016.Przekaz.pdf

(88 KB) Pobierz
PRZEKAZ 16
PRZEKAZ 16
SIEDEM DUCHÓW NADRZĘDNYCH
S iedem Duchów Nadrzędnych z Raju jest pierwszymi osobowościami Nieskończonego Ducha.
W tym siedmiorakim, stwórczym akcie samopowielania się, Nieskończony Duch wyczerpał
asocjacyjne możliwości, matematycznie nieodłączne egzystencji trzech osób Bóstwa. Gdyby
można było stworzyć więcej Duchów Nadrzędnych, zostałyby stworzone, ale jest tylko i
wyłącznie siedem asocjacyjnych możliwości nieodłącznych trzem Bóstwom. Wyjaśnia to,
dlaczego wszechświat działa w siedmiu wielkich sekcjach i dlaczego numer siedem jest
zasadniczo fundamentalny dla jego organizacji i administracji.
Tak powstało Siedem Duchów Nadrzędnych, a wywodzą one swe indywidualne właściwości
od następujących osób:
1. Ojciec Uniwersalny.
2. Wieczny Syn.
3. Nieskończony Duch.
4. Ojciec i Syn.
5. Ojciec i Duch.
6. Syn i Duch.
7. Ojciec, Syn i Duch.
Bardzo mało wiemy o udziale Ojca i Syna w stwarzaniu Duchów Nadrzędnych.
Najwidoczniej zostały one powołane do bytu osobistymi aktami Nieskończonego Ducha, ale
zostaliśmy wyraźnie pouczeni, że obaj, tak Ojciec jak i Syn, mieli swój udział w ich powstaniu.
W duchowej postaci i naturze, Siedem Duchów z Raju są jako jeden, ale we wszystkich
innych aspektach tożsamości są one bardzo zróżnicowane a rezultaty ich działania w
superwszechświatach są takie, że wyraźnie dostrzegalne jest indywidualne zróżnicowanie
każdego superwszechświata. Wszystkie kolejne poziomy siedmiu segmentów wielkiego
wszechświata – a nawet odnoszące się do nich segmenty przestrzeni zewnętrznej – zostały
uwarunkowane inną niż duchowa niejednorodnością Siedmiu Duchów Nadrzędnych,
sprawujących nad nimi najwyższy i ostateczny nadzór.
Duchy Nadrzędne pełnią wiele funkcji, obecnie jednak specyficzną domeną ich działania jest
centralny nadzór siedmiu superwszechświatów. Każdy Duch Nadrzędny ma ogromne
zogniskowanie swej siły, które powoli krąży po obwodzie Raju i zawsze zajmuje pozycję
naprzeciw superwszechświata bezpośrednio przez niego nadzorowanego, w rajskim punkcie
zogniskowania swej specjalnej kontroli mocy i wycinkowego podziału energii. Promienie linii
granicznych każdego superwszechświata faktycznie zbiegają się w rajskiej centrali
nadzorującego go Ducha Nadrzędnego.
1. ZWIĄZEK Z BÓSTWEM TRÓJJEDNYM
Wspólny Stwórca, Nieskończony Duch, konieczny jest dla dopełnienia trójjednego
uosobienia niepodzielnego Bóstwa. Gdy idzie o możliwości indywidualnej i łącznej ekspresji,
trojakie uosobienie Bóstwa jest w swej naturze siedmiorakie; stąd późniejszy plan stwarzania
wszechświatów, zamieszkałych przez istoty inteligentne i potencjalnie duchowe, wyrażający
odpowiednio Ojca, Syna i Ducha, sprawił, że uosobienie Siedmiu Duchów Nadrzędnych było
nieuniknione. Zazwyczaj mówimy o trojakim uosobieniu Bóstwa jako o absolutnej konieczności ,
podczas gdy pojawienie się Siedmiu Duchów Nadrzędnych rozpatrujemy jako konieczność
podabsolutną .
Chociaż Siedem Duchów Nadrzędnych raczej nie stanowi ekspresji trojakiego Bóstwa, są one
wiecznym zobrazowaniem Bóstwa siedmiorakiego , aktywnych i powiązanych ze sobą funkcji
trzech, zawsze istniejących osób Bóstwa. Poprzez Siedem Duchów, Ojciec Uniwersalny,
Wieczny Syn albo Nieskończony Duch lub jakikolwiek dwoisty ich związek, może jako taki
działać. Kiedy Ojciec, Syn i Duch działają razem, mogą tak funkcjonować i funkcjonują przez
Siódmego Ducha Nadrzędnego, ale nie jako Trójca. Duchy Nadrzędne, pojedynczo i zespołowo,
reprezentują dowolną oraz wszystkie możliwe funkcje Bóstwa, pojedyncze i zbiorowe, ale nie
zespołowe, nie Trójcę. Siódmy Duch Nadrzędny nie działa osobiście w tym, co dotyczy Rajskiej
Trójcy i dlatego może działać osobiście dla Istoty Najwyższej.
Kiedy jednak Siedem Duchów Nadrzędnych opuści swe indywidualne siedziby
superwszechświatowej, osobistej mocy i władzy i zgromadzi się wokół Wspólnego Aktywizatora,
w trójjednej obecności Rajskiego Bóstwa, to wtedy i tam są one zbiorowymi reprezentantami
mocy czynnościowej, mądrości i władzy niepodzielnego Bóstwa – Trójcy – dla rozwijających się
wszechświatów i w tych wszechświatach. Takie rajskie zjednoczenie pierwotnej, siedmiorakiej
ekspresji Bóstwa faktycznie obejmuje, literalnie zawiera, całość wszystkich atrybutów i postaw
trzech wiecznych Bóstw w Najwyższości i Ostateczności. Praktycznie biorąc, Siedem Duchów
Nadrzędnych zawiera, wtedy i tam, domeny czynnościowe Doskonałego-Ostatecznego we
wszechświecie nadrzędnym i dla tego wszechświata.
Tak dalece, jak to możemy dostrzec, Siedem Duchów związanych jest z boskimi funkcjami
trzech wiecznych osób Bóstwa; nie możemy odkryć oznak bezpośredniego ich związku z
funkcjonującymi obecnościami trzech wiecznych stadiów Absolutu. Duchy Nadrzędne, kiedy są
połączone, reprezentują Rajskie Bóstwa w tym, co z grubsza może być rozumiane jako
skończone domeny działania. Może to obejmować wiele tego, co jest ostateczne, ale nie
absolutne.
2. ZWIĄZEK Z NIESKOŃCZONYM DUCHEM
Tak jak Wieczny i Pierwszy Syn objawiany jest w osobach coraz większej liczby Boskich
Synów, tak Nieskończony i Boski Duch jest objawiany drogami Siedmiu Duchów Nadrzędnych
oraz związanych z nimi grup istot duchowych. W centrum centrów Nieskończony Duch jest
dostępny, ale nie wszyscy, którzy dotrą do Raju, mogą natychmiast dostrzec jego osobowość
oraz rozróżnić jego obecność; jednak wszyscy, którzy dotrą do wszechświata centralnego, mogą
mieć styczność i mają ją natychmiast z jednym z Siedmiu Duchów Nadrzędnych, z tym, który
przewodniczy superwszechświatowi, skąd przybywają nowi pielgrzymi.
Do wszechświata wszechświatów Rajski Ojciec zwraca się tylko przez swego Syna, podczas
gdy Ojciec, wspólnie z Synem, działają tylko przez Nieskończonego Ducha. Poza Rajem i
Havoną Nieskończony Duch mówi tylko głosami Siedmiu Duchów Nadrzędnych.
Nieskończony Duch wywiera wpływ osobistej obecności w granicach systemu Raj-Havona;
gdzie indziej jego osobista obecność duchowa jest odczuwana tylko poprzez Siedem Duchów
Nadrzędnych. Zatem wszechświatowa obecność duchowa Trzeciego Źródła i Centrum jest
uwarunkowana, na dowolnym świecie albo w dowolnej osobie, przez unikalną naturę Ducha
Nadrzędnego, nadzorującego ten segment stworzenia. W kierunku odwrotnym, zespolone linie
sił ducha oraz inteligencji przechodzą do wewnątrz, do Trzeciej Osoby Bóstwa, drogą Siedmiu
Duchów Nadrzędnych.
Siedem Duchów Nadrzędnych, jako grupa, wyposażonych jest w doskonałe-ostateczne
atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum. Podczas gdy każdy z nich, indywidualnie, ma swój udział
w tym wyposażeniu, tylko zbiorowo wykazują one atrybuty wszechmocy, wszechwiedzy i
wszechobecności. Żaden z nich nie może działać w ten sposób powszechnie; jako jednostki,
każdy z nich jest osobiście ograniczony w sprawowaniu mocy najwyższości i ostateczności do
tego superwszechświata, który bezpośrednio nadzoruje.
Wszystko to, co zostało wam powiedziane w sprawie boskości i osobowości Wspólnego
Aktywizatora, odnosi się tak samo, w całej pełni, do Siedmiu Duchów Nadrzędnych, które tak
skutecznie rozprowadzają Nieskończonego Ducha do siedmiu segmentów wielkiego
wszechświata, zgodnie z ich boskim wyposażeniem oraz ze zwyczajami ich zróżnicowanych i
jednostkowo unikalnych natur. Byłoby zatem właściwe stosować do całej grupy tych siedmiu
Duchów jakiekolwiek i wszystkie imiona Nieskończonego Ducha. Zbiorowo są one jednością ze
Wspólnym Stwórcą na poziomach podabsolutnych.
3. TOŻSAMOŚĆ I ZRÓŻNICOWANIE DUCHÓW NADRZĘDNYCH
Siedem Duchów Nadrzędnych to istoty trudne do określenia, są one jednak wyraźnie i
specyficznie osobowe. Posiadają imiona, ale postanowiliśmy przedstawiać je według numerów.
Jako pierwsze uosobienia Nieskończonego Ducha są one spokrewnione ze sobą, jednak jako
pierwsze wyrażenia siedmiu możliwych związków potrójnego Bóstwa, są zasadniczo odmienne
w swej naturze i ta odmienność natury decyduje o zróżnicowaniu ich funkcjonowania w
superwszechświatach. Siedem Duchów Nadrzędnych można określić następująco:
Pierwszy Duch Nadrzędny . Duch ten jest w pewien specyficzny sposób bezpośrednim
reprezentantem Rajskiego Ojca. Jest on swoistym i efektywnym przejawem mocy, miłości i
mądrości Ojca Uniwersalnego. Jest on bliskim towarzyszem i niebiańskim doradcą szefa
Nieodgadnionych Monitorów, tej istoty, która przewodniczy Kolegium Uosobionych
Dostrajaczy na Diviningtonie. We wszystkich związkach Siedmiu Duchów Nadrzędnych,
Pierwszy Duch Nadrzędny występuje zawsze w imieniu Ojca Uniwersalnego.
Duch ten przewodniczy pierwszemu superwszechświatowi i chociaż nieustannie wykazuje
boską naturę pierwszego uosobienia Nieskończonego Ducha, w charakterze wydaje się
szczególnie przypominać Ojca Uniwersalnego. Kontaktuje się on zawsze osobiście z siedmioma
Duchami Zwierciadlanymi w zarządzie pierwszego superwszechświata.
Drugi Duch Nadrzędny . Duch ten odpowiednio obrazuje niezrównaną naturę i przemiły
charakter Wiecznego Syna, pierworodnego spośród całego stworzenia. Jest on zawsze blisko
związany ze wszystkimi klasami Synów Boga, kiedy zdarzy im się przebywać we wszechświecie
mieszkalnym jako jednostki, czy jako radosne zgromadzenie. Na wszystkich zgromadzeniach
Siedmiu Duchów Nadrzędnych zawsze reprezentuje on Wiecznego Syna i występuje w jego
imieniu.
Duch ten kieruje losami drugiego superwszechświata i rządzi tą rozległą domeną tak, jakby to
robił Wieczny Syn. Jest on zawsze w kontakcie z siedmioma Duchami Zwierciadlanymi,
znajdującymi się w stolicy drugiego superwszechświata.
Trzeci Duch Nadrzędny . Osobowość tego Ducha przypomina w specyficzny sposób
osobowość Nieskończonego Ducha a ukierunkowuje on działalność i pracę wielu wysokich
osobowości Nieskończonego Ducha. Przewodzi on ich zgromadzeniom i jest blisko związany ze
wszystkimi tymi osobowościami, które biorą swój początek wyłącznie z Trzeciego Źródła i
Centrum. Kiedy Siedem Duchów Nadrzędnych ma naradę, Trzeci Duch Nadrzędny zawsze
występuje w imieniu Nieskończonego Ducha.
Duchowi temu podlega trzeci wszechświat a zarządza on sprawami tego segmentu kreacji tak,
jakby to czynił Nieskończony Duch. Jest on zawsze w kontakcie z Duchami Zwierciadlanymi w
zarządzie trzeciego superwszechświata.
Czwarty Duch Nadrzędny . Ten Duch Nadrzędny ma udział w łącznych naturach Ojca i Syna i
jest czynnikiem determinującym zasady i procedury postępowania Ojca-Syna w radach Siedmiu
Duchów Nadrzędnych. Duch ten jest szefem naczelnym i doradcą tych wznoszących się istot,
które dotarły do Nieskończonego Ducha i tym samym kandydują do ujrzenia Syna i Ojca.
Pomaga on wielkiej grupie osobowości, które mają swój początek w Ojcu i Synu. Kiedy w
związku Siedmiu Duchów Nadrzędnych wystąpi konieczność reprezentowania Ojca i Syna,
zawsze w ich imieniu występuje Czwarty Duch Nadrzędny.
Duch ten ożywia czwarty segment wielkiego wszechświata, zgodnie ze specyficznym
połączeniem cech Ojca Uniwersalnego i Wiecznego Syna. Zawsze jest on w osobistym związku z
Duchami Zwierciadlanymi z zarządu czwartego superwszechświata.
Piąty Duch Nadrzędny . Ta boska osobowość, która tak znakomicie harmonizuje charakter
Ojca Uniwersalnego i Nieskończonego Ducha, jest doradcą ogromnej grupy istot zwanych
dyspozytorami mocy, centrami mocy i kontrolerami fizycznymi. Duch ten pomaga także
wszystkim tym osobowościom, które biorą swój początek od Ojca i Wspólnego Aktywizatora.
W radach Siedmiu Duchów Nadrzędnych, gdy wyniknie sprawa postawy Ojca-Ducha, zawsze w
ich imieniu występuje Piąty Duch Nadrzędny.
Duch ten sprawuje opiekę nad piątym superwszechświatem, w sposób sugerujący łączne
działania Ojca Uniwersalnego i Nieskończonego Ducha. Zawsze kontaktuje się z Duchami
Zwierciadlanymi w zarządzie piątego superwszechświata.
Szósty Duch Nadrzędny. Ta boska istota wydaje się obrazować łączny charakter Wiecznego
Syna i Nieskończonego Ducha. Ilekroć istoty, wspólnie stworzone przez Syna i Ducha, zbierają
się we wszechświecie centralnym, ten właśnie Duch Nadrzędny jest ich doradcą; a kiedykolwiek
w radach Siedmiu Duchów Nadrzędnych wypadnie konieczność wspólnego reprezentowania
Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha, zgłasza się Szósty Duch Nadrzędny.
Duch ten tak kieruje sprawami szóstego superwszechświata, jakby to robił Wieczny Syn i
Nieskończony Duch. Zawsze jest on w kontakcie z Duchami Zwierciadlanymi, przebywającymi
w zarządzie szóstego superwszechświata.
Siódmy Duch Nadrzędny. Duch ten przewodniczy siódmemu superwszechświatowi i jest w
unikalny sposób równym przedstawicielem Ojca Uniwersalnego, Wiecznego Syna i
Nieskończonego Ducha. Siódmy Duch, pomocnik i doradca wszystkich istot potrójnego
pochodzenia, jest także doradcą i szefem wszystkich wznoszących się pielgrzymów w Havonie,
tych skromnych istot, które dotarły na dziedzińce chwały dzięki wspólnej opiece Ojca, Syna i
Ducha.
Siódmy Duch Nadrzędny nie reprezentuje strukturalnie Rajskiej Trójcy, ale jest faktem
wiadomym, że jego osobista i duchowa natura jest przedstawieniem, przez Wspólnego
Aktywizatora, w równych proporcjach trzech nieskończonych osób, tych osób, których jedność
Bóstwa jest Rajską Trójcą i których działanie jako takie jest źródłem osobowej i duchowej natury
Boga Najwyższego. Dlatego Siódmy Duch Nadrzędny wykazuje osobiste i organiczne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin