Dr House S05E17 - The Social Contract.txt

(41 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{280}{334}B�d� musia�|wyg�osi� przem�wienie?
{338}{409}- Ty jeste� wydawc�, mo�e to zrobisz?|- Mog� ich troch� rozgrza�.
{413}{542}Ale lepiej si� pozb�d� tej tremy|przed seri� spotka� z czytelnikami.
{546}{607}Przepraszam...|Czy mog� prosi� o uwag�?
{611}{688}Dzi�kuj�.|Tim chcia�by co� powiedzie�.
{692}{811}Prosz� bardzo, Tim.|Ju� s� rozgrzani.
{847}{909}Co mo�na powiedzie�|przy takiej okazji?
{913}{962}Serio, co mo�na powiedzie�?
{966}{1034}M�g�by� im|podzi�kowa� za przyj�cie.
{1038}{1073}Dzi�kuj�, Nick.
{1077}{1205}Za ka�dym razem dzi�kuj� Nickowi,|s�awnemu nie tylko z ostrego redaktorskiego pi�ra,
{1209}{1293}ale i z cierpliwego wspierania|zwariowanych autor�w.
{1297}{1387}Po trzech powie�ciach m�g�bym|ju� nabra� pewno�ci siebie, ale...
{1391}{1541}Za t� ksi��k� ch�tnie ci jej dostarczymy.|Za bestseller!
{1545}{1585}Na to nie ma szans.
{1589}{1620}S�ucham?
{1624}{1705}Nowele nie przynosz� zysk�w.|Nie przynosi�y nawet w 1908.
{1709}{1781}Jeste� matematycznym nieukiem,|je�li my�lisz, �e zarabiaj� jak powie�ci.
{1785}{1899}Ju� dobrze, Nick. Odstaw szampana,|zanim komu� stanie si� krzywda.
{1903}{1977}Harowa�e� nad t� ksi��k�|razem ze mn�.
{1981}{2041}Wydawnictwo by jej nie publikowa�o,|gdyby mia�a by� klap�.
{2045}{2172}Nie zauwa�y�e�, �e jeste� gwiazd�?|Elaine nie chcia�a ci� urazi�.
{2176}{2245}Kochanie...
{2322}{2396}Przepraszam.|Nie wiem, czemu to powiedzia�em.
{2400}{2424}�artowa�.
{2428}{2486}Tak jak wszyscy, dobrze wie,|�e napisa�e� dzie�o sztuki.
{2490}{2576}Tak jak sk�adanie origami,|ale nikt nie pr�buje z tego wy�y�.
{2580}{2603}Co z tob�, do licha?
{2607}{2650}My�lisz, �e osoba|zwalniaj�ca po 10 asystentek w roku
{2654}{2769}i nie oddzwaniaj�ca do w�asnych dzieci|dba o ameryka�sk� nowelistyk�?
{2773}{2867}Nic ju� nie m�w, prosz�.
{2942}{3000}Chyba co� mi jest.
{3004}{3047}Tytu� te� jest pomy�k�.
{3051}{3224}B�d� ci� por�wnywa� do Salingera,|a przy nim jeste� cienki bolek.
{3305}{3348}Kochanie!
{3352}{3447}Wezwijcie karetk�.|Potrzebna pomoc!
{3451}{3594}{C:$aaccff}House, M.D.[5x17]|Social Contract (Umowa Spo�eczna)
{3598}{3732}{C:$aaccff}T�umaczenie i napisy: Aith & AnDyX
{3751}{3916}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{4230}{4299}Cameron to przynios�a|z ostrego dy�uru.
{4303}{4349}Nie wygl�da|jak bransoletka przyja�ni.
{4353}{4437}To Phineas Gage. Najbardziej|znany przypadek w historii medycyny.
{4441}{4523}Mamy pacjenta z gwo�dziem|kolejowym wstrzelonym w p�at czo�owy?
{4527}{4621}Nie ma urazu, za to ma odhamowanie.|Takie samo, jak u Gage'a.
{4625}{4705}Gage po wypadku zupe�nie si� zmieni�.|Sta� si� k��tliwy i gwa�towny.
{4709}{4778}Nasz go�� zupe�nie si� zmieni�|po chardonnay.
{4782}{4879}By� trze�wy, gdy go przywie�li.|Krwawi� z nosa i zemdla�.
{4883}{4904}Co na to rezonans?
{4908}{4941}- Nic.|- To dobrze.
{4945}{4973}Nie by�oby frajdy.
{4977}{5054}Wi�c guz nie jest w klawej okolicy.|Siedzi gdzie� za miedz�.
{5058}{5142}Guz w jamie nosowej z przerzutami do m�zgu|m�g� spowodowa� uszkodzenia.
{5146}{5313}Id�cie wsadzi� rurk� w nos Phineasa.|Sprawd�cie, co tam chowa.
{5389}{5461}Tatku, wygram za ka�dym razem,|je�li b�dziesz mi m�wi�, jakie masz karty.
{5465}{5553}A je�li b�d� m�wi�...|i jednocze�nie �askota�?
{5557}{5608}Panie Greenwald, nazywam si� Taub,|a to jest dr Kutner.
{5612}{5673}Musimy zrobi� jeszcze|jedno badanie, przykro mi.
{5677}{5752}Nie wygl�da pan,|jakby by�o panu przykro.
{5756}{5777}Bez urazy.
{5781}{5844}Chocia� jest pan ucieszony.|To troch� upiorne.
{5848}{5894}Czy powinien mnie leczy� kto�,|kogo cieszy moja choroba?
{5898}{5910}Wcale...
{5914}{5996}Wsadzimy to panu do nosa,|sprawdzimy, czy s� jakie� problemy.
{6000}{6080}Zapewniam, �e kompletnie|nas to nie cieszy.
{6084}{6129}Przepraszam, skarbie.
{6133}{6287}- Ma zaburzenia przetwarzania s�uchowego.|- Mariko-papryko, musisz zej�� z ��ka.
{6291}{6344}To mo�e by� nieco nieprzyjemne.
{6348}{6393}Kochanie, wyjd� na chwil�.
{6397}{6471}Musz� si� upewni�, �e wszystko jest ustalone|w zwi�zku marszem przeciw rakowi piersi.
{6475}{6502}Jasne, id�.
{6506}{6612}Ja poudaj� macho, gdy b�d� mi|wsadza� p� metra plastiku do nosa.
{6616}{6714}Szkoda, �e to nie pa�ski nos.|Tam s� dopiero przestrzenie.
{6718}{6793}Mog� z tym poczeka� 10 minut.
{6797}{6841}W sensownym �wiecie|mog�aby� nawet d�u�ej.
{6845}{6909}W jaki spos�b zatrzymanie ruchu|na 6 godzin ma powstrzyma� raka?
{6913}{6951}Wiesz, jak to dzia�a.|Wp�aca si�...
{6955}{7040}Mo�e by tak przeznaczy� ten czas|na budowanie dom�w z Habitat for Humanity?
{7044}{7103}Czy mo�e nie wypada pomaga�|i jednym, i drugim jednocze�nie?
{7107}{7169}Za�o�� si�, �e znale�liby si�|bezdomni z rakiem piersi.
{7173}{7253}Tak� mam prac�, Nick.|Szed�e� w marszu rok temu.
{7257}{7277}Chcia�em ci� wspiera�.
{7281}{7390}I wiedzia�em, �e nie b�dziemy si�|kocha�, je�li nie p�jd�.
{7394}{7475}Jednak zadzwoni�.
{7493}{7560}Niech to ju� przejdzie.
{7564}{7683}Rany, ten kinol|na serio jest wielki.
{7720}{7751}�roda wiecz�r.
{7755}{7814}Straszliwy Siny Smutas kontra �miecio�erca.
{7818}{7863}Nie mog�.
{7867}{7917}Inaczej to powiem.|Straszliwy Siny Smutas...
{7921}{8004}Rozumiem szyfr Monster Truck�w.|Ty rozumiesz zwrot "nie m�c"?
{8008}{8090}Nie, je�li si� wi��e|ze Straszliwym Sinym Smutasem.
{8094}{8161}Mamy we wtorek jaki� koniec �wiata?|Bo jak nie, to w �rod�...
{8165}{8217}Dobra...|Nie, �ebym nie m�g�.
{8221}{8283}Ale nie chc�.
{8287}{8391}Po prostu nie lubi� Monster Truck�w.
{8395}{8445}- Ale� lubisz.|- Nie lubi�.
{8449}{8521}- Zawsze lubi�e�.|- To ty je zawsze lubi�e�.
{8525}{8581}Ja potrafi�em je znie��.
{8585}{8650}Serio, �eby sobie odbi�|te wszystkie rozd�te teren�wki
{8654}{8745}mia�d��ce te wszystkie przyczepy kempingowe,|musia�bym i�� obejrze� "Cyganeri�".
{8749}{8808}A opery te� nie cierpi�.
{8812}{8854}Co ukrywasz?
{8858}{8921}Nie ukrywam tego.|M�wi� to g�o�no i wyra�nie.
{8925}{8964}�mier� Monster Truckom!
{8968}{9001}Nie ma raka.
{9005}{9145}Ma��e�stwa te� nie b�dzie, je�li b�dzie|pl�t�, co mu �lina na j�zyk przyniesie.
{9149}{9197}A pono� mia�e� by�|jedyny w swoim rodzaju.
{9201}{9288}- Impertynencja pacjenta jest chwilowa.|- Wcale nie jest.
{9292}{9356}Mo�emy wyleczy� ch��|m�wienia tych rzeczy na g�os,
{9360}{9410}ale zawsze b�dzie go�ciem,|kt�ry takie rzeczy my�li.
{9414}{9473}B�dzie te� go�ciem,|kt�ry ich nie wypowiada.
{9477}{9539}Skoro ca�e �ycie budowa�|wizerunek mi�ego faceta,
{9543}{9614}czy to nie okre�la jego charakteru|r�wnie dobrze, jak wszystko inne?
{9618}{9682}Ty m�g�by� si� z tym nie zgodzi�.|Ca�y jeste� wizerunkiem.
{9686}{9772}Popieram Wilsona.|Kole� jest jak Harry Potter.
{9776}{9836}Harry mia� trafi� do Slytherinu|z powodu charakteru.
{9840}{9925}Zaprotestowa�, wi�c trafi�|do Gryffindoru. Przez w�asny wyb�r.
{9929}{10046}W m�zgu jest uszkodzenie.|Znajd� je.
{10054}{10187}- Na pewno rozumiesz?|- Nie, k�ami�. Chocia� nie potrafi�.
{10191}{10256}B�dziecie zadawa� pytania.|Gdy b�d� odpowiada�...
{10260}{10311}Dzi�ki aktywno�ci m�zgu wykryjecie,|gdzie si� pochrzani�o.
{10315}{10364}Potem wytniecie|felerny fragment do bada�.
{10368}{10413}Do�uj�ce, ale to nie|kosmiczna technologia.
{10417}{10499}- Chyba rozumie.|- Nie chcia�em by� niemi�y.
{10503}{10559}Zw�aszcza �e uwielbiam|wyobra�a� sobie ciebie nago.
{10563}{10610}- Raz jeszcze przepraszam.|- Nic si� nie sta�o.
{10614}{10656}Dzi�kuj� za zrozumienie.
{10660}{10720}Chocia� ch�tnie|bym ci� przelecia�.
{10724}{10776}- Naprawd� przepraszam.|- W porz�dku.
{10780}{10822}House mnie wzywa�?
{10826}{10941}J� bym przelecia� tu i teraz,|dajcie krem i wisienki.
{10945}{11014}Czy kto� m�g�by tej kobiecie wyt�umaczy�?|Ju� mi si� przeprosiny ko�cz�...
{11018}{11058}Odhamowanie na tle|p�atu czo�owego.
{11062}{11121}Ju� si� najad�em wstydu|przed jedn� lekark�...
{11125}{11247}Kt�r� sobie wyobra�am razem z tob�|w wielgachnym ��ku i z lustrem na suficie.
{11251}{11324}Jest mi bardzo, bardzo przykro...
{11328}{11422}Ale je�li nie m�g�bym przelecie� was obu,|bez wahania wybra�bym ciebie.
{11426}{11486}- Gdzie jest House?|- To jakbym si� stara� nie my�le� o s�oniu.
{11490}{11582}Nie �eby� ty by�a jak s�o�.|Bo twoje piersi s� dla ludzko�ci...
{11586}{11605}House'a tu nie ma.
{11609}{11778}Nie wezwa�by mnie, gdyby nie m�g�|patrze� i nie�le si� bawi�...
{11872}{11981}Masz po�ladki jak t�oki Ferrari.
{12183}{12250}- Zawsze do us�ug.|- To mia�a by� przyjemno��?
{12254}{12295}- Jeste� 40-letni�...|- 38-letni�.
{12299}{12349}- Administratork� szpitala...|- Dziekanem Wydzia�u Medycyny.
{12353}{12399}Ludzie nie m�wi� ci|mi�ych rzeczy.
{12403}{12469}Poza mn�, ale mnie masz|za dupka, kt�ry ci� ci�gle wkr�ca.
{12473}{12510}Ale ten go��|potrafi m�wi� tylko prawd�.
{12514}{12581}I bardziej mu si� podoba cia�o twoje,|ni� gor�cej, powabnej dziuni.
{12585}{12695}To tw�j spos�b, �eby powiedzie� mi,|�e �adnie dzi� wygl�dam?
{12699}{12785}Nie mia�a� z tego|ani troch� satysfakcji?
{12789}{12885}Nie b�d� �mieszny, House.
{12948}{13015}Chyba wiesz, �e twoje t�oki|nie maj� sobie r�wnych.
{13019}{13101}Nic mi nie jest.|Nie zazdroszcz� Cuddy t�oczk�w.
{13105}{13144}Rozpoczynam aktywacj�.
{13148}{13213}Na pewno?|Wygl�dasz na przybit�.
{13217}{13286}- Jego s�owa by�y obra�liwe.|- Nikt ci� nigdy nie nazwa� atrakcyjn�?
{13290}{13367}On mnie tak nie nazwa�.|Zatrudni� mnie w swoim my�lowym porno.
{13371}{13438}To w�a�nie znaczy by� atrakcyjn�.|Oznacza "poci�gasz mnie seksualnie".
{13442}{13547}Mo�e te� oznacza�:|"poci�ga mnie ca�o�� tego, kim jeste�".
{13551}{13602}Lekkie rozja�nienie|na przekroju poprzecznym.
{13606}{13691}Mo�e, ale nigdy nie oznacza.|Kobiety wol� to s�ysze�, my m�wimy co innego.
{13695}{13760}M�wicie dok�adnie to,|je�li macie cho� troch� oleju w g�owie.
{13764}{13792}Dobra, mo�emy zaczyna�.
{13796}{13908}O jak� tajemnic� zapytamy, �eby si�|nie w�ciek�, �e mu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin