Bajki_buddyjskie.pdf

(2144 KB) Pobierz
05 Bajki.qxd
5221074.003.png
5221074.004.png
Ebooki warte Twojego czasu
5221074.005.png 5221074.006.png
Opracowanie graficzne i projekt ok³adki:
Surmaajav Chimeddorj
SPIS TRESCI
Korekta:
Danuta Wdowczyk
£amanie komputerowe:
Marek Jarosik
Piêkny i Szaraczek
6
Wydanie I 2005
Pies i s³oñ
8
K³ótliwe wydry
9
Stare drzewo
10
Paw pysza³ek
12
O psie, co siê nazywa³ Srebrzysty
14
Z³oty ³abêdŸ
16
Ka¿da czêœæ tej ksi¹¿ki mo¿e byæ reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek formie
na wszelkie noœniki elektroniczne, mechaniczne lub inne stworzone teraz lub w przysz³oœci,
w³¹czaj¹c kserokopiowanie, nagrywanie i wszelkie inne systemy magazynowania i odzy-
skiwania informacji, bez wczeœniejszej pisemnej zgody autora.
Do redakcji ksi¹¿ki wykorzystano zbiory buddyjskich d¿atak.
¯uraw i krab
18
CzystoϾ
19
Gadatliwy ¿ó³w
20
Wilk pysza³ek
22
Sjama ugodzony strza³¹
24
Król Benares w goœcinie u króla wê¿y
25
Ma³pi król i wodny demon
26
G³upie ma³py
28
Król, go³¹b i sokó³
30
Ma³pa i krokodyle
32
Wydawca: subamarus
ul. Pelpliñska 31, 01-683 Warszawa
Lew i dziêcio³
34
Trzy m¹dre ptaki
36
Niezadowolony osio³
38
ISBN: 83-914731-4-7
5221074.001.png
Piêkny i Szaraczek
W dawnych czasach ¿y³o w Indiach stado jeleni. Rz¹dzi³ nimi dorodny i silny jeleni król.
Mia³ on dwóch synów. Obaj byli wysocy i zgrabni, ale jeden mia³ sierœæ nadzwyczaj po-
³yskuj¹c¹, srebrzyst¹ i dlatego nazywali go Piêknym. Drugi mia³ sierœæ szar¹ i nazwano
go Szaraczkiem. Kiedy m¹dry jeleni król siê zestarza³ wezwa³ pewnej wiosny swych sy-
nów i tak im powiedzia³:
— Wkrótce na polach zacznie dojrzewaæ ry¿. Ludzie bardzo troskliwie pilnuj¹ wtedy
swych pól. Jelenie jednak zawsze lubi³y na nie siê zakradaæ. Myœliwi, którzy tam ju¿ cze-
kali, zabijali wielu naszych braci. Dlatego postanowi³em podzieliæ ca³e stado na dwie
czêœci i ka¿dy z was poprowadzi swych braci do lasu w pobliskich górach. Pamiêtajcie
— mówi³ stary król — musicie prowadziæ jelenie z dala od pól i wsi, gdy¿ tam bêd¹ cze-
kaæ myœliwi!
Jeleñ zwany Piêknym postêpowa³ zgodnie z rad¹ ojca. Nie zbli¿a³ siê do wsi i omin¹³
pola z ry¿em, gdzie czaili siê myœliwi. Szaraczek postanowi³ skróciæ drogê. Przechodzi³
przez ry¿owe pola ko³o wiosek. Jelenie skuba³y rosn¹cy ry¿ i wiele z nich wpad³o w za-
stawione przez rolników pu³apki. Inne zosta³y zabite przez myœliwych. Kiedy po zbiorach
jeleni król czeka³ na swych synów i ich stada, okaza³o siê, ¿e powróci³y wszystkie te, któ-
re prowadzi³ Piêkny. Szaraczek natomiast wróci³ sam. Reszta jego stada przepad³a. Je-
leni król powiedzia³ wtedy:
To nieszczêœcie, gdy g³upiec prowadzi.
Dlatego ufaj tylko m¹dremu.
Stary jeleñ dobrze wam tu radzi.
Nie dajcie siê prowadziæ g³upiemu.
6
5221074.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin