Dr House S05E05 - Lucky Thirteen.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{566}{636}- Ojej.|- W�a�nie.
{1117}{1207}- Wracaj do ��ka.|- Daj mi minut�.
{1225}{1291}Masz 20 sekund.
{1681}{1745}Hej, co ty...
{2040}{2089}Kobieta, ko�o trzydziestki,|napad toniczno-kloniczny.
{2093}{2147}- Czas trwania ataku?|- Troch� ponad trzy minuty.
{2151}{2223}- Mia�a wcze�niej ataki padaczki?|- Nie wspomina�a.
{2227}{2288}Jestem dr Cameron, jeste� w szpitalu.|Zajmiemy si� tob�.
{2292}{2362}- Jak ma na imi�?|- Nie wiem.
{2366}{2505}{C:$374187}House [5x05],|"Lucky Thirteen - Szcz�liwa Trzynastka"
{2514}{2588}{C:$374187}T�umaczenie: Aith.|Korekta: k-rol.
{3119}{3174}House.
{3196}{3288}Mam przypadek,|kt�ry raczej ci� zainteresuje.
{3292}{3352}Nie teraz.
{3364}{3427}26-letnia kobieta mia�a|atak toniczno-kloniczny.
{3431}{3506}Czy moja ucieczka jest|zaproszeniem do rozmowy?
{3510}{3580}Ci�g�e zm�czenie, a dwa lata temu|mia�a zakrzepic� �y�y centralnej siatk�wki.
{3584}{3612}Jest cukrzykiem.
{3616}{3713}Nie jest.|I nigdy nie mia�a nadci�nienia.
{3731}{3795}Nie ucieknie.
{3815}{3859}Wiedzia�em, �e powinienem by�|zamontowa� kamer�.
{3863}{3924}Zosta� tam.
{3973}{4012}O Boziu!
{4016}{4115}Uszkodzi�em swojego|najlepszego przyjaciela dowcipem.
{4119}{4221}Szkoda, �e wcze�niej nie wiedzia�em,|�e tak mo�na.
{4225}{4288}Z godzin� czeka�em przy oknie.|Co ci� zatrzyma�o?
{4292}{4378}By�em w Mickey's Diner,|na �niadaniu z lud�mi z Mercy.
{4382}{4491}Chcia�em im powiedzie�...|�e wracam do pracy tutaj.
{4567}{4678}Wybacz, je�li pokrzy�owa�o to|plany okaleczenia mnie.
{4685}{4755}P�czek.|Mi�y gest.
{4953}{5035}Impreza powitalna po mojemu.
{5040}{5127}Przyczyn� ataku mog�o by� odwodnienie|albo choroba neurologiczna.
{5131}{5177}Albo ecstasy,|kt�r� u niej wykryli�cie.
{5181}{5280}Wed�ug dr Hadley, pacjentka wzi�a prochy|jakie� 5 godzin przed atakiem, wi�c...
{5284}{5411}- Sk�d Trzynastka o tym wie?|- Widocznie by�a wczoraj u pacjentki.
{5421}{5491}O trzeciej w nocy?
{5517}{5561}O tak!
{5565}{5628}Reporterzy Playboya|kontra zagadka medyczna.
{5632}{5702}Mo�e B�g istnieje.
{5721}{5829}Nic nie znacz�cy, przelotny seks?|Czeka�em, a� si� rzucisz w wir szale�stw,
{5833}{5932}odk�d dowiedzia�a� si� o Huntingtonie,|ale to wi�cej, ni� sobie wymarzy�em.
{5936}{5976}Atak zosta� spowodowany odwodnieniem,
{5980}{6035}kt�re wywo�a�a mieszanka|alkoholu i ecstasy.
{6039}{6110}- Zagadka rozwi�zana.|- Zaraz. Ty te� bra�a� prochy?
{6114}{6143}To diagnostycznie nieistotne.
{6147}{6237}Zale�y, co chcemy zdiagnozowa�.|W tym przypadku - w jak silny wir wpad�a�.
{6241}{6294}Pacjentka mia�a krwotok z oka|dwa lata temu.
{6298}{6359}R�wnie� nieistotne diagnostycznie.|Zakrzepica zosta�a wyleczona.
{6363}{6429}- Lekarz stwierdzi�, �e to anomalia �ylna.|- A jest w tym gabinecie?
{6433}{6469}Bo je�li nie, to mam gdzie�,|co stwierdzi�.
{6473}{6489}Chyba, �e on to ona
{6493}{6565}i te� tam by�a wczoraj w nocy.|W takim wypadku bardzo mnie interesuje.
{6569}{6666}A je�li problem�w z okiem nie spowodowa�a �y�a,|tylko krew? To wyja�nia atak i zm�czenie.
{6670}{6721}Imprezuje do 3 nad ranem.|Dlatego jest zm�czona.
{6725}{6757}Ty si� trzymasz nie�le.
{6761}{6805}W ci�gu roku|by�a u czterech lekarzy.
{6809}{6882}Nie znale�li niczego.|To hipochondryczka, kt�ra za du�o wypi�a.
{6886}{6915}Zakrzepy t�umacz� wszystko.
{6919}{7007}To ma sens. Szpik kostny oszala�,|za du�o trombocyt�w.
{7011}{7039}Wybacz.
{7043}{7138}Trzynastko. Id�, wbij ig��|w miednic� swojej dziewczyny.
{7142}{7198}I nie, to nie by�a metafora.
{7202}{7294}Wyssij troch� szpiku.|To akurat by�a.
{7425}{7490}Lubi� patrze�.
{7567}{7597}Sama si� ni� zajm�.
{7601}{7661}Ju� si� ni� zaj�a�.|Dlatego potrzebujesz przyzwoitki.
{7665}{7768}Ja oczywi�cie jestem bardzo pob�a�liw�,|wyrozumia�� przyzwoitk�.
{7772}{7812}Nie kr�puj si�, zignoruj mnie.
{7816}{7889}No wiesz, je�li jeste� w nastroju na ca�owanie,|obmacywanie albo k�piel.
{7893}{7985}Musisz wybaczy� dr House'owi.|Myli niedojrza�o�� z prowokacyjno�ci�.
{7989}{8056}Dr House to pan?
{8066}{8160}Zak�adam, �e wspomina�y�cie|o mnie wczoraj w nocy, j�cz�c?
{8164}{8203}Najpierw seks, potem atak.
{8207}{8323}Mo�e chodzi o jak�� pozycj� albo czynno��,|kt�ra to wywo�uje.
{8327}{8376}Brzmi jak przekonuj�ca|teoria medyczna, prawda?
{8380}{8416}Naprawd� przepraszam.|Po prostu go zignoruj.
{8420}{8476}Cokolwiek sobie wyobrazi�e�,|zrobi�y�my to.
{8480}{8531}- A potem jeszcze wi�cej.|- �wiat�a zgaszone czy zapalone?
{8535}{8582}To pytanie te� potrafisz|uzasadni� medycznie?
{8586}{8675}- Nat�enie �wiat�a...|- Zapalone.
{8684}{8716}Spodziewa�em si� wi�cej zak�opotania.
{8720}{8812}M�wi�a spro�ne rzeczy,|czy polega�y�cie na wra�eniach dotykowych?
{8816}{8893}Jest raczej... bezpo�rednia,|gdy ma na co� ochot�.
{8897}{8961}Tyle si� dowiaduj�.
{8965}{9047}Dobra, przele�my po skali.|Od 1 do 10.
{9051}{9131}- Nie odpowiadaj.|- Siedem.
{9164}{9232}W ko�cu trafi�em.
{9293}{9349}Mam prowadzi� dochodzenie,|bo zjad� p�czka?
{9353}{9403}Twierdzi�, �e mia� rano|spotkanie w Mickey's Diner.
{9407}{9500}Wilson uwielbia to miejsce.|Zamawia stert� francuskich tost�w, gdy tylko wejdzie.
{9504}{9597}Nie ma mowy, �eby po tym|mia� jeszcze ochot� na cukry.
{9601}{9649}Ok�ama� mnie.|Musz� wiedzie�, dlaczego.
{9653}{9740}- I my�lisz, �e czego si� dowiem?|- My�l�, �e mo�e by�... szpiegiem.
{9744}{9812}Nie by�o go cztery miesi�ce.|My�lisz, �e wasza przyja�� si� zmieni�a.
{9816}{9895}Nie jestem pewien, czy pracuje dla Hirohito,|czy dla Patriot�w z Nowej Anglii.
{9899}{9945}Zrobi�e� mu kawa�.|Nie roz�mieszy� go.
{9949}{10001}Potrzebuj� czego�,|�eby nim zaw�adn��. K�amstwa.
{10005}{10064}Nie chcia� si� odegra�.|Prawi� kazania.
{10068}{10092}Zawsze prawi� kazania.
{10096}{10166}Zawsze prawi kazania|i zawsze bra� odwet. Teraz nie.
{10171}{10273}- Zawsze co� si� zmienia.|- I to jest do bani.
{10295}{10381}W�a�nie.|Dowiedz si�, gdzie by�.
{10457}{10497}Mog�am si� domy�li�,|�e to nie przypadek.
{10502}{10569}Znalaz�am twoje listy.
{10574}{10603}Zna�a� jego nazwisko.
{10608}{10683}I jeste� pierwsz� pacjentk�,|kt�rej jego napastliwo�� sprawi�a uciech�.
{10688}{10747}- Powiedzia�abym ci, ale... |- Co konkretnie by� mi powiedzia�a?
{10751}{10800}�e przespa�a� si� ze mn�,|�eby si� dosta� do House'a?
{10805}{10859}�e chcesz go zainteresowa�|swoim przypadkiem od ponad roku?
{10863}{10898}Jestem chora.
{10902}{10965}- Nawet nie odpisali�cie.|- Wykorzysta�a� mnie.
{10970}{11027}- A ty mnie.|- Moje motywy by�y oczywiste.
{11031}{11177}Moje odkry�aby� wcze�niej, gdyby� si� pofatygowa�a,|�eby zapyta�, jak mam na imi�.
{11203}{11286}Posz�am za tob� do tego baru,|bo chcia�am porozmawia�.
{11291}{11353}Dowiedzie� si�, czy pomog�aby� mi|dosta� si� do House'a.
{11357}{11454}Nie s�dzi�am,|�e b�dziesz tak... gwa�towna.
{11458}{11526}- Ten atak by� chocia� prawdziwy?|- Po co mia�abym udawa� objawy?
{11530}{11584}To by utrudni�o House'owi diagnoz�.
{11589}{11651}Tu nie ma czego diagnozowa�.|Wyniki biopsji s� negatywne.
{11655}{11737}- Wi�c to co� innego.|- Ubierz si�.
{11742}{11799}- Wypisuj� ci�.|- House mnie przyj��.
{11804}{11828}S�dzi najwyra�niej...
{11832}{11905}House wykorzystuje ci�,|�eby wtrynia� nos w moje prywatne �ycie.
{11910}{11956}Ca�y czas jestem zm�czona!
{11960}{12082}Niekiedy zasypiam o 22.00|i budz� si� w po�udnie, wci�� zm�czona.
{12086}{12159}Ka�dy lekarz, u kt�rego by�am,|m�wi, �e nic mi nie jest.
{12163}{12273}I czego to niby dowodzi?|�e oni si� myl�, czy �e ty?
{12314}{12401}Daj spok�j.|My�lisz, �e uwierz�...
{12406}{12492}Oprzyj si�. Oddychaj g��boko|i spr�buj si� uspokoi�.
{12497}{12592}Dajcie defibrylator!|B�dzie mia�a zawa�.
{12603}{12660}Cholera.
{12684}{12746}Musieli�my u�y� defibrylatora,|�eby ustabilizowa� serce.
{12750}{12840}Problem z okiem, problem z m�zgiem,|a teraz problem z sercem.
{12844}{12878}Mnie to wygl�da|na prawdziwy przypadek.
{12882}{12936}Dobra, zrozumia�am.|Myli�am si�, mo�emy przej�� dalej?
{12940}{12991}Jeste� niezadowolona,|bo przez ca�y czas sp�dzony z tob�
{12995}{13087}my�la�a o moim wielkim,|pulsuj�cym...
{13091}{13185}talencie diagnostycznym.|Narkotyki wyja�niaj� wszystko.
{13189}{13219}Rano odrzuca�e� narkotyki.
{13224}{13312}Czyli wtedy, kiedy s�dzi�em,|�e Trzynastka ma racj�, ale chcia�em j� zrobi� w konia.
{13316}{13384}Zatrzymanie akcji serca oznacza,|�e musi bra� sporo.
{13389}{13459}- Znakomicie.|- Co?
{13495}{13555}To znaczy, �e atak wywo�a�o co�,|co zrobi�a u mnie.
{13559}{13626}Albo przynios�a swoje prochy,|albo wzi�a co� z mojej szafki na lekarstwa.
{13630}{13689}A to oznacza,|�e moje mieszkanie trzeba przeszuka�.
{13694}{13729}Z ch�ci� zrobi�abym to sama,
{13733}{13800}ale niestety to by�oby|du�o mniej podniecaj�ce dla House'a.
{13804}{13861}Wi�c zaraz wymy�li sobie|jaki� pokr�cony, medyczny pow�d,
{13866}{13976}�ebym zosta�a tutaj,|gdy on b�dzie przetrz�sa� moje rzeczy.
{13981}{14032}Ojciec pacjentki|mia� wszczepiane bajpasy.
{14037}{14120}Ma wi�c szanse na mia�d�yc�.|Potrzebne jej USG.
{14125}{14180}To by�o znacznie mniej pokr�cone|ni� twoja kwestia.
{14185}{14243}Nie dostaniesz kluczy.|Je�li chcesz to zrobi�, ja te� id�.
{14248}{14319}- Kto potrafi si� w�amywa�?|- Ja p�jd�.
{14323}{14425}Przypilnuj�,|�eby nie zabra� �adnej bielizny.
{14479}{14540}Przynosisz wstyd|swojemu stereotypowi.
{14545}{14557}Przesu� si�.
{14562}{14612}My�lisz, �e potrafisz si� w�ama�|szybciej ni� ja?
{14616}{14706}- Nie musz� si� w�amywa�.|- Nie�le.
{14713}{14787}- Okradasz w�asnych pracownik�w.|- Nigdy.
{14792}{14823}M�j szpieg dorobi� klucze,
{14827}{14925}gdy go zatrudni�em,|�eby szpiegowa� ekip�.
{14992}{15081}Zawsze sobie wyobra�a�em,|�e ma hu�tawk� erotyczn� w salonie.
{15086}{15142}- Oddaj m�j klucz.|- Nie mam twojego.
{15146}{15238}Mam uwierzy�, �e wynaj��e� Lucasa,|�eby szpiegowa� ka�dego opr�cz mnie?
{15243}{15262}Strata pieni�dzy.
{15266}{15324}O tobie wiem ju� wszystko.
{15328}{1538...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin