Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek - Problemy kształtowania przestrzeni publicznych.pdf

(4088 KB) Pobierz
skrypt 2.indb
538151481.002.png 538151481.003.png
Redaktor serii skryptów „Miasto • Metropolia • Region”:
dr hab. arch. Piotr Lorens
Redaktorzy naukowi tomu:
dr hab. arch. Piotr Lorens
dr arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
Recenzenci:
dr hab. arch. Aleksandra Sas-Bojarska
prof. dr hab. arch. Mieczysław Kochanowski
Redaktor:
mgr Ludwik Biegański
Współpraca redakcyjna i tłumaczenie:
dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
Projekt okładki:
arch. Paulina Borysewicz
© Copyright by Politechnika Gdańska, 2010
Skrypt został przygotowany w ramach Projektu „Rozwój Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej”,
współinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
Umowa o doinansowanie nr: UDA-POKL 04.01.01-00-237/08-00 z dnia 27.03.2009 r.
Niniejsza publikacja jest rozpowszechniana bezpłatnie.
Opracowanie redakcyjne i przygotowanie do druku:
Urbanista sp. z o.o. biuro@urbanista.pl
Akapit-DTP Elżbieta Albinowska akap.dtp@interia.pl
Druk:
DRUK: EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna
ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek, tel./fax: (54) 232 37 23, 232 48 73
ISBN 978-83-89649-29-4
538151481.004.png 538151481.005.png 538151481.001.png
WproWadzenie
Publikacja jest drugą pozycją z serii skryptów pod wspólnym tytułem Miasto Me-
tropolia Region realizowaną w ramach projektu „Rozwój Wydziału Architektury Poli-
techniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki
przestrzennej”, współinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Skrypty są przeznaczone dla studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury
i urbanistyki oraz innych kierunków pokrewnych, zajmujących się szeroko pojętą tema-
tyką urbanistyczną. Jednocześnie, zostały pomyślane jako podręcznik dla samorządów,
przedsiębiorców, liderów lokalnych społeczności oraz innych osób zainteresowanych
tą problematyką od strony praktycznej. Następne pozycje tej serii będą obejmować za-
gadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią miasta oraz inne aspekty współczesnej
gospodarki przestrzennej.
Bogactwo tekstów redakcja zawdzięcza współpracy z szerokim gronem Autorów,
posiadających zróżnicowany warsztat naukowy i znaczące doświadczenia praktyczne.
Wśród nich znajdują się zarówno polscy jak i zagraniczni specjaliści zajmujący się na co
dzień problemami kształtowania przestrzeni publicznych. Dzięki odpowiedniemu dobo-
rowi opracowań udało się przedstawić w formie podręcznika szeroki zakres problematyki
przestrzeni publicznych tak, aby wypełnić treścią jej zróżnicowane aspekty, ujęte w trzech
częściach obejmujących:
– Deinicję, genezę i skutki obecnych przekształceń przestrzeni publicznych jako
kluczowego elementu współczesnych struktur miejskich i dylematy składające się na ten
problem, prezentując przyczyny i procesy zachodzące w różnych typach współczesnych
przestrzeni publicznych.
– Aspekty projektowe i realizacyjne kształtowania przestrzeni publicznych, które
obrazują m.in. metody projektowania zintegrowanego, specyiczną rolę nieruchomości
gruntowych oraz funduszy europejskich w ich kształtowaniu.
– Wybrane polskie i zagraniczne przykłady zarówno kształtowania przestrzeni w hi-
storycznej tkance miejskiej dużych metropolii jak i mniejszych miast oraz tworzenia miejsc
we współczesnych uwarunkowaniach architektonicznych i przestrzennych.
Chociaż publikacja nie wyczerpuje tak złożonego tematu, jakim jest problem kształ-
towania przestrzeni publicznych to zgromadzony w niej i usystematyzowany materiał
pozwala dotrzeć do wielu ważnych zagadnień z tego zakresu. Publikacja ma więc charakter
3
przekrojowy, obejmując różne praktyczne aspekty poruszanej problematyki przy jedno-
czesnym zaprezentowaniu pewnych rozważań teoretycznych.
Mamy nadzieję, że połączenie treści właściwych dla podręcznika z cechami publikacji
adresowanej do profesjonalistów sprawiło, że powstała ciekawa propozycja czytelnicza,
do której sięgną z zainteresowaniem nie tylko studenci ale także fachowcy-praktycy.
Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek
Gdańsk, sierpień 2010
CzĘŚĆ i
definiCja, geneza i skutki obeCnyCh
przekształCeń różnyCh typóW
przestrzeni publiCznyCh
Zgłoś jeśli naruszono regulamin