Junjou Romantica 2 - 04.txt

(15 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: DX50  704x396 23.975fps 174,5 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{36}{91}Przepraszam, �e ci�gle si� powtarzam, ale...
{249}{324}Nowaki... zimno.
{328}{369}Tak jest.
{374}{447}My�l�, �e Hiro-san jest uroczy.
{467}{512}Co tam masz jutro?
{518}{574}Popo�udniow� zmian� w pracy.
{578}{637}Ale obudz� ci�.
{641}{702}Nie trzeba. Sam wstan�.
{707}{742}Nie ma problemu.
{746}{823}I tak robi� �niadanie, jutro moja kolej.
{832}{882}Skoro tak m�wisz.
{934}{963}Branoc.
{1083}{1197}/Usta s� wrotami nieszcz�cia./

{1208}{1267}/Wezbrane pragnienie/
{1272}{1331}/porusza nasze serca./
{1334}{1422}/Teraz nasza historia...  /
{1451}{1647}/Nasza przysz�o�� nabierze blasku./
{1709}{1842}/Kiedy pr�buj� rusza� do przodu, ci�gle z kim� koliduj�./
{1847}{1955}/i zawsze wtedy trac� odwag�./
{1959}{2085}/Ale chc� stawi� temu czo�a i i�� naprz�d,/
{2089}{2184}/je�li b�d� m�g� przez to zobaczy� ciebie./
{2220}{2360}/Tw�j dr��cy g�os, zag�uszany przez deszcz.../
{2355}{2488}/Nawet je�li musia�bym prze�y� kilka bezsennych nocy,/
{2495}{2558}/B�d� szed�, /
{2562}{2737}/a� do dnia, w kt�rym b�d� m�g� ci� ujrze�./
{2741}{2802}/Wezbrane pragnienie /
{2802}{2869}/porusza nasze serca./
{2873}{2955}/Teraz nasza historia... /
{2955}{2995}/...w�a�nie si� zacz�a. /
{2999}{3056}/Efekt naszego spotkania /
{3062}{3117}/wstrz�sn�� tym szarym �wiatem.   /
{3122}{3303}/I w oka mgnieniu zape�ni� go przepi�knymi kolorami. /

{3365}{3428}Nowaki, ty...!
{3433}{3485}Powiedzia�e�, �e mnie obudzisz!
{3491}{3528}Budzi�em ci�.
{3532}{3575}Oko�o 20 razy.
{3578}{3654}Jasne! W og�le tego nie pami�tam!
{3658}{3702}Zjesz �niadanie przed wyj�ciem?
{3706}{3760}Sorry, nie mam czasu.
{3763}{3785}Pa!
{3788}{3818}A, Hiro-san.
{4049}{4082}Mi�ego dnia.
{4212}{4248}Do zobaczenia.
{4252}{4311}Uwa�aj na siebie.
{4336}{4373}Czemu...?
{4450}{4495}Czemu robi tak� min�?
{4632}{4711}Prawd� m�wi�c, zastanawiam si� ju� od jakiego� czasu.
{4716}{4839}Czy Hiro-san naprawd� jest szcz�liwy mieszkaj�c ze mn�?
{4842}{4911}Zawsze jasno m�wi o rzeczach, kt�re mu nie pasuj�,
{4917}{5058}wi�c nie mo�e mu przeszkadza� to, �e jestem blisko| i �e go dotykam... jak s�dz�.
{5063}{5143}Ale... mo�e po prostu co� go zawstydza?
{5227}{5279}Na pewno nie.
{5391}{5451}Uda�o si� nam zamieszka� razem,
{5455}{5546}ale nasz zwi�zek niebardzo si� zmieni�.
{5551}{5629}Hiro-san jest zaj�ty badaniami na uniwersytecie,
{5635}{5700}a ja latam od szpitala do mojej drugiej pracy.
{5768}{5852}Naprawd�, wi�cej si� nie widujemy ni� widujemy.
{5858}{5990}A ja nie mam zamiaru wtr�ca� si� |w wolny czas Hiro-san. Jednak...
{6120}{6205}Ale przecie� mieszkamy ze sob� w ko�cu.
{6201}{6268}Nie m�wi�, �e musi by� mi�dzy nami zawsze tak s�odko i romantycznie,
{6268}{6348}ale on m�g�by podj�� jak�� inicjatyw�...
{6403}{6429}Co� jak...
{6503}{6559}Czekaj, Hiro-san!
{6563}{6642}Z�ap mnie, je�li potrafisz!
{6719}{6746}Albo...
{6751}{6794}Nie, musisz, musisz!
{6797}{6854}Nie wyk�pi� si� p�ki ty nie wejdziesz ze mn�!
{6860}{6928}Przepraszam, Hiro-san, ale mam prac�...
{6931}{7042}Musisz! Je�li teraz wyjdziesz, kto mnie umyje?
{7050}{7104}Oh, Hiro-san, c� ja z tob� mam!
{7108}{7131}No i...
{7137}{7160}Wr�ci�em!
{7185}{7223}Witaj z powrotem, Nowaki.
{7229}{7272}Hiro-san, ten str�j...!
{7264}{7384}Ah, no wiesz, pomy�la�em sobie... |�e spr�buj� czego� innego. Wiesz, taka drobna zmiana...
{7498}{7554}Zdecydowanie, niezaprzeczalnie niemo�liwe.
{7670}{7692}S�ucham?
{7695}{7735}To ja.
{7739}{7796}Nie ma tam koperty na stole?
{7800}{7881}Eee... jest.
{7917}{7987}S� w niej materia�y, kt�re potrzebuj� na dzisiejsze zaj�cia...
{7992}{8050}M�g�by� przynie�� je do szko�y?
{8066}{8113}Jasne! Zaraz b�d�!
{8176}{8192}Nowaki!
{8405}{8483}Naprawd� sorry.
{8488}{8571}Nie ma problemu. I tak id� teraz do pracy.
{8577}{8663}A tak. Mam dzisiaj nocn� zmian� po pracy,
{8668}{8717}i jak sko�cz�, zrobi� zakupy w drodze powrotnej.
{8722}{8783}Co chcesz jutro zje��?
{8793}{8835}Mo�e...
{8841}{8919}Nie mia�bym nic przeciw rybie z curry.
{8924}{8983}Profesorze Miyagi...!
{8988}{9021}Do�� ju�.
{9025}{9067}Nie flirtowa� przy szkolnej bramie.
{9070}{9093}Nie flirtujemy!
{9097}{9119}Ta, jasne.
{9146}{9235}Ty! Nie rozpieszczaj go za bardzo.
{9241}{9275}Szybko si� rozprasza.
{9279}{9336}Niby kiedy co� takiego mia�o miejsce?!
{9342}{9426}Ah, m�j Hiroki w ko�cu rozwin�� skrzyd�a i opu�ci� gniazdo...
{9430}{9490}Nie m�w mi po imieniu!
{9494}{9532}Eee? Co za r�nica, Hiroki?
{9539}{9622}/(-Dlaczego musz� to zno�i�?!)/ | Tak jak teraz pomy�l�, czy kto� m�wi Hiro-san po imieniu...?
{9616}{9641}/(-To bola�o!)/ | Tak jak teraz pomy�l�, czy kto� m�wi Hiro-san po imieniu...?
{9648}{9750}Powiem o tym wszystkim studentom! G�upi Hiroki!
{9753}{9796}R�b, co chcesz!
{9874}{9922}Dlaczego tak si� tym irytuje?
{9928}{10026}Czy m�wienie mu po imieniu jest dla niego czym� wa�nym?
{10032}{10100}Nie "Hiro-san", ale "Hiroki"...
{10127}{10189}Aaa, sorry. Nie zwracaj na niego uwagi.
{10193}{10233}On tak zawsze.
{10237}{10297}Zjem wszystko, wi�c wybierz...
{10301}{10320}Hiro-san!
{10341}{10435}Czy ja m�g�bym m�wi� ci "Hiroki"?
{10484}{10512}Przesta�.
{10568}{10588}Dzi�ki za to.
{10677}{10776}To... troch� zabola�o.
{10782}{10940}Kiedy jestem uczuciowo niepewny, |rany, kt�re komu� mog�yby wydawa� si� b�ahe,
{10947}{11029}dla mnie mog� by� przeszywaj�ce...
{11070}{11261}Kto� kiedy� powiedzia�, �e mi�o��| zaczyna si� po bli�szym poznaniu i my�l�, �e mia� racj�.
{11302}{11439}Im bli�ej si� znacie, tym bardziej |wyczulony jeste� na ka�d� uwag� z ust drugiego.
{11446}{11620}Nie wa�ne jak bardzo kochasz drug� osob�, |ona nigdy w 100% nie b�dzie twoja.
{11712}{11728}Ale...
{11801}{11937}Nawet je�li, chc� Hiro-san wy��cznie dla siebie.
{11967}{12065}Przyczyn�, dla kt�rej poczu�em si� zraniony po jego odmowie...
{12085}{12162}by�o to, �e za�o�y�em, �e je�li ja go poprosz�,| na pewno mi pozwoli.
{12313}{12379}A, witam!
{12379}{12558}Czy m�g�bym dosta� bukiet za oko�o 3000 jen�w?
{12566}{12627}Oczywi�cie. To prezent?
{12631}{12660}Tak.
{12696}{12743}Kt�re by�yby odpowiednie?
{12800}{12821}R�e!
{12824}{12857}Poprosz� kilka r�!
{12857}{12905}A, r�e!
{12909}{13011}Kochasz kogo�, wi�c nie chcesz traci� u niego wzgl�d�w.
{13017}{13084}Zawsze pragniesz by� u niego na pierwszym miejscu.
{13147}{13178}Dzi�kuj� bardzo!
{13183}{13225}Prezent dla dziewczyny?
{13286}{13329}Wygl�da tak niewinnie.
{13365}{13522}Nie ma nic z�ego we wk�adaniu ca�ego serca |i wysi�ku w rozweselanie osoby, kt�r� kochasz.
{13527}{13562}Wierz� w to, jednak...
{13606}{13691}Wiem, �e powinienem o to zapyta� skoro mnie to niepokoi.
{13722}{13821}M�g�bym spyta�:| "Czy naprawd� jestem dla ciebie kim� wa�nym?"
{13845}{13947}"Jakie miejsce zajmuj� w twoim sercu?"
{14060}{14146}Nie to, �ebym kiedykolwiek powiedzia� co� tak dziecinnego.
{14152}{14242}Nie chc� �le wygl�da� w jego oczach.
{14269}{14296}Albo...
{14320}{14520}Albo mo�e nie mam nawet odwagi by wyobrazi� sobie| jaka by�aby jego odpowied�?
{14542}{14721}Czy kto� taki jak ja teraz jest warty mi�o�ci Hiro-san...?
{14924}{14949}Dobra robota.
{14952}{14996}A, dzi�ki.
{15028}{15126}Jak tam sta�? Zorientowa�e� si� co i jak?
{15131}{15191}Wci�� jest du�o niewiadomych...
{15305}{15437}Jak my�lisz, jak daleko trzeba zaj��, |by nazwa� siebie prawdziwym lekarzem?
{15491}{15529}No c�...
{15536}{15638}Moment, w kt�rym pomy�lisz o sobie jak o lekarzu, jest startem.
{15643}{15671}A meta?
{15675}{15732}Spr�buj i znajd� j� nim umrzesz.
{15827}{15896}Powinno si� dla takich rzeczy okre�la� liczb� punkt�w.
{15925}{16058}Gdybym wiedzia�, �e tyle punkt�w to niedostateczny,| a tyle dostateczny - wtedy by�oby o wiele �atwiej.
{16096}{16217}Wtedy wiedzia�bym jak d�ugo jeszcze b�d� musia� goni� Hiro-san.
{16219}{16291}Wiedzia�bym kiedy w ko�cu b�d� z nim r�wny.
{16297}{16384}Chc� go do�cign�� - tak szybko, jak to mo�liwe!
{16526}{16564}/Hiro san | 1 Nowa wiadomo��/
{16724}{16749}Hiro-san!
{16853}{16905}Dzi�kuj� za smsa!
{16909}{16991}Jasne... Co z twoj� prac�?
{16994}{17043}W�a�nie sko�czy�em.
{17047}{17077}Aa, ok.
{17156}{17188}O co chodzi?
{17191}{17211}O nic.
{17260}{17348}Co si� sta�o? Zwykle po mnie nie przychodzisz.
{17352}{17416}Nic takiego. Po prostu chcia�em zje�� �niadanie na mie�cie.
{17420}{17489}Tam prosto jest knajpka, do kt�rej mo�emy p�j��.
{17599}{17641}Nowaki...
{17649}{17669}Tak?
{17673}{17697}Hiroki!
{17819}{17852}Akihiko?!
{17856}{17915}Dlaczego musz� ogl�da� twoj� paskudn� g�b� z samego rana?!
{17918}{17954}Wyj��e� mi to z ust.
{17989}{18018}"Hiroki"...
{18044}{18140}Dosta�em troch� brzoskwi� od twojej matki.
{18143}{18222}Brzoskwi�...? Mi �adnych nie przys�a�a!
{18226}{18278}To MOJA matka, co ona sobie my�li...?
{18282}{18330}Prawdopodobnie co� o twoich beznadziejnych manierach.
{18332}{18336}Co?!
{18340}{18384}Ej, nie wchod� mi na samoch�d!
{18387}{18429}Zamknij si�, ty i ta twoja zarozumia�o��...!
{18432}{18458}"Hiroki"...
{18464}{18564}Zawsze nie lubi�, jak kto� inny tak go nazywa�.
{18605}{18695}Nie mog� znie�� tych swoich dziecinnych my�li...
{18750}{18812}Chcesz troch� tych brzoskwi�? Podwioz� ci�.
{18840}{18860}Jednak...
{18865}{18895}Nie trzeba.
{18923}{18941}Hiroki?
{18944}{18974}Czekaj chwil�...!
{19030}{19083}Nowaki! Co ty robisz, do cholery?!
{19086}{19131}Ej, st�j! Nowaki!
{19214}{19264}Co do...!
{19271}{19375}Brzoskwinie, �liwki, jab�ka, winogrona - |kupi� ci co tylko chcesz!
{19378}{19396}Co?!
{19403}{19490}Co jest z tob�, do cholery? By�em w �rodku rozmowy!
{19496}{19527}Ale ja...!
{19531}{19585}Sko�cz ju�!
{19590}{19637}Przesta� zachowywa� si� jak g�wniarz!
{19728}{19806}R�nica czterech lat to naprawd� spora luka...

{20494}{20602}Co jest? Ostatnio dziwnie si� zachowujesz.
{20606}{20691}Aa, przepraszam. Nic si� nie sta�o.
{20698}{20779}Nowaki. Patrz na mnie jak m�wisz.
{20784}{20878}Przepraszam... to naprawd� nic.
{20887}{20943}Nie ma sz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin