009.Przekaz.pdf

(74 KB) Pobierz
PRZEKAZ 9
PRZEKAZ 9
STOSUNEK NIESKOŃCZONEGO
DUCHA DO WSZECHŚWIATA
C iekawa rzecz się zdarzyła, kiedy w obecności Raju złączyli się Ojciec Uniwersalny i Wieczny
Syn, aby się uosobić. W tej sytuacji, w wieczności, nic nie wskazywało na to, że Wspólny
Aktywizator mógłby się uosobić jako nieograniczona duchowość, partner absolutnego umysłu,
wyposażony w unikalne prerogatywy oddziaływania na energię. Jego pojawienie się dopełnia
oswobodzenia Ojca z więzów scentralizowanej doskonałości i z pęt absolutyzmu osobowości. I
to wyzwolenie przejawia się w zadziwiającej mocy Wspólnego Aktywizatora, w możliwości
stwarzania istot dobrze przystosowanych do służby w charakterze duchów opiekuńczych, nawet
dla istot materialnych w rozwijających się później wszechświatach.
Ojciec jest nieskończoną miłością i wolą, w duchowej myśli i celu; jest wszechświatowym
podtrzymywaczem. Syn jest nieskończony w mądrości i prawdzie, w duchowej ekspresji i
interpretacji; jest wszechświatowym objawicielem. Raj jest nieskończony w potencjale
nadawania siły i w możliwościach panowania nad energią; jest wszechświatowym stabilizatorem.
Wspólny Aktywizator posiada unikalne właściwości syntezy, nieskończone możliwości
koordynacji wszystkich istniejących energii wszechświata, wszystkich aktualnych duchów
wszechświata i wszystkich rzeczywistych intelektów wszechświata; Trzecie Źródło i Centrum
jest wszechświatowym unifikatorem różnorodnych energii i rozmaitych kreacji, które pojawiły
się trakcie realizacji Boskiego planu i wiecznego celu Ojca Uniwersalnego.
Nieskończony Duch, Wspólny Stwórca, jest wszechświatowym, Boskim opiekunem. Duch
nieustannie służy miłosierdziem Syna i Ojcowską miłością, w harmonii ze stabilną, niezmienną i
prawą sprawiedliwością Rajskiej Trójcy. Jego wpływ i jego osobowości są zawsze obok was;
naprawdę znają one was i prawdziwie was rozumieją.
Na obszarze wszechświatów czynniki Wspólnego Aktywizatora nieustannie kierują siłami i
energiami całego kosmosu. Podobnie jak Pierwsze Źródło i Centrum, Trzecie też reaguje na
wartości, zarówno duchowe jak i materialne. Wspólny Aktywizator jest objawieniem jedności
Boga, w którym wszystko się zawiera – rzeczy, znaczenia i wartości; energie, umysły i duchy.
Nieskończony Duch przenika całą przestrzeń; zamieszkuje okrąg wieczności i Duch,
podobnie jak Ojciec i Syn, jest doskonały i niezmienny – absolutny.
1. ATRYBUTY TRZECIEGO ŹRÓDŁA I CENTRUM
Trzecie Źródło i Centrum znane jest pod wieloma imionami – wszystkie z nich określają
zależność od niego i uznanie dla jego działalności. Jako Bóg-Duch jest on w osobowości
partnerem a w boskości równy Bogu-Synowi i Bogu-Ojcu. Jako Nieskończony Duch jest on
wszechobecnym wpływem duchowym. Jako Wszechświatowy Operator jest on protoplastą istot
kontrolujących moc i aktywizatorem kosmicznych sił przestrzeni. Jako Wspólny Aktywizator
jest on równocześnie reprezentantem i czynnikiem wykonawczym partnerstwa Ojciec-Syn. Jako
Absolutny Umysł jest on źródłem i dawcą intelektu we wszechświatach. Jako Bóg Działania jest
on najwyraźniej protoplastą ruchu, zmian i zależności.
Niektóre atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum wywodzą się od Ojca, niektóre od Syna, kiedy
jeszcze innych nie dostrzega się, jako istniejących czynnie i osobowo, czy to u Ojca czy to u Syna
– tych atrybutów, które są trudne do wytłumaczenia, chyba, że się założy, że partnerstwo Ojciec-
Syn, którego uwiecznieniem jest Trzecie Źródło i Centrum, działa konsekwentnie w harmonii i
w świadomości wiecznego faktu absolutności Raju. Wspólny Stwórca uosabia pełnię wspólnych
i nieskończonych idei Pierwszej i Drugiej Osoby Bóstwa.
Kiedy wyobrażacie sobie Ojca jako pierwotnego Stwórcę a Syna jako duchowego
administratora, powinniście wyobrażać sobie Trzecie Źródło i Centrum jako wszechświatowego
koordynatora, wykonawcę, którego zakres współpracy jest nieograniczony. Wspólny
Aktywizator jest korelatorem całej aktualnej rzeczywistości; jest on Boskim powiernikiem
Ojcowskiej myśli, Synowskiego słowa a w działaniu wiecznie dba o materialną absolutność
centralnej Wyspy. Rajska Trójca zarządziła powszechny porządek rozwoju a opatrzność Boża
jest domeną Wspólnego Stwórcy i ewoluującej Istoty Najwyższej. Żadna aktualna czy
aktualizująca się rzeczywistość nie może uniknąć ostatecznego związku z Trzecim Źródłem i
Centrum.
Ojciec Uniwersalny przewodzi domenom przedenergii, przedducha i osobowości; Wieczny
Syn panuje nad domenami aktywności duchowych; obecność Wyspy Raj jednoczy domeny
energii fizycznej i mocy materializującej; Wspólny Aktywizator działa nie tylko jako
nieskończony duch, reprezentujący Syna, ale także jako wszechświatowy operator sił i energii
Raju, powołując tym samym do istnienia wszechświatowy i absolutny umysł. Wspólny
Aktywizator działa na obszarze wielkiego wszechświata jako autentyczna i wyrazista osobowość,
zwłaszcza w wyższych domenach wartości duchowych, w zależnościach fizyczno-
energetycznych i w prawdziwych wartościach umysłowych. Działa zwłaszcza tam, gdzie energia
i duch wiążą się ze sobą i oddziałują na siebie wzajemnie; panuje nad wszystkimi reakcjami
umysłu, dzierży wielką moc świata duchowego i wywiera potężny wpływ na energię i materię.
Trzecie Źródło jest zawsze wyrazem natury Pierwszego Źródła i Centrum.
Trzecie Źródło i Centrum uczestniczy, doskonale i bez ograniczeń, we wszechobecności
Pierwszego Źródła i Centrum; czasami zwane jest także Wszechobecnym Duchem. Właściwym
sobie, bardzo indywidualnym sposobem, Bóg umysłu podziela wszechwiedzę Ojca
Uniwersalnego i Wiecznego Syna; wiedza Ducha jest dogłębna i kompletna. Wspólny
Aktywizator przejawia pewne stadia wszechmocy Ojca Uniwersalnego, jednak aktualnie jest
wszechmocny tylko w domenach umysłu. Trzecia Osoba Bóstwa jest intelektualnym centrum i
wszechświatowym administratorem domen umysłu; w tej dziedzinie jest on absolutny – jego
władza jest nie uwarunkowana.
Wspólny Aktywizator wydaje się być motywowany partnerstwem Ojca-Syna, jednak cała
jego działalność wydaje się być powiązana z relacją Ojciec-Raj. Czasami i w pewnych funkcjach,
wydaje się on kompensować niekompletność rozwoju Bóstw empirycznych – Boga Najwyższego
i Boga Ostatecznego.
I tutaj pojawia się nieskończona tajemnica: że Nieskończony równocześnie objawia swą
nieskończoność w Synu i jako Raj, a potem zaczyna istnieć istota dorównująca boskością Bogu,
odzwierciedlająca duchową naturę Syna, zdolna do aktywizacji rajskiej formy, istota, której
władza jest w pewnym sensie uzależniona, a jednak, jak to widać, jest ona na wiele sposobów
najbardziej wszechstronna w działaniu . I ta oczywista wyższość w działaniu przejawia się w tym
atrybucie Trzeciego Źródła i Centrum, który przewyższa nawet grawitację fizyczną –
wszechświatowy wpływ Wyspy Raj.
W dodatku do nadrzędnej kontroli energii i wszystkich rzeczy fizycznych, Nieskończony
Duch jest wspaniale wyposażony w atrybuty cierpliwości, miłosierdzia i miłości, które objawiają
się tak doskonale w jego służbie duchowej. Duch jest w wyjątkowo operatywny w obdzielaniu
miłością i w łagodzeniu sprawiedliwości miłosierdziem. Bóg-Duch posiada całą Boską dobroć i
miłosierną życzliwość Pierwszego i Wiecznego Syna. Wszechświat, z którego pochodzicie,
wykuwany jest między kowadłem sprawiedliwości a młotem cierpienia, jednak ci, którzy dzierżą
młot, są dziećmi miłosierdzia, duchowym potomstwem Nieskończonego Ducha.
2. WSZECHOBECNY DUCH
Bóg jest duchem w potrójnym znaczeniu. On sam jest duchem, w swoim Synu pojawia się
jako duch bez uwarunkowań a we Wspólnym Aktywizatorze jako duch pokrewny umysłowi.
Sądzimy, że w dodatku do tych duchowych rzeczywistości, dostrzegamy również poziomy
fenomenu ducha empirycznego – ducha Istoty Najwyższej, Bóstwa Ostatecznego i Bóstwa-
Absolutu.
Nieskończony Duch tak samo jest dopełnieniem Wiecznego Syna jak Syn jest dopełnieniem
Ojca Uniwersalnego. Wieczny Syn jest uduchowionym uosobieniem Ojca; Nieskończony Duch
jest uosobionym uduchowieniem, tak Wiecznego Syna jak i Ojca Uniwersalnego.
Jest wiele operatywnych linii sił duchowych i źródeł nadmaterialnej mocy, które łączą ludzi z
Urantii bezpośrednio z Bóstwami w Raju. Istnieje bezpośrednie połączenie z Ojcem
Uniwersalnym przez Dostrajacze Myśli, jest szeroki wpływ grawitacji duchowej – przyciąganie
Wiecznego Syna oraz duchowa obecność Wspólnego Stwórcy. Jest różnica w funkcjonowaniu
pomiędzy duchem Syna a duchem Ducha. W swojej służbie duchowej, Trzecia Osoba może
funkcjonować jako umysł z dodatkiem ducha, albo jako sam duch.
W dodatku do tych rajskich obecności, Urantianie korzystają z duchowych wpływów i
funkcji wszechświata lokalnego i superwszechświata, z ich prawie nieskończonym szeregiem
kochających osobowości, które zawsze wiodą szczerego w zamiarach i uczciwego w sercu ku
górze i do wewnątrz, ku ideałom boskości i celom najwyższej doskonałości.
Znamy obecność wszechświatowego ducha Wiecznego Syna – potrafimy bezbłędnie ją
rozróżnić. Obecność Nieskończonego Ducha, Trzeciej Osoby Bóstwa, może rozpoznać nawet
człowiek śmiertelny, gdyż istoty materialne mogą rzeczywiście odczuwać dobrodziejstwa tego,
Boskiego wpływu, który działa jako obdarzenie Duchem Świętym wszechświata lokalnego dla
gatunku ludzkiego. Istota ludzka również może w pewnym stopniu uświadomić sobie istnienie
Dostrajacza, nieosobowej obecności Ojca Uniwersalnego. Te Boskie duchy, które działają, aby
doskonalić i uduchowiać człowieka, funkcjonują zgodnie wszystkie razem i doskonale ze sobą
współpracują. Są jako jedność, gdy realizują duchowe plany wznoszenia się śmiertelnika i
osiągania przezeń doskonałości.
3. WSZECHŚWIATOWY OPERATOR
Wyspa Raj jest źródłem i treścią grawitacji fizycznej i to powinno wam odpowiednio
uświadomić, że grawitacja jest jedną z najbardziej rzeczywistych i wiecznie niezawodnych rzeczy
w całym fizycznym wszechświecie wszechświatów. Grawitacji nie można przekształcić czy
znieść, za wyjątkiem tych sił i energii, które są utrzymywane wspólnie przez Ojca i Syna, które
zostały powierzone Trzeciemu Źródłu i Centrum i są funkcjonalnie związane z jego osobą.
Nieskończony Duch posiada unikalną i zdumiewającą moc – antygrawitację . Moc ta nie jest
funkcjonalnie (dostrzegalnie) obecna ani w Ojcu ani w Synu. Możliwość przeciwstawiania się
sile grawitacji materialnej, właściwa dla Trzeciego Źródła, objawia się w osobistych reakcjach
Wspólnego Aktywizatora na pewne stadia związków wszechświata. I ta unikalna właściwość
przekazywalna jest pewnym wyższym osobowościom Nieskończonego Ducha.
Antygrawitacja może znosić grawitację w warunkach lokalnych; dzieje się to dzięki
stosowaniu siły równoważącej. Działa ona tylko w odniesieniu do grawitacji materialnej; to nie
jest działanie umysłu. Zjawisko żyroskopu, przeciwstawiającego się grawitacji, jest dobrą
ilustracją skutku antygrawitacji, ale nie posiada wartości jako ilustracja przyczyny antygrawitacji.
Oprócz tego wszystkiego, Wspólny Aktywizator wykazuje te moce, które mogą górować nad
siłą i neutralizować energię. Moce te działają przez spowalnianie energii do punktu
materializacji oraz przez używanie innych, nieznanych wam sposobów.
Wspólny Aktywizator nie jest ani energią, ani też źródłem energii, nie jest też
przeznaczeniem energii; jest operatorem energii. Wspólny Stwórca jest działaniem – ruchem,
zmianą, modyfikacją, koordynacją, stabilizacją i równowagą. Energie, podległe bezpośredniej
czy pośredniej kontroli Raju, są z natury wrażliwe na działania Trzeciego Źródła i Centrum oraz
różnorodnych jego czynników.
Wszechświat wszechświatów przenikają kontrolujące moc istoty Trzeciego Źródła i Centrum,
znaczy to kontrolerzy fizyczni, dyspozytorzy mocy, centra mocy oraz inni reprezentanci Boga
Działania, mający do czynienia z regulacją i stabilizacją energii fizycznych. Wszystkie te
unikalne istoty, pełniące funkcje fizyczne, posiadają różnorodne właściwości kontroli mocy,
takie jak antygrawitacja, których używają w swych działaniach zmierzających do zaprowadzenia
fizycznej równowagi materii i energii wielkiego wszechświata.
Wszystkie te materialne funkcje Boga Działania wydają się wiązać jego poczynania z Wyspą
Raj i naprawdę wszystkie środki mocy nawiązują, a nawet są zależne, od absolutności wiecznej
Wyspy. Jednak Wspólny Aktywizator nie działa na rzecz Raju ani nie reaguje na niego.
Osobowo działa on na rzecz Ojca i Syna. Raj nie jest osobą. Działania Trzeciego Źródła i
Centrum, nieosobowe, bezosobowe i inne nie dotyczące osobowych, są aktami woli samego
Wspólnego Aktywizatora; nie są odzwierciedleniem, pochodną czy reperkusją czegokolwiek lub
kogokolwiek.
Raj jest formą nieskończoności, Bóg Działania jest aktywizatorem tej formy. Raj jest
materialnym punktem oparcia nieskończoności; przedstawiciele Trzeciego Źródła i Centrum są
dźwigniami tej inteligencji, która aktywizuje poziom materialny i wstrzykuje spontaniczność w
mechanizm kreacji fizycznej.
4. ABSOLUTNY UMYSŁ
Istnieje intelektualna natura Trzeciego Źródła i Centrum, która jest odmienna od jego
własności fizycznych i duchowych. Prawie nie można się skontaktować z tą naturą, jednak jest
ona asocjacyjna – intelektualnie, chociaż nie osobowo. Jest ona odróżnialna od własności
fizycznych i charakteru duchowego Trzeciej Osoby, funkcjonujących na poziomie umysłowym,
ale tak jak ją dostrzegają osobowości, natura ta nigdy nie działa w oderwaniu od przejawów
fizycznych i duchowych.
Absolutny umysł jest umysłem Trzeciej Osoby; jest nieodłączny osobowości Boga-Ducha. W
funkcjonujących istotach umysł nie jest oderwany od energii czy ducha, czy jednego i drugiego
równocześnie. Umysł nie jest właściwością energii; energia jest podatna i reaguje na działalność
umysłu; umysł może być nałożony na energię, jednak świadomość nie jest własnością poziomu
czysto materialnego. Umysł nie musi być dodawany do czystego ducha, gdyż duch z natury jest
świadomy i posiada tożsamość. Duch zawsze jest inteligentny, w pewnym sensie umysłowy .
Może to być taki czy inny umysł, może to być przedumysł czy superumysł a nawet umysł
Zgłoś jeśli naruszono regulamin