Polekowe uszkodzenia wzroku.pdf

(568 KB) Pobierz
07_WPK_luksza.p65
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Lucyna Łuksza, Leopold
Glasner, Barbara
Iwaszkiewicz-Bilikiewicz,
Dorota Raczyńska
Katedra i Klinika Chorób Oczu
Akademii Medycznej w Gdańsku
Polekowe uszkodzenia
narządu wzroku
STRESZCZENIE
Uszkodzenia narządu wzroku — wszystkich lub poszczególnych jego elementów — są
dość częstym wynikiem niepożądanego działania wielu leków stosowanych zarówno
miejscowo, jak i ogólnie. Niektóre z nich mają wielostronne działanie, inne wybiórczo
uszkadzają poszczególne tkanki oka.
W wyniku rozwoju przemysłu farmaceutycznego na świecie, liczba leków wprowadzanych
na rynek stale wzrasta. Z jednej strony daje to wszechstronne możliwości terapeutyczne
różnych chorób, z drugiej zaś, niesie ze sobą ryzyko występowania coraz większej liczby
działań niepożądanych. I pomimo tego, iż wprowadzenie na rynek każdego leku jest po-
przedzone szeregiem badań klinicznych i badań na zwierzętach, to o działaniach ubocz-
nych dowiadujemy się nieraz dopiero po latach od wprowadzenia leku do powszechnego
użytku.
Oko jest bardzo czułym narządem, stąd dość częste jego uszkodzenia. Niestety leków
o działaniu jatrogennym na narząd wzroku będzie na rynku farmaceutycznym ciągle przy-
bywać i lekarze każdej specjalności powinni być czujni na wystąpienie ryzyka powikłań
ocznych.
słowa kluczowe: polekowe uszkodzenia, działanie niepożądane, objawy uboczne
Prawie każdy lek
stosowany miejscowo
lub ogólnie może
wywoływać zmiany
w różnych elementach
narządu wzroku
POLEKOWE USZKODZENIA
NARZĄDU WZROKU
Rzadko pisze się o polekowych zmianach
w narządzie wzroku, ponieważ są mało zna-
ne. Prawie każdy lek stosowany miejscowo
lub ogólnie może wywoływać zmiany w róż-
nych elementach narządu wzroku. W diagno-
styce działań ubocznych w narządzie wzroku
bardzo ważną wartość stanowi dobrze zebra-
ny wywiad ogólny. W pracy przedstawiono
ważniejsze powikłania oczne powstałe w wy-
niku stosowania niektórych środków leczni-
czych z uwzględnieniem podziału na po-
szczególne grupy.
Leki sercowo-naczyniowe
Adres do korespondencji:
Lucyna Łuksza
Katedra i Klinika Chorób Oczu
Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80–212 Gdańsk
tel.: (058) 349–23–72
tel/faks:(058) 349–23–70
e-mail: lucluksza@amg.gda.pl
Amiodaron
Amiodaron stosowany był początkowo
w chorobie niedokrwiennej, natomiast od
1970 roku również w leczeniu zaburzeń ryt-
mu serca. W 1967 roku Joseph i Rousselie po
raz pierwszy zwrócili uwagę na pojawiające
się u chorych leczonych amiodaronem obu-
Copyright © 2007 Via Medica
ISSN 1897–3590
264
www.fmr.viamedica.pl
5959711.006.png
Lucyna Łuksza, Leopold Glasner,
Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz,
Dorota Raczyńska
Polekowe uszkodzenia
narządu wzroku
stronne w większości przypadków zmiany
w obrębie rogówki [1]. Są to widoczne w lam-
pie szczelinowej delikatne, biało-żółto-brą-
zowe złogi w nabłonku rogówki układające
się w łukowate linie kształtem przypomina-
jące kocie wąsy, skrzydła motyla lub linie
pola magnetycznego, które znikają po odsta-
wieniu leczenia preparatem.
Pacjenci mogą odczuwać objawy subiek-
tywne, między innymi światłowstręt, piecze-
nie i widzenie kół tęczowych wokół źródła
światła [2, 3]. Nie stwierdza się natomiast
pogorszenia widzenia. Chorzy mogą skarżyć
się na suchość oczu, opisywane są również
przypadki przebarwienia powiek, związane-
go z fototoksycznym działaniem amiodaro-
nu. Przypuszcza się, że te objawy — podob-
nie jak w przypadku zmian w rogówce — są
skutkiem gromadzenia się w lizozomach lipi-
dów, zwłaszcza przebarwionej lipofuscyny.
Kolejnym problemem wynikającym ze
stosowania amiodaronu jest odkładanie się
centralnie pod torebką soczewki takich sa-
mych złogów, które powstają również w ro-
gówce [4]. Nie stwierdzono dotychczas po-
gorszenia widzenia.
Są również doniesienia o wystąpieniu
neuropatii nerwów wzrokowych po amioda-
ronie. W większości przypadków występuje
obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowe-
go związany z pogorszeniem ostrości widze-
nia oraz w niektórych przypadkach z zanie-
widzeniem [5].
kówki [8]. Udokumentowano pojedyncze
przypadki spontanicznego krwawienia do
komory przedniej po leczeniu heparyną.
Glikozydy nasercowe
Wśród ubocznych działań preparatów na-
parstnicy dominują przede wszystkim zabu-
rzenia widzenia barw, wrażenie ,,zamieci
śnieżnej” oraz błyski przed okiem. Wystąpić
mogą dolegliwości związane z zamazywa-
niem się obrazu, a także trudności z fiksacją
i czytaniem. Objawy te mogą być wskaźni-
kiem zatrucia i rozwinięcia się reakcji tok-
sycznej.
Do obiektywnie występujących objawów
należą: zaburzenia źreniczne, oczopląs, świa-
tłowstręt, zapalenie spojówek, wystąpić
może także toksyczne uszkodzenie nerwu
wzrokowego [7, 9]. Opisywane są objawy sil-
nego bólu i błysków przy ruchu gałek podczas
stosowania digoksyny. Po odstawieniu leku
objawy te znikały, natomiast wracały po po-
nownym włączeniu leczenia [10].
Doustne preparaty antykoncepcyjne
Pierwsze doniesienia o objawach ubocznych
w narządzie wzroku po stosowaniu środków
antykoncepcyjnych pochodzą z USA [11].
Wśród powikłań zanotowano zakrzepy i zato-
ry naczyń siatkówki, zapalenia nerwu wzroko-
wego, przypadki zapalenia plamki, powstanie
zaćmy, zapalenia okołonaczyniowe z wylewa-
mi krwi do ciała szklistego, pojedyncze przy-
padki zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
oraz zmiany w sekrecji łez [12, 13].
Mimo ogromnej popularności doustnych
środków antykoncepcyjnych, zmiany zatoro-
wo-zakrzepowe naczyń siatkówki występują
bardzo rzadko.
Antagoniści receptorów b
Pomimo powszechnego stosowania b-adre-
nolityków w leczeniu ogólnym odnotowuje
się mało informacji na temat ich działań
ubocznych na narząd wzroku. Prace donoszą
o występowaniu zespołu suchego oka oraz
zmniejszonym wydzielaniu łez [6, 7].
Leki przeciwreumatyczne
Antykoagulanty
Długotrwałe i intensywne leczenie prepara-
tami antykoagulacyjnymi może powodować
wylewy podspojówkowe oraz wylewy do siat-
Chlorochina i hydroxychlorochina
Pierwsze oddziaływania toksyczne tych leków
na narząd wzroku odnotowano w 1959 roku.
Powikłaniami okulistycznymi związanymi
Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 3, 264–271
265
5959711.007.png
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
z leczeniem chlorochiną i jej pochodnymi zaj-
mowali się liczni autorzy [14, 15]. Wśród
zmian subiektywnych między innymi wymie-
nić należy światłowstręt, zaburzenia widzenia
barwnego, upośledzenie akomodacji, mrocz-
ki centralne, zawężenie pola widzenia.
Zmiany dotyczą rogówki i siatkówki.
W rogówce dochodzi do odkładania się złogów,
najczęściej podnabłonkowo w postaci białawo-
żółtawych ziarnistości układających się w linie,
niepowodujących pogorszenia ostrości widze-
nia. Objawy znikają po odstawieniu leku.
Gorzej rokują powikłania siatkówkowe ze
względu na raczej stały charakter występowa-
nia. Zmiany te powstają później niż w rogów-
ce i występują zazwyczaj w okolicy plamki
w postaci pierścieniowatych ognisk odbarwień
i przebarwień, objawiają się zniesieniem re-
fleksu z plamki czy też typowym,,okiem bawo-
lim”. Dochodzi również do zmian zwyrodnie-
niowych na obwodzie siatkówki, zwężenia
światła naczyń siatkówkowych, a nawet do
zaniku nerwu wzrokowego (ryc. 1) [7].
Występowanie uszkodzeń narządu wzro-
ku po chlorochinie i pochodnych jest niewąt-
pliwie związane z wielkością dawki i czasem
stosowania preparatu.
Pamiętać należy natomiast o wczesnym
rozpoczęciu obserwacji i regularnej kontro-
li okulistycznej pacjentów leczonych tymi
preparatami. Przydatne mogą okazać się
w tym przypadku testy Amslera, testy spostrze-
gania barw, wziernikowanie bezpośrednie
i pośrednie badanie pola widzenia wykony-
wane metodą statyczną i ewentualnie z droż-
szych badań — elektroretinografia i badanie
angiografii fluoresceinowej. Pomoże to unik-
nąć wielu niepożądanych działań ubocznych.
Preparaty złota
Wśród działań ubocznych na narząd wzroku
opisywane jest w przypadku dłuższego lecze-
nia pozajelitowego odkładanie się drobnych
punktowatych złogów w rogówce. Występo-
wanie podobnych złogów odnotowano też
w centralnie położonej przedniej części
torebki soczewki [16]. Nie zaobserwowano
w związku z tym pogorszenia ostrości wzroku.
Penicylamina
Lek ten może powodować powstawanie idio-
patycznej miastenii. W związku z tym istnie-
je ryzyko wystąpienia dwojenia i opadania
powiek. Objawy znikają po odstawieniu leku.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Długotrwałe stosowanie
steroidów podwyższa
ciśnienie śródgałkowe
Indometacyna
Lek ten może powodować punkcikowate
odkładanie się złogów w nabłonku rogówki,
przypominające zmiany po leczeniu amioda-
ronem. Opisywano też zmiany barwnikowe
w plamce [7, 17].
Ibuprofen
W doniesieniach opisywane są pojedyncze
przypadki niedowidzenia toksycznego po le-
czeniu ibuprofenem. Wśród objawów wystą-
piły: pogorszenie ostrości wzroku, dyschro-
matopsje oraz mroczki centralne i paracen-
tralne w polu widzenia.
Rycina 1. Zmiany siatkówkowe w okolicy plamki
w przebiegu leczenia chlorochiną
Kortykosteroidy
Większość klinicystów różnej specjalności
spotyka się z bardzo szerokim stosowaniem
preparatów steroidowych w codziennej prak-
tyce lekarskiej.
Już w latach 50. XX wieku pojawiły się
doniesienia informujące o występowaniu
działań ubocznych w narządzie wzroku po sto-
266
www.fmr.viamedica.pl
5959711.008.png 5959711.009.png
Lucyna Łuksza, Leopold Glasner,
Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz,
Dorota Raczyńska
Polekowe uszkodzenia
narządu wzroku
sowaniu preparatów steroidowych. Okazało
się, że długotrwałe stosowanie steroidów pod-
wyższa — niekiedy bardzo znacznie — ciśnie-
nie śródgałkowe. Powstał nawet termin jaskra
pokortyzonowa. Natomiast w ostatnich la-
tach, w związku z rozwojem wiedzy na temat
jaskry, używa się określenia „posteroidowe
zwyżki ciśnienia śródgałkowego” [18–21].
Przyczyną zwyżek ciśnienia wewnątrzgał-
kowego jest utrudnienie odpływu cieczy wod-
nistej. W ostatnich latach dużo się mówi
o wpływie na narząd wzroku preparatów ste-
roidowych stosowanych donosowo i w posta-
ci wziewnej, które wchłaniają się poprzez dużą
powierzchnię śluzówki nosa, gardła, a także
przez płuca. Coraz częściej stosuje się je
w zapaleniach zatok, przewlekłych nieżytach
nosa oraz zapaleniach atopowych, które są
powszechniejsze niż jeszcze kilka lat temu.
Preparaty wziewne aplikowane bywają w róż-
nych postaciach astmy oskrzelowej [20].
W piśmiennictwie z jednej strony donoszono
o występowaniu podwyższonego ciśnienia we-
wnątrzgałkowego u osób stosujących donoso-
wo lub wziewnie steroidy [22, 23], z drugiej zaś
strony — wielu autorów temu zaprzecza [24].
Opisano przypadki powstania zaćmy
podtorebkowej tylnej po terapii steroidami.
Zaćma występuje zazwyczaj obustronnie
i dotyczy najgłębszych warstw korowych
(ryc. 2, 3). Z czasem prowadzi do pogarsza-
nia się ostrości widzenia. Są też doniesie-
nia na temat powstania zaćmy podtorebko-
wej tylnej po preparatach steroidowych
stosowanych miejscowo w postaci wziew-
nej i donosowej [24, 25].
Rycina 3. Zmętnienie soczewki w centrum pod
torebką tylną oka prawego w małym i dużym
powiększeniu
Leki antybakteryjne
Leki przeciwgruźlicze
Etambutol
Już w 1961 roku po zastosowaniu leku w tera-
pii gruźlicy zauważono, że ma on toksyczny
wpływ na nerw wzrokowy. Może wystąpić po-
gorszenie widzenia, ubytki centralne lub ob-
wodowe w polu widzenia, zaburzenia widze-
nia barw (zwłaszcza w osi czerwono-zielonej),
występuje mroczek centralny. Zmiany zazwy-
czaj występują obustronnie [17]. Toksyczna
neuropatia niewątpliwie zależna jest od daw-
ki leku. Pacjenci leczeni etambutolem powin-
ni być regularnie monitorowani przez okuli-
stów, co pomoże zapobiec nieodwracalnemu
uszkodzeniu nerwu wzrokowego.
Rycina 2. Zaćma posteroidowa
Izoniazyd
Izoniazyd, podobnie do etambutolu, może
wywołać pogorszenie ostrości wzroku, zabu-
rzenia widzenia kolorów oraz zapalenie i za-
nik nerwu wzrokowego [26, 27].
Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 3, 264–271
267
5959711.001.png 5959711.002.png 5959711.003.png 5959711.004.png
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Rifampicyna
Są doniesienia o przekrwieniu spojówek
podczas leczenia rifampicyną. W związku
z sekrecją leku do łez opisywane są przypad-
ki zabarwienia soczewek kontaktowych na
kolor pomarańczowy [27].
Z powikłań ocznych po tej grupie leków
najbardziej znane są reakcje alergiczne
spojówek i powiek oraz przemijająca krótko-
wzroczność [7, 30].
Chloramfenikol
Antybiotyk o szerokim spectrum wykazują-
cy niestety dużą toksyczność.
Po dłuższym leczeniu wystąpić może
uszkodzenie nerwu wzrokowego, gdzie jed-
nym z pierwszych objawów jest pojawiający
się mroczek centralny. Stąd podczas przewle-
kłej terapii konieczne są okresowe kontrole
okulistyczne [7].
Streptomycyna
Lek stosowany między innymi w terapii sko-
jarzonej w gruźlicy może powodować szereg
poważnych powikłań w narządzie wzroku.
Może wystąpić oczopląs, porażenie mięśni
zewnętrznych oczu, zaburzenia widzenia
barwnego oraz zapalenie okołożylne naczyń
siatkówki i zapalenie toksyczne nerwu wzro-
kowego [6, 28].
Metronidazol
Objawy okulistyczne opisywane po długo-
trwałym stosowaniu metronidazolu to
przede wszystkim pogorszenie widzenia oraz
światłowstręt. Są również doniesienia o wy-
stępowaniu zapalenia nerwów wzrokowych
u pacjentów leczonych metronidazolem
w dawce [31].
Autorzy opisują też wystąpienia w trakcie
terapii wymuszonych napadów ruchów rota-
cyjnych gałek ocznych.
Inne antybiotyki
Penicyliny
Jest to szeroko rozpowszechniona, duża gru-
pa antybiotyków, która nie jednak jest wolna
od niepożądanych działań ubocznych. Najczę-
ściej występują alergiczne odczyny w obrębie
spojówek i powiek objawiające się przekrwie-
niem i obrzękiem. Jednakże w pojedynczych
przypadkach może mieć działanie neurotok-
syczne na narząd wzroku, objawiające się po-
lekowym zapaleniem nerwu wzrokowego,
krótkowzrocznością czy też zezem [29].
Należy pamiętać
o zmniejszonej produkcji
łez u chorych
przyjmujących leki
przeciwparkinsonowe
oraz o wystąpieniu
dolegliwości związanych
z suchym okiem
Leki przeciwnowotworowe
Tamoksyfen
Doniesienia na temat korelacji występowa-
nia złogów rogówkowych oraz zmian w siat-
kówce i leczenia tamoksyfenem pojawiły się
po raz pierwszy w 1978 roku. Kolejne prace
potwierdziły te informacje. Złogi w rogówce
umiejscowione są powierzchownie i zazwy-
czaj nie pogarszają ostrości widzenia (ryc.4).
Natomiast złogi wewnątrzsiatkówkowe
umiejscawiają się w okolicy plamki. Może
powstać torbielowaty obrzęk plamki, co pro-
wadzi do pogorszenia widzenia [32]. Zmiany
siatkówkowe niewątpliwie związane są z po-
dawaniem dużych dawek tamoksyfenu przez
dłuższy okres, niemniej jednak zaobserwo-
wano podobne zmiany również po niższych
dawkach leku [33]. Stąd okuliści i onkolodzy
Tetracykliny
Objawy uboczne w narządzie wzroku po tej
małej grupie antybiotyków występują rzadko,
zazwyczaj dopiero po przewlekłym stosowaniu.
Opisywane są przypadki obrzęku tarczy
nerwu wzrokowego i wtórnego pogorszenia
widzenia [27]. Wystąpić może również przej-
ściowa krótkowzroczność [30]. Spotykane
jest odkładanie się złogów w obrębie spojów-
ki (najprawdopodobniej metabolitów leku)
po długotrwałym leczeniu.
Sulfonamidy
Ze względu na toksyczność są niezbyt często
stosowane w terapii.
268
www.fmr.viamedica.pl
5959711.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin