KONTAKT czyli strategie komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera.pdf

(968 KB) Pobierz
EBX por opiekun 070215
Kontakt czyli strategie komunikacji
z pacjentem z chorobą Alzheimera
Dr n. med. Katarzyna Gustaw
353695691.003.png 353695691.004.png
Spis treści
Wstęp
5
Część I
6
Choroba Alzheimera
W pierwszej części poradnika opowiadamy o istocie choroby Alzheimera. Opisujemy,
na czym polega i jakie są jej charakterystyczne objawy, jak ją leczyć i jak się wobec
niej zachowywać. Należy pamiętać, że jest to choroba o niestety nieodwracalnych
i narastających ubytkach. Objawia się jako zespół zjawisk, które nazywamy demencją.
Rozpoczyna się powoli, a stan chorego pogarsza się stopniowo. Zaburzone zostają:
myślenie, komunikacja, pamięć, osobowość, zachowanie.
Według badań epidemiologicznych, przeprowadzonych przez Pracownie Diagnostyki
i Terapii Chorób Neurodegeneracyjnych IMW w latach 2005-2006 w województwie
lubelskim, okazało się, że 1,6 % populacji osób powyżej 55 r.ż. cierpi z powody choro-
by Alzheimera. Statystyki są coraz bardziej zastraszające, ponieważ populacja, także
Polski, wyraźnie starzeje się.
W pierwszej części także zastanawiamy się nad leczeniem i innymi formami pomocy
pacjentowi.
Podkreślamy ważną rolę komunikowania się z chorym w opiece nad nim.
Część II
13
Co to jest pamięć i czym jest demencja? Czym różni się
choroba Alzheimera i proces normalnego starzenia się?
W tej części zastanowimy się, co to właściwie jest pamięć, czym charakteryzuje się
demencja. Prześledzimy także, czym różni się choroba Alzheimera od normalnego sta-
rzenia się. Normalną rzeczą jest, że zapominamy, szczególnie, gdy starzejemy się. Jed-
nak zapominanie, jakie występuje w chorobie Alzheimera, różni się od zmian zacho-
dzących na skutek starzenia się. Demencja natomiast jest zaburzeniem pamięci i in-
nych funkcji poznawczych, czyli powoduje zaburzenia języka, pamięci i funkcji intelek-
tualnych (myślenia abstrakcyjnego, oceny świata, osobowości, zachowania).
Część III
18
Choroba Alzheimera i związana z nią utrata sprawności
komunikacyjnych i językowych
Stopniowa utrata sprawności komunikacyjnych występuje u każdego pacjenta z chorobą Al-
zheimera.W procesie komunikacji konieczny jest mówca i słuchacz, którzy na zmianę wy-
mieniają się rolami. Niezdolność przetwarzania komponentów języka (fonologia, semanty-
ka, składnia, pragmatyka) obniża sprawności mówienia i rozumienia przekazu werbalnego.
1
353695691.005.png
Niektóre symptomy choroby Alzheimera podobne są do objawów afazji lub innych za-
burzeń mowy. W tej części przedstawiamy i zróżnicujemy trudności komunikacyjne
towarzyszące chorobie Alzheimera. Znajomość różnic między chorobą Alzheimera
a innymi zaburzeniami jest konieczna dla zapewnienia najlepszej opieki pacjentom.
Część IV
24
Znaczenie podstawowych strategii komunikacji w opiece
nad pacjentem z chorobą Alzheimera
W tym rozdziale zwracamy uwagę na znaczenie komunikacji w opiece nad osobami
z chorobą Alzheimera. Poznajemy podstawowe umiejętności komunikacyjne, czyli by-
cie uważnym, bycie swobodnym i aktywne słuchanie. Dowiadujemy się, że podtrzy-
mywanie komunikacji zmniejsza ryzyko izolowania się od społeczeństwa, a także pod-
nosi poczucie własnej wartości u osób z chorobą Alzheimera. Odpowiednie umiejęt-
ności komunikacyjne pozwalają nam wyrazić empatię, szczerość i szacunek. Istnieją
pewne metody i techniki, które wspomagają komunikację. Konsekwentne stosowanie
tych technik zwiększa naszą efektywność w opiece nad chorymi. Werbalne techniki
wspomagające komunikację to między innymi: stosowanie znanych słów, wolne tem-
po mówienia, ograniczenie liczby uczestników rozmowy, dostarczanie dodatkowych
informacji, bycie konkretnym.
Niewerbalne techniki wspomagające komunikację to stosowanie metod ułatwiają-
cych zapamiętywanie, użycie ilustracji i napisów, ton głosu, wyraz twarzy, postawa
ciała, wykorzystanie gestu, dotyku. Świadome stosowanie tych technik rozwija nasze
umiejętności efektywnego komunikowania się z osobami z chorobą Alzheimera.
Część V
32
Strategia programu KONTAKT
W tej części omawiamy strategie komunikacyjne zawarte w projekcie KONTAKT.
Część VI
38
Jak stosować techniki programu KONTAKT
na poszczególnych etapach choroby Alzheimera?
W tej części komentujemy charakterystyczne cechy komunikacji w poszczególnych
stadiach choroby Alzheimera. Pamiętajmy, że choroba Alzheimera jest chorobą postę-
pującą. Stan chorego pogarsza się, przy czym tempo pogarszania się jest różne u po-
szczególnych pacjentów (u niektórych pacjentów poważne symptomy pojawiają się
wcześniej niż u innych). Trzy stadia choroby: początkowe, łagodne i zaawansowane
charakteryzują się określonymi problemami komunikacyjnymi. Będziemy odnosić się
2
353695691.006.png
do poszczególnych etapów podczas omawiania zaburzeń językowych pojawiających
się w miarę rozwijania się choroby.
Stosowanie różnorodnych metod komunikacji u pacjentów z chorobą Alzheimera jest
korzystne na każdym etapie rozwoju choroby. Techniki projektu KONTAKT mogą być
stosowane w każdym stadium choroby, jednak cele komunikacji są różne. Poszczegól-
ne cele komunikacyjne wymagają innych podejść, które zagwarantują powodzenie
w procesie komunikacji.W tej sesji omawiamy jak możemy zastosować poszczególne
techniki na różnych etapach choroby.
Bibliografia
47
3
353695691.001.png
4
353695691.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin