DS9 - 5x02 - The Ship.txt

(26 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{60}{153}Dziennik kapita�ski,|data gwiezdna 50049,3.
{156}{271}Prowadzimy badania geologiczne na Torga IV,|niezamieszka�ej planecie w kwadrancie Gamma.
{273}{393}Podobno s� tu rozleg�e z�o�a kormalinu.|Celem misji jest sprawdzenie mo�liwo�ci
{396}{494}prowadzenia wydobycia|na powierzchni planety.
{518}{578}Hej, Muniz.
{616}{683}Co o tym my�lisz?
{710}{784}Odpadki pyroklastyczne|klasy pi�tej i popi�.
{786}{870}- Ta sama morfologia co do tej pory, sir.|- Ile razy mam powtarza�,
{873}{947}�eby nie m�wi� do mnie sir?|Nie jestem oficerem.
{949}{1012}- Ale wie pan wi�cej ni� oni.|- Do�� daleko posuni�ta ocena.
{1014}{1096}Ale wiem wi�cej ni� ty. Wi�c uwa�aj,|kiedy pr�buj� ci� czego� nauczy�.
{1098}{1223}Morfologia nie jest taka sama. Te z�o�a|wykazuj� wi�ksze cechy erozji.
{1232}{1278}Wi�c?
{1280}{1350}Wi�c s� inne i tyle.
{1374}{1451}- Chcia�em tylko zwr�ci� na to twoj� uwag�.|- Rozumiem.
{1453}{1527}Pomy�la�em sobie, �e potrzebowa�|pan z�apa� oddech.
{1530}{1578}Ja i zadyszka?
{1580}{1659}Wspina�em si� po g�rach Irlandii|na d�ugo przed twoim urodzeniem.
{1662}{1757}Ma pan na my�li wzg�rza. W Irlandii|s� wzg�rza z �agodnymi stokami.
{1760}{1820}A nie g�ry.
{1827}{1928}Ale co ja tam wiem. W ko�cu|to pan jest g�ralem.
{1935}{2000}Starym g�ralem.
{2019}{2110}Wiesz co, Muniz?|Czeka ci� przeniesienie.
{2112}{2208}Co powiesz na przetwarzania odpad�w?
{2261}{2338}- Jak panu idzie, szefie?|- Dobrze, sir.
{2340}{2400}Sko�czyli�my pomiary|po�udniowego zbocza.
{2402}{2477}I co my�lisz, staruszku?|Czy tu warto kopa�?
{2479}{2551}Absolutnie. Kormalin jest tylko|kilkaset metr�w pod powierzchni�.
{2553}{2654}A z�o�e wygl�da na najbogatsze,|jakie widzia�am.
{2714}{2817}Dostarczanie zaopatrzenia mo�e by�|trudne ze wzgl�du na po�o�enie planety.
{2820}{2911}- Ale nie jest to niewykonalne.|/- Hoya do kapitana Sisko.
{2913}{3023}- Czujniki wykry�y okr�t wychodz�cy z warp.|- Jaki okr�t?
{3026}{3091}/Nie jestem pewna, sir.|Nie mam dobrego odczytu.
{3093}{3174}Wyciek plazmy z jego gondol|nap�du zak��ca nasze sensory.
{3177}{3263}/Ale wpad� ju� w studni�|/grawitacyjn� planety.
{3266}{3359}/Powinien wej�� w atmosfer�|/niedaleko was.
{3450}{3508}/- Okr�t wytrzyma� uderzenie.|- Kto� ocala�?
{3510}{3608}Nie potrafi� stwierdzi�. Nasze|czujniki nie penetruj� kad�uba.
{3611}{3685}/Prze�lij nas na miejsce katastrofy.
{3946}{4030}Okr�t wojenny. Okr�t wojenny Jem'Hadar.
{7178}{7217}OKR�T
{7219}{7341}Kad�ub nie jest p�kni�ty. Uszkodzony|zosta� tylko silnik manewrowy.
{7363}{7430}Kapitanie, chyba znale�li�my wej�cie.
{7433}{7526}- Ju� id�.|- Jak my�lisz, na co patrzymy?
{7548}{7622}Na okr�t stoj�cy do g�ry nogami.
{7624}{7677}�luza? W�az inspekcyjny?
{7680}{7751}Mo�e. Ale to okr�t wojenny.
{7754}{7883}Na okr�cie wojennym przyda�by si� du�y w�az|na brzuchu statku do... desantu wojsk.
{7886}{7943}- Co� z ciebie jednak wyro�nie, Muniz.|- Potrafi pan to otworzy�, szefie?
{7946}{8006}Chyba tak.
{8123}{8224}Panie Worf, zaj�� pozycj�.|T'Lor, przygotuj si�.
{9300}{9389}Komandorze, prosz� zabezpieczy� teren.
{11226}{11333}Oni nie zgin�li podczas katastrofy.|Nie �yj� od kilku godzin.
{11336}{11429}- Co ich zabi�o?|- Masywna martwica ko�ci.
{11453}{11571}- Ka�da ko�� w ich cia�ach jest zdruzgotana.|- Pewnie mieli awari� t�umika inercyjnego.
{11573}{11672}Okr�t przyspieszy�, za�og�|rzuci�o o grodzie.
{11710}{11760}Nikt ju� nie �y�|w momencie katastrofy.
{11763}{11875}Ale okr�t jest ca�y. Projektanci|znali si� na rzeczy.
{11930}{11990}�adnego ekranu, foteli.
{11993}{12089}�adnych przewod�w EPS,|wyzwalaczy fuzyjnych.
{12103}{12245}- I nie widz� �adnych przetwarzaczy mocy.|- Pozbieranie tego okr�tu nie b�dzie �atwe.
{12254}{12372}- Nawet nie wiem, czy ma nap�d warp.|- Ciekawe, czy to typowy okr�t Jem'Hadar?
{12374}{12456}Mam lepsze pytanie.|Co tu robi� okr�t Jem'Hadar?
{12458}{12556}Jeste�my co najmniej trzy tygodnie lotu|od najbli�szego posterunku Dominium.
{12559}{12669}Naliczyli�my dwadzie�cia|dziewi�� cia�. Nikt nie ocala�.
{12676}{12758}Czy mo�emy wi�zk� holownicz� wahad�owca|wyci�gn�� okr�t na orbit�?
{12760}{12846}To by�by najwi�kszy sukces|wywiadowczy ostatnich lat.
{12849}{12916}Nie zostawimy go tu na pastw� rdzy.|Co pan na to, szefie?
{12918}{13053}- Wahad�owcem go nie wyci�gniemy.|- Wi�c potrzebujemy czego� z wi�kszym kopem.
{13153}{13206}Niech major to os�dzi.
{13208}{13290}M�wi� tylko, �e je�li|chcecie mnie oskar�y�,
{13292}{13388}- domagam si� os�dzenia mego wsp�spiskowca.|- Nie jestem spiskowcem.
{13391}{13455}- A jakby si� pan nazwa�, doktorze?|- Idiot�.
{13458}{13520}- Mo�e by�.|- Za to, �e w og�le poprosi�em ci� o pomoc.
{13522}{13578}Mogliby�cie wyja�ni�,|o co chodzi?
{13580}{13697}Quark przywl�k� na pok�ad �adunek|regalia�skich pchlich paj�k�w. Bez zezwolenia.
{13700}{13772}- Bo on o nie prosi�.|- Paj�ki by�y dla pani, majorze.
{13774}{13846}Robi si� z nich lek,|kt�ry poprawia kr��enie.
{13849}{13911}Ale nie wiedzia�em, �e potrzebuj�|zezwolenia na import.
{13913}{13966}Wi�c w czym problem?|Wype�nij papierki.
{13968}{14064}To ju� nie jest takie proste.|Quark skorzysta� z okazji
{14067}{14196}i sprowadzi� nielegalnie regalia�skie|ciek�e kryszta�y, razem z paj�kami.
{14199}{14328}Kryszta�y te s� silnie odurzaj�cym|i czasami niebezpiecznym afrodyzjakiem.
{14330}{14390}Czym jest mi�o�� bez|odrobiny niebezpiecze�stwa?
{14393}{14467}Nie mam na to czasu. W�a�nie|rozmawia�am z kapitanem Sisko.
{14470}{14565}Znale�li rozbity okr�t Jem'Hadar w kwadrancie|Gamma. Potrzebny im jest Defiant.
{14568}{14630}- Wracam za tydzie�.|- Kiedy wyruszamy?
{14633}{14738}Ja natychmiast. Pan ma chyba|jakie� problemy prawne.
{14764}{14824}Panowie...
{15007}{15076}Wbi� si� w ska�� na 90 metr�w.
{15079}{15177}Je�li uda si� go troch� rozrusza� odpalaj�c|silniki, b�dzie �atwiej go wyci�gn��.
{15179}{15297}- Jaki� problem?|- Trzeba najpierw skalibrowa� iniektory plazmy.
{15299}{15373}A nie uda�o mi si� jeszcze dosta�|do regulatora jonowego.
{15376}{15498}Mo�e u�y� hiperklucza nad matryc�?|Powinno to go troch� rozszerzy�.
{15517}{15618}Mo�e jednak nie po�lemy ci�|do przetw�rstwa odpad�w, Muniz.
{15620}{15687}Pochowali�my cia�a po drugiej|stronie zbocza.
{15690}{15762}Odczyty DNA. Czterdziestu dw�ch|Jem'Hadar, jeden Vorta.
{15764}{15836}/Hoya do kapitana Sisko.|/Okr�t wojenny Jem'Hadar
{15839}{15906}- w�a�nie wyszed� z nad�wietlnej.|/- Opu�� orbit� i schowaj si� gdzie�.
{15908}{15997}Namierzyli nas.|Ostro na lew� burt�.
{16006}{16085}Os�ony opad�y, wej�� w warp.
{16567}{16671}Do �rodka. Na otwartej|przestrzeni nie mamy szans.
{17392}{17529}Tu te� mo�emy nie by� bezpieczni. Jem'Hadar|potrafi� przes�a� si� przez wszystko.
{17900}{17982}- Czemu nie nadchodz�?|- Daj im troch� czasu.
{17984}{18114}Komandorze, prosz� pilnowa� naszych ty��w.|Idziemy do centrum dowodzenia.
{18123}{18207}- Mo�esz i��?|- Szybciej ni� pan.
{18569}{18625}- Niech zobacz� jak to wygl�da.|- Nic mi nie jest, kapitanie.
{18627}{18668}By�em ju� bardziej poparzony|przez transporter.
{18670}{18756}- Gdzie apteczka?|- T'Lor j� mia�.
{18759}{18814}Nic mi nie jest, sir.|Dam sobie rad�.
{18816}{18917}- Musimy zatrzyma� krwawienie.|- Zajm� si� tym.
{19008}{19099}Oparzony przez transporter...|"Nic mi nie jest, kapitanie."
{19102}{19169}Zawsze podlizujesz si�|oficerom, co nie, Muniz?
{19171}{19272}Bior� z pana przyk�ad.|Jest pan moim bohaterem.
{19298}{19368}Musz� si� dosta� do rany.
{19370}{19473}To m�j najlepszy mundur.|Jedyny, kt�ry dobrze le�y.
{19480}{19574}Nie martw si�. Jak wr�cimy,|Garak uszyje ci nowy.
{19636}{19737}- Kiedy Defiant tu dotrze?|- Za dwie i p� doby.
{19814}{19900}Nie martw si�, Jefe.|Przetrzymamy.
{19946}{20013}Od razu lepiej si� czuj�.
{20039}{20157}Mamy tylko jeden przeno�ny generator.|Reszta zosta�a w obozie.
{20202}{20293}Chyba potrzebny ci nowy banda�, Enrique.
{20317}{20365}Dzi�kuje, szefie.
{20368}{20444}Zajm� si� tym, komandorze.
{20523}{20591}Quique, zr�b co� dla mnie.
{20593}{20706}Prosz�, przesta� krwawi�|zanim zostan� nagi.
{20732}{20794}Postaram si�.
{20821}{20895}I co my�lisz, staruszku?
{20936}{21039}Zgaduj�, �e to jaki� wirtualny|wy�wietlacz sensoryczny.
{21041}{21149}- Taki odpowiednik ekranu u Jem'Hadar?|- S� tylko dwa zestawy.
{21152}{21243}Jeden dla Vorta i drugi|dla pierwszego Jem'Hadar.
{21245}{21303}Chyba tylko oni wiedz�,|co si� dzieje na zewn�trz.
{21305}{21439}/Kapitanie Sisko, nazywam si� Kilana.|/Jestem Vorta dowodz�c� oddzia�ami Jem'Hadar,
{21442}{21571}/kt�re was otaczaj�. Je�eli dotknie|/pan tr�jk�tny, zielony panel,
{21574}{21653}/b�dzie pan m�g� ze mn� rozmawia�.
{21655}{21782}- Wiedz�, jak si� pan nazywa.|- Zawsze wydawali si� by� krok przed nami.
{21950}{22065}- Tu kapitan Sisko.|/- Kapitanie, ciesz� si�, �e pana s�ysz�.
{22077}{22192}/Dowiedzia�am si� o ofiarach w�r�d pana za�ogi|/i ba�am si�, �e mo�e pan by� jedn� z nich.
{22195}{22283}Dzi�kuj� za trosk�.|Czego pani chce?
{22290}{22370}/Porozmawia�. My�l�, �e by�oby|/najlepiej dla nas wszystkich,
{22372}{22501}/gdyby�my spotkali si� twarz� w twarz|/i om�wili sytuacj� jak rozs�dni ludzie.
{22504}{22593}- Potrafi� by� rozs�dny.|/- Tak s�ysza�am.
{22595}{22693}/Jednoosobowa eskorta|/z ka�dej strony. Zgoda?
{22760}{22816}Zgoda.
{22890}{23017}W rzeczywisto�ci wygl�da pan powalaj�co|w przeciwie�stwie do zdj��.
{23029}{23154}Prosz� pos�ucha�. Jestem troch� zaj�ty,|wi�c darujmy sobie pochlebstwa.
{23156}{23235}Raport Weyouna m�wi� prawd�.
{23238}{23329}Jest pan bezpo�redni.|To mi si� podoba.
{23333}{23429}Przejd�my wi�c do sedna.|Tak si� chyba m�wi?
{23439}{23532}- To nasz okr�t. Chcemy go z powrotem.|- To by� wasz statek.
{23535}{23597}Teraz jest m�j.
{23600}{23674}Kapitanie, ja...|jestem troch� rozczarowana.
{23676}{23801}To podej�cie z�odzieja, a nie kapitana|Gwiezdnej Floty ze �wietn� reputacj�.
{23803}{23902}To nasza w�asno��.|Co daje panu do n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin