007.Przekaz.pdf

(72 KB) Pobierz
PRZEKAZ 7
PRZEKAZ 7
STOSUNEK WIECZNEGO SYNA
DO WSZECHŚWIATA
P ierwszy Syn nieustannie zajmuje się realizacją duchowych aspektów wiecznego planu Ojca, w
miarę odsłaniania się tego planu w fenomenie ewoluujących wszechświatów, z ich
różnorodnymi grupami istot żywych. Nie rozumiemy w pełni tego wiecznego planu, ale Rajski
Syn bez wątpienia go rozumie.
Syn, podobnie jak Ojciec, stara się obdarzyć z siebie wszystkim, co tylko możliwe, swych
partnerskich Synów i Synów im podległych. A Syn podziela samorozdzielczą naturę Ojca, kiedy
obaj nieograniczenie obdarzają sobą Nieskończonego Ducha, ich wspólnego wykonawcę.
Drugie Źródło i Centrum, jako podtrzymywacz rzeczywistości duchowych, jest wieczną
przeciwwagą Wyspy Raj, która tak wspaniale podtrzymuje wszystkie rzeczy materialne. Zatem
Pierwsze Źródło i Centrum objawia się zawsze w materialnym pięknie znakomitych form
centralnej Wyspy oraz w wartościach duchowych Boskiej osobowości Wiecznego Syna.
Wieczny Syn jest aktualnym podtrzymywaczem rozległego wszechświata wartości
duchowych i istot duchowych. Świat ducha jest obyczajem Syna, jego osobistym postępowaniem
i nieosobowe rzeczywistości natury duchowej zawsze reagują na wolę oraz intencje doskonałej
osobowości Absolutnego Syna.
Tym niemniej Syn nie jest odpowiedzialny osobiście za akcję wszystkich osobowości
duchowych. Wola istoty osobowej jest względnie wolna i ona determinuje postępowanie takiej
wolicjonalnej istoty. Dlatego też duch, obdarzony wolną wolą, nie zawsze jest wiernym
odzwierciedleniem charakteru Wiecznego Syna, tak jak przyroda Urantii nie jest wiernym
objawieniem doskonałości i stałości Raju oraz Bóstwa. Ale jest bez znaczenia, czym
charakteryzować się może działanie wolnej woli człowieka czy anioła, Synowskie wieczne ujęcie,
kontrolujące grawitację wszechświatową wszystkich rzeczywistości duchowych, pozostaje
absolutne.
1. OBWÓD GRAWITACJI DUCHOWEJ
Każde nauczanie, dotyczące immanentności Boga, jego wszechobecności, wszechmocy i
wszechwiedzy, tak samo odnosi się do Syna w domenach duchowych. Oryginalna i powszechna
grawitacja duchowa całego stworzenia, ten czysto duchowy obwód, prowadzi bezpośrednio do
osoby Drugiego Źródła i Centrum w Raju. Kieruje on kontrolą i działaniem tego, zawsze
istniejącego i niezawodnego ujęcia duchowego wszystkich prawdziwych wartości ducha. Tak
więc Wieczny Syn sprawuje absolutną władzę duchową. Utrzymuje on literalnie, niejako swą
dłonią, wszystkie rzeczywistości duchowe i wszystkie uduchowione wartości. Kontrola
powszechnej grawitacji duchowej jest wszechświatową, najwyższą władzą duchową.
Grawitacyjna kontrola spraw duchowych działa niezależnie od czasu i przestrzeni; zatem
energia duchowa nie maleje w trakcie jej przekazywania. Grawitacja duchowa nigdy nie
opóźnia się w czasie, jak też nie podlega redukcji w przestrzeni. Nie zmniejsza się z kwadratem
odległości w trakcie jej przekazywania; obwodów czystej mocy duchowej nie hamuje masa
obiektów materialnych. I takie przekraczanie czasu i przestrzeni, przez czyste energie duchowe,
jest cechą absolutności Syna; nie jest ono powodowane interwencją sił antygrawitacyjnych
Trzeciego Źródła i Centrum.
Rzeczywistości duchowe reagują na przyciągającą moc centrum grawitacji duchowej, zgodnie
z ich wartością jakościową, aktualnym stopniem ich duchowej natury. Substancja duchowa
(jakość) reaguje tak samo na grawitację duchową, jak zorganizowana energia materii fizycznej
(ilość) reaguje na grawitację fizyczną. Wartości duchowe i siły ducha są rzeczywiste . Z punktu
widzenia osobowości, duch jest duszą stworzenia; materia cieniem – ciałem fizycznym.
Reakcje i fluktuacje grawitacji duchowej zawsze są zgodne z treścią wartości duchowych, z
jakościowym statusem duchowym jednostki czy świata. Ta moc przyciągająca reaguje
natychmiast na wewnątrzduchowe i międzyduchowe wartości wielu sytuacji wszechświatowych,
czy warunków planetarnych. Za każdym razem, kiedy rzeczywistość duchowa aktualizuje się we
wszechświatach, zmiany takie wymagają bezzwłocznego i natychmiastowego przekształcenia
grawitacji duchowej. Taki nowy duch jest faktycznie częścią Drugiego Źródła i Centrum; i tak
oczywiście, jak człowiek śmiertelny staje się istotą uduchowioną, tak też dotrze on do
duchowego Syna, centrum i źródła grawitacji duchowej.
Duchowa moc przyciągająca Syna jest charakterystyczna dla wielu klas rajskiego synostwa,
choć mniejsza jest w stopniu, ponieważ w obrębie absolutnego obwodu grawitacji duchowej
mieszczą się te lokalne systemy duchowego przyciągania, które działają w mniejszych
jednostkach stworzenia. Takie podabsolutne zogniskowania grawitacji duchowej są częścią
boskości Stwórczych osobowości czasu i przestrzeni, i są uzależnione wzajemnie od wyłaniającej
się, empirycznej kontroli nadrzędnej Istoty Najwyższej.
Przyciąganie grawitacji duchowej i reakcja na to przyciąganie funkcjonują nie tylko we
wszechświecie, jako całości, ale nawet pomiędzy jednostkami oraz grupami jednostek. Istnieje
duchowa przyczepność pomiędzy osobami duchowymi i uduchowionymi z jakiegokolwiek
świata, rasy, narodu czy grupy wierzących jednostek. Istnieje bezpośrednie przyciąganie
duchowej natury pomiędzy duchowo zorientowanymi osobami o podobnych gustach i
dążeniach. Określenie – pokrewne duchy – nie jest tylko metaforą.
Grawitacja duchowa Wiecznego Syna jest absolutna, tak samo jak grawitacja materialna Raju.
Grzech i bunt mogą przeszkadzać w działalność obwodów wszechświata lokalnego, ale nic nie
może powstrzymać grawitacji duchowej Wiecznego Syna. Bunt Lucyfera spowodował wiele
zmian w waszym systemie zamieszkałych planet oraz na Urantii, ale nie zauważamy, aby
wynikła stąd duchowa kwarantanna waszej planety w jakimkolwiek stopniu dotyczyła obecności
i działalności zarówno wszechobecnego ducha Wiecznego Syna, jak i związanego z nim obwodu
grawitacji duchowej.
Wszelkie oddziaływania obwodu grawitacji duchowej wielkiego wszechświata są
przewidywalne. Rozpoznajemy wszystkie działania i reakcje wszechobecnego ducha Wiecznego
Syna i stwierdzamy, że są one niezmienne. Zgodnie ze znanymi prawami możemy mierzyć i
mierzymy grawitację duchową, tak jak człowiek próbuje obliczać działanie skończonej
grawitacji fizycznej. Istnieje niezmienna reakcja Synowskiego ducha na wszystkie duchowe
rzeczy, istoty i osoby, a reakcja ta jest zawsze odpowiednia do stopnia aktualności (jakościowego
stopnia rzeczywistości) wszystkich takich wartości duchowych.
Jednak obok tego, niezawodnego i przewidywalnego funkcjonowania obecności duchowej
Wiecznego Syna, napotyka się zjawiska, których oddziaływania nie są tak łatwe do przewidzenia.
Zjawiska te prawdopodobnie znamionują równoległe działanie Bóstwa-Absolutu w domenach
wyłaniających się potencjałów duchowych. Wiemy, że duchowa obecność Wiecznego Syna jest
wpływem majestatycznej i nieskończonej osobowości, ale oddziaływań związanych z
domniemanym funkcjonowaniem Bóstwa-Absolutu raczej nie uważamy za osobowe.
Rozpatrując rzecz jako osoby i z osobowego punktu widzenia, Wieczny Syn i Bóstwo-Absolut
wydają się być powiązane w następujący sposób: Wieczny Syn panuje nad domenami
aktualnych wartości duchowych, natomiast Bóstwo-Absolut wydaje się przenikać rozległe
domeny potencjalnych wartości ducha. Wszystkie aktualne wartości duchowej natury znajdują
swe miejsce w ujęciu grawitacyjnym Wiecznego Syna, ale jeśli są potencjalne, wtedy
najwidoczniej opierają się na obecności Bóstwa-Absolutu.
Duch wydaje się wyłaniać z potencjałów Bóstwa-Absolutu; rozwijający się duch znajduje
wzajemną zależność w empirycznych i niekompletnych ujęciach Najwyższego i Ostatecznego;
na koniec duch znajduje swe ostateczne przeznaczenie w absolutnym ujęciu grawitacji duchowej
Wiecznego Syna. Tak wydaje się przebiegać rozwój ducha empirycznego, jednak duch
egzystencjalny właściwy jest nieskończoności Drugiego Źródła i Centrum.
2. ADMINISTRACJA WIECZNEGO SYNA
Obecność i osobista działalność Pierwszego Syna jest wyjątkowo intensywna w Raju, w sensie
duchowym absolutna. Gdy wychodzimy z Raju, idąc przez Havonę w kierunku domen siedmiu
superwszechświatów, zauważamy coraz mniej osobistej działalności Wiecznego Syna. We
wszechświatach posthavonalnych obecność Wiecznego Syna uosobiona jest w Rajskich Synach,
warunkowana jest przez empiryczne rzeczywistości Najwyższego i Ostatecznego, a
koordynowana jest nieograniczonym potencjałem duchowym Bóstwa-Absolutu.
We wszechświecie centralnym osobistą działalność Pierwszego Syna można zauważyć w
wyrafinowanej harmonii duchowej wiecznej kreacji. Havona jest tak zdumiewająco doskonała,
że status duchowy i stan energii tej formy wszechświata jest w doskonałej i trwałej równowadze.
Syn nie przebywa w superwszechświatach, ani nie jest w nich osobiście obecny; w kreacjach
tych utrzymuje on tylko superosobowe przedstawicielstwo. Te duchowe przejawy Syna nie są
osobowe, nie ma ich w obwodzie osobowości Ojca Uniwersalnego. Nie znamy lepszego terminu
na ich określenie jak superosobowości ; a są to istoty skończone, nie są ani absoniczne ani też i
absolutne.
Administracja Wiecznego Syna w superwszechświatach jest niezauważalna dla osobowości
stworzonych, ponieważ jest czysto duchowa i superosobowa. Tym niemniej, przenikający
wszystko duchowy impuls osobistego wpływu Syna napotyka się w każdym stadium
funkcjonowania, we wszystkich sektorach domen Pradawnych Czasu. We wszechświecie
lokalnym dostrzegamy natomiast osobowość Wiecznego Syna w osobach Rajskich Synów. To
tutaj właśnie nieskończony Syn działa duchowo i stwórczo, w osobach majestatycznego korpusu
partnerskich Synów Stwórcy.
3. STOSUNEK WIECZNEGO SYNA DO JEDNOSTKI
Śmiertelnicy czasu, kiedy się wznoszą we wszechświecie lokalnym, uważają Syna Stwórcy za
osobistego reprezentanta Wiecznego Syna. Kiedy jednak pielgrzymi czasu zaczynają się wznosić
w porządku nauczania superwszechświata, coraz lepiej zauważają Boską obecność inspirującego
ducha Wiecznego Syna i mogą korzystać z tej służby duchowego zasilania energią. Ci, co się
wznoszą w Havonie, jeszcze lepiej uświadamiają sobie pełne miłości objęcia wszystko
przenikającego ducha Pierwszego Syna. W żadnym stadium wznoszenia się śmiertelnika, duch
Wiecznego Syna nie zamieszkuje umysłów czy dusz pielgrzymów czasu, ale jego opieka zawsze
ich otacza i wciąż troszczy się on o dobro i duchowe bezpieczeństwo idących naprzód dzieci
czasu.
Przyciąganie grawitacji duchowej Wiecznego Syna jest tajemnicą, właściwą wznoszeniu się
do Raju dusz ludzkich, które przetrwały śmierć. Wszystkie autentyczne wartości ducha i
wszystkie prawdziwie uduchowione jednostki trzymane są w niezawodnych objęciach grawitacji
duchowej Wiecznego Syna. Na przykład, śmiertelny umysł zaczyna swój byt jako mechanizm
materialny i w końcu zostaje powołany do Korpusu Finalizmu jako nieomal doskonały byt
duchowy, będąc coraz mniej podatny na grawitację materialną a odpowiednio silniej reagując na
skierowany do wewnątrz bodziec grawitacji duchowej, działający podczas całego tego
doświadczenia. Obwód grawitacji duchowej dosłownie przyciąga duszę człowieka w kierunku
Raju.
Obwód grawitacji duchowej jest podstawowym kanałem przekazywania szczerych modlitw
wierzącego serca ludzkiego, z poziomu świadomości ludzkiej do aktualnej świadomości Bóstwa.
To, co w waszych prośbach reprezentuje prawdziwe wartości duchowe, przechwycone będzie
przez wszechświatowy obwód grawitacji duchowej i przekazane natychmiast i równocześnie do
wszystkich zainteresowanych, boskich osobowości. Każda zajmie się tym, co leży w jej
osobistych kompetencjach. Zatem, w waszym praktycznym doświadczeniu religijnym nie ma
znaczenia, czy zanosząc wasze prośby wyobrażacie sobie Syna Stwórcy z waszego wszechświata
lokalnego, czy Wiecznego Syna w centrum wszystkich rzeczy.
Operacje różnicujące w obwodzie grawitacji duchowej mogą ewentualnie być porównane do
funkcji obwodów nerwowych w materialnym ciele ludzkim. Bodźce przenoszą się do wewnątrz
drogami nerwowymi; niektóre są przechwytywane i przekazywane do niższych, automatycznych
centrów rdzeniowych; inne przechodzą do mniej automatycznych, bazujących na odruchach
części pnia mózgowego, podczas gdy najważniejsze i istotne informacje przybywające przelatują
przez te podrzędne centra i są natychmiast rejestrowane na najwyższych poziomach ludzkiej
świadomości.
O ile jednak doskonalsza jest znakomita technika świata duchowego! Jeśli w waszej
świadomości powstaje coś, co obfituje w wyższe wartości duchowe i gdy raz dacie temu wyraz,
nie ma we wszechświecie mocy mogącej powstrzymać przesłanie tego bezpośrednio do
Absolutnej Osobowości Duchowej całego stworzenia.
Odwrotnie, jeśli wasze prośby są czysto materialne i zupełnie egocentryczne, nie istnieje taki
plan, dzięki któremu takie bezwartościowe modlitwy mogą się znaleźć w obwodzie duchowym
Wiecznego Syna. Zawartość jakiejkolwiek prośby, która nie jest „zredagowana duchowo”, nie
może się znaleźć we wszechświatowym obwodzie duchowym; takie czysto egoistyczne i
materialne prośby odpadają bez wysłuchania; nie wznoszą się one w obwodach prawdziwych
wartości ducha. Takie słowa są jak „miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący”.
To myśl motywująca, zawartość duchowa, jest tym, co nadaje wartość ludzkiej prośbie. Słowa
nie mają znaczenia.
4. BOSKIE PLANY DOSKONALENIA
Wieczny Syn, w nieustannej łączności z Ojcem, realizuje pomyślnie Boski plan rozwoju ;
wszechświatowy plan stwarzania, ewolucji, wznoszenia się i doskonalenia istot obdarzonych
wolą. I w Boskiej dokładności Syn jest wiecznie równy Ojcu.
Ojciec i Syn są jako jedność przy formułowaniu i wprowadzaniu w życie tego, gigantycznego
zadania – planu doprowadzenia do wiecznej doskonałości materialnych istot czasu. Taki zamysł
duchowego wywyższenia wznoszących się dusz przestrzeni jest wspólnym dziełem Ojca i Syna, i
realizują oni razem swe Boskie cele przy współpracy Nieskończonego Ducha.
Ten Boski plan osiągania doskonałości zawiera trzy unikalne, chociaż zdumiewająco
powiązane ze sobą projekty wszechświatowych przedsięwzięć:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin