Jak to jest być dzieckiem alkoholika.pdf

(194 KB) Pobierz
239577448 UNPDF
Jaktojetbyddieckiemalkoholika,gdypretajeibyddieckiem?JakiewywaniacekająnaDD
wdorołymwiecie?
ŁukaKoioł
Rok:
Wydawnictwo:
Miejsce wydania:
Jaktojet?TodobrepytanieTerapotaraminanieodpowiediedWcalenieweołoCoinnego,
gdybymbyłpogrążonywkompletnejniewiadomocitego,cobyło,tego,comiało(ijecema)wój
wpływ– wtedy„diałobyi”poprotu,ajanawetniewiediałbym,dlacego„idieje”No,ale
precieżtakieżyciewniewiadomocibyłobyare,brudne,płytkieemocjonalnieipełnekonliktów
Drugatronamedalujettaka,żekiedydałemobieprawniektórychrecy– w pierwszej chwili
miiniepolepyłoWiadomo– „boprecieżtoICHWIN!!!”Iniemiałotożadnegonacenia,
cegodotycyłproblem– winabyłaawe„ICH”Zawe– do niedawna. Ale po kolei.
Doratałemwtypowejrodincemiecaokiej– Mama, Tata, starsza o 8 lat Siostra i Ja.
MiekalimywblokunawarawkimoiedludwapokojekuchniąMielimy wszystko, rodzice
dbaliotatumaterialnynatyle,naileichbyłotadZaweiotrąbylimynajedeni,ubrani,
awewypoażeniwkiążkidokołyitditp
Raemwyjeżdżalimydobabci(odtronyMamy)doCiechocinkaporódwytkichwpomnieo
tychwyjadów,dobrepamitamjednoWujek– tarybratmamyZaweigobałemidotej
porypamitamalkoholowyodór,jakirotacałwokółiebieChodaweumiechnity,eniadą
cerą,mówiącygrytliwymgłoemi„piecotliwie”targającymniepogłowieełowami„Uteeeek,
Uuuuuuuuuucioo”Trochnicymcygan(kojarenieewgldunaniadącer),którymtraono
małedieci,żejakbdąniegrecne,towtedypryjdieijeabierePamitamtakże„pecjalne”
wyprawyrodicówdoToruniapoirmowepierniki„Katarynki”(dotejporyjelubi)ipowódk
„Kopernik”– bodobraidotpnatylkowToruniupotemrodinnepotkaniawbabcinym
ogródku– „Kopernikiem”(aracejkilkomabutelkami„Kopernika”)wroligłównejWytko niby
Ok,borodinaebranaraemwjednymmiejcu,romowy,miechyTylkojakaputka
emocjonalna,nieroumienie,amotneoglądanietelewijilewtedyjecenicegoniewiediałem
„Diałoipoprotu”Jakodieckowmiardobreucyłemiw podtawówce,nieprawiałem
kłopotów,boawemogłempogrążydiwabawie– amemuZkolegamiprawiewogólenie
grałemwkaple,niectograłemnimiwpiłkBawiłemiamJakomaluchuwielbiałemłuchad
dwóchbajeknapłytachwinylowychPrygodyPiotruiaPanaiBolekiLolekiKrólowaniegu
cególnietądrugąbardopreżywałemłuchałemichnaokrągłoInienoiłemhitoriioPinokiu
– dotejporywciekami,gdywidjakąkolwiekekraniacjtejbajkiIamiatanawiam,
dlacegotakidieje?
RodicepracowaliwklubieportowymMamabyłaprekilkalatkierownickąbaenówicaływój
camogłemjakodieciakpdadnabaenachraemniąNawetnieraotawałempo
godinach,kiedybaenybyłyjużamknite,ikiedyMamaotawałapogodinachkolegami
maynowniiratownikamiPamitamtrójkolorowytortlodowyHortexu,jednoceniewiedąc,że
byłocojeceToąmiłewpomnienia,imnietowaryąprykreemocje– jetatotknotaa
możliwociąwobodnegopdaniacaunabaenie– jetemtypowym„wodnymtworeniem”i
gdybymmógłobiepowolidinanowo– toobecniecałeweekendypdałbymnaWarawiance
Natomiatemutkiemwpominamwytkietedni(właniechciałemnapiadchwile,aletoniebyły
chwile,lecdługieamotnegodiny),kiedytowyglądałempreoknonaegomiekankapatrącw
kierunkuprytankuautobuowego,któregoaweprychodilirodicepopracyByłem
dieckiem,myl,żetobyłabardowcenapodtawówka – pierwsza lub druga klasa – dokładnienie
pamitamCaemwychodiłempredblok,caemdalejwkierunkuprytankunadieją,żew
koocuwrócąDługieminuty,acaamiigodinymijałynatknocie,mutku,pocuciuamotnocii
tegoparaliżującegotrachu,cyprypadkiemnarodicówktonienapadł,cyiminicnietałoi
„dlacegojeceniewracają,precieżjużdawnopowinnibyd”caemcałedługieminuty
patryłemitegoamegooknawniebo– wierącdiecicaunocią,żewchmurachobac
anioły
Wkoocurodicewracali– „weeli”TerajużwiemkądpochodiłataweołodOnautrymywała
itakżewtrakciedomowychpryjdUcetnicyliwnichnainowilokatory– rodzice postanowili
wynajmowadjedenpokójpaniomlekkich obycajówiicharabkim„pryjaciołom”Ztamtychcaów
otałtakżeprepinajednąarabkąpotraw,którejpróżnobyukadw„naych”phinxachcy
Hammurabich – wródnajomychrobiurorodlatWumie– egotykawrodkulat80-tych –
powiew Zachodu,gumadożuciaDonaldDuck,waelkiDuplo(cowtyluobecnychKinderBueno,
którebardolubi)noimożliwodakupuklockówLegowPewexachletakżenocekoleżanką-
ciąglemocącąicórką„ąiadki-przez-balkon”,któratakżelubiłabardo „carodiejk– gorałk”i
odktórejpochodiłachybaideawynajmumiekanianowymlokatorom,podcagdyrodiceiich
egotycninajomibawiliiwnajlepelbootawaniepodopiekąjednej„ciod”,którecaem
abierałymniedowoichegotycnychpryjaciół– iediałemwtedywróddymupapieroowego
mieanegoapachemdrogichperumdlamżcyn,prytolikuatawionymklankami
wypełnionyminapojemwkolorerednio„naciągnitej”herbaty– caemdługieminutycekającna
jedną„ciotek”
Wytkobyłowporądku,domomentu,gdybyłemgrecny– wiadomoprecież,żedieciiryby
głouniemająRadaryłoi,żewyraiłemwojąłodwpoóbbardodecydowany– to
muiałobyddlaMamydoydokujące,boużyłemwtedydodmocnychłówNiepamitam,oco
chodiło,wkażdymraiebyłemjakiegopowodubardonieadowolonyCiechocinek,Ja,Mamai
mojataraiotrawdrodenaciechociokideptakwdiecicejłoci– bobyłemwtedy
dzieciakiem – użyłemwobecMamyokreleniapaującegodotychpao,któreunamiekałyłowo
bardonaneibardopowechnewPolceDotałomiiotropotwary– pamitamcitąrkw
carnejkóranejrkawicceipocucieogromnejnieprawiedliwocipołąconeetanowcym
„Milc!!!”Póniejto„Milc!!!”cto,coracciejacłopowracadMojaiotramiałaniejedną
okajdobreitymkrótkimłowemaponadDycyplinaprejtaodapryjanionych
Niemców– wtedy jeszcze z Berlina Wschodniego. Jest to jedno z najbardiejwyranychinajbardiej
niepryjemnychwpomnieo,jakiemam– wpomnieowiąanychMamą
WyjeżdżalimytakżedodrugiejbabcidoOpola– wtedyjediłnamiTata,ponieważMamaracej
nieakceptowaławojejteciowejZretątenbrakakceptacjiobecnyjetdotejporyItutajteżmam
dużopryjemnychwpomnieo,alejettakżekilkanieweołychZawelubiłemoglądadkolorowe
publikacje religijne babci – byłotamtylepiknychkolorów(BabciajetwiadkiemJehowy)Te
wytkietrażnice- całkiemajnaibardokolorowaprawadladieciakalepamitamteżwujka
Leszka – taregobrataTatyPamitam,żebardoitarałilekrodpryjeżdżalimy,bardo
macniegotowałIpamitamteżjednąnoc,kiedyotałembabciąiwujkiemam– jużleżałemw
łóżku,kiedydałemobiepraw,żewujekkłóciiewojąmatką,groijejirobiwyrutyPewnie
byliprekonani,żedieciakjużpiPamitamwójtrach,pamitamteżtrachobabciPamitam
też„nalaną”iniadą(alenieodopaleniny) twarz wujka. Dziwna sprawa – pomimo takiego
wpomnieniaawegolubiłem,chodtaknaprawdprawieinienalimy
jelichodioTat– caówwojegodieciotwaniemamprykrychwpomnieonim
wiąanychTatadopieropóniejacąłpidPamitamjakpremgłytuacj,jakaprepewien
capanowałaunawrodinie– poukiwanie,anatpnieuuwaniealkoholuukrywanegow
miekaniupreMamPamitamjakąkóranąwalik,wktórejpochowanybyłalkoholCałelata
póniejdowiediałemiodiotry,żebyłatoprawaukrywanapredemnąjakodieckiem
Dowiediałemi,żechodTataawepogodny(cobardowyraniewidadnawytkichdjciach,
jakiepoiadam)wpewnymmomencieniewytrymałiotrapowiediałami,żeTatanigdynie
płakał,aleotatecniewdeperacjipoddałipodcajednejromówMamąPłakał,rokładając
rce,imówiąc,żeniewiejakmadotreddoMamy,którapijePoddałiIterajużwiem,kąd
wiłoiuTatyjegowycoanieMożnabyrec,że„otałprygniecionypantolem”
WpomniałemodjciachMamichporoitounkowoniedawnopreglądającjedałemobie
prawjednejrecy– naotograiachprełocimójTatajetawepogodnynatomiatMama
zawsze pochmurna. I wtedy przysładomnieodpowiednajednonurtującemnieodlatpytanieCo
idieje?Dlacegonigdyniepotraiłemiumiechnąddodjcia?Jużwiediałem– byłemawe
bliżejMamyaodTatycaemoddaliłemi,alewypredamopowied
Moi starsi koledzy abralimniekiedydokina– naGwiedneWojnyJakodieciakcałkowicie
wpadłemwtągwiednąagPamitam,jakbdącamemuwdomunierabłądiłemmylamipo
tychkomicnychwiatachCałymidługimiminutamipotraiłemwpatrywadiwmałąnaklejk na
drwiachdopokojupredtawiającąjednegoimperialnychturmowcówwbiałymkombineonie
trymającegopodluąwojegokarabinuLuke’akywalkeraIpamitamdobre,żewyobrażałem
obie,żedyponujtąMocą,októrejjetmowawewytkichcciachcałegocykluTerajuż
wiem,COiwtedyacłorodid(chodwypatrywanieaniołówpreoknoteżapewnemiałotu
wójwceniejyudiał)
Gdybyłemnatolatkiem,jecedobreiucyłemwpodtawówceTobyłamożepiątaklaa
Niedaleko bloku,wktórymmiekalimybyłamojakołaKolejnewpomnieniewiąane
pretrymywanymwdomualkoholemjettakiepewnegociepłegodniaotatniąlekcjąwkolebył
wWróciłemdodomudyanyipierwąrecą,jakąrobiłem,byłootworenielodówki i
igniciepoklaną,ciemnoielonąbutelkMaowankiWielkiebyłomojediwienie,gdy
pocułemogieowgardle,takjakbycałajamautnaciłainicymbiałkojajkaCyty
spirytus...zamiast Mazowszanki.
Któregodniapokolepoedłemkolegami pod pobliski wiadukt kolejowy – wycykupilimy
piwoTobył„mójpierwyra”Potem– imbyłemtary,tymwicejokajiwyukiwałemTobył
ca,kiedyacąłemłuchadmuyki– całkowiciepochłonąłmnieheavymetalTobyłca,kiedyTata
wyjechaławchodniągranicdopracy– mielimyiakilkalatpreprowadaddonowego
miekania,jednocenieniewiedąctaknaprawd,kiedytonatąpiGdywrócił,miekankoacło
wyglądadjakmagayn
Tak – jako nastolatek kompletnie wpadłemwmuykiacąłemigorejucyd– fizyka, chemia,
matematyka – corawicejproblemówiłabychocenWmidycaie„jakby”trochwicejokaji
do zabawy – tanimwinemlubpiwemPotemkoniecpodtawówkiikompletneniedecydowanie,w
którąpójdtronIpocuciecałkowitegobrakuwparciaemocjonalnegoetronyrodicówMama
napewnomiała,copreżywad,botobyłtakżeca,kiedyjejtarybratmarł– prycynąbył
alkoholtałainerwowaPopreprowadcetałoitojecebardzie widoczne – w postaci
otrychkłótniipretenjidoTaty
jamiałemwójwiatmuykiiGwiednychWojenatakżetychwytkichnowychdowiadceo
nastolatka – imprey,uganianieiadiewcynamiPierwykoncertmetalowy,naktóry
odważyłemipójdamemupouprednimwypiciunaiłkilkupiwwceluotpienia
nieokrelonegolkuIcoracciejmylałemoamobójtwie– cególniewytuacjach
treujących,jaknppredklaówkąchemii,iykicymatematykiWtedyjecenaaadie: jakby
tobyłodobrenieżyd,żebyniepreżywadtegotrachupredporażkąJednoceniebardo
maryłemowoimpokoju,wktórymmógłbymiamknądiniedopucaddoiebierodiców–
predewytkimMamy,któractopowtarałamimniejwicejtak,żeto„dobre,żedotałe
trójkklaówki,alekoda,żeniecwórk”Poatymwechobecne– iddoklepu,wynie
miecie,obieriemniaki,citąmuykalboidoddadbutelkidokuputobdiemiedpieniąde
– iaktycniechodiłemdotegokupucałymogromnymplecakiemwypchanympobregi
butelkamipowódce,jakieotrymywałemodMamypracyIchodcieyłemitychpienidy,to
jednakawetkwiłgdiewewnątrwtyd,żerobicotakiegowytkonadalodbywałoiw
atmoerepoornejrównowagiObojeiotrąmielimy,cojed,wcymchodid,mielimy,na
cymłuchadmuyki– tylkoemocjonalnejtabilnocibrakowało
WkoocupreprowadilimyidonowegomiekaniaImiałemwkoocuwójwymaronypokój–
swoje włanekróletwomuykiiwyobraniPokój,któryjednocenieurądonyotałpremoją
MamWtedyteż,pierwyrawiadomieicałkowicienieodpowiedialnieupiłemi– w starym i
putymmiekaniu,doktóregomiałemjeceklucePotemobiecałemobie,żejużnigdynietkn
alkoholuNiewiediałem,jakbardoimyliłem
Wliceum,najednejpierwychlekcjimatematykitwierdiłem,żeniedamdonatpnejklay–
odewałyibrakipodtawówkiRomowyTatymatematyckąnicniedałyRomowymidy
rodicaminicniedałyIchimojaberadnodbardomiciążyłyKorepetycjenicniedałytałoitak,
jakobieałożyłemnatarciecałyrokwpierwejklaieliceumupłynąłmi– to dobre okrelenie
„upłynął”– naabawachiwelkichkoncertach,naktórejużmiałemodwagchodid– zawsze z
butelkąCułemibardoniepewnyiebie,ciągleinieumiechałemnadjciach– takżetych
klasowych – nawyciecceklaowejnalałemiwgrupietych,któryjakopierwipolipowódk
dopoblikiegoklepuPotempowtóryłemklawtymamymliceum– z tym samym skutkiem, a
takżejecebardiejalkoholowymachowaniemnakolejnejwyciecce,poktórejnaccienie
otałemwyruconyekołyitakokaałoi,żekołmuopucidewgldunakiepkie
wyniki z chemii, matematyki i fizyki.
Wtamtymcaiepamitamotrekłótnieiwyruty,jakiemojaMamarobiłaTacieMilcałemobawy
predwyrażeniemwojegodanianatentemat(wkoocupamitałemdobrecarnąkóraną
rkawick)preżywająctewytkieytuacjewielkimmutkieminiepewnociąadającobie
pytanie„DlacegoMamatakicepiaTaty?”Któregodnianiewytrymałemiropłakałemi
pytająciMamy,dlacegotorobi???PokrtnaienigmatycnaodpowiedMamypoalkoholuwcale
minierojaniławgłowie,tylkopryporyłakolejnychtrokPóniej– podczas tej samej rozmowy z
iotrą,októrejnapiałemwceniejdowiediałemi,żechodiłoo(wyimaginowane?) pretensje
Mamydotycącejakiejkobietypracy,którąrekomoTatamiałromanowad
RodiceropiliiwwoimklubieportowymDotejporymamtakiepocucie,żegdybynietenklub,
tobydmożewytkopotocyłobyiinacejKtowie?Dyrektorklubuprymykałocynatopiciew
trakciepracyiwytkoikrciłowoimalkoholowymbłdnymkołem
Zgłoś jeśli naruszono regulamin