Trup jak ja - Dead.Like.Me.S02E09.ENG.PDTV.XviD.txt

(33 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:05:{C:$aaccff}Dead Like Me [2x09] Be Still My Heart|"B�D� MYM KOCHANIEM"
00:00:26:{C:$aaccff}T�umaczenie, napisy: ^M^|Korekta: _Neoo_
00:01:08:/Ka�da rodzina ma sw�j poranny rytua�.
00:01:10:/Pami�tam, �e moja mia�a.
00:01:11:/Bro� odpala�a o si�dmej,|/wschodz�ca i l�ni�ca.
00:01:14:/W sumie to nie a� tak l�ni�ca,|/ale...
00:01:18:/To co naprawd� pami�tam o porankach|/to... kawa...
00:01:22:/Jej zapach, jej d�wi�k...
00:01:26:/Ka�dy w mojej rodzinie|/kocha� kaw�.
00:01:31:/Mo�e to dziwnie zabrzmi, ale czasami my�l�,|/�e to by�a jedyna rzecz, kt�r� wszyscy kochali�my.
00:01:35:Mog� zobaczy� nekrologi?
00:01:39:- Wi�cej kawy?|- Poprosz�.
00:01:42:To m�j facet.
00:01:45:To facet, kt�rego poca�owa�am.
00:01:48:Jest stary.|I martwy.
00:01:49:Facet, kt�rego poca�owa�am nie|jest martwy. To jego ojciec.
00:01:51:Zabra�am dusz� ojcu,|a stypa jest dzi� o trzeciej.
00:01:55:Za�� co� czarnego|i kr�tkiego.
00:01:57:- Naprawd�? My�lisz, �e powinnam i��?|- Zdecydowanie.
00:02:00:Point grey club. Eleganckie.|Mo�e co�...
00:02:03:... czarnego i d�ugiego.
00:02:05:Co to za wyra�enie?
00:02:07:Nie sraj gdzie jesz.|Nie sraj gdzie zbierasz dusze?
00:02:11:Zdecydowanie nie id�.
00:02:12:Pomog� ci wybra� str�j.
00:02:13:Tak. Prosz�.
00:02:16:Co masz w torbie?
00:02:17:Bu�eczki cynamonowe.
00:02:19:Cz�stujcie si�.
00:02:21:Jeszcze ciep�e.
00:02:22:Uwielbiam smaczne|cynamonowe bu�eczki.
00:02:26:Ciesz� si�,|�e dzi� ju� mam spok�j, przysi�gam.
00:02:29:- Mia�e� dzi� rano zlecenie?|- Tak.
00:02:31:Ta lukrownica,|cholernie niebezpieczna maszyna.
00:02:34:Urwa�o go�ciowi r�k�.
00:02:37:D�o� po prostu odlecia�a.|Umar� z powodu utraty krwi.
00:02:43:Lub szoku.
00:02:44:Czego�.|Nie pami�tam.
00:02:45:Tak, czy siak,|naprawd�, naprawd� krwawa �mier�.
00:02:48:- To obrzydliwe.|- Co?
00:02:51:Nie b�d�cie takimi mazgajami.
00:02:54:Te s� czyste.
00:02:55:Wytar�em z nich krew.
00:02:57:Jeste� obrzydliwy.
00:02:58:Co� ciekawego w nekrologach?
00:03:00:Nie, to co zwykle.
00:03:02:Cenieni nauczyciele,|ukochane ciotki, martwi budowla�cy.
00:03:06:Dla ciebie, moja droga.
00:03:08:I dla ciebie, moja przyjaci�ko.
00:03:10:4:00?
00:03:12:- To jaki� problem?|- Nie. Po prostu...
00:03:15:Po prostu...
00:03:16:... dziewczyna ma �ycie.
00:03:17:- Na przyk�ad?|- R�ne rzeczy.
00:03:20:C�...
00:03:21:Jako, �e to jest zabawa,|tylko koniec �ycia pewnej osoby,
00:03:23:Nie wydaje mi si�,|by mo�na by�o zmieni� termin.
00:03:25:Jeste� m�dr� dziewczyn�, George.
00:03:28:�ongluj rzeczami.
00:03:30:Ja potrafi� �onglowa� rzeczami.
00:03:31:Ja potrafi� �onglowa� rzeczami.
00:03:33:Raz...
00:03:34:Deux...
00:03:36:Trzy.
00:03:38:Gotowi?
00:03:48:Jeste� idiot�.
00:03:49:W�a�ciwie to te...
00:03:51:... cynamonowe bu�eczki|mia�y by� mi�ym gestem, Rube.
00:03:53:Chcia�em tylko przynie�� ludziom|�niadanie, a oto co dostaj� w zamian.
00:03:58:Daisy, pom� mi.
00:04:00:Twoje serce|jest we w�a�ciwy miejscu.
00:04:01:/Twoje serce nie jest|we w�a�ciwy miejscu.
00:04:04:Serce nie znajduje si�, jak|cz�sto widujemy w telewizji, na �rodku.
00:04:10:Ale dzi�kuj� ci, Audrey.
00:04:15:W porz�dku,|kto chcia�by by� nast�pny?
00:04:19:Kto chcia�by pokaza� nam|sw�j model serca?
00:04:23:Doskonale.|To ci si� spodoba, Reggie.
00:04:26:Dobra.
00:04:33:Zanim zaczn�,|chcia�bym podzi�kowa�
00:04:35:za wyrazy uznania|dla mojej zmar�em jaszczurki,
00:04:37:kt�ra tragicznie zgin�a|w ostatnim tygodniu podczas zaj��.
00:04:40:Jestem pewna,|�e Frodo jest w niebie, Francis.
00:04:42:Pomimo, �e nie ma �adnych naukowych|dowod�w, by to poprze�, dzi�kuj�, pani Ricket.
00:04:46:Prosz� bardzo.
00:04:48:Kiedykolwiek b�dziesz gotowy, Francis.
00:04:50:"Ludzie serce,"|w wykonaniu Francis'a Bischetti.
00:04:53:Moja pierwsza pr�ba modelowania serca|przy u�yciu suchego makaronu by�a katastrof�.
00:04:58:Prawa komora ci�gle odpada�a.
00:05:00:Wi�c to, co teraz zobaczycie,|nazwa�em "Serce 2.0".
00:05:05:Super.
00:05:06:Francis, gdzie...|sk�d to wzi��e�?
00:05:09:Z internetu.
00:05:10:Jest od zwierz�cia?
00:05:11:Na stronie pisa�o tylko "serce".
00:05:13:Przysz�o z mi�dzynarodowego kodu pocztowego.|Wydaje mi si�, �e z Ruandy.
00:05:17:Zadaniem by�o|zrobienie modelu serca,
00:05:20:a nie kupienie jednego.
00:05:32:Reggie?|My�l�, �e ty jeste� nast�pna.
00:05:35:Nie mam go.
00:05:37:W porz�dku...
00:05:41:Dlaczego go nie masz?
00:05:43:- C�...|- Jej pies go zjad�, tak...
00:05:46:Tak. To ci� oduczy|robienia serca z w�tr�bki.
00:05:48:Ka�dy wie,|�e psy lubi� w�tr�bk�.
00:05:51:Tak w�a�nie by�o, Reggie?
00:05:56:Tak. M�j pies go zjad�.
00:05:59:W porz�dku.
00:06:00:Reggie, masz czas do jutra.
00:06:04:Kawa jest dobra tego ranka.
00:06:06:Jak dla mnie smakuje tak samo.
00:06:08:Ty j� robi�a�, Crystal?
00:06:10:Zrobi�a� co� inaczej?
00:06:12:Inne ziarna?|Butelkowana woda? Cold drip?
00:06:14:Smakuje inaczej.
00:06:16:Mo�e to ty jeste� inna.
00:06:17:Wiesz co, Misty?|My�l�, �e to w�a�nie ty jeste� inna.
00:06:22:M�wi�am ci, �e Fred tydzie� temu|prosi� mnie o kaw�?
00:06:25:I?
00:06:25:Nie chc� z nim si� kocha�.
00:06:27:To tylko kawa.
00:06:28:Szyfr kawowy, Millie.
00:06:31:Fred chce mnie.
00:06:32:Chce podw�jn� dawk� Misty...
00:06:36:Z ekstra piank�.
00:06:40:Wiesz co...
00:06:41:Misty, czasami kawa|to po prostu kawa.
00:06:45:Pracuj� tu 35 godzin w tygodniu,|i przysi�gam na Boga.
00:06:48:34 godziny my�l� o seksie.
00:06:51:- A pozosta�a godzina?|- Uprawiam seks.
00:06:55:Tak du�o chrzanisz, Misty.
00:06:57:Que pasa, Julio?
00:07:03:Kiedy ostatni raz|uprawia�a� seks, Millie?
00:07:05:/Nigdy?
00:07:07:To by�o ju� jaki� czas temu.
00:07:09:O czym drogie panie rozmawiacie?
00:07:12:O kawie.
00:07:13:Sama mog�a bym si� napi� kubka|smacznej kawy, w�a�nie w tej chwili.
00:07:21:Nie czuj� ramienia.
00:07:22:Stan? Stan!|Powiedz co�.
00:07:25:O m�j Bo�e.|Ma atak wie�cowy.
00:07:28:Czy on umrze?
00:07:29:Mamo, s�yszysz mnie?
00:07:31:/Nie patrz na mnie.|/Ja nie mam na niego zlecenia.
00:07:34:W porz�dku, Happy Time, plan|podtrzymywania �ycia. Kod niebieski.
00:07:37:Ludzie na stanowiska.|Podw�jne tempo!
00:07:45:Nie by�o mnie wtedy.
00:07:47:No dalej, ludzie!
00:07:49:Gdzie jest moja|grupa defibryluj�ca?
00:08:00:Na tym jest ser!
00:08:05:Kto robi� kanapki z grilowanym|serem przy u�yciu defibrylatora?
00:08:14:Gratulacje, Happy Time.
00:08:16:W�a�nie zabili�cie cz�owieka.
00:08:21:Dzi�kuj�, Stan.
00:08:28:Wiecie co,|naprawd� jestem rozczarowana.
00:08:32:Miesi�c temu|mieli�my trening C.P.R.
00:08:35:Jutro z rana b�dziemy go mie�|ponownie, obowi�zkowo.
00:08:38:To troch� dezorganizuj�ce, by�|tak blisko �mierci, prawda?
00:08:42:/Raczej niezbyt.
00:08:45:Wydaje mi si�,|�e George si� zakocha�a.
00:08:48:Powiedzia�a ci to?
00:08:49:Nie. Nie musia�a.
00:08:51:W przeciwie�stwie do ciebie,|umiem wyczu� te rzeczy.
00:08:54:Co pr�bujesz powiedzie�?
00:08:55:Mam intuicj�.
00:08:56:Chcia�by� mie� moj� intuicj�.
00:08:58:Roxy, to nie zawody.
00:09:01:Musz� lecie�,|mam dusz� do zabrania.
00:09:07:Znam ten adres.
00:09:09:- To hotel Millstone.|- Naprawd�?
00:09:12:Jak mi�o. Uwielbiam hotele.
00:09:15:Mo�e ubior� si� jak gosposia.
00:09:17:Dlaczego nie nosisz ju� krzy�yka?
00:09:19:Zgubi�am go.
00:09:22:- Wiar� czy krzy�yk?|- To i to.
00:09:25:Po prostu gra�am grzeczn� katoliczk�.
00:09:29:To nie by�o prawda.
00:09:30:Nie?
00:09:32:Duchowie�stwo to nie ja.
00:09:35:Jestem aktork�.|Po prostu naprawd� dobr� aktork�.
00:09:39:Cokolwiek powiesz, Daisy.
00:09:45:Wi�c nasza ma�a Georgie|wpada na styp� by z�apa� ch�opca?
00:09:48:Tak. W�a�ciwie to nie idzie.
00:09:51:Nie?
00:09:51:Przestraszy�a si�.
00:09:52:Mam zadanie w Millstone,|a ona boi si� i�� sama.
00:09:56:/T�dy prosz�.
00:09:59:Nie, naprawd� nie moje towarzystwo.
00:10:01:Ty i ja razem,|przyjacielu.
00:10:04:Nie mog�a� zakocha� si� w mi�ym|pracuj�cym facecie, prawda?
00:10:06:Musia�a� znale��|cholernego arystokrat�.
00:10:09:On pracuje.
00:10:10:Jest dziennikarzem.
00:10:12:Ppracuje?|Dla gazety zmar�ego tatusia!
00:10:16:Mo�esz po prostu by� sob�|i zachowywa� si� jak d�entelmen?
00:10:21:- Odpieprz si�.|- Dobra, �wietnie.
00:10:24:Jak wygl�dam?
00:10:26:W gruncie rzeczy|to wygl�dasz bardzo �adnie.
00:10:28:Bardzo "podejd� bli�ej."
00:10:31:Dobrze.
00:10:34:- Wi�c kt�ry to?|- Dobrze wygl�daj�cy facet ubrany na czarno.
00:10:37:Tak. Wci�� nie widz�.
00:10:40:Ten.
00:10:43:Naprawd� go lubi�,|wi�c nie schrza� tego.
00:10:45:Nie schrzani�.
00:10:48:George, dlaczego tu jestem?
00:10:49:By okaza� sw�j szacunek jego ojcu,|Thomasowi Hesburgh.
00:10:52:Dobra, �api�.
00:10:54:Dlaczego ty tu jeste�?
00:10:55:By okaza� sw�j szacunek|jego ojcu.
00:10:58:Thomasowi Hesburgh.
00:11:01:O m�j Bo�e. Zabra�a� dusz� jemu ojcu.|Teraz chcesz zaliczy� jego syna.
00:11:06:Nie wiem.|Po prostu...
00:11:09:Pos�uchaj, mam godzin� do mojego|zlecenia, wi�c wszystko jedno.
00:11:13:Zsynchronizujmy zegarki.
00:11:15:- Dobry pomys�.|- Nie mam zegarka.
00:11:19:Ju� pora i��.
00:11:20:Nie chc� dzi� i�� do taty.
00:11:23:- Musisz.|- Dlaczego?
00:11:26:Bo to nakaz s�du.
00:11:29:Masz dzi�|jak�� prac� domow�?
00:11:31:Tak jakby nie sko�czy�am|mojego projektu z biologii.
00:11:35:Model serca?
00:11:37:My�la�am,|�e to by�o na dzi�.
00:11:38:- By�o, ale... |- Ale co?
00:11:43:Co mam zrobi� z tym papier-m�ch�,|kt�re kupi�am?
00:11:48:Wsadzi� do piwnicy?
00:11:49:Razem z twoj� perkusj�|i strojem je�dzieckim?
00:11:53:- M�odzie�owy cmentarz.|- To nie jest cmentarz.
00:11:56:Wiem. To tylko takie wyra�enie.
00:11:59:Pani. Ricket powiedzia�a,|�e mog� mie� wi�cej czasu.
00:12:02:To bardzo �adnie z jej strony.
00:12:07:Uczy�a George w swojej klasie.
00:12:09:Pani Ricket bardzo lubi�a George.
00:12:12:Du�o nauczycielek j� lubi�o.
00:12:15:Wi�c dlaczego rzuci�a studia?
00:12:17:By mnie z...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin