Dr House S05E14 - The Greater Good.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{34}{145}Sztuka z cebulami polega na naci�ciu ich|do po�owy, ale zostawieniu korzonk�w.
{149}{244}Dopiero wtedy tniemy poprzecznie.
{280}{386}- Potrzebuj� tuzina. Dasz rad�?|- Tuzin to 12, nie?
{390}{440}Nast�pnie dodajemy kapust� sarepsk�.
{444}{575}Jest ostra i daje niez�ego kopa.|No i jest bardzo zdrowa.
{580}{671}Poprawia sprawno�� umys�u,|chroni stawy przed reumatyzmem.
{675}{745}Spowalnia nawet rozw�j raka.
{749}{821}Siekasz te cebule,|czy robisz im tajski masa�?
{825}{899}Tak czy inaczej,|nic dobrego ich potem nie czeka.
{903}{998}Nie umieszcza�em robienia z�o�liwych uwag|na li�cie twoich obowi�zk�w.
{1002}{1052}Inicjatywa w�asna.
{1056}{1190}Sekretny sk�adnik: borowik szlachetny.|Mo�na je namoczy� w misce wody.
{1194}{1290}Mo�na te� zatrudni� asystentk�,|potrafi�c� si� skupi� d�u�ej ni� p� minuty.
{1294}{1398}- Dlaczego nie kroisz?|- Daj mi chwil�.
{1405}{1448}- �arty sobie stroisz?|- Przepraszam.
{1452}{1543}- Dobrze si� czujesz? Chcesz usi���?|- Sine zabarwienie warg. Sinica.
{1547}{1645}B�l plec�w i klatki piersiowej.|Samoistna odma op�ucnej.
{1649}{1689}- Co ty m�wisz?|- Jestem lekarzem.
{1693}{1793}- Tak?|- I sama jakiego� potrzebuj�.
{1862}{1976}{C:$aaccff}House, M.D.[5x14]|Greater Good (Wi�ksze Dobro)
{2007}{2137}{C:$aaccff}T�umaczenie: Aith & AnDyX|Korekta: Grupa Hatak
{2159}{2243}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{2931}{3024}- �linisz si�.|- Przymknij si�!
{3783}{3871}WINDA NIECZYNNA.|KONSERWACJA
{4396}{4507}Skoro ju� posk�pi�e� na benzyn�,|mog�em ci� podwie��.
{4511}{4589}- Winda si� zepsu�a.|- Dzia�a�a, gdy wraca�am z izby przyj��.
{4593}{4630}Dana Miller, badaczka raka.
{4634}{4712}- Samoistna odma op�ucnej.|- Potwornie chuda ta karta.
{4716}{4795}- Dopiero j� przyj�li.|- Mn�stwo rzeczy mo�e powodowa� odm�.
{4799}{4860}Niech banda innych lekarzy|wykluczy te nudziarstwa.
{4864}{4890}Chcemy to wzi��.
{4895}{4964}Ma szans� odkry�|spos�b leczenia siatk�wczaka.
{4968}{5086}To zaciekawi kogo�, kto ma interes|w leczeniu nieuleczalnego.
{5090}{5180}Nie ma obturacji p�uc.|Nie pali, nie nurkowa�a.
{5184}{5244}Zawarto�� tlenu w krwi|jest niska nawet po drena�u.
{5248}{5303}Odma mo�e by� nast�pstwem|wielu chor�b.
{5307}{5353}Mukowiscydozy, raka p�uc...
{5357}{5439}A z weselszych astmy|wywo�anej nieznanym alergenem.
{5443}{5503}- Nowy przypadek?|- Teraz przyszed�e� do pracy?
{5507}{5593}- B�d� mia� k�opoty?|- Jecha�e� wind�?
{5597}{5638}Tak.
{5642}{5699}- Sterydy na astm�?|- Tak.
{5703}{5824}Zr�bcie tomografi�,|�eby potwierdzi� rozd�cie p�uc.
{5936}{5982}My�la�am, �e to m�j szpital jest nowoczesny.
{5986}{6029}Ca�y dzie� musia�abym|czeka� na tomografi�.
{6033}{6123}- Dr House ma przywileje.|- W�asny tomograf?
{6127}{6199}Nie, lu�ne podej�cie|do szpitalnych procedur.
{6203}{6247}Doceniam specjalne starania, ale...
{6251}{6279}To nasz dar dla narodu.
{6283}{6337}Chcemy, �eby� jak|najszybciej wr�ci�a do pracy.
{6341}{6453}Ju� nie pracuj�.|Przynajmniej nie jako lekarz.
{6457}{6548}Odesz�am.|Osiem miesi�cy temu.
{6555}{6597}Wzi�a�... urlop naukowy?
{6601}{6657}Mia�am mi�niaka macicy.
{6661}{6743}�agodnego, ale p�k�|i potrzebowa�am operacji.
{6747}{6793}Le�a�am na tym stole i my�la�am,
{6797}{6873}�e nie mog� teraz umrze�,|�e nie by�am jeszcze szcz�liwa.
{6877}{6967}Nie mog�a� sobie kupi� bur�ujskiego|samochodu albo znale�� kochanka?
{6971}{7067}M�j bur�ujski samoch�d|sprawuje si� jak nale�y.
{7071}{7162}Ucz� si� prowadzenia kuchni od jednego|z najlepszych kucharzy w Nowym Jorku.
{7166}{7229}Myjesz garnki i t�uczesz czosnek?
{7233}{7276}T�uczenie czosnku daje mi szcz�cie.
{7280}{7357}Studiowa�am przez 8 lat,|12 sp�dzi�am w laboratorium.
{7361}{7487}Zawsze robi�am to, co powinnam,|a nie to, co chcia�am.
{7724}{7814}Podejd� tu, zobacz.|No chod�.
{7930}{8001}Rozkoszne.|Windy si� psuj�.
{8005}{8085}- Merkury zacz�� si� cofa�, czy co?|- Windy miewaj� humory.
{8089}{8149}Czasem si� zachowuj�,|jakby ci� chcia�y dorwa�.
{8153}{8234}Ci�gle si� bawi kocykiem.|Dlaczego to robi?
{8238}{8310}Dlaczego windy chcia�yby mnie dorwa�?
{8314}{8392}Poj�cia nie mam.|Mo�e potrzebuj� wolnego,
{8396}{8450}�eby si� pobawi�|z ma�ym podno�niczkiem.
{8454}{8503}Ale musia�y go zostawi�|w domu z window� niani�,
{8507}{8599}bo doprowadzi�e�|windy zast�pcze do rezygnacji,
{8603}{8676}nie b�d�c w stanie|s�ucha� nikogo poza mn�.
{8680}{8767}- To tylko teoria.|- B��dna. Ciebie te� nie s�ucham.
{8771}{8826}Albo pracuj, albo wracaj do domu.|Mnie w to nie mieszaj.
{8830}{8953}Ale� b�d� pracowa�, tylko niekoniecznie|ze szcz�liw� min� albo bez �alu.
{8957}{9064}I z pewno�ci� nie zrezygnuj� z zemsty|na tym, kto mnie tu �ci�gn��.
{9068}{9095}Gratulacje.
{9100}{9198}Oficjalnie sprowadzi�e� mnie|do swojego poziomu.
{9202}{9259}Dobra.
{9816}{9881}Cze��, Blue.
{10033}{10088}To nie astma.|Obj�to�� p�uc w normie.
{10092}{10164}Usuni�to jej mi�niaka macicy|osiem miesi�cy temu.
{10168}{10223}Przy wk�uciu centralnym|w p�ucu mog�a si� pojawi� dziura,
{10227}{10268}kt�ra powoli si� rozszerza�a.
{10272}{10347}Brak zgrubienia op�ucnej.|Nie mog� uwierzy�, �e odesz�a.
{10351}{10399}Ludzie maj� prawo by� szcz�liwi.
{10403}{10496}W czasie praktyk widzia�em|czterolatk� z siatk�wczakiem.
{10500}{10564}Rak prze�ar� si�|przez jej oko do m�zgu.
{10568}{10673}Potworne choroby istniej�. To nie oznacza,|�e ludzie powinni rezygnowa� z rozrywki.
{10677}{10693}Dlaczego nie?
{10697}{10773}Dla wi�kszego dobra mam gdzie�,|czy Jonas Salk �y� w �a�osnej skorupie.
{10777}{10859}- Wa�ne, �e wyleczy� polio.|- Nie mo�esz �y� "dla wi�kszego dobra".
{10863}{10910}Musisz dba� o siebie i o ludzi,|na kt�rych ci zale�y.
{10914}{10941}To dlaczego zosta�e� lekarzem?
{10945}{11005}Czemu nie siedzisz przy|basenie na Fid�i, ��opi�c mojito?
{11009}{11050}Ludzie dbaj� o w�asne dobro.
{11054}{11151}Jeste�cie tu dlatego, �e tak wam dobrze.|Albo nie widzicie lepszego wyj�cia.
{11155}{11220}- Ja tu jestem, �eby pomaga� ludziom.|- Nieprawda, jeste� tutaj,
{11224}{11287}bo pomaganie sprawia,|�e czujesz si� dobrze.
{11291}{11348}Taub i Foreman s� tu,|bo nie maj� innego wyj�cia.
{11352}{11451}Trzynastka desperacko pr�buje nada�|znaczenie �yciu, p�ki je jeszcze ma.
{11455}{11566}- Wi�c... tobie te� tu dobrze?|- A� tak to wida�?
{11570}{11660}Czy to nie jest...|wzmo�enie rysunku �r�dmi��szowego?
{11664}{11784}- To mo�e by� zw��knienie p�uc.|- Zr�bcie biopsj�.
{11793}{11852}Foreman.
{11874}{11985}"Trzeba dba� o ludzi, na kt�rych ci zale�y".
{11994}{12147}To nie ma nic wsp�lnego z kantem w postaci|podmieniania Trzynastce leku na prawdziwy, co?
{12151}{12188}Powiedzia�e�, �e to by�oby g�upie.
{12192}{12293}Ona wie?|Jonas Salk podni�s�by raban.
{12303}{12383}Nie ma czego wiedzie�.
{12511}{12578}Zapami�ta�a�?
{12639}{12707}- A teraz?|- Tak.
{12711}{12758}- W porz�dku?|- Boli mnie g�owa.
{12762}{12828}- Wzi�am ibuprofen, ale...|- Boli z ty�u czy z przodu?
{12832}{12922}Z przodu. Czemu nie maluj�|na tym interesuj�cych obrazk�w?
{12926}{12960}Powinni zrobi� zbere�n� wersj�!
{12964}{13010}B�l jest ostry,|czy raczej pulsuj�cy...
{13014}{13110}Uspok�j si�, to nie efekt uboczny.|Ludzie miewaj� b�le g�owy.
{13114}{13164}Racja, ale mog� za�atwi� rezonans.
{13168}{13216}Je�li dostaj� lek, to od tygodni.
{13220}{13336}Po takim czasie nic nagle|nie wyskoczy zza krzaka.
{13340}{13415}Dobrze.|Pierwsza karta.
{13419}{13491}Poci�g, kaczka...
{13523}{13613}- Nie pami�tasz?|- Fortepian.
{13672}{13710}Musimy zrobi� biopsj�,|�eby potwierdzi�...
{13714}{13788}Na otwartym p�ucu,|�eby potwierdzi� zw��knienie.
{13792}{13872}To inwazyjna operacja.|Wypadn� z obiegu na ca�e tygodnie.
{13876}{13934}Bez urazy, ale i tak nie pracujesz.
{13938}{14028}- Co za r�nica, je�li zostaniesz w ��ku?|- Brak pracy nie oznacza, �e nie mam co robi�.
{14032}{14100}Mam k�ko literackie,|lekcje fortepianu i gotowania.
{14104}{14168}- Daj� mi szcz�cie.|- Mnie uszcz�liwia ciep�a szarlotka.
{14172}{14247}- Jedz�c j� nie spe�niam si� jako cz�owiek.|- Pracuj�c tutaj si� spe�niasz?
{14251}{14307}Inaczej znalaz�bym spos�b,|by wr�ci� do poprawiania brzuszk�w.
{14311}{14418}Masz szcz�cie. Je�li spe�niasz si� w pracy|i daje ci to szcz�cie, to rzadko��.
{14422}{14477}Nie m�wi�em o szcz�ciu.
{14481}{14588}Uwielbia�em chirurgi� plastyczn�.|Tamte pieni�dze, styl �ycia.
{14592}{14650}Ta praca ma mn�stwo wad.
{14654}{14739}Zarabiam grosze,|jestem wiecznie zdenerwowany, ale...
{14743}{14792}Mo�esz si� przejrze� w lustrze
{14796}{14880}i powiedzie�, �e zrobi�e�|dzi� co� warto�ciowego.
{14884}{14915}W�a�nie tak.
{14919}{15065}To wa�ne i brakuje mi tego.|Ale to mi przesta�o wystarcza�.
{15224}{15312}- Czuj�, �e co� jest nie tak.|- Usi�d�.
{15316}{15387}To co� dziwnego.
{15426}{15508}Co to jest, wodobrzusze?
{15595}{15692}Tw�j brzuch jest wype�niony krwi�.
{15710}{15795}Najpierw p�uca oklap�y,|jak... ja po zimnym prysznicu.
{15799}{15909}Teraz w�troba zaczyna krwawi�, jak ja po...
{15986}{16081}- Dobrze si� czujesz?|- Znakomicie.
{16085}{16149}�wicz� przed egzaminem wst�pnym|do cyrku.
{16153}{16233}Kto� zastawi� pu�apk�.
{16251}{16330}- My byli�my u pacjentki.|- A my na badaniach.
{16334}{16365}P�uca i w�troba, analizujcie.
{16369}{16416}Nie powiniene� teraz �wirowa�,|szukaj�c winnego?
{16420}{16502}Nie...|Kto� poszuka na rezonansie guz�w?
{16506}{16594}Nie ma guz�w, torbieli,|ani jasnej przyczyny.
{16598}{16698}Skoro nie �wirujesz,|musia�e� ju� to rozgry��.
{16702}{16727}Tak.
{16731}{16777}Dlatego �wiruj�,|�e wy nie �wirujecie,
{16781}{16848}skoro w�troba pacjentki|zmieni�a si� w tryskaj�ce �r�d�o.
{16852}{16947}Wida� ma�y punkt na p�acie ogoniastym.|Mo�e to ziarniniak.
{16951}{17015}Przerzuci� si� na t�tnic� w�trobow�,|powoduj�c krwawienie.
{17019}{17088}- Co mog�o go spowodowa�?|- Dro�d�yca.
{17092}{17192}Miesi�cami mog�a przebiega� bezobjawowo.|Uderzy�a w p�u...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin