Rozkaz 06 - Dead Zone.txt

(10 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:35: Nie�le!
00:01:37: �wietnie! Bo jeste�my niepokonani!
00:01:41: Rozkaz : 06|Martwa strefa
00:01:46: Za wszelk� cen� bro�cie trzeciego pi�tra!
00:01:52: Ju� tu s�?
00:01:54: Heh? Rany... wasza brona jest beznadziejna.
00:02:00: Co robi�?
00:02:03: Krew starca nie smakuje dobrze...
00:02:05: Po prostu go zastrzeli� to te� nuda...
00:02:12: Ferguson! Odpowiedz! Ferguson!
00:02:17: Co si� dzieje, Integra?
00:02:19: Atakuje nas niezidentyfikowany wr�g.
00:02:23: Si�y naszej Agencji walcz� z zagro�eniem.
00:02:26: Ahah... um... S�yszycie mnie?
00:02:29: Witam uczestnik�w posiedzenia Okr�g�ego Sto�u.
00:02:33: Ty te� mnie s�yszysz, Sir Hellsing, ty bezsilna je**** ku***?!!!
00:02:39: Jeste�my bra�mi Valentine!
00:02:44: Jestem m�odszym z dw�jki, Yan. Mi�o mi pozna�!
00:02:48: Jeste�my w trakcie smakowitego lunchu.
00:02:51: Po�eramy przepysznych cz�onk�w Agencji Hellsing!
00:02:59: Po�eraj�...
00:03:01: ...nasz� Agencj�!?
00:03:04: Id� was wszystkich zabi�!
00:03:06: Szczacie ze strachu? Mo�e si� jeszcze pomodlicie?
00:03:09: Przygotujcie si� do b�agania o �ycie trz�s�c si� w rogu pokoju, dobra?
00:03:14: Cholera, mo�e nawet zwali� konia!
00:03:17: Bo�e...|Powodzenia...
00:03:18: Wi�c... czekajcie na mnie.
00:03:23: Powinienem zacz�� od kapitana?
00:03:28: C...co?
00:03:33: Skur****!
00:03:45: Kapitanie? Jeste� ca�y?
00:03:48: Nasi ludzie...?
00:03:49: Pomaga�am tym, kt�rych nie zjad�y upiory...
00:03:53: Sytuacja jest...
00:03:57: Ja zostaj� tutaj.
00:03:58: O czym pan m�wi!
00:04:01: "Ludzie mog� pokona� FREAK"...
00:04:04: Wierzy�em w to.
00:04:07: P�niej b�d� wys�uchiwa� takich historii!
00:04:02: Co? Czy nie mia�o by� tylko tego Alucarda?
00:04:30: Co masz zamiar zrobi�? Co my zrobimy?
00:04:32: Zginiemy tutaj?
00:04:34: Nie, zosta�a przygotowana droga ucieczki.
00:04:38: Prawda, Integral?
00:04:39: Awaryjny helikopter stoi na dachu barak�w.
00:04:44: Natychmiast si� ewakuujemy!
00:04:45: Nie mamy czasu na zabawy w takim miejscu!
00:04:47: Prosz� zaczeka�.
00:04:49: Ten pok�j chroniony jest 15mm pancerzem.
00:04:54: Je�li jednak st�d wyjdziecie...
00:04:56: ...sama nie ochroni� jedenastu ludzi przed upiorami.
00:05:01: Co wi�c mo�emy zrobi�!?
00:05:03: Ferguson na pewno zg�osi� sytuacj� awaryjn� policji.
00:05:08: Gdy zorientuj� si�, �e stracili z nami kontakt, rozpoczn� dochodzenie.
00:05:14: C-co to by�o?
00:05:19: Zdaje si�, �e helikopter zosta� zniszczony.
00:05:22: S� dobrze przygotowani.
00:05:25: Czy to pora na prawienie komplement�w, Integral?
00:05:34: Oddzia�y upior�w...
00:05:35: ...chocia� wygodne jest, �e nie umieraj�...
00:05:36: ...trac� na tym, �e nie mog� wykonywa� takich zada�.
00:05:40: Yan, zg�o� si�.
00:05:42: Halo... tu Wielki Kapitan Yan, kt�ry wyj**** Hellsing... oh tak!
00:05:48: Hmm, co� si� sta�o?
00:05:50: Nic wielkiego. "Native", o kt�rym m�wi�e�, nie jest jedynym.
00:05:55: Zeszli chyba pod ziemi�.
00:05:57: Dobrze...
00:05:58: ...zajm� si� tym.
00:05:59: Ja robi� swoje.
00:06:01: Przej��em kontrol� na pierwszym i drugim pi�trem.
00:06:04: Zosta�a jeszcze ta g�upia ku*** i je**** staruchy na trzecim.
00:06:13: Huh? Prze�y� jeszcze jaki� cz�owiek?
00:06:17: Panie! Co ty tu robisz w takiej chwili?
00:06:22: Czekam.
00:06:25: Na wroga? S� na pierwszym pi�trze!
00:06:28: M�j przeciwnik r�ni si� od tych �cierw, z kt�rymi walczysz...
00:06:34: Oh, naprawd�?
00:06:36: To niesamowite, �e uda�o im si� sprowadzi� tutaj tyle upior�w.
00:06:41: Przej�li ca�kowit� kontrol� nad pierwszym pi�trem... i powoli na drugim.
00:06:46: Co z Lady Integr�?
00:06:48: Jest na trzecim pi�trze.
00:06:50: Musimy j� ratowa�!
00:06:52: Mia�em tam w�a�nie i��.
00:06:54: P�jdzie pani ze mn�, policjantko?
00:07:01: Anio� �mierci, Walter...
00:07:03: Zn�w go ujrz�?
00:07:06: Staruszek i ��todzi�b...
00:07:07: ...dodaj to do siebie a otrzymasz jedno��...
00:07:10: Anio� �mierci...?
00:07:11: Prosz� wzi�� ze sob� swoj� bro�, pani policjantko.
00:07:15: Eh? Oh... rany...
00:07:27: CHOLERA! Zaczynam si� denerwowa�!
00:07:30: W Brytanii jest ogromna przepa�� mi�dzy biednymi i bogatymi!
00:07:34: Ten ogromny zamek jest w�asno�ci� prywatn�?
00:07:37: Hej... nie my�licie tak samo? Tak, my�licie, huh.
00:07:46: Nie zabij� tej suki jak innych.
00:07:48: B�d� r�n�� jej trupa!
00:08:01: Nadchodz�! S� ju� niedaleko? Co masz zamiar zrobi�?
00:08:06: Nie b�d� si� zastanawia� nad dziwacznym| faktem zaatakowania kwater dowodzenia.
00:08:12: Musisz mie� jeszcze asa w r�kawie, prawda?
00:08:16: Zapewni�a� nam przynajmniej ucieczk�, prawda?
00:08:20: Odpowiedz, Integro Hellsing!
00:08:24: Nie u�yli�my jeszcze prawdziwej si�y |Kr�lewskiej Protestanckiej Organizacji Hellsing.
00:08:31: Powierzony zosta� ci obowi�zek pozbywania si� ich.
00:08:36: M�wi� o ty, kt�rych oswoi�a�, �eby zabijali sobie podobnych.
00:08:40: To nie pora na powstrzymywanie si�!!
00:08:42: Obecna sytuacja nie umywa si� do k�opot�w, |kt�re musia� pokona� pierwszy przyw�dca Hellsing wiek temu.
00:08:50: Niewa�ne, ile si�y zyskaj� sztuczne wampiry, albo zyskaj� na liczebno�ci...
00:08:57: ...popio�y rodziny Hellsing nawet nie drgn�!
00:09:00: Potwory, kt�re wesz�y na teren tej posiad�o�ci,| zbudowanej na tej wspania�ej ziemi...
00:09:03: ...bez wyj�tk�w, sp�on� w piekielnych czelu�ciach Piek�a!
00:09:31: Co, zosta� tu jeszcze kto� do zabicia?
00:09:44: Tak jak my�la�em...
00:09:46: ...to chyba nie b�dzie tak, jak za moich m�odych lat.
00:09:49: K-kim jeste�, dziadku?
00:09:51: Walter Kum Dorne.
00:09:54: Jestem lokajem w rodzinie Hellsing.
00:09:57: Pracowa�em w Kr�lewskiej Organizacji Protestanckiej.
00:10:00: Zaczynam!
00:10:05: Upiory, zastrzeli� go!
00:10:18: Za wolno. S� zbyt sztywne.
00:10:21: Upiory to upiory.
00:10:22: To by� dobry pomys�, ale daleko temu do niezwyci�onej armii.
00:10:41: Walterze Aniele �mierci, nie przesadzaj.
00:10:55: Wreszcie przyszed�e�?
00:11:11: Jak �miesz t-ty stary...!
00:11:13: Poszcza�e� si� ju�?
00:11:14: Mo�e pomodlisz si� do Boga?
00:11:17: B�agaj o �ycie, dobrze?
00:11:30: Tak, tak! Tak w�a�nie b�dzie!
00:11:33: W�a�nie sobie my�la�em, �e to do bani, pierdzielu.
00:11:45: Naprz�d!
00:11:51: Panno Celes. Mog� prosi� o wsparcie ogniowe?
00:11:57: Yo!
00:12:12: Drugi pocisk, �rodek wrogiej formacji.
00:12:15: Typ pocisku: zapalaj�cy.
00:12:16: Typ lufy: VT.
00:12:19: �adunek: 45-Red.
00:12:20: Tak jest!
00:12:26: Tam?
00:12:34: Pora na ciebie, dziadku.
00:12:38: Walter-san! Wszystko w porz�dku?
00:12:40: Jak m�wi�em, nie by�o jak za m�odych lat.
00:12:41: Ow... to boli... puszczaj... ow...|Jak m�wi�em, nie by�o jak za m�odych lat.
00:12:43: Ow... to boli... puszczaj... ow...|Niemniej to imponuj�cy chwyt.
00:12:45: Na pocz�tku by�am policjantk�...
00:12:46: Puszczaj mnie... ty je**** suko.. puszczaj...|Na pocz�tku by�am policjantk�...
00:12:49: Cholera! Ty naprawd� jeste� cz�owiekiem!
00:12:51: Zobaczmy... Odpowiesz mi, ch�opcze?
00:12:55: Dlaczego zaatakowali�cie?
00:12:58: Kto wyda� rozkaz?
00:13:00: Lekcewa�ysz nas?
00:13:13: Sp�ni�e� si�. Znudzi�o mi si� czekanie.
00:13:18: Oh, czy�by...
00:13:21: Wi�c zaczynajmy od razu.
00:13:25: Ja te� czeka�em na t� chwil�...
00:13:28: Starcie ze s�awnym Alucardem.
00:13:31: Pozw�l, �e zademonstruj�...
00:13:33: ...swe zdolno�ci!
00:13:37: Hej, szybki jeste�.
00:13:40: Nie my�l, �e jestem jak te "b�yskawiczne wampiry",| z kt�rymi walczy�e� wcze�niej.
00:13:46: B�d� pierwszym, kt�ry ci� przewy�szy.
00:13:56: Dobrze, wi�c druga te�...
00:14:00: Kto da� ci drugie �ycie?
00:14:04: Kto ci wszczepi� ten chip?
00:14:11: Nadal chcesz si� popisa�?
00:14:14: Twoja armia ju� nie istnieje.
00:14:41: Nie tylko ich zabi�e�...
00:14:43: ...ale zniewoli�e� naszych �o�nierzy?
00:14:47: Teraz rozumiecie?
00:14:50: Znowu... ja...
00:14:55: ...zabijam ludzi, kt�rzy byli moimi towarzyszami.
00:15:36: M�wi�em, �eby� nie traktowa� mnie tak, jak innych z kt�rymi walczy�e�.
00:15:41: Mam wszystkie zdolno�ci, jakie posiadaj� wampiry.
00:15:46: Nie, przewy�szaj�ce je zdolno�ci.
00:15:50: Mi�ej zabawy z kanibalizmem, suko!
00:15:54: Oni... znowu s� upiorami...
00:15:56: Panno Celes!
00:15:58: N-nie...
00:16:00: Ale zabawa... Od dawna tak si� nie bawi�em.
00:16:04: Klasyfikuj� ci� jako Wampira Klasy A.
00:16:08: Niemo�liwe, oberwa� prosto w g�ow�!
00:16:11: Nie, to musi by� sztuczka. Nie ma absolutnej nie�miertelno�ci!
00:16:15: Zwalniam Ograniczenia Kontroli Systemu numer 2.
00:16:19: Sytuacja A.
00:16:20: Potwierdzona zgoda dzi�ki inwokacji Cromwell'a.
00:16:24: Do momentu wyeliminowania celu.
00:16:27: Aktywacja limitowanego zwolnienia zdolno�ci ochrony.
00:16:30: C-co?
00:16:31: Dam ci teraz lekcj�.
00:16:34: Prawdziwa walka pomi�dzy prawdziwymi wampirami!
00:16:40: C-co ty chcesz zacz��?!
00:17:10: Nie pozwol� ci uciec!
00:17:20: Nie mo�esz uciec, ch�opcze.
00:17:27: Doby Bo�e...
00:17:28: P-przesta�cie...
00:17:30: Pu��cie mnie...
00:17:42: Panno Celes?
00:18:10: Czym... ty jeste�?!?
00:18:16: Co si� sta�o?
00:18:18: Straci�e� tylko dwie nogi...
00:18:21: Wezwij swoje potwory.
00:18:22: Przemie� cia�o.
00:18:24: Zregeneruj nogi i si� podnie�!
00:18:26: Podnie� bro� i walcz!
00:18:28: No dalej, noc si� dopiero zacz�a.
00:18:30: Zabawa dopiero si� zacznie.
00:18:34: Szybko!
00:18:37: Szybko! Szybko! Szybko!|Szybko! Szybko! Szybko!
00:18:43: Po-potw�r!
00:18:45: Prawdziwy jeb*** potw�r!
00:18:50: Co jest... wi�c ty nie jeste�...
00:19:02: Teraz ci� zabij�, Hellsing-chan.
00:19:13: Policjantko! Celes Wiktorio!
00:19:19: Ty te�... by�e� marn� pora�k� jako cz�owiek.
00:19:25: Jeste� zwyk�ym �arciem dla psa.
00:19:55: Yo, suko!
00:19:56: Sprawi�a� mi troch� k�opot�w.
00:20:08: Nie �miej si�.
00:20:14: Za...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin