PRĄDNICE SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI.pdf

(467 KB) Pobierz
Microsoft Word - ref_33_krolrossa.doc
Zeszyty Problemowe Î Maszyny Elektryczne Nr 80/2008
159
Emil Krl, Robert Rossa
BOBRME Komel, Katowice
PRġDNICE SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAýYMI
UMIESZCZONYMI WEWNġTRZ WIRNIKA
INTERIOR PREMANENT MAGNEST SYNCHRONOUS GENERATORS
Abstract: In the paper two kinds of permanent magnet synchronous generator constructions are compared.
The first one is generator with the arc-segment permanent magnets mounted on the rotor surface (Surface
Permanent Magnet Î SPM construction). The second one is generator with the block-segment permanent
magnets mounted inside the rotorÓs laminated core (Interior Permanent Magnet Î IPM construction). The
results of laboratory tests for both kinds of generators operating stand-alone are presented and discussed. It can
be concluded from these test results and discussions, that IPM generator is characterized by a lower voltage
variations and higher efficiency in the entire range of loads. It is also characterized by higher mechanical
strength and higher reliability comparing to the SPM construction.
1. Wstħp
Maszyny z magnesami trwaþymi sĢ znane juŇ
od ponad 150 lat [1]. PoczĢtkowo byþy to
gþwnie silniki prĢdu staþego z niskoenerge-
tycznymi magnesami trwaþymi. Wraz z roz-
wojem technologii materiaþw magnetycznych,
w szczeglnoĻci magnesw z pierwiastkami
ziem rzadkich (NdFeB, SmCo), zaczħto produ-
kowaę silniki i prĢdnice z magnesami trwaþymi
wysokoenergetycznymi.
PrĢdnice z magnesami trwaþymi sĢ najczħĻciej
wykorzystywane w elektrowniach wiatrowych
i wodnych. Od kilku lat w Europie, jak rwnieŇ
w Polsce, obserwuje siħ coraz intensywniejszy
rozwj tej wþaĻnie metody pozyskiwania
energii. PowstajĢ zarwno maþe przydomowe
siþownie wiatrowe, jak i duŇe farmy z elektro-
wniami wiatrowymi. Produkowana energia
elektryczna z wiatru moŇe byę odsprzedawana
do sieci energetycznej jak rwnieŇ zuŇywana na
wþasne potrzeby w gospodarstwie.
Przy pracy samotnej na biegu jaþowym prĢdnice
z magnesami generujĢ napiħcie o wartoĻci
skutecznej i czħstotliwoĻci liniowo zaleŇnych
od prħdkoĻci obrotowej wirnika. Przy pracy
samotnej pod obciĢŇeniem, wartoĻę skuteczna
napiħcia zaleŇy od prħdkoĻci obrotowej wir-
nika, charakteru obciĢŇenia oraz od wartoĻci
skutecznej prĢdu obciĢŇenia. Ukþady regulacji
napiħcia prĢdnicy z magnesami trwaþymi sĢ
skomplikowane i maþoefektywne, dlatego nale-
Ňy dĢŇyę do tego by przy zmianach obciĢŇenia
zmiennoĻę napiħcia na zaciskach prĢdnicy byþa
moŇliwie niska, co w wielu aplikacjach poz-
wala wyeliminowaę ukþad regulacji napiħcia.
W prĢdnicach z wirnikiem o konstrukcji z mag-
nesami mocowanymi na powierzchni cylin-
drycznego jarzma wirnika (skrt ang. SPM od
Surface Permanent Magnet) zmiennoĻę napiħcia
jest na poziomie 8 20 %, natomiast w prĢd-
nicach z magnesami umieszczonymi wewnĢtrz
wirnika (skrt ang. IPM od Interior Permanent
Magnet) moŇna uzyskaę kilkuprocentowĢ
zmiennoĻę napiħcia.
Rys. 1. Przykþadowe prĢdnice z magnesami
trwaþymi wykonane z wykorzystaniem czħĻci
standardowych silnikw asynchronicznych
2. Budowa prĢdnic z magnesami trwa-
þymi
Produkowane w kraju prĢdnice z magnesami
trwaþymi w wiħkszoĻci bazujĢ na rozkrojach
blach stojanw stosowanych w silnikach asyn-
chronicznych. Podyktowane jest to gþwnie
wzglħdami ekonomicznymi oraz duŇĢ dostħ-
pnoĻciĢ czħĻci koniecznych do budowy prĢ-
dnicy.
Wirniki prĢdnic z magnesami trwaþymi projek-
towane sĢ indywidualnie i wykonywane jako
lite dla wirnikw SPM lub pakietowane z bla-
chy elektromagnetycznej dla wirnikw IPM.
15495364.035.png
160
Zeszyty Problemowe Î Maszyny Elektryczne Nr 80/2008
3. Model matematyczny prĢdnicy z mag-
nesami trwaþymi
Charakterystyki zewnħtrzne prĢdnic synchro-
nicznych obliczane sĢ najczħĻciej metodami
obwodowo-polowymi [3] bazujĢcymi na klasy-
cznych rwnaniach maszyny synchronicznej,
wynikajĢcych z jej schematu zastħpczego oraz
wykresu wskazowego dla ukþadu wspþrzħd-
nych d-q-0 (rys. 2).
zaleŇnoĻę miħdzy reaktancjami magnetycznymi
w osiach podþuŇnej i poprzecznej ma zwykle
postaę: X md < X mq . Wpþyw reakcji twornika
w tych konstrukcjach prĢdnic jest znacznie
silniejszy w osi magnetycznej q niŇ w osi d.
W wyniku tego, przy obciĢŇeniu R lub RL,
charakterystyka U wy = f(I wy ) jest bardziej ápþas-
kaÑ, a dla maþych lub Ļrednich prĢdw obciĢ-
Ňenia uzyskuje siħ nawet wyŇszĢ wartoĻę
skutecznĢ napiħcia na zaciskach niŇ dla biegu
jaþowego prĢdnicy.
5. Badania laboratoryjne prĢdnicy typu
PMGg 132 S4
Badania prĢdnicy przeprowadzono w laborato-
rium BOBRME Komel. Do badaı przygoto-
wano prĢdnicħ o wzniosie mechanicznym 132
o dþugoĻci czynnej Ňelaza 100 mm oraz dwa
rodzaje wirnikw: wirnik z magnesami moco-
wanymi na powierzchni (SPM) i wirnik z ma-
gnesami umieszczonymi wewnĢtrz rdzenia
wirnika (IPM).
q axis
jI q X mq
E 0
jI d X md
E i
jI 1 X 1
I 1 R 1
jI 1 X obc
d i
V 1
d
j
I 1 R obc
I 1
b
Rys. 2. Wykres wskazowy prĢdnicy synchroni-
cznej
Parametry wykresu wskazowego, majĢce zasa-
dniczy wpþyw na pracħ prĢdnicy: reaktancja
magnesujĢca w osi podþuŇnej X md , reaktancja
magnesujĢca w osi poprzecznej X mq oraz
napiħcie indukowane w uzwojeniu twornika
przez wirujĢce magnesy trwaþe E 0 , obliczane sĢ
w metodach obwodowo-polowych z wykorzy-
staniem dwuwymiarowej, staþoprĢdowej analizy
rozkþadu pola magnetycznego w maszynie
metodĢ elementw skoıczonych [4], [5].
4. Wpþyw konstrukcji wirnika na charak-
terystyki zewnħtrzne prĢdnicy
Przy staþej prħdkoĻci obrotowej, zmiennoĻę
napiħcia wystħpujĢca na zaciskach prĢdnicy
pod wpþywem zmian charakteru lub mocy
obciĢŇenia, zaleŇy w istotny sposb od
konstrukcji wirnika prĢdnicy. W przypadku
wirnikw, dla ktrych reaktancje magnesujĢce
w osiach podþuŇnej d i poprzecznej q wirnika sĢ
jednakowe: X md = X mq lub zbliŇone, wzrost
obciĢŇenia o charakterze rezystancyjnym R lub
rezystancyjno-indukcyjnym RL powoduje spa-
dek wartoĻci skutecznej napiħcia, wzrastajĢcy
ze wzrostem prĢdu obciĢŇenia. W przypadku
konstrukcji wirnikw, w ktrych magnesy
trwaþe nie sĢ mocowane na powierzchni jarzma,
lecz wewnĢtrz rdzenia magnetycznego wirnika,
d axis
Uwy =f(Pm) dla f=50Hz
25
20
15
10
5
Wirnik IP M
Wirnik S P M
0
0
1000 2000 3000 4000 5000
Pm [W]
Rys. 3. Charakterystyki napiħcia wyjĻciowego
w funkcji mocy na wale dla prħdkoĻci n=1500
obr/min
Iwy =f(Pm) dla f=50Hz
180
160
140
120
100
80
60
Wirnik IP M
Wirnik S P M
40
20
0
0
1000 2000
3000 4000
5000
Pm [W]
Rys. 4. Charakterystyki prĢdu wyjĻciowego
w funkcji mocy na wale dla n=1500 obr/min
15495364.036.png 15495364.037.png 15495364.038.png 15495364.001.png 15495364.002.png
Zeszyty Problemowe Î Maszyny Elektryczne Nr 80/2008
161
E ta =f(Pm) dla f=50Hz
Iwy =f(Pm) dla f=90Hz
95
180
90
160
85
140
80
120
75
100
70
80
65
Wirnik IPM
Wirnik S P M
60
Wirnik IP M
Wirnik S P M
60
40
55
20
50
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
2000
4000 6000
8000 10000
Pm [W]
Pm [W]
Rys. 5. Charakterystyki sprawnoĻci prĢdnicy
w funkcji mocy na wale dla n=1500 obr/min
Rys. 7. Charakterystyki prĢdu wyjĻciowego
w funkcji mocy na wale dla n=2700 obr/min
Uwy =f(Pm) dla f=90Hz
E ta =f(Pm) dla f=90Hz
45
95
40
90
35
85
30
80
25
75
20
70
15
Wirnik IP M
Wirnik S P M
65
Wirnik IPM
Wirnik S P M
10
60
55
5
50
0
0
2000
4000
6000
8000 10000
0
2000 4000 6000 8000 10000
Pm [W ]
Pm [W]
Rys. 8. Charakterystyki sprawnoĻci prĢdnicy
w funkcji mocy na wale dla n=2700 obr/min
Rys. 6. Charakterystyki napiħcia wyjĻciowego
w funkcji mocy na wale dla n=2700 obr/min
Z charakterystyk przedstawionych na rys. 3 8
wynika, Ňe umieszczenie magnesw wewnĢtrz
wirnika nie tylko poprawiþo mechaniczne
parametry prĢdnicy, ale rwnieŇ jej paramenty
elektryczne. W caþym zakresie prħdkoĻci
obrotowych sprawnoĻę prĢdnicy z wirnikiem
IPM jest wyŇsza. Jest to spowodowane m.in.
maþĢ zmiennoĻciĢ napiħcia, czyli mniejszym
spadkiem napiħcia zwþaszcza przy wyŇszych
obciĢŇeniach, a co za tym idzie mniejszym
prĢdem obciĢŇenia przy tej samej mocy
generowanej.
Dla prĢdnicy z wirnikiem IPM przeprowadzono
rwnieŇ prbħ przy prħdkoĻci 4230 obr/min.
(rys. 9 11). PoniewaŇ ten wirnik posiada
magnesy umieszczone wewnĢtrz wirnika, moŇ-
na uzyskaę obroty na poziomie 8000 obr/min,
co dla wirnikw z magnesami umieszczonymi
na powierzchni wirnika (SPM) jest trudne do
osiĢgniħcia bez stosowania dodatkowego
zabezpieczenia magnesw przed odpadniħciem
z powierzchni wirnika.
62
Uwy =f(Pm) dla f=141Hz
60
58
56
54
Wirnik IP M
52
50
0
5000
10000
15000
Pm [W]
Rys. 9. Charakterystyka napiħcia wyjĻciowego
w funkcji mocy na wale prĢdnicy IPM, dla
prħdkoĻci n=4230 obr/min, z uwidocznieniem
pozytywnego wpþywu asymetrii wirnika:
X md < X mq (widoczny dla Ļrednich obciĢŇeı
wzrost wartoĻci skutecznej napiħcia powyŇej
wartoĻci odpowiadajĢcej biegowi jaþowemu)
15495364.003.png 15495364.004.png 15495364.005.png 15495364.006.png 15495364.007.png 15495364.008.png 15495364.009.png 15495364.010.png 15495364.011.png 15495364.012.png 15495364.013.png 15495364.014.png 15495364.015.png 15495364.016.png 15495364.017.png 15495364.018.png 15495364.019.png 15495364.020.png 15495364.021.png 15495364.022.png 15495364.023.png 15495364.024.png 15495364.025.png 15495364.026.png 15495364.027.png 15495364.028.png
 
162
Zeszyty Problemowe Î Maszyny Elektryczne Nr 80/2008
Iwy =f(Pm) dla f=141Hz
dowane duŇĢ liczbĢ mostkw magnetycznych,
ktre muszĢ zostaę nasycone strumieniem od
magnesw. W wirnikach z magnesami na
powierzchni taki problem nie wystħpuje.
Dlatego zasadne wydaje sie byę projektowanie
i produkowanie prĢdnic wolnoobrotowych
z wirnikami na powierzchni, natomiast prĢdnic
powyŇej 500 obr/min z magnesami umieszczo-
nymi wewnĢtrz wirnika. PrĢdnice z wirnikami
IPM majĢ znacznie wiħkszĢ wytrzymaþoĻę
mechanicznĢ i sĢ bardziej niezawodne. Wirnik
maszyny IPM nie jest naraŇony za uszkodzenie
zewnħtrze magnesw mogĢce powstaę podczas
montaŇu lub demontaŇu. ýatwiej jest
zaprojektowaę i wykonaę maszynħ IPM dosto-
sowanĢ do wysokich prħdkoĻci obrotowych.
PrĢdnice z wirnikami IPM moŇna poddawaę
wiħkszym chwilowym obciĢŇeniom prĢdowym
bez naraŇania magnesw na rozmagnesowywa-
nie a zarazem utrzymujĢ one niewielkĢ zmien-
noĻę napiħcia. Niewielka zmiennoĻę napiħcia
jest uzyskana dziħki niesymetrycznoĻci obwodu
elekromagnetycznego wirnika X mq > X md .
7. Literatura
[1]. Glinka T.: Maszyny elektryczne wzbudzane
magnesami trwaþymi. Wydawnictwo Politechniki
ĺlĢskiej, Gliwice 2002.
[2]. Bernatt J.: Wykorzystanie prĢdnic synchronicz-
nych do budowy maþych elektrowni wiatrowych.
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne. Nr
68/2004, s. 125-128. Wyd. BOBRME Komel,
Katowice.
[3]. Ping Zhou, T.E. McDermott, Z.J. Cendes, M.A.
Rahman, Steady state analysis of synchronous
generators by a coupled field-circuit method,
Electric Machines and Drives Conference Record,
IEEE International, 18-21 May 1997, Milwaukee,
USA, Pages: WC2/2.1 - WC2/2.3.
[4]. M.A. Rahman and P. Zhou, Determination of
Saturated Parameters of PM Motors Using Loading
Magnetic Fields, IEEE Trans. Magn., vol. 27, no. 5,
pp. 3947-3950, Sep. 1991.
[5]. M.A. Rahman and P. Zhou, Field-Based
Analysis for Permanent Magnet Motors, IEEE
Trans. Magn., vol. 30, no. 5, pp. 3664-3667, Sep.
1994.
Autorzy
mgr inŇ. E. Krl
dr inŇ. R. Rossa
konstruktorzy@komel.katowice.pl
BranŇowy OĻrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Elektrycznych áKOMELÑ
40-203 Katowice, Al. RoŅdzieıskiego 188.
120
100
80
60
40
Wirnik IP M
20
0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Pm [W]
Rys. 10. Charakterystyka prĢdu wyjĻciowego
w funkcji mocy na wale dla prħdkoĻci n=4230
obr/min
E ta =f(Pm) dla f=141Hz
90
85
80
75
70
65
60
Wirnik IP M
55
50
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Pm [W]
Rys. 11. Charakterystyka sprawnoĻci prĢdnicy
w funkcji mocy na wale dla prħdkoĻci n=4230
obr/min
6. Podsumowanie
PrĢdnice z magnesami trwaþymi sĢ obecnie
bardzo czħsto wykorzystywane w odnawialnych
Ņrdþach energii, dlatego ich wysoka sprawnoĻę
i niezawodnoĻę sĢ priorytetowymi parametrami.
PrĢdnice z magnesami trwaþymi speþniajĢ te
wymagania. Przede wszystkim nie posiadajĢ
wħzþa szczotkowego, co wpþywa korzystnie na
ich wysokĢ niezawodnoĻę. Brak wzbudzenia
elektromagnetycznego obniŇa straty prĢdnicy,
a tym samym podnosi ich sprawnoĻę. PrĢdnice
z magnesami trwaþymi umieszczonymi na
powierzchni wirnika sĢ juŇ od kilku lat
produkowane przez BOBRME Komel i sĢ one
caþy czas doskonalone. Kolejnym krokiem
poprawy parametrw prĢdnic jest zastosowanie
wirnikw z magnesami wewnĢtrz. Zastosowa-
nie wirnika IPM w prĢdnicach wolnoobroto-
wych (poniŇej 500 obr/min) wymaga znacznego
zwiħkszenia objħtoĻci magnesw trwaþych
w stosunku do wirnika SPM, co jest spowo-
15495364.029.png 15495364.030.png 15495364.031.png 15495364.032.png 15495364.033.png 15495364.034.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin