Dr House S05E19 - Locked In.txt

(35 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{772}{830}/Hej...
{837}{886}/Jak d�ugo...?
{890}{952}Uraz g�owy...
{956}{1026}- Od wypadku ma trwa�y...|/- Nie mog� si� podnie��.
{1030}{1075}/Co jest z moimi nogami?
{1079}{1188}- EKG w normie...|/- Chc� z kim� porozmawia�!
{1192}{1269}/Nie s�yszycie mnie?
{1370}{1470}- Serce jak znalaz� do przeszczepu.|/- Chwila, moje serce?!
{1474}{1556}/- O Bo�e, nie wiedz�, �e tu jestem.|- Ty, geniuszu!
{1560}{1684}Chyba pogwa�cisz kilka praw etycznych,|wyrywaj�c organy z �ywego go�cia.
{1688}{1723}|I kilka prawnych praw chyba te�.
{1727}{1818}/- Dzi�kuj�!|- Prosz� wr�ci� do ��ka, panie House.
{1822}{1880}- Doktorze House.|/- Go�� jest lekarzem.
{1884}{1967}Jest te� komandos House,|ale na niego jeszcze ci� nie sta�.
{1971}{2017}Serio? Ciekawe, ale...
{2021}{2111}Jeste� pan tu, bo roztrzaska�e� motor,|a nie, �eby udziela� konsultacji.
{2115}{2138}Do ��ka.
{2142}{2204}Zadrapa�em tylko �okie�,|jestem tu po dostaw� vicodinu.
{2208}{2254}- Za to ten go��...|- Obumar� mu m�zg.
{2258}{2322}/- Akurat!|- Daj pan spok�j.
{2326}{2357}A to widzisz?
{2361}{2414}Minimalna aktywno�� fal|m�zgowych nie oznacza �ycia.
{2418}{2512}/- Ale ja �yj�, jestem tu!|- Nie reagowa� na �adne stymulacje.
{2516}{2563}Ta aktywno�� jest losowa|i ledwo dostrzegalna.
{2567}{2620}- Ja j� dostrzegam.|/- Pos�uchajcie go, prosz�.
{2624}{2719}Nie, to tylko szum wzmacniacza.|Ma zwi�kszon� czu�o��.
{2723}{2799}/- Nieprawda, to ja!|- To dlaczego �ledzi ci� wzrokiem?
{2803}{2874}/- No dok�adnie.|- Odruch bezwarunkowy.
{2878}{2890}/Nie...
{2894}{2945}Jeste� lekarzem,|powiniene� to wiedzie�.
{2949}{3065}/Ja nie umar�em, potrzebuj� pomocy!|/Jestem tu!
{3102}{3246}Wiem te�, �e w zespole zamkni�cia,|mo�e to by� albo bezwarunkowe...
{3271}{3341}Albo warunkowe.
{3354}{3398}Mrugnij, je�li mnie s�yszysz.
{3402}{3461}/S�ysz�.
{3474}{3548}B�dzie niez�y ubaw.
{3552}{3672}{C:$aaccff}House, M.D.[5x19]|Locked-In (Zamkni�ty)
{3702}{3815}{C:$aaccff}T�umaczenie i napisy: Aith & AnDyX
{3851}{3987}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{4448}{4516}Ruch ga�ek ocznych|jest zamierzony.
{4520}{4586}M�g�by� raz mruga� na "tak",|a dwa razy na "nie"?
{4590}{4643}/Mam nadziej�.
{4647}{4734}Pierwiastek kwadratowy z 9?
{4771}{4861}�apie szybciej ni� ty.|M�zg jest w pe�ni sprawny.
{4865}{4895}- Lee...|/- Gdzie jest Molly?
{4899}{4969}Mia�e� wypadek.
{5033}{5097}Hamulec,|musz� nacisn�� hamulec!
{5101}{5173}Odnios�e� powa�ne obra�enia pnia m�zgu.
{5177}{5248}To uniemo�liwia twojemu m�zgowi|komunikacj� z reszt� cia�a.
{5252}{5310}/Potraficie mnie wyleczy�?|/I gdzie jest Molly?
{5314}{5362}Nadal mo�esz kontrolowa� ga�ki oczne.
{5366}{5467}Umie�cimy ci� w o�rodku, w kt�rym|naucz� ci�, jak si� tym komunikowa�.
{5471}{5538}/- Nie mog� tak le�e� jak k�oda.|- Chyba �e...
{5542}{5603}To nie wypadek spowodowa� uszkodzenie.
{5607}{5672}Mo�e by�o na odwr�t.
{5676}{5780}/W�a�nie, nie mog�em si� zatrzyma�,|/czemu nie mog�em?
{5784}{5881}Sp�jrz na d�onie,|nie ma zadrapa�.
{5895}{5958}Nawet si� nie pr�bowa� zas�ania�.
{5962}{6017}Mia�e� spowolnione odruchy,|albo ich brak.
{6021}{6083}Nie jeste� tu lekarzem,|tylko pacjentem.
{6087}{6177}/Tylko �e ty chcesz mnie|/poci�� na kawa�ki, a on nie.
{6181}{6294}To m�g� by� udar, rak albo zwyk�e zaka�enie.|Wszystko, co uderza w most centralny.
{6298}{6330}/Czyli mo�na mnie wyleczy�.
{6334}{6436}Dajesz mu z�udn� nadziej�,|a on musi zaakceptowa� to, co go spotka�o.
{6440}{6535}I wyci�gn�� z tego jak najwi�cej.
{6727}{6801}/- Molly.|- Cze��.
{6823}{6929}/Nie patrz tak na mnie,|/to mi nie poprawia samopoczucia.
{6933}{6992}/Kocham ci�.
{6996}{7074}Nie wiem, jak B�g nas przez to|przeprowadzi, ale to zrobi.
{7078}{7139}Daj�e spok�j, zaczynam si� rumieni�.
{7143}{7171}Co ty wyprawiasz?
{7175}{7244}Szukam sobie lektury do sracza.
{7248}{7323}- Ten rezonans...|- Wracaj pan do ��ka, no dalej.
{7327}{7393}Dzieci s� w poczekalni,|mog� je przyprowadzi�?
{7397}{7483}/- Nie, nie r�b tego.|- Nie chcesz ich zobaczy�?
{7487}{7558}/Nie chc�, �eby mia�y koszmary.|/Nie chc� ich przestraszy�, Molly.
{7562}{7659}Nie chcesz, �eby one ci� widzia�y?
{7686}{7764}W porz�dku, rozumiem.
{7779}{7892}- Wkr�tce z tego wyjdziesz.|/- Jeste� tego pewna?
{7896}{7981}/Sk�d ta pewno��, male�ka?
{8118}{8175}- W porz�dku?|- Gra gitara.
{8179}{8249}Tw�j hamburger.
{8273}{8381}Nie chcia� przyj�� Mahomet do Princeton,|przysz�o Princeton do Mahometa.
{8385}{8439}Poznaj moj� ferajn� diagnostyk�w.
{8443}{8489}Gor�ca, ciemny i ciemniejszy.
{8493}{8558}/- Pogadajcie lepiej, jak mi pom�c.|- Co robi�e� w Middletown?
{8562}{8647}/- Kogo to obchodzi?|- Kupowa�em z�otego Gibsona z 57 r.
{8651}{8700}By�� gitar� Duane Allmana.
{8704}{8752}Nie licz�c urazu, najbardziej|prawdopodobnymi powodami
{8756}{8850}nag�ego zespo�u zamkni�cia s�|udar niedokrwienny i krwotok do m�zgu.
{8854}{8930}- Na tomografii czysto.|/- Kurde, te frytki musz� by� niez�e.
{8934}{8994}Kole� jest aktywnym rowerzyst�,|serducho ma zdrowe.
{8998}{9041}Odpowiednio umiejscowiony guz|by to wyja�nia�.
{9045}{9125}/Jezu, to co jad�em ostatnio|/b�dzie moim... ostatnim posi�kiem?
{9129}{9203}M�g� by� niewidoczny na tomografii,|ale wychwyci go rezonans z kontrastem.
{9207}{9282}/- Stopiony batonik.|- Spryciula z niej.
{9286}{9368}Ciemnego i ciemniejszego trzymam,|�eby nie by�o pusto.
{9372}{9473}Jak go znajdziemy i wyleczymy,|mo�esz by� zdrowy.
{9477}{9532}/Nigdy nie s�dzi�em,|/�e b�d� si� modli� o guza m�zgu,
{9536}{9600}/ale b�agam, dobry Bo�e...
{9604}{9674}Je�li si� tam modlisz,|natychmiast przesta�.
{9678}{9718}Powiemy jego lekarzowi,|�eby zrobi� rezonans.
{9722}{9828}Jego lekarz jest zaj�ty uczeniem go,|jak wymruga� "zabij mnie" alfabetem Morse'a.
{9832}{9956}Na szcz�cie znalaz�em|troch� druczk�w pod materacem.
{10018}{10090}Patrz, maj� te|filmowe gogle do rezonansu.
{10094}{10151}- Pono� zar�bisty gad�et.|- Co widzisz?
{10155}{10201}Pla��.
{10205}{10250}Jest te� Taub.
{10254}{10345}S�czy sobie margarit� i �mieje si� z nas,|�e�my tutaj przyje�d�ali.
{10349}{10412}/Ostro�nie, ja ci�gle czuj�.
{10416}{10504}Wybacz dr. Kutnerowi, troch�|go nakr�caj� nowe technologie.
{10508}{10577}Mo�e tam by� troch�|g�o�no i klaustrofobicznie.
{10581}{10638}To przeniesie ci� w spokojne miejsce.
{10642}{10702}Sam mo�esz sobie stworzy�|relaksuj�c� histori�.
{10706}{10779}/Mam nadziej�, �e to...|/Dzia�a.
{10783}{10842}/O rany.
{11000}{11084}Ty masz mnie zrelaksowa�?
{11095}{11154}Wida� ci si� podobam.
{11158}{11263}- Albo lubi�, albo ci� tu zes�ano.|- Kto niby, B�g?
{11267}{11307}Nie wiem, czy w niego wierz�.
{11311}{11438}Jak na niewierz�cego cholernie|du�o przesiadujesz w ko�ciele.
{11442}{11557}- Nie wiem te�, czy nie wierz�.|- Albo jedno, albo drugie.
{11561}{11655}Chodz� tam g��wnie,|�eby �ona by�a szcz�liwa,
{11659}{11765}Sam nie wiem, nigdy nie s�dzi�em,|�e mo�e si�gn�� i wp�yn�� na moje �ycie.
{11769}{11881}Ale �eby trafi� na genialnego lekarza,|le��cego na s�siednim ��ku?
{11885}{11974}B�g jest te� kolesiem, kt�ry|otworzy� ci przed nosem tamte drzwi.
{11978}{12019}Molly mia�a racj�.
{12023}{12116}Pos�ano ci�, �eby� mnie wyleczy�.
{12120}{12182}Chyba tak.
{12356}{12422}Cze��, tato.|Robi� wulkan.
{12426}{12542}Wulkan? Na to wygl�da.|A co ty robisz, skarbie?
{12605}{12684}/- Kt�ra godzina?|- Pozwol� sobie.
{12688}{12739}M�j nowy wsp�lokator chrapie.
{12743}{12840}A w nowym pokoju... nie ma ciebie.
{12871}{12950}Na rezonansie wida�|zbliznowacenie na mo�cie centralnym.
{12954}{13017}/- Czyli co, co to oznacza?|- Widzisz to tutaj?
{13021}{13076}/Nie.
{13115}{13162}Oni te� tak m�wili.
{13166}{13194}Ale tu jest.
{13198}{13275}Czyli mowy nie ma,|�eby przyczyn� by� uraz.
{13279}{13363}To rak powoduj�cy|zesp� paranowotworowy.
{13367}{13493}Niestety tw�j obecny lekarz uwa�a,|�e jego rozproszenie oznacza zaka�enie.
{13497}{13631}Z�a wiadomo�� jest taka, �e poda� ci|leki przeciwwirusowe, kt�re mog� ci� zabi�.
{13635}{13660}/Nie mam zamiaru umiera�.
{13664}{13769}Dobra jest taka, �e|je�li nie zabij� ci� do ko�ca...
{13773}{13845}Dr Debil zorientuje si�,|�e nazwiska nie dosta� przypadkiem.
{13849}{13889}I zrobi, co b�d� chcia�.
{13893}{13955}/Dzi�kuj�.
{14009}{14078}Jak na ironi�...
{14082}{14156}Jeste� fascynuj�cy.
{14160}{14221}Tyle pyta�.
{14225}{14302}A gdyby� m�g� odpowiedzie� na kt�re�,|fascynacja by prys�a.
{14306}{14417}/Rozumiem, masz troch�|/nier�wno pod kopu��?
{14464}{14527}�ona ci� przez to przeprowadzi.
{14531}{14602}Twoja �ona i ja.
{14616}{14759}Ale prawd� m�wi�c, rezonans bardziej si�|przydaje, ni� 4 godziny trzymania za r�czk�.
{14763}{14819}Chyba.
{14823}{14902}/Gdyby� mia� �on�, to|/wiedzia�by�, jakie to wa�ne.
{14906}{14953}Fajny z ciebie ch�op!
{14957}{14978}�atwo si� z tob� gada.
{14982}{15054}/Czekaj, co� si� dzieje.
{15058}{15091}/Co si� dzieje?
{15095}{15146}Potrzebna pomoc!
{15150}{15228}Wasz pacjent ma atak!
{15259}{15325}- Sk�d ten atak?|- Pewnie z raka!
{15329}{15387}- Stan pnia m�zgu si� pogorszy�.|/- Czemu si� z nim sprzeczacie?
{15391}{15479}/- My�leli�cie, �e umar�em.|- Witamy z powrotem. Pi�knie zagrane.
{15483}{15570}Prawie umar�e�,|dok�adnie wed�ug planu.
{15574}{15607}Pan wiedzia�, �e to si� wydarzy?
{15611}{15690}Zwykle si� wydarza, gdy si� raka leczy,|udawaniem, �e to nie rak.
{15694}{15746}Co nie, doktorku?|Moja kolej?
{15750}{15773}- Ma raka?|- Nie ma.
{15777}{15864}Ma�y guz pnia m�zgu,|powoduje zesp� paranowotworowy.
{15868}{15908}Potrzebuje plazmaferezy.
{15912}{15932}Mo�ecie mu to poda�?
{15936}{15988}Nie, zupe�nie si�|nie zgadzam z dr. House'em.
{15992}{16096}/- Zamknij�e si�.|- A ja si� zgadzam, wi�c mog� go leczy�.
{16100}{16179}/- Pozw�lcie mu.|- Tego w�a�nie chcesz?
{16183}{16255}/Jak najbardziej.
{16259}{16346}Przy�lecie paru ordynans�w?
{16558}{16643}Zaj�am si� papierami.|Macie um�wion� plazmaferez�.
{16647}{16...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin