WOLNOOBROTOWY GENERATOR TARCZOWY.pdf

(919 KB) Pobierz
Microsoft Word - ref_24_goryca.doc
Zeszyty Problemowe Î Maszyny Elektryczne Nr 80/2008
Zbigniew Goryca
Politechnika Radomska, Radom
WOLNOOBROTOWY GENERATOR TARCZOWY DO MAýEJ
ELEKTROWNI WIATROWEJ
LOW SPEED DISK GENERATOR FOR SMALL WIND POWER STATION
Abstract:
1. Wstħp
2. Konstrukcja generatora
Rys.1. Widok stojana
Rys. 2. Widok wirnika
15495480.007.png
Zeszyty Problemowe Î Maszyny Elektryczne Nr 80/2008
4. Wnioski
Rys. 3. Zmontowany prototyp generatora
3. Badania generatora
Literatura
Maszyny elektryczne wzbudzane
magnesami trwaþymi,
Maþe elektrownie
wiatrowe-przykþady praktycznego zastosowania,
S
Generatory synchroniczne do
autonomicznych, bezprzekþadniowych elektrowni
wiatrowych,
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Rys. 4. ZaleŇnoĻę napiħcia fazowego od prħd-
koĻci obrotowej generatora
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Adres sþuŇbowy autora:
350
300
250
200
150
100
50
0
Rys. 5. Wpþyw prĢdu obciĢŇenia na napiħcie
wyjĻciowe generatora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15495480.008.png 15495480.009.png 15495480.010.png 15495480.001.png 15495480.002.png 15495480.003.png 15495480.004.png 15495480.005.png 15495480.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin