Dr House S05E02 - Not Cancer.txt

(35 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{901}{976}/Podnie� jeszcze o dwa metry.
{980}{1074}/Dobra, mo�esz zacz�� opuszcza�.
{3167}{3222}Koniec zaj��.
{3226}{3264}Co si� dzieje?|Kim pani jest?
{3268}{3304}Lekarzem.
{3308}{3350}Przeszczepiono pani|5 lat temu rog�wk�?
{3354}{3375}Tak.
{3379}{3424}Wszyscy, kt�rzy dostali organy|od tego dawcy
{3428}{3466}albo umarli,|albo w�a�nie umieraj�.
{3470}{3541}Ma pani torebk�?
{3577}{3600}Czuj� si� dobrze.
{3604}{3686}Nie chcia�abym straszy�,|ale z nimi by�o podobnie.
{3690}{3830}{C:$aaccff}House, M.D.[5x02]|Not Cancer (To Nie Rak)
{3840}{3980}{C:$aaccff}T�umaczenie: Aith, AnDyX|Korekta: Grupa Hatak
{3991}{4150}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24.pl::.
{4516}{4616}/Jeden �ywy, jeden prawie martwy.|/Czterech ca�kiem martwych.
{4620}{4700}Nic ich nie ��czy, poza dawc�.|Carl dosta� nowe serce i p�uca.
{4704}{4742}Umar� przez w�trob�.
{4746}{4810}Tibalt dosta� w�trob�,|umar� z powodu p�uc.
{4814}{4866}Holly dosta�a nerk�,|a rozsadzi�o jej serce.
{4870}{4932}No i pi�tro wy�ej Frank,|kt�ry ledwie �apie oddech...
{4936}{4994}Dosta� wstawk� jelitow�,|a nawala mu trzustka.
{4998}{5035}Wszystko w przeci�gu o�miu miesi�cy.
{5039}{5110}W ka�dym przypadku komplikacje|pojawia�y si� nagle i bez ostrze�enia.
{5114}{5195}Arytmia, zator p�ucny|albo wylew krwi do m�zgu.
{5199}{5283}Co Wilson dla mnie robi�?
{5348}{5436}Je�li u dawcy przegapiono zaka�enie,|mog�o jako� przetrwa� w u�pieniu.
{5440}{5538}Ucierpia�o 5 uk�ad�w.|Trzeba by jako� przegapi� 5 zaka�e�.
{5542}{5609}Pewnie, roz�miesza� mnie|w deszczowe dni.
{5613}{5662}Pokazywa� kolory, kt�rych nie zna�em.
{5666}{5745}Przeszczepione organy by�y ca�e,|wi�c �r�d�em musia�a by� krew.
{5749}{5798}- To nam nie wskazuje, co...|- Ale wskazuje kto.
{5802}{5861}Rog�wka nie jest ukrwiona,|wi�c Apple b�dzie zdrowa.
{5865}{5939}Jeste� pewna na tyle,|�eby wys�a� j� do domu?
{5943}{5993}Chyba mo�emy poczeka�,|a� wymy�limy, co dolega Frankowi.
{5997}{6075}Z drugiej strony,|Gilbert Gottfried te� mnie �mieszy.
{6079}{6159}A ile tak naprawd� mo�e by� kolor�w?|Jak ju� si� zna czerwony, zielony i niebieski.
{6163}{6223}P�aci� za tw�j lunch, lubi�|monster trucki i by� twoim sumieniem.
{6227}{6305}- Choroba autoagresyjna.|- Poziom przeciwcia� u wszystkich by� w normie.
{6309}{6366}Nie wyklucza zapalenia naczy�.|Choroba Sch�nleina-Henocha...
{6370}{6444}- Przeciwcia�a przeciwfosfolipidowe w normie.|- Czyli zostaje rak.
{6448}{6532}Nowotwory maj� nazwy, rozwijaj� si�.|Atakuj� okre�lone narz�dy.
{6536}{6638}Rak ko�ci nie zmienia si� w raka w�troby.|Zapomnij o raku.
{6642}{6690}To rak.
{6694}{6761}- To nie rak.|- Masz racj�, oczywi�cie.
{6765}{6830}- Co ja sobie my�la�em?|- �aden nowotw�r nie niszczy trzech narz�d�w
{6834}{6886}w klatce piersiowej,|przemeblowuj�c jednocze�nie m�zg boksera.
{6890}{6946}- Bokser jest bez znaczenia.|- Nie uznajesz zbieg�w okoliczno�ci.
{6950}{7030}Zbiegiem okoliczno�ci by�oby,|gdyby 6 biorc�w by�o ca�kiem zdrowych.
{7034}{7096}To tak, jak bycie kretynem|prosi si� o r�bni�cie w �eb.
{7100}{7224}- Reszta mia�a raka.|- Cztery autopsje i z tysi�c bada� m�wi, �e nie.
{7228}{7269}Powt�rzcie tysi�c bada�|i cztery autopsje.
{7273}{7353}- Niech Taub i Kutner sprawdz�, kt�ry nowotw�r...|- On nie zmar� na raka.
{7357}{7416}Odci�o mu g�ow�|w wypadku przemys�owym.
{7420}{7512}Dowiedzcie si�, kt�ry by go zabi�.|W domu i biurze poszukajcie toksyn...
{7516}{7594}Nie �yje od czterech lat.|Przypuszczam, �e dom wynaj�� ju� kto� inny.
{7598}{7691}Sprawd�cie, kt�ry nowotw�r|zabi� tego kogo�.
{7695}{7818}O tobie zapomnia�em?|Mo�esz sprawdzi� oko pacjentki.
{8066}{8171}Do rachunku dr. O'Shea.|I jeszcze chipsy.
{8180}{8281}- Zapomnia�e� portfela, House?|- Nie.
{8290}{8358}Zap�ac� za to.
{8383}{8444}Prawid�owo.
{8448}{8481}Idziesz za mn�?
{8515}{8603}Podobno kr�c� ci� monster trucki.
{8610}{8658}- Moje dzieci je lubi�.|- Ale ty nie.
{8662}{8811}Predator jest w porz�dku,|ale California Crusher jest przereklamowany.
{8887}{9001}- Czy ty mnie sprawdzasz?|- Bystrzak z ciebie.
{9005}{9065}- Nie.|- Ile tabletek po�kn��e�?
{9069}{9147}Vicodin, jakie� opiaty, witamina B12.
{9151}{9269}Popo�udniowy zastrzyk energii.|Przeszkadza ci to?
{9274}{9382}- Chyba si� zakochuj�.|- Prawe oko jej wysiada.
{9386}{9445}Nieprawda, organy przeszczepione|pozosta�ym dzia�a�y jak nale�y.
{9449}{9506}- Oko jest w porz�dku.|- Musimy je usun��.
{9510}{9553}To jej jedyne sprawne oko.
{9557}{9666}Mogliby�my usun�� to drugie, ale pomy�la�em,|�e rozs�dniej b�dzie usn�� to, kt�re j� zabija.
{9670}{9765}Odczuwasz w zwi�zku z tym|jakie� dylematy etyczne,
{9769}{9845}kt�re m�g�by� wyrazi� w spos�b tak wyj�tkowy,|�e przekona�by mnie, �e si� myl�,
{9849}{9920}- cho� nigdy bym si� do tego nie przyzna�?|- Tak.
{9924}{9984}Naprawd� jeste� zabawny.
{9988}{10046}To nie oko jest problemem, tylko g�owa.
{10050}{10126}Wpadniesz do mnie wieczorem,|�eby obejrze� telenowel�?
{10130}{10198}- Wiesz, �e nie jestem gejem?|- Ja te� nie jestem.
{10202}{10288}- Zrozumiem, je�li nie b�dziesz chcia� seksu.|- Nie przyjd� do ciebie.
{10292}{10377}B�d� siedzia� ci w g�owie.
{10430}{10498}L... P... E...
{10525}{10623}- Musz� by� z nim w jednej sali?|- Cierpisz na to samo, co on.
{10627}{10678}Pi�ta linijka.|Jest pan pewien?
{10682}{10773}- Raczej tak.|- Pi�ta linijka.
{10816}{10833}Czy umr�?
{10861}{10918}Mo�emy si� skoncentrowa�|na czym� poza tob�?
{10922}{10999}Na przyk�ad na pi�tej linijce?
{11003}{11071}F, E, O, S, P.
{11147}{11206}- Cholera.|- Przykro mi.
{11210}{11283}- Musimy usun�� oko.|- Usun��?
{11287}{11331}Przed chwil� my�la�a�, �e umierasz.
{11335}{11413}�lepota to w�a�ciwie dobra wiadomo��.|Niestety, on si� myli.
{11417}{11480}- Przeprowadzi�e� badanie.|- Nie mru�y�a oczu.
{11484}{11544}- Oko my�li, �e jest w porz�dku.|- Nie jest.
{11548}{11651}Wiem. Oczy nie my�l�. M�zg powinien my�le�,|a to oznacza, �e z nim jest co� nie tak.
{11655}{11750}To znaczy, �e choroba dosz�a do m�zgu,|wi�c sp�nili�my si� z usuwaniem oczu.
{11754}{11869}A to oznacza, �e|b�dziemy musieli usun�� ca�� g�ow�.
{11873}{11966}Nie b�j si�.|Nie b�dzie bola�o.
{12078}{12177}Halucynacje.|To chyba co� z m�zgiem, nie?
{12181}{12240}Pi��set r�nych rzeczy|mo�e powodowa� halucynacje.
{12244}{12328}- Nie wiemy, czy to problem neurologiczny.|- Musi, je�li kt�ry� z pozosta�ych biorc�w
{12332}{12405}- mia� k�opoty z m�zgiem.|- Czy on opu�ci� r�ce?
{12409}{12451}Nie.|�adne z nich nie mia�o problem�w.
{12455}{12539}Je�li mia� rozszerzone �renice,|nie reaguj�ce na �wiat�o, do tego skurcz...
{12543}{12627}Oberwa� w g�ow�, umar�,|nie ma zagadki. Sam tak my�la�e�.
{12631}{12718}Wczoraj. Ca�e �ycie si� cz�owiek uczy.|Kto to nakr�ci�?
{12722}{12841}W�a�ciciel si�owni ma kamer�.|Wrzuca to obrzydlistwo do sieci.
{12845}{12890}Nie widz� twarzy nieboszczyka.
{12894}{12999}Nie widz� twarzy,|nie widz� skurczu, nie widz� �renic.
{13003}{13045}Wiemy, �e tenisistka|mia�a problemy z sercem.
{13049}{13119}Mo�e uda si� to powi�za�|z p�ucami tubisty,
{13123}{13197}potem jako� z w�trob�|robotnika budowlanego
{13201}{13266}i mo�e przej�� do|niewydolno�ci trzustki u Franka.
{13270}{13360}Ale nic nie powoduje problem�w|z sercem i m�zgiem jednocze�nie.
{13364}{13451}Rak jest kompletnie bez sensu.|Serce i m�zg maj� go jeszcze mniej.
{13455}{13553}- To jest dopiero bez sensu.|- Wiem.
{13580}{13626}Przedstawia�em sw�j punkt widzenia.
{13630}{13738}�wietnie, bo pomy�la�em,|�e jeste� idiot�.
{13745}{13791}Dlaczego si� odzywasz?
{13795}{13901}A co, facet od czarnej roboty|nie mo�e mie� swojego zdania?
{13905}{14041}Mog� by� geniuszem,|kt�ry uwielbia naprawia� ekspresy do kawy.
{14045}{14159}Oczywi�cie nie jestem,|ale nieuprzejmie jest ocenia� ludzi z g�ry.
{14163}{14251}Kartoteka dawcy jest czysta.
{14262}{14325}- Czy on si� za�mia�?|- Nie, kichn��em.
{14329}{14479}- Genialny majster od ekspresu.|- Majster w skarpetach w szkock� krat�?
{14483}{14562}Chyba ju� wspomnia�em o ocenianiu?
{14566}{14667}Jakim trzeba by� kretynem,|�eby nosi� szkock� krat� do takich but�w?
{14671}{14758}Nie jestem kretynem.|Po prostu...
{14762}{14825}Kiepsko si� kamufluj�.
{14829}{14856}Kto to jest?
{14860}{14918}Najwyra�niej jaki� kiepski|prywatny detektyw.
{14922}{14973}A dlaczego udaje,|�e naprawia ekspres?
{14977}{15033}Chcia�em si� dowiedzie�,|czego wy si� dowiecie,
{15037}{15155}zanim si� dowiem, czego on si� dowiedzia�.|�eby wiedzie�, czy go potrzebuj�.
{15159}{15241}- A wi�c, co nowego?|- �adnych nietypowych zaka�e�,
{15245}{15378}�adnych podr�y mi�dzynarodowych|w ci�gu ostatniego roku...
{15394}{15472}Powa�nie, tak kicham.
{15488}{15590}- By� w Madrycie i na Bahamach.|- Wyci�gi z karty kredytowej...
{15594}{15641}- Dziewczyna p�aci�a.|- Nie ma �adnej dziewczyny.
{15645}{15721}- Jego licealna mi�o��.|- Wysz�a za jego najlepszego kumpla.
{15725}{15801}Wiem.|Cztery lata temu urodzi�a dziecko.
{15805}{15856}Daty si� zgadzaj�.|I nadal jest niez�a.
{15860}{15921}- Jakie� medyczne informacje?|- Dzieciaka boli brzuch.
{15925}{16027}Poza tym, nieboszczyk mia� kontakt|z rt�ci�, ple�ni�
{16031}{16115}i kwasem nadchlorowym,|bo ich sypialnia s�siadowa�a z gara�em,
{16119}{16210}kt�ry zburzono,|jak tylko to znale�li.
{16214}{16299}To b�dzie jakie�... $2300.
{16317}{16377}- Wypisz� ci czek.|- Nie przyjmuj� czek�w.
{16381}{16442}- My�lisz, �e wstrzymam wyp�at�?|- A nie wstrzymasz?
{16446}{16516}Pewnie, �e wstrzymam.|$2300 to szale�stwo.
{16520}{16608}W cenie jest mecz bokserski|filmowany z czterech stron.
{16612}{16679}30% publiczno�ci p�aci�o kart�.|Mam ich nazwiska.
{16683}{16778}Czworo z nich mia�o kamery. Obraz z�o�y�em tak,|jak NASA sk�ada�a zdj�cia z Marsa.
{16782}{16870}Wiecie, ta misja z �azikami.
{16951}{17005}- �renice by�y rozszerzone.|- Ale nie opada�y mu r�ce,
{17009}{17072}- czyli utrzyma� napi�cie mi�ni...|- Powiedz to.
{17076}{17150}- ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin