013.Przekaz.pdf

(66 KB) Pobierz
PRZEKAZ 13
PRZEKAZ 13
ŚWIĘTE SFERY RAJU
P omiędzy centralną Wyspą Raj a najbardziej wewnętrzną, planetarną orbitą Havony, znajdują
się w przestrzeni trzy mniejsze orbity sfer specjalnych. Najbardziej wewnętrzna orbita składa się
z siedmiu tajemniczych sfer Ojca Uniwersalnego; grupa druga składa się z siedmiu jaśniejących
światów Wiecznego Syna; najbardziej zewnętrzną orbitę stanowi siedem rozległych sfer
Nieskończonego Ducha, ogromne światy administracyjne Siedmiu Duchów Nadrzędnych.
Te trzy, siedmio-światowe orbity Ojca, Syna i Ducha, tworzą sfery o niedoścignionym
majestacie i niewyobrażalnej chwale. Nawet ich materialna czy fizyczna konstrukcja należy do
klasy wam nie objawionej. Każda orbita jest z innego materiału, a każdy świat każdej orbity jest
inny, za wyjątkiem siedmiu światów Syna, jednakowych w swej budowie fizycznej. Wszystkie
dwadzieścia jeden światów stanowią olbrzymie globy i każda grupa siedmiu światów jest
odmiennie uwieczniona. O ile wiemy, one zawsze tam były; są wieczne tak jak Raj. Nie istnieją
zapisy ani tradycje o ich początku.
Siedem tajemniczych sfer Ojca Uniwersalnego, krążących wokół Raju w bliskiej odległości
wiecznej Wyspy, silnie odbija duchowy blask centralnej światłości wiecznych Bóstw, rozsiewając
światło Boskiej chwały na Raj a nawet na siedem orbit Havony.
Wydaje się, że źródło nieosobowych energii duchowej światłości znajduje się na siedmiu
świętych światach Wiecznego Syna. Żadna osobowa istota nie może przebywać na którejkolwiek
z tych siedmiu jaśniejących sfer. Oświetlają one duchową chwałą cały Raj i Havonę oraz kierują
czystą światłość duchową w kierunku siedmiu superwszechświatów. Te olśniewające sfery
drugiej orbity emitują również swą światłość (światło bez ciepła) do Raju i do miliardów
światów siedmiu orbit wszechświata centralnego.
Siedem Duchów Nadrzędnych zajmuje siedem światów Nieskończonego Ducha, zarządzają
one przeznaczeniem siedmiu superwszechświatów, przesyłając duchową iluminację Trzeciej
Osoby Bóstwa tym kreacjom czasu i przestrzeni. I cała Havona, ale nie Wyspa Raj, skąpana jest
w tych uduchowiających wpływach.
Chociaż dla wszystkich osobowości z Ojcowskim wyposażeniem, światy Ojca są sferami o
statusie ostatecznym, nie jest to ich wyłączna funkcja. Na tych światach przebywa wiele istot i
bytów innych niż osobowe. Każdy świat orbity Ojca i orbity Ducha posiada odmienny rodzaj
stałych obywateli, ale uważamy, że światy Syna są zamieszkałe przez jednorodne typy istot
odmiennych niż osobowe. Fragmenty Ojca zaliczają się do rodowitych mieszkańców
Diviningtonu; inne klasy stałego obywatelstwa nie zostały wam objawione.
Dwadzieścia jeden satelitów Raju służy wielu celom, nieujawnionym w tych narracjach,
zarówno dla wszechświata centralnego jak i dla superwszechświatów. Tak niewiele potraficie
zrozumieć o życiu na tych sferach, że nie możecie się spodziewać wyrobienia sobie czegoś w
rodzaju sensownej opinii, zarówno o ich naturze jak i funkcjonowaniu; odbywa się tam tysiące
rodzajów działalności wam nie objawionych. Tych dwadzieścia jeden sfer zawiera potencjały
funkcjonowania wszechświata nadrzędnego. Przekazy te dają jedynie przelotny wgląd w pewne,
określone działania, odnoszące się do obecnego wszechświatowego wieku wielkiego
wszechświata, a raczej do jednego z jego siedmiu sektorów.
1. SIEDEM ŚWIĘTYCH ŚWIATÓW OJCA
Ojcowska orbita świętych sfer życia zawiera jedyne związane z osobowością tajemnice we
wszechświecie wszechświatów. Te satelity Raju, krążące na najbardziej wewnętrznych trzech
orbitach, stanowią jedyne zabronione dla osobowości domeny we wszechświecie centralnym.
Raj dolny oraz światy Syna również są zamknięte dla osobowości, ale żadna z tych domen w
żaden sposób nie jest bezpośrednio związana z osobowością.
Rajskie światy Ojca są nadzorowane przez najwyższą klasę Niezmiennych Synów Trójcy –
Utrójcowione Tajemnice Najwyższości. Niewiele mogę powiedzieć o tych światach, jeszcze
mniej o ich różnorodnych funkcjach. Informacje takie dotyczą tylko tych istot, które tam
działają i stamtąd pochodzą. I chociaż jestem w pewnym sensie obeznany z tymi sześcioma
specjalnymi światami, nigdy nie lądowałem na Diviningtonie; wstęp na ten świat jest mi
absolutnie wzbroniony.
Jedna z przyczyn tego, że tajemnica spowija te światy, jest taka, że każda święta sfera posiada
specjalne wyobrażenie czy uzewnętrznienie Bóstw, składających się na Rajską Trójcę; nie
osobowość, ale unikalną obecność Boskości, która może być doceniona i zrozumiana tylko przez
specyficzne grupy istot inteligentnych tam zamieszkałe lub dopuszczone do takiej właśnie sfery.
Utrójcowione Tajemnice Najwyższości są osobistymi przedstawicielami tych,
wyspecjalizowanych i nieosobowych obecności Boskości. Tajemnice Najwyższości są istotami
wysoce osobowymi, wspaniale wyposażonymi i zdumiewająco przystosowanymi do swej
wzniosłej i trudnej pracy.
1. DIVININGTON. Świat ten jest w pewnym, specyficznym znaczeniu, „łonem Ojca”, sferą
osobistej styczności z Ojcem Uniwersalnym i na tym świecie znajduje się specjalne
uzewnętrznienie jego boskości. Divinington jest rajskim miejscem spotkania Dostrajaczy Myśli,
ale jest on również miejscem pobytu licznych innych bytów, osobowości oraz istot
pochodzących od Ojca Uniwersalnego. Poza Wiecznym Synem, wiele innych osobowości
powstało mocą aktów stwórczych samego tylko Ojca Uniwersalnego. Tylko fragmenty Ojca oraz
te osobowości i istoty, które pochodzą bezpośrednio i wyłącznie od Ojca Uniwersalnego, bratają
się i działają w tym miejscu.
Tajemnice Diviningtonu obejmują też tajemnicę obdarzeń i misji Dostrajaczy Myśli.
Tajemnicę tej rajskiej sfery stanowi natura Dostrajaczy, ich pochodzenie i metoda kontaktu z
istotami niskiego pochodzenia ze światów ewolucyjnych. Te zdumiewające sprawy osobiście
nie dotyczą reszty z nas, dlatego Bóstwa uważają za stosowne nie udostępniać nam pełnych
informacji o pewnych cechach tej wspaniałej, boskiej służby. Tak dalece, jak mamy styczność z
tym stadium boskiej działalności, udostępnia się nam pełną wiedzę o tych funkcjach, jednak nie
jesteśmy dokładnie poinformowani o tym, co dotyczy intymnych szczegółów tego wielkiego
obdarzenia.
Sfera ta zawiera także tajemnice natury, przeznaczenia i działalności wszelkich innych
rodzajów fragmentów Ojca, Posłańców Grawitacji oraz zastępów różnorodnych istot wam nie
objawionych. Jest bardzo prawdopodobne, że prawdy dotyczące Diviningtonu, których nie dano
mi poznać, gdyby zostały mi objawione, mogłyby tylko zdezorientować mnie i przeszkadzać w
mojej obecnej pracy a oprócz tego leżą one prawdopodobnie poza zdolnością ich zrozumienia
przez moją klasę istot.
2. SONARINGTON. Ta sfera jest „łonem Syna”, osobistym światem przyjmującym
Wiecznego Syna. Jest to rajska stolica zstępujących i wznoszących się Synów Boga, po tym, jak
zostaną w pełni uznani i ostatecznie zaaprobowani. Świat ten jest rajskim domem wszystkich
Synów Wiecznego Syna oraz Synów partnerskich i pomocniczych. Jest wiele klas Boskiego
synostwa, związanych z tym niebiańskim miejscem pobytu, które nie zostały objawione
śmiertelnikom, jako że nie są one związane z planami systemu wznoszenia się, ludzkiego
rozwoju duchowego poprzez wszechświaty i dalej do Raju.
Tajemnice Sonaringtonu obejmują tajemnicę wcielenia boskich Synów. Kiedy Syn Boży staje
się Synem Człowieczym, kiedy dosłownie zostaje zrodzony z kobiety, jak to miało miejsce na
waszym świecie dziewiętnaście stuleci temu, stanowi to wszechświatową tajemnicę. Zdarza się to
we wszystkich wszechświatach i stanowi tajemnicę boskiego synostwa Sonaringtonu.
Dostrajacze są tajemnicą Boga-Ojca. Wcielenie Boskich Synów jest tajemnicą Boga-Syna,
tajemnicą ukrytą w siódmym sektorze Sonaringtonu, domenie niezgłębionej przez nikogo
oprócz tych, którzy osobiście przeżyli tak unikalne doświadczenie. Tylko te stadia wcielenia,
które są związane z waszą drogą wznoszenia się, zostały podane do waszej wiadomości. Istnieje
również wiele innych stadiów tajemnicy wcielenia Rajskich Synów klasy nie objawionej,
działających w służbie wszechświatowej na swych misjach, które nie zostały wam ujawnione. A
są jeszcze inne tajemnice Sonaringtonu.
3. SPIRITINGTON. Ten świat jest „łonem Ducha”, rajskim domem wysokich istot, które
reprezentują wyłącznie Nieskończonego Ducha. Tutaj zbiera się Siedem Duchów Nadrzędnych
oraz pewne ich potomstwo ze wszystkich wszechświatów. W tym, niebiańskim miejscu pobytu,
znaleźć też można liczne nie objawione klasy osobowości duchowych, istoty przydzielone do
różnorodnych funkcji we wszechświecie, nie związanych z planami wywyższania śmiertelnych
istot czasu do rajskich poziomów wieczności.
Tajemnice Spiritingtonu obejmują nieprzeniknione sekrety odzwierciedlania. Opowiadamy
wam o rozległym i powszechnym zjawisku odzwierciedlania, zwłaszcza jak funkcjonuje ono w
światach zarządów siedmiu superwszechświatów, ale nigdy dokładnie nie wyjaśniamy tego
fenomenu, ponieważ nie w pełni go rozumiemy. Dużo rozumiemy, nawet bardzo wiele, ale
sporo zasadniczych szczegółów nadal pozostaje dla nas tajemnicą. Odzwierciedlanie jest
tajemnicą Boga-Ducha. Powiedziano wam, jak funkcjonuje odzwierciedlanie w odniesieniu do
schematu wznoszenia się żyjącego wiecznie śmiertelnika i działa ono w ten sposób, jednak
odzwierciedlanie jest również nieodłączną cechą normalnej pracy licznych innych stadiów
funkcjonowania wszechświata. To wyposażenie Nieskończonego Ducha stosowane jest także w
kanałach innych niż te, które dotyczą zbierania informacji i rozpowszechniania informacji. A są
jeszcze inne tajemnice Spiritingtonu.
4. VICEGERINGTON. Planeta ta jest „łonem Ojca i Syna” oraz tajną sferą pewnych nie
objawionych istot, które powstają w wyniku działania Ojca i Syna. Jest to również rajskie miejsce
pobytu wielu gloryfikowanych istot o złożonym pochodzeniu, tych, których pochodzenie jest
skomplikowane ze względu na wiele różnorodnych sposobów ich powstawania w siedmiu
superwszechświatach. Na tym świecie zbiera się również wiele grup istot, których tożsamość nie
została objawiona śmiertelnikom z Urantii.
Tajemnice Vicegeringtonu obejmują tajemnice utrójcowienia a utrójcowienie jest tajemnicą
zezwolenia na reprezentowanie Trójcy, na działanie w charakterze namiestników Bogów.
Upoważnienie do reprezentowania Trójcy nadawane jest tylko tym istotom, objawionym i nie
objawionym, które są utrójcowione, stworzone, wynikłe lub uwiecznione przez jakiekolwiek
dwie spośród trzech osób Rajskiej Trójcy. Osobowości powołane do istnienia aktem
utrójcowienia, przez określony rodzaj gloryfikowanych istot, nie reprezentują niczego ponad
potencjał pojęciowy, zaktywizowany w akcie utrójcowienia, aczkolwiek istoty takie mogą się
wznieść aż do objęć Bóstwa drogą otwartą dla wszystkich, należących do ich gatunku.
Nie utrójcowione istoty nie rozumieją w pełni metody utrójcowienia, dokonanego zarówno
przez dwóch jak i trzech Stwórców, albo przez pewne inne istoty. Nigdy nie zrozumiecie w pełni
tego zjawiska, chyba, że w bardzo odległej przyszłości waszej gloryfikowanej drogi bytu, będziecie
mogli spróbować tego przedsięwzięcia i osiągniecie sukces, ponieważ inaczej owe tajemnice
Vicegeringtonu pozostaną dla was na zawsze zamknięte. Dla mnie jednak, dla istoty, która ma
wysokie pochodzenie od Trójcy, wszystkie sektory Vicegeringtonu pozostają otwarte. W pełni
rozumiem i równocześnie w pełni i święcie chronię tajemnicę mojego pochodzenia oraz
przeznaczenia.
Są jeszcze inne formy i stadia utrójcowienia, nie podane do wiadomości ludziom z Urantii i
te właśnie doświadczenia, w ich aspektach osobowych, są odpowiednio zabezpieczone w tajnym
sektorze Vicegeringtonu.
5. SOLITARINGTON. Świat ten jest „łonem Ojca i Ducha” oraz miejscem spotkania
wspaniałych zastępów nie objawionych istot, zapoczątkowanych wspólnym aktem stwórczym
Ojca Uniwersalnego i Nieskończonego Ducha, istot, które podzielają cechy Ojca razem z
dziedzictwem Ducha.
Jest to też miejsce pobytu Samotnych Posłańców oraz innych osobowości klasy
superanielskiej. Znacie zaledwie kilka rodzajów tych istot a istnieje ogromna liczba ich klas, nie
objawionych na Urantii. To, że zamieszkują one na piątym świecie, nie musi koniecznie
oznaczać, że Ojciec miał cokolwiek do czynienia ze stwarzaniem Samotnych Posłańców albo ich
superanielskich towarzyszy, jednak w tej epoce wszechświata Ojciec związany jest z ich
funkcjonowaniem. W obecnej epoce wszechświata jest to także rodzima sfera
Wszechświatowych Dyspozytorów Mocy.
Istnieją liczne dodatkowe klasy osobowości duchowych, istot nieznanych śmiertelnemu
człowiekowi, które uważają Solitarington za swą rajską sferę rodzimą. Należy przypomnieć, że
wszystkie działy i poziomy wszechświatowej działalności są w takim stopniu obdarowane
duchowymi opiekunami, w jakim dana domena jest zainteresowana w pomaganiu
śmiertelnemu człowiekowi we wznoszeniu się ku jego boskiemu, rajskiemu przeznaczeniu.
Tajemnice Solitaringtonu . Oprócz pewnych tajemnic utrójcowienia, świat ten zawiera
tajemnice osobistych związków Nieskończonego Ducha z pewnym, wyższym potomstwem
Trzeciego Źródła i Centrum. Na Solitaringtonie zachowywane są tajemnice intymnego związku
licznych, nie objawionych klas istot, z duchami Ojca, Syna i Ducha, z trojakim duchem Trójcy
oraz z duchami Najwyższego, Ostatecznego i Najwyższego-Ostatecznego.
6. SERAFINGTON. Sfera ta jest „łonem Syna i Ducha” oraz światem ojczystym rozległych
zastępów istot nie objawionych, stworzonych przez Syna i Ducha. Jest to także sfera
przeznaczenia wszystkich klas posługujących zastępów anielskich, z supernafinami,
sekonafinami i serafinami włącznie. We wszechświecie centralnym i we wszechświatach
sąsiadujących służy również wiele klas wspaniałych duchów, które nie są „duchami
przeznaczonymi do posług tym, co mają posiąść zbawienie”. Wszyscy ci pracownicy duchowi,
ze wszystkich poziomów i wszystkich domen wszechświatowej działalności, traktują Serafington
jako swój rajski dom.
Tajemnice Serafingtonu zawierają trojakie sekrety; wspomnieć mogę tylko o jednym z nich –
o tajemnicy transportu seraficznego. Zdolność różnych klas serafinów i pokrewnym im istot
duchowych do spowicia własnymi formami duchowymi wszelkich klas osobowości
niematerialnych i do przenoszenia ich na długie dystanse międzyplanetarnych podróży, jest
Zgłoś jeśli naruszono regulamin