uwaga i pamięć.pdf

(2240 KB) Pobierz
UWAGA I PAMIEC
UWAGA I PAMI†‚
Ewa Lasek
Anna Włodarczyk
Jarosław ›ukowski
SWPS
Warszawa, 2009
Lasek,Włodarczyk,›ukowski (SWPS)
Uwagaipami¦¢
Warszawa2009 1/93
243723327.050.png 243723327.051.png 243723327.052.png 243723327.053.png 243723327.001.png 243723327.002.png 243723327.003.png 243723327.004.png 243723327.005.png
Plan prezentacji
1 Wst¦p
2 Istota i funkcje uwagi
3 Teorie uwag
4 Uwaga, percepcja i (nie)±wiadomo±¢
5 Natura pami¦ci
6 Systemy pami¦ci przemijaj¡cej oraz trwałej
7 Czynno±ci pami¦ciowe
Lasek,Włodarczyk,›ukowski (SWPS)
Uwagaipami¦¢
Warszawa2009 2/93
243723327.006.png 243723327.007.png 243723327.008.png 243723327.009.png 243723327.010.png
Wst¦p
Uwaga
Istota i funkcje uwagi
Teorie uwagi selektywnej i podzielnej
Uwaga, percepcja i (nie)±wiadomo±¢
Podsumowanie
Pami¦¢
Natura pami¦ci
Systemy pami¦ci przemijaj¡cej
Systemy pami¦ci trwałej
Czynno±ci pami¦ciowe
Podsumowanie
Lasek,Włodarczyk,›ukowski (SWPS)
Uwagaipami¦¢
Warszawa2009 3/93
243723327.011.png 243723327.012.png 243723327.013.png 243723327.014.png 243723327.015.png 243723327.016.png 243723327.017.png 243723327.018.png 243723327.019.png 243723327.020.png 243723327.021.png 243723327.022.png 243723327.023.png 243723327.024.png 243723327.025.png 243723327.026.png
Czym jest uwaga?
Klasyczna definicja Williama Jamesa
”[Uwaga jest] obj¦ciem w posiadanie umysłu, w czystej i »ywej postaci, jednego
z -jak si¦ wydaje- wielu obiektów lub biegów my±li, mo»liwych do obj¦cia w tym
samym czasie. [...] Oznacza wycofanie si¦ z pewnych rzeczy, w celu skutecznego
radzenia sobie z innymi.”
James, 1890
James podkre±la dwa istotne aspekty uwagi:
jej zwi¡zek ze ±wiadomo±ci¡ (”w czystej i »ywej postaci”),
dokonywanie wyboru, czyli konieczno±¢ rezygnacji z cz¦±ci aktywno±ci lub
stymulacji na rzecz innych (”wycofanie si¦ z pewnych rzeczy”)
Lasek,Włodarczyk,›ukowski (SWPS)
Uwagaipami¦¢
Warszawa2009 4/93
243723327.027.png 243723327.028.png 243723327.029.png 243723327.030.png 243723327.031.png 243723327.032.png 243723327.033.png 243723327.034.png 243723327.035.png 243723327.036.png 243723327.037.png 243723327.038.png 243723327.039.png 243723327.040.png 243723327.041.png
Uwaga – system redukcji nadmiaru informacji
Uwaga a ±wiadomo±¢
Dawniej
Dawniej uwa»ano, »e je±li co± znajduje si¦ w polu uwagi, tym samym musi znale¹¢
si¦ w polu ±wiadomo±ci;im bardziej na co± ”zwracamy uwag¦”,tym bardziej to
co± sobie u±wiadamiamy.
Współcze±nie
Współcze±nie przyjmuje si¦, »e pole uwagi jest szersze od pola ±wiadomo±ci,
zatem mo»liwe jest ”zwracanie uwagi” na bod¹ce, z których istnienia nie całkiem
zdajemy sobie spraw¦.
Lasek,Włodarczyk,›ukowski (SWPS)
Uwagaipami¦¢
Warszawa2009 5/93
243723327.042.png 243723327.043.png 243723327.044.png 243723327.045.png 243723327.046.png 243723327.047.png 243723327.048.png 243723327.049.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin