjne rytuały obej-
mują skomplikowane, przeprowadzone w określony
sposób procesy myślowe, na przykład liczenie. Zwykle
są one powiązane z kompulsjami. Niektórzy autorzy
(na przykład DSM-IV) kwalifikują te objawy jako men-
Obsesyjne rytuały
Kompulsje
mogą mieć różnorodny charakter. Najczęściej spoty-
ka się jednak cztery podstawowe rodzaje: 1) spraw-
Kompulsje
men-
talne kompulsje.
Treści obsesji
spraw-
Treści obsesji mogą być bardzo różnorodne, lecz
zazwyczaj można je zakwalifikować do jednej z sze-
ściu następujących kategorii: 1) agresja, 2) porządek,
3) brud i zarazki, 4) choroba, 5) seks i 6) religia. Agre-
sywne natrętne myśli najczęściej wiążą się z atakiem
na inną osobę lub osoby, ujawnieniem złości czy za-
chowań obscenicznych w miejscu publicznym. Myśli
na temat porządku mogą dotyczyć sposobu wykona-
nia zadań, zorganizowania pracy. Natrętne myśli zwią-
zane z brudem i zarazkami zazwyczaj łączą się z obawą
uszkodzenia swego ciała lub innych osób, zarażenia
się, nabycia choroby. Uporczywe, powracające myśli
na temat choroby mają zwykle charakter powtarzają-
cych się wielokrotnie obaw o możliwość zarażenia się,
rozwoju (zwykle poważnej, zagrażającej życiu, czasem
nieuleczalnej) choroby, na przykład nowotworu, cho-
rób wenerycznych, HIV. Obsesyjne myśli seksualne
przede wszystkim dotyczą sytuacji czy praktyk, które
pacjent uznaje za wstydliwe, niedopuszczalne, na przy-
kład stosunku przez odbyt, natomiast natrętne myśli
o treści religijnej dość często mają charakter uporczy-
wie powtarzających się wątpliwości na temat podsta-
wowych zasad wiary, na przykład „czy Bóg istnieje?”
lub „czy wszystkie grzechy zostały wyznane?” (skrupu-
ły). Kompulsje
dzanie — rytuały związane ze sprawdzaniem łączą
się z obniżeniem poczucia bezpieczeństwa, 2) czysz-
czysz-
czenie, na przykład skomplikowany sposób mycia rąk,
całego ciała, czyszczenia ubrania czy mieszkania,
3) liczenie
liczenie — czasem według skomplikowanej zasady,
często połączone z nawracającymi wątpliwościami, czy
liczenie zostało wykonane prawidłowo i przymusem
rozpoczynania rytuału od początku. Zarówno natręt-
ne myśli, jak i czynności przymusowe są sprzeczne
z cechami osobowości pacjenta — egodystoniczne
egodystoniczne.
Pacjent usiłuje przeciwstawić się im, walczy z nimi. Są
one powodem jego cierpienia, odczuwania wyraźne-
go dyskomfortu psychicznego oraz w mniejszym lub
większym stopniu zaburzają jego funkcjonowanie. Jeśli
objawy te stanowią cechy i zachowania będące inte-
gralną częścią osobowości danej osoby, to znaczy są
egosyntoniczne, to rozpoznajemy wówczas osobo-
egodystoniczne
osobo-
wość obsesyjno-kompulsyjną (dawniej zwaną anan-
kastyczną) [4].
Podstawowe objawy OCD są podobne u osób wycho-
wanych w różnych kulturach, religiach, w krajach
o różnorodnej historii, jednak ich zawartość treściowa
może być odmienna i charakterystyczna dla pewnych
kręgów kulturowych czy religijnych.
Obsesyjne spowolnienie
Kompulsje są powtarzającymi się, pozornie bez-
celowymi, stereotypowymi pojedynczymi zachowania-
Obsesyjne spowolnienie jest zwykle rezultatem
obecności kompulsyjnych rytuałów lub licznych po-
162
www.psychiatria.viamedica.pl
syjne impulsy
talne kompulsje.
Treści obsesji
dzanie
czenie
liczenie
wość obsesyjno-kompulsyjną
Kompulsje
Obsesyjne spowolnienie
8398851.004.png
Jolanta Rabe-Jabłońska, Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
wtarzających się wątpliwości, lecz bywa, że nie ma
tych objawów, a spowolnienie jest obecne. Rozpo-
znajemy wówczas tak zwane pierwotne obsesyjne
spowolnienie. U niektórych pacjentów ma ono eks-
tremalne nasilenie, takie, że pacjent nie jest w stanie
wykonać żadnej aktywności. Obsesje i kompulsje mogą
się nasilać w niektórych sytuacjach, na przykład obse-
syjne myśli na temat zranienia innych osób mogą wy-
raźnie się nasilać w obecności ostrych przedmiotów
(w kuchni). Bywa, że prowadzi to do unikania okre-
ślonych sytuacji i rozwoju obsesyjnych fobii. Lęk jest
zawsze ważną składową OCD. Zazwyczaj kompulsje
i rytuały powodują zmniejszenie poziomu lęku, cho-
ciaż zdarza się, że również ich narastanie.
Inne objawy.
kulturowych. Korzysta się także z kwestionariuszy
przeznaczonych wyłącznie do oceny tego zaburzenia
— część z nich służy do samooceny, inne wypełnia
osoba badająca — pozwalających na diagnostykę oraz
pomiar nasilenia zaburzenia [6, 7]. Obecnie najczęś-
ciej stosuje się:
1. The Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale
(Y-BOCS), która jest jedną z popularnych skal sto-
sowanych do oceny zaburzenia obsesyjno-kom-
pulsyjnego. Może ją stosować osoba badająca
bądź sam pacjent. Punktacja każdego itemu tej
skali mieści się w przedziale 0–4; maksymalna licz-
ba punktów to 40; 0–7 punktów oznacza subkli-
niczne OCD, 8–15 — łagodne, 16–23 — średnie,
24–31 — poważne, 32–40 — ekstremalne nasile-
nie objawów [8].
2. Maudsley Obsessional Compulsive Inventory to
30-punktowy inwentarz pozwalający między in-
nymi na ocenę perfekcjonizmu, uporczywego
sprawdzania, skłonności do porządkowania, obawy
przed zabrudzeniem oraz spowolnienia i wątpliwo-
ści. Inwentarz umożliwia różnicowanie obsesji i kom-
pulsji z zaburzeniami lękowymi, nie pozwala jed-
nak na rozdzielenie ich od symptomów depresji [9].
Epidemiologia zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjnego
Zaburzenie OCD dotyczy 1–2% populacji ogólnej, cho-
ciaż w niektórych badaniach oceniano rozpowszech-
nienie nawet na 2–3%. Największe ryzyko ujawnienia
się OCD występuje między 10. a 19. rokiem życia
(w tym samym stopniu u obojga płci), przy czym czę-
ściej najpierw ujawniają się obsesje. Pierwsze objawy
pojawiają się u kobiet w wieku około 20. roku życia,
u mężczyzn — około 16. roku życia, pełnoobjawowe
zaburzenie ujawnia się u kobiet po 26. roku życia,
a u mężczyzn — po 20. roku życia [4, 5].
Wśród młodzieży dorastającej życiowy wskaźnik roz-
powszechnienia OCD wynosi 2–3%. Zaburzenie wcze-
śniej pojawia się u chłopców, z pierwszym szczytem
w okresie dojrzewania i następnym wśród młodych
dorosłych [4, 5].
Dane epidemiologiczne wskazują, że OCD jest czwar-
tym z kolei najczęściej spotykanym zaburzeniem psy-
chicznym, które występuje równie często jak astma
czy cukrzyca.
Etiopatogeneza zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjnego
Etiologię OCD różnie tłumaczy się za pomocą rozma-
itych koncepcji. Największą rolę odegrały koncepcje
psychoanalityczne, koncepcje związane z teorią ucze-
nia się, które wskazują na znaczenie czynników psy-
chospołecznych, oraz tak zwane biologiczne (gene-
tyczne, neuroanatomiczne, zaburzenia neuroprzekaź-
nictwa, neurohormonalne, immunologiczne itd.).
Czynniki psychospołeczne
Czynniki psychospołeczne bez wątpienia odgrywają
rolę w rozwoju niektórych postaci OCD, mają również
znaczenie dla przebiegu tego zaburzenia w przypad-
ku OCD uwarunkowanych przede wszystkim czynni-
kami biologicznymi. Zgodnie z psychoanalityczną kon-
cepcją dla rozwoju nerwicy natręctw znaczenie mają:
konstytucjonalne nasilenie analno-sadystycznych im-
pulsów, przedwcześnie rozwinięte ego, silne, sztyw-
ne superego, konflikt pomiędzy id-ego-superego, uraz
w fazie analnej rozwoju psychoseksualnego.
Klasyczne sformułowania psychoanalityczne wskazują
w OCD na powiązania między regresją do fazy anal-
nej i specyficznymi mechanizmami obronnymi, takimi
jak: reakcja upozorowana, przemieszczenie i izolacja
afektu. Psychodynamiczne poglądy podkreślają na-
tomiast znaczenie psychodynamicznych stresorów
Narzędzia oceny
W badaniach epidemiologicznych OCD wykorzystuje
się między innymi Composite International Diagno-
stic Interview (CIDI) oraz Schedule for Clinical Asses-
sment in Neuropsychiatry (SCAN), Anxiety Disorders
Interview Schedule (ADIS). Composite International
Diagnostic Interview (CIDI) przygotowano z myślą
o badaniu populacji ogólnej w różnych warunkach
www.psychiatria.viamedica.pl
163
Inne objawy.
Inne objawy. U wielu pacjentów jednocześnie wystę-
puje wyraźnie obniżony nastrój, czasem jest to reakcja
na treść obsesji i kompulsji, ich uporczywość i dużą czę-
stość pojawiania się, niemożność swobodnego myśle-
nia i działania, czasem współistnienie zaburzeń afek-
tywnych. U znacznej grupy tych pacjentów są również
obecne objawy depresonalizacji [1, 2].
8398851.005.png
Psychiatria 2007, tom 4, nr 4
psychospołecznych, takich jak ciąża i poród, tłuma-
czących początek lub zaostrzenie objawów OCD, kon-
fliktów psychodynamicznych ujawniających się po-
przez objawy, opór wobec leczenia, złą współpracę
w zakresie przyjmowania leków i trudności w pozbyciu
się objawów mających specyficzne znaczenie dla pa-
cjenta lub charakterologiczną trudność w przyjmowa-
niu pomocy. Objawy OCD prawie zawsze mają zna-
czenie interpersonalne, często w postaci omnipotent-
nej kontroli członków rodziny i innych osób pozosta-
jących w znaczących relacjach z chorym. W rozwoju
OCD znaczenie mają również utrwalone schematy po-
znawcze. Ponadto u podstaw powstawania natręctw
leży skłonność do poczucia winy, związana z nadmier-
nym poczuciem odpowiedzialności, a także skłonność
do zamartwiania się, która z kolei jest wynikiem nie-
pewności i oczekiwania negatywnych konsekwencji.
Z nadmiernym poczuciem winy i zamartwianiem się
można sobie radzić w różny sposób, między innymi
poprzez nadmierną religijność, a zwłaszcza rytuały re-
ligijne zwalniające z poczucia winy, lub poprzez pra-
cę, która do pewnego stopnia przypomina ideę tera-
pii moralnej. Trzecim wreszcie sposobem radzenia
sobie są kompulsje i obsesje powstające zwłaszcza w
sytuacji braku możliwości odwołania się do rytuałów
kolektywnych, jakie wiążą się z pracą
i religią. Problem powstaje wtedy, kiedy natręctwa nie
redukują lęku albo wręcz przeciwnie, nasilają lęk i de-
presję. Objawy OCD i ich konsekwencje dla funkcjo-
nowania człowieka implikują równocześnie podatność
na lęk, unikanie i depresję oraz brak możliwości roz-
woju bardziej adaptacyjnych sposobów radzenia so-
bie z poczuciem winy i zamartwianiem się [4, 10–12].
rotoniny — kwasu 5-hydroksyindolooctowego
(5-HIAA) u osób z OCD, nieleczonych i obniżenie jego
stężenia po skutecznej farmakoterapii oraz zmniejsze-
nie gęstości miejsc wiązania klomipraminy w płytkach
krwi w OCD [15–18].
Istnieje także wiele dowodów na występowanie inne-
go mechanizmu działania leków na układ serotoni-
nergiczny w depresji i w OCD. W OCD leki te przede
wszystkim modulują stężenia serotoniny w specyficz-
nym obwodzie neuronalnym, odgrywającym istotną
rolę w patogenezie tego zaburzenia. Dłuższy jest też
w OCD okres oczekiwania na efekt leczenia, a dla uzy-
skania efektu konieczne są wyższe dawki niż w depre-
sji. Inny jest również odsetek odpowiedzi na leczenie,
na przykład inhibitory wychwytu zwrotnego serotoni-
ny (SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor ) (w OCD
— ok. 50%, w depresji — 68%).
Zgodnie z koncepcją Baxtera, obwód neuronalny zwią-
zany z patogenezą OCD działa w następujący sposób:
pierwotnym zaburzeniem jest nadmierna aktywacja
kory oczodołowo-czołowej, która nadmiernie aktywuje
jądra ogoniaste. Te z kolei hamują gałkę bladą i w ten
sposób znoszą jej hamujący wpływ na wzgórze. Nad-
mierne wzbudzone wzgórze ponownie zwrotnie po-
budza korę oczodołowo-czołową. Dowody na dysfunk-
cje w zakresie przedstawionego w sposób uproszczo-
ny obwodu neuronalnego w OCD pochodzą również
z rozmaitych badań neurooobrazowych [czynnościo-
wego rezonansu magnetycznego (fIMR); tomografii
emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT, single photon
emission computed tomography ); pozytronowej to-
mografii emisyjnej (PET, positron emission tomogra-
phy )] [19–27].
W powstaniu OCD prawdopodobnie ma również zna-
czenie układ noradrenergiczny. Świadczy o tym stwier-
dzana przez niektórych badaczy istotna poprawa sta-
nu klinicznego po leczeniu klonidyną, która jest wią-
zana przez receptory noradrenergiczne oraz specyficz-
ne receptory (imidazolowe i
Uwarunkowania biologiczne
W przebiegu wielu schorzeń neurologicznych, po nie-
których urazach ośrodkowego układu nerwowego czy
infekcjach tego układu występują objawy OCD związa-
ne z uszkodzeniem czynności określonych struktur mó-
zgu, na przykład pląsawica Sydenhama, choroba Hun-
tingtona, encephalitis lethargica [13, 14]. Zaburzenia
dotyczące jąder podstawy, kory oczodołowo-czołowej,
połączeń między tymi strukturami ośrodkowego ukła-
du nerwowego stwierdza się nie tylko w tych przypad-
kach, ale także w OCD bez zmian neurologicznych.
Hipoteza serotoninergiczna, chociaż najbardziej zna-
na, nie stanowi wyjaśnienia patogenezy OCD. Wśród
dowodów na rolę układu serotoninergicznego zna-
czenie mają następujące obserwacje: zwiększenie liczby
i nasilenia objawów po zastosowaniu blokerów
wychwytu zwrotnego 5-HT, stwierdzenie w płynie mó-
zgowo-rdzeniowym wzrostu stężenia metabolitu se-
-2 — heteroceptory) zlo-
kalizowane na neuronach serotoninergicznych [28].
O znaczeniu układu dopaminergicznego świadczą
obserwacje występowania poprawy lub nawet okre-
sowej remisji objawów OCD po intoksykacjach LSD
i psylocybiną, które wzmacniają transmisję serotoni-
nergiczną przez wpływ na 5-HT2AR lub 5-HT2CR,
związki OCD z zespołem Tourette’a i pozapalnym par-
kinsonizmem, wywoływanie objawów u pacjentów
z OCD poprzez zażycie kokainy — blokera presynap-
tycznego transportera dopaminy oraz uzyskiwanie po-
prawy w zakresie objawów obsesyjno-kompulsyjnych
po leczeniu blokerami dopaminy w tak zwane spek-
trum OCD (np. OCD i jednocześnie zaburzenia tikowe
a
164
www.psychiatria.viamedica.pl
8398851.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin