Bitwy Świata 39 - Desant pod Inczhon 15.IX.1950.pdf

(543 KB) Pobierz
374625743 UNPDF
MacArthur i tajemnica piwnicy
JarosławKrawczyk07-12-2007, ostatnia aktualizacja 07-12-2007 11:18
WmojejpamięciKimIrSenodcisnąłsięprzedewszystkimjakotwórcaczegośco
nazywasię„Dżucze”Reklamowanototowbladozielonychksiążeczkachwypływających
wielkąfalązAmbasadyKoreiPółnocnejNiestetyczymowo„Dżucze”dokładniebyło
niemampojęciaprzypuszczamtylkożechodziłoojakiśspecyficznie
północnokoreańskiwariantkomunizmudostosowanydopotrzebUkochanego
Przywódcy
źródłoArchiwum„MówiąWieki"
źródłoArchiwum„MówiąWieki"
+zobacz więcej
WiemteżżeKimIrSenzałożyłpółnocnokoreańskąkompartięwwiekubodajże14lat
costawiagowrzędzienajwiększychwunderkindówwdziejachpolitykiZInternetu
powziąłemrównieżinformacjężebyłwielkimadmiratoremfilmówoGodzilli
ZważywszynamanieryizatrudnieniaowegostworamożnauznaćfascynacjęKimaza
najzupełniejzrozumiałąMożetojakiśkluczdozrozumieniaosobowościdyktatora?
Wkażdymraziew1950rokukiedyoddziałyKimauderzyłynaKoreęPołudniowąświat
zadrżałtakjakby38równoleżnikprzekroczyłaGodzilla
374625743.008.png 374625743.009.png 374625743.010.png
BoteżpodrugiejwojnieświatowejczegośtakiegojeszczeniebyłoKimkonsultował
swąakcjęzMaoiStalinem– wydawałosiężecałyblokkomunistycznypostanowił
ruszyćzmiejscabryłęświataZniepoliczalnymikonsekwencjami
ChcącniechcąctrzebabyłostawićopóriAmerykanie(nieporazostatni)nieuchylilisię
odtejkoniecznościWypychająchordyKimadoszlinawetnadJalurzekęjużwcześniej
zbrukanąkrwiąbitewnychmasakrrosyjsko-japońskichZnanypoetaTadeuszMiciński
napisałnatęokolicznośćprzedziwnywierszwktórymnapawasięokrzykiem„Banzai!”
tudzieżkreśliobrazprostytutekklęczącychwrosyjskichokopachna„krwiikale”
OkropieństwoaleniepierwszyMicińskizauważyłobrzydlistwawojny
MamwrażenieżetenokrzykżołnierzegenMacArthuramieliwuszachodczasówwalk
zJapończykaminaPacyfikualew1950rokuusłyszeliinnebardziejprzerażające
dźwiękihukiwizgnawałyogniowejzmnóstwalufchińskiejarmii„ochotniczej”
CiosbyłtakcelnyżeMacArthurawzięłapanicznachętkadoużyciaatomówkicoz
punktuwidzeniadalszychlosówgatunkuHomosapiensniebyłopomysłem
najszczęśliwszymSzczęściemwwysokichkręgachwładzywUSAzwyciężyła
roztropnośćiwiarawsiebieArmiiamerykańskiej– występującejpodszyldemONZ–
udałosiępociężkichbojachustabilizowaćsytuacjęwstylukonwencjonalnymNiby
wyszło naremisalezwycięskibocałkiemjużrozbisurmanionymkomunistom
pokazanodeterminacjęigeneralnie– gdzieichmiejsceRealniemożnabyłowtedytylko
utrzymaćstatusquoante– coteżsięstałoNajważniejszedziedzictwowojny
koreańskiejwyraziłosięwzjawiskuktóremożnaokreślićmianemhisteriiatomowej
Atomnaprawdęzacząłparzyćręcestrategicznychdecydentówcojestemskłonny
uważaćzawielkidar– wkońcuudałosiępokonaćkomunizmbezużyciabronijądrowej
awielkiepołacieEuropyzostały podpiwniczonehektaramischronów
przeciwatomowych.
Równieżwblokusowieckimalbowiemwychowałemsięwdomupodktórymwiłsięi
rozgałęziałwspaniałysystempiwniczno-antynuklearnydziecięcyunderworld
niedostępnydlainkwizytorskiegospojrzeniarodzicówBożejakcudowniebyłosięw
nimbawićwrozmaitewojnyIndianieikowbojeCortesiMontezumaNiemcyi
partyzanciKrzyżacyiJagiełłoTobyłaprzestrzeńczarów– zazdrośćdrogamłodzieży
Koreańskiedylematy
Krzysztof Kubiak 07-12-2007, ostatnia aktualizacja 07-12-2007 11:21
PowojennelosyKoreiuznawanejzapierwsząofiaręjapońskiejekspansjirozpatrywano
naobradującejwlistopadzie1943rokukonferencjialiantówwKairzePrezydentUSA
Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii WinstonChurchilliszefchińskiego
rządunarodowegoorazdowódcaarmiiCzangKaj-szekprzyjęliwówczasogólnikowe
oświadczenieo„koniecznościodbudowyniepodległegopaństwakoreańskiego”
374625743.011.png
źródłoArchiwum„MówiąWieki"
źródłoArchiwum„MówiąWieki"
+zobacz więcej
PokapitulacjiJaponiiw1945rokudorywalizacjiohegemonięnaDalekimWschodzie
stanęliniedawnisojusznicyAmerykanieiSowieciNaPółwysepKoreańskiodpółnocy
zaczęływkraczać oddziałyArmiiCzerwonejAbyzapobieczajęciucałegopółwyspu
administracjaamerykańskazaproponowałaMoskwieopierającsięnaprzykładzie
europejskimwyznaczeniena38równoleżnikuliniidemarkacyjnejoddzielającejwojska
amerykańskieodsowieckich Moskwapropozycjęprzyjęła– prawdopodobnie ze
względunatoczącesięwówczasnegocjacjewsprawiereparacjijakieZSRRmiał
otrzymaćzzachodnichstrefokupacyjnychwNiemczech3września1945rokuczołówki
sowieckiedotarłydo38równoleżnikaa8wrześniapierwszeoddziałyamerykańskie
wylądowaływInczhon
Na grudniowej konferencji ministrówsprawzagranicznychWielkiejBrytaniiUSAi
ZSRRktóraodbyłasięwMoskwieprzyjętosowieckąkoncepcjępowołania
ogólnokrajowegorządukoreańskiegopodauspicjamiwspólnejkomisjidowódcówsił
okupacyjnychOwakomisjazebrałasięjednaktylkoraz– w marcu 1946 roku – a
następniewobecpiętrzącychsięrozbieżnościzaprzestaładziałalnościGłównyspór
dotyczyłtegoktórezugrupowańkoreańskichpowinnyuczestniczyćwnegocjacjach
rządowychStanowiłototylkopretekstazałamaniewspółpracysojusznikówbyło
następstwemrozpoczęciazimnejwojny
374625743.001.png 374625743.002.png 374625743.003.png
W tych warunkach w obu strefach okupacyjnych Korei przeprowadzono wybory. 6 maja
1948rokuwyłonionawstrefieamerykańskiejlegislatywanaczelektórejstanął
SyngmanRhee(LiSynMan)proklamowałautworzenieRepublikiKoreiWstrefie
sowieckiejwyłonionewoparciuolokalnekomitetyNajwyższeZgromadzenieLudowe
ogłosiło9wrześniapowstanieKoreańskiejRepublikiLudowo-Demokratycznej. Po
ukonstytuowaniusięKRLDjejterytoriumopuściłaArmiaRadziecka
Naproblemkoreańskinałożyłysięcorazgorszestosunkiamerykańsko-chińskie
wywołanepostępującymrozkłademchińskiegorządunarodowego(Kuomintangu)i
wzrostem znaczeniaKomunistycznejPartiiChinwspieranejprzezZSRRZwycięstwo
komunistówwwojniedomowejiewakuacjasiłKuomintangunawyspęTajwan
zachwiałapodstawamiamerykańskiejpolitykiwAzjiiwywołaławUSAobawyprzed
ekspansjąkomunizmuRównocześniejednak administracja prezydenta Trumana nie
wykazywaławiększegozainteresowaniaKoreąDowódcasiłamerykańskichwregionie
PacyfikugenDouglasMacArthurumieściłKoreępozagranicąobszarówoistotnym
znaczeniudlaStanówZjednoczonychZkoleisekretarz stanuDeanAchesonstwierdził
że„liniaobrony”wAzjinieobejmujeTajwanuiKoreiPołudniowej
SygnałytepopchnęłydodziałaniaJózefaStalinaktórydoszedłdownioskużezbrojne
zjednoczenieobupaństwkoreańskichniewywołainterwencjiamerykańskiej.
UtwierdziłagowtymprzekonaniudecyzjaprezydentaTrumanaktóryw1949roku
nakazałwycofaniezKoreiPołudniowejzwartychoddziałówamerykańskichPozostała
tamliczącaok1000osóbgrupadoradcówHenryKissingerpóźniejszysekretarzstanu
USAstwierdził„Wojnakoreańskazrodziłasięzobustronnegonieporozumienia
komuniścianalizującsytuacjęwkontekścieamerykańskichinteresów w tym regionie,
uznalizanieprawdopodobnebyAmerykaoddająccałyniemalkontynentazjatycki
komunistom, stawiłaopórnakońcuPółwyspuKoreańskiegoAmerykanatomiast
postrzegającwyzwaniewkategoriachpryncypiówmniejzajmowałasię
geostrategicznymznaczeniemKorei(publiczniekwestionowanymprzezamerykańskich
przywódców)aowielebardziejsymbolicznymznaczeniemjakiemiałobybierne
przyzwolenienakomunistycznąagresję”
KimIrSenidzienawojnę
Krzysztof Kubiak 07-12-2007, ostatnia aktualizacja 07-12-2007 11:22
PrzywódcakomunistycznejPółnocyKimIrSenusiłowałuzyskaćsowieckązgodęna
zaatakowaniePołudniaconajmniejod1948rokuProwadziłrównieżnatentemat
negocjacjezKomunistycznąPartiąChinZarównoprzewodniczącyKPChMaoTse-tung,
jakiStalinpoczątkowohamowaliKimamimożetenpierwszyprzyzwoliłnawycofanie
dokrajudwóchdywizji północnokoreańskichwalczącychzsiłamiKuomintanguw
północnychChinach
374625743.004.png
źródłobridgemanartlibraryzl/archiwum„mówiąwieki"
+zobacz więcej
DecydującedlasprawykoreańskiejrozmowyKimazeStalinemodbyłysięwMoskwiew
kwietniu1950rokuWedługodtajnionychdokumentówsowieckichichińskichStalin
uzależniłakceptacjęplanówpółnocnokoreańskichkomunistówodzaaprobowaniaich
przez Pekin. Kim13majaudałsięwięcdochińskiejstolicyitymrazemuzyskałodMao
pełnepoparciedlainwazjinaPołudnieorazobietnicęzbrojnejpomocy
PodkreślićnależyżeKoreańczykpomistrzowskuwykorzystałrysującesięjuż
rozbieżnościmiędzydwomakomunistycznymimocarstwamikreującsytuacjęwktórej
odrzuceniejegopropozycjibyłobyuznanezabrak„rewolucyjnegozaangażowania”
Wyprzedzającchińskie„tak”dlaatakunaKoreęPołudniowąRosjanie(prawdopodobnie
naprzełomiemarcaikwietnia)skierowalido KoreiPółnocnejgrupęoficerów
sztabowychwceluopracowaniaszczegółowychplanówdziałań
Dwiearmiekoreańskie
Krzysztof Kubiak 07-12-2007, ostatnia aktualizacja 07-12-2007 11:23
KomunistycznaKoreańskaArmiaLudowo-Wyzwoleńczazostałautworzona8lutego
1948rokuPonaddwalatapóźniejwchwiliwybuchuwojnyliczyłaok250tysludzi
źródłobridgemanartlibraryzl/archiwum„mówiąwieki"
+zobacz więcej
Dużaczęśćżołnierzyikadrydysponowaładoświadczeniembojowymzczasówwalki
partyzanckiejzJapończykamibądźwyniesionymzchińskiejwojnydomowejWedług
ówczesnychszacunkówamerykańskichbyłotoconajmniej100tys
północnokoreańskichoficerówiżołnierzyWojskalądowebyłyzorganizowane w
dziesięćdywizjipiechotyibrygadępancerną(rozwiniętąwczerwcu1950rokuw
dywizję)Lotnictwowsilemieszanejdywizjiskładałosięzdwóchpułkówmyśliwskich
(ok70samolotów)idwóchpułkówszturmowych(ok60maszyn)Marynarkamiała20
lekkichjednostekdwapułkipiechotymorskiejdwapułkiartyleriipolowejipułk
374625743.005.png 374625743.006.png 374625743.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin