Tytusa.pdf

(107 KB) Pobierz
Tt
ListPawładoTytusa
Pozdrowienie
1 Paweł,sługaBoga,aapostołJezusaChrystusazewzględu
na wiarę wybranych 1 BoŜych oraz dogłębne poznanie 2
prawdy, która jest zgodna z poboŜnością, 2 z powodu na
dziei Ŝycia wiecznego, które przed wiecznymi czasami 3
przyobiecałniekłamiącyBóg, 3 awewłaściwymczasie 4 objawił
swojeSłowowgłoszeniu,którezostałomipowierzone 5 zroz
kazu Boga, naszego Zbawcy 6 4 do Tytusa, 7 prawowitego
dzieckawedługwspólnejwiary:ŁaskaipokójodBogaOjcai
odChrystusaJezusa,naszegoZbawcy.
Pouczeniadotyczącepowierzonychzadań:
Wybórprezbiterów
5 PozostawiłemcięnaKreciepoto,abyśuporządkowałpozosta
łesprawyiustanowiłpomiastachprezbiterów—jakcinakaza
łem— 6 takich,którzysąnienaganni,sąmęŜamijednejŜony,
mająwierzącedzieci,niestojącepodzarzutemrozwiązłościlub
niekarności. 7 Biskupbowiemjakowłodarz 8 BoŜypowinienbyć
nienaganny,niesamowolny,nieskorydogniewu,niepijący,nie
porywczy,niechciwybrudnegozysku, 8 alegościnny,zamiło
wany w tym, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, poświęcony,
1 Rz8,33;Kol3,12.
2 Dogłębnepoznanie—jednozulubionychwyraŜeńPawła(1Tm2,4).
3 Ef1,4;2Tm1,9;Rz9,4;16,25.
4 1Tm2,6;6,15.
5 Lub:zawierzone:1Tm1,11;1Tm2,7.
6 Por.Tt2,13.
7 Prawowitedziecko(gnêsiôi teknôi).Zob.1Tm1,2.Tytusniejestwspo
minanywDziejachbyćmoŜedlatego,ŜejestBratemŁukasza.Jegoobraz
klarujesięnapodstawie2Kor2,13;7,615;8,624;12,1618;Gal2,13;
Tt1,4n.;3,12;2Tm4,10.PowiodłomusięwKoryncie,gdzienieudało
sięTymoteuszowi.PawełpozostawiłgonaKreciedonadzorowaniaroz
wojumisji.ObecniepiszedoniegozNikapolis(Tt3,12).
8 1Kor9,17;Kol1,25;Ef3,2;1Tm1,4.
1
str.2
PismoŚwięte
zdyscyplinowany, 9 trzymającysię 9 —wedługnauki—wierne
goSłowa,abybyłwstaniezarównoudzielaćzachętywramach
zdrowegonauczania,jakiprzekonywaćprzeciwnych.
Stosunekdoosóbtrudnych
10 Wielu jest bowiem niekarnych, rozgadanych, zwodzicieli,
zwłaszcza tych spośród obrzezanych; 11 którym trzeba zatkać
usta,gdyŜonicałedomywywracają,nauczającczegonietrzeba
dlabrudnegozysku. 12 Jedenznich,ichwłasnyprorok,powie
dział: Kreteńczycy zawsze kłamcy, wstrętne bestie, brzuchy
leniwe. 10 13 Świadectwotojestprawdziwe.Ztegopowodukarć
ichsurowo,bybylizdrowiwwierze 14 iniezwracaliuwagina
Ŝydowskie baśnie oraz nakazy ludzi, którzy odwracają się od
prawdy. 15 Dlaczystychwszystkojestczyste,dlaskalanychzaś
iniewierzącychnicniejestczyste,aleskalanesązarównoich
umysł,jakisumienie. 16 Utrzymują,ŜeznająBoga,leczswoimi
uczynkami zapierają się Go — są obrzydliwi, nieposłuszni i
niezdolnidoŜadnegodobregodzieła.
ZachętadopotwierdzanianaukisposobemŜycia
1 Tynatomiastmówto,coodpowiadazdrowemu 11 naucza
niu, 2 ŜestarsimęŜczyźnimająbyćtrzeźwi,godniszacun
ku, rozsądni, zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości; 12
3 starsze kobiety podobnie: w prowadzeniu się czcigodne,
nie skłonne do oszczerstw, 13 nie zniewolone naduŜywaniem
wina,uczącetego,coszlachetne; 4 niechucząmłodszekobiety
rozsądku:bybyłykochającemęŜów,kochającedzieci, 5 bybyły
rozsądne,czystemoralnie,gospodarne,dobre,własnymmęŜom
uległe—ŜebySłowuBoŜemuniebluźniono. 6 Młodszychpo
dobniezachęcajdorozsądku. 7 Wewszystkimstawiajsiebieza
9 1Ts5,14.
10 ChodziocytatzEpimenedesa,któryurodziłsięwKnossosnaKreciew
VIw.p.Chr.Jesttowierszheksametryczny,któregopierwsząstrofęKal
limachzacytowałwHymniedoZeusa.Mówisię,ŜeEpimededeszasuge
rowałAteńczykomwybudowanieołtarzanieznanemuBogu(Dz17,23).
11 Tt1,13;2,2;1Tm1,10.
12 Tesamecechywymienionew1Ts1,3;1Kor13,13.
13 1Tm3,11;2Tm3,3.
2
182865278.002.png
 
PismoŚwięte
str.3
wzór szlachetnego postępowania, w nauczaniu — prawość,
godność, 8 słowo zdrowe, bez zarzutu, aby przeciwnik byłza
wstydzony,niemającniczłegoonasdopowiedzenia.
Pouczeniadlaniewolników
9 Słudzyniechbędąulegliswoimpanomwewszystkim,niech
sprawiają zadowolenie, nie przeciwstawiają się w słowach,
10 nie kradną, lecz dowodzą wszelkiej dobrej wierności, 14 aby
nauczanie Boga, naszego Zbawcy, zdobili we wszystkim.
11 Pojawiła 15 siębowiemłaskaBoŜa,zbawiennadlawszystkich
ludzi, 12 pouczającnas,abyśmywyrzeklisiębezboŜnościoraz
światowychŜądziŜyliwtejobecnejdobierozsądnie,sprawie
dliwieipoboŜnie, 13 woczekiwaniucudownejnadzieiipoja
wieniasięchwały 16 wielkiegoBogaiZbawicielanaszego,Jezu
saChrystusa, 17 14 którydałzanassamegosiebie,abynas[sobie]
14 Lub:Leczwykazująsięwszelkądobrąwiernością;Lub:dowodzą(będą
dowodem),Ŝewiarajestdobra.WszystkozaleŜyodtego,jakrozumiemy
dobroć,gr.ajgaqhvn(agathe):Czyjejznaczeniejestatrybutywne(jakw
tekście), czy predykatywne (jak w przypisie)? Kilka argumentów prze
mawiazapredykatywnościąajgaqhvn(naprzykładjejoddzielenieodrze
czownikawiara,gr.pivstin(pistin),czasownikiem,costwarzamoŜliwość,
Ŝekonstrukcjajestdopełniaorzeczenie,etc.).Zob.D.B.Wallace,Exege
ticalSyntax,18889,31213.Wkontekściebyłobytobardzoprzekładtaki
układałbysięwciekawyparalelizmsyntetycznylubsynonimiczny:Słu
dzyniechbędąulegliswoimpanom...wykazują,Ŝeprawdziwawiararo
dzi owoce — a wszystko po to, aby być ozdobą nauczania Chrystusa
(Wallace, 31213). JednakŜe przyjęte w tekście tłumaczenie słowa aj-
gaqhvnteŜjestdobre.
15 Tt3,4;Łk1,79;Dz27,20.
16 Pojawieniesięchwały (tên makarian elpida kai epiphaneian tês doxês).
Słowopojawieniesię,gr.epifaneia(uŜywaneprzezGrekównaokreślenie
pojawieniasiębóstw,pochodziodepiphanês,epiphainô)pojawiasięw2
Tm 1,10 w odniesieniu do wcielenia się Chrystusa, w odniesieniu do
pierwszegopojawieniasię(epephanê,Tt2,11),tujednakodnosisiędo
drugiego przyjścia lub pojawienia się Chrystusa, podobnie jak w 1 Tm
6,14;2Tt4,1.8.W2Ts2,8zarównoepiphaneia,jakiparousia(częstsze
słowo)pojawiająsięrazemwodniesieniudoprzyszłegoprzyjścia.
17 Wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus (tou megalou theou kai
sôtêros Iêsou Christou). Z gramatyki wynika (uŜycie rozdzajnika przed
słowemwielki),Ŝechodziojednąitęsamąosobę,azatemnaszPanokre
ślonyjestzarównojakoBóg,jakijakoZbawca;zob.teŜ2Ptr1,1.11.Zob.
182865278.003.png
str.4
PismoŚwięte
wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na
szczególnąwłasność,gorliwywszlachetnychczynach. 18 15 To
mówitakzachęcaj,itakkarćzcałąpowagą. 19 Niechcięnikt
nielekcewaŜy. 20
Stosunekdowładz
1 Przypominajim,abybylipoddaniiposłusznizwierzchno
ściomiwładzom,gotowidowszelkiegoszlachetnegoczy
nu, 2 aby nikomu nie bluźnili, 21 unikali sporów, 22 byli
uprzejmi, wszystkim ludziom okazywali wszelką łagod
ność. 23 3 Boimybyliśmyniegdyśnierozumni, 24 nieposłuszni, 25
błądzący, zniewoleni przez Ŝądze i róŜnorodne 26 rozkosze, 27
Robertson,Grammar,p.786.Mamytudoczynieniazkonstrukcjągrama
tycznązwanąpodnazwązasadyGranville’aSharpa(nazwanątaknacześć
angielskiegofilantropailingwisty,którywyartykułowałjąw1798).Sharp
wykazał,Ŝekonstrukcjarodzajnikrzeczownikkaivrzeczownik(gdziekaiv
[kai]tospójniki),gdyobarzeczownikisąwliczbiepojedynczej,odnoszą
siędoosobyisąpospolite(i.e.,niestanowiąimionwłaściwych),zawsze
odnosisiętotegosamegoobiektu.PrzykładmoŜebyć:przyjacielibrat,
BógiOjciec,etc.—przykładówwNTjestwiele.Doprzedyskutowania
pozostałorozstrzygnięcie,czysłowaBógiZbawcamogąbyćuznaneza
rzeczownikipospolite,anieimionawłasne.Sharpiinni,którzyposzliza
jegopoglądem(np.T.F.Middletonw:TheDoctrineoftheGreekArticle)
wykazali,Ŝewgreceimięwłasne,nieprzyjmujeliczbymnogiej.Ponie
waŜzarównoBóg(qeov",theos),jakiZbawca(swthvr,soter)występująw
liczbiemnogiej,niesąimionamiwłasnymiidlategodotyczyichzasada
Sharpa.Choćprzez200latpróbowanopodwaŜyćzasadęSharpa,próby
okazałysiędaremne.Więcejinformacjinatentemat—zob.D.B.Walla
ce,ExegeticalSyntax,27078,szczególnie276.Zob.teŜ2Ptr1:1iJd4.
18 Lub:oddany(poświęcony,spragniony)szlachetnymczynom.
19 Lub:autorytetem;1Kor7,6;2Kor8,8.
20 1Kor4,12.
21 Kol3,8;1Tm6,4.
22 1Tm3,3.
23 Kol3,12.
24 Rz1,14.21.
25 Rz1,30.
26 Mk1,34;Jk1,2;2Tm3,6.
27 SłowotopojawiasiętylkowŁk8,14;Jk4,1.3;2Ptr2,13.
3
182865278.004.png
PismoŚwięte
str.5
pędzącyŜyciewzłościizazdrości,znienawidzeniinienawidzą
cysiebienawzajem. 4 Gdyjednakpojawiładobroćimiłośćdo
ludziZbawicielanaszego,Boga, 5 zbawiłnasniezuczynków,
któremydokonaliśmywsprawiedliwości,leczwedługswojego
miłosierdziaprzezkąpielpowtórnegonarodzeniaorazodnowę
DuchaŚwiętego, 28 6 któregowylałnanasobficieprzezJezusa
Chrystusa, Zbawcę naszego, 7 abyśmy, usprawiedliwieni Jego
łaską,stalisiędziedzicamiwedługnadzieiŜyciawiecznego. 29
Opostępowaniuwobecrozłamowców
8 WiarygodnetoSłowo 30 ichcę,abyśobstawałprzytychspra
wach,takabyci,którzyzaufaliBogu,powaŜniemyśleliotym,
jak się oddawać szlachetnym czynom; te [właśnie] sprawy są
szlachetneipoŜytecznedlaludzi. 9 Natomiastgłupichdociekańi
rodowodów, i sporów, i kłótni o Prawo 31 unikaj; są bowiem
nieuŜyteczne i próŜne. 10 A człowieka wywołującego rozłamy
popierwszymidrugimostrzeŜeniuwystrzegajsię, 11 wiedząc,
Ŝetakijestzepsutyigrzeszy,isamnasiebieściągawyrok.
Poleceniaosobiste
12 Gdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychika, 32 postaraj się
przyjśćdomniedoNikopolis, 33 gdyŜtampostanowiłemprze
zimować. 13 Pilnie wypraw w drogę Zenasa, znawcę Prawa, i
Apollosa,abyniczegoimniebrakowało. 14 Aniechsięinasi
ucząpoświęcaćszlachetnymczynomdlakoniecznychpotrzeb
—niechniebędąbezowocni. 34
28 Słowo kąpiel w innych fragmentach Nowego Testamentu odnosisiędo
chrztu,np.:Dz22,16;Hbr10,22,por.1Kor6,11;1Ptr3,21.OdnowaDu
chaŚwiętegoodnosisiędochrztuwDuchuŚwiętym.DajesięzauwaŜyć
podobieństwopomiędzyTt3,5iJ3,5.
29 Rz4,13;8,17.
30 Stwierdzenietoodnosisiędowierszy47.Pojawiasięjeszcze:1Tm1,15;
3,1;4,9;2Tm2,11.
31 1Tm6,4;2Tm2,23.
32 Tychik:Kol4,7;Ef6,21;2Tm4,12).
33 Prawdopodobnie w Epirus, dobre miejsce do pracy w Dalmacji (2 Tm
4,10).
34 1Kor14,14;Ef5,11.
182865278.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin