Japońska poezja haiku.pdf

(780 KB) Pobierz
Japońska poezja haiku
Japońska poezja haiku
Haikutominiaturapoetycka,którejpocątkiigajądaleko
wprełodiracejumykająnaejklayikującejdociekliwo-
ciNiebdieteżżadną
przeadątwierdenie,iż
haikuąjednąnajdrob-
niejszych form poetyckich
wcałejliteraturewia-
towej. Zarówno ich or-
ma,jakitredpodlegają
precyzyjnie okrelonymicilepretreganymregułomJeli
idieoorm,towłaciwiekontruowanehaikuwinnokła-
daditrechwerów,którychpierwyjetpicio-, drugi
siedmio-,atrecinowupicioylabowyWumiejetwic
haiku wierszem siedemnatogłokowym
Oprócwyranieokrelonegometrumutworu,haikuwinno
pełniadtrydaleregułyPopierwe,powinnocynidokre-
651917940.002.png 651917940.003.png
lonąalujdopryrodyWpraktycepoecinajcciejodno-
ąidotejporyroku,którejdotycyuchwyconyprenich
okruch recywitoci, tąd wic poezja haiku bywa po-
wszechnienaywanapoejąpórrokuPodrugie,haikumui
opiywadjakiekonkretnewydarenie,gdyżpewnociąnie
jest to poejapoukującauogólnieoPotreciewrezcie,
wydarenietokoniecniemuidiadiwteraniejoci,a
nie w czasie przełymOhaikumożnapowiediedito,żejet
ono bardzo szczególnąkombinacjąaceyituki,prycym
aceawydajeitutajcynnikiemważniejym,gdyż- po-
dobnie,jakwżyciu- poleganawiadomymamoograniczeniu
(czyli powiedzmy dosadniej, wyrzeczeniu) i dlatego jest na
ogół nacnie trudnieja w realiacji Podtawowym
tem ascezy jest w haiku jego siedemnatogłokowawi-
łod,coprawia,żeniemawnimmiejcanażadnąłowną
wybujałod, a jedynie na popieny, kilku najbardziej
niecnychkreekłożonykicObowiąkowa w haiku obec-
nodpryrodywydajeiwywodidtaoimu,atakżeeta-
rożytnychnurtówrdenniejapookiejduchowoci,raeme
tanowiącymichważnącdkładowąanimizmem, animizm
ten jest zaprewiadceniem,iżkażdanawiecierecżyje
naprawdiwdodatkupoiadawłanądu,acłowiekto
tylkojednaniekooceniewieluromaitych form egzystencji
wiadomej.
Najsilniej jest jednak poezja haiku zwią-
zana z buddyzmem, z buddyzmem akceptu-
jącymjapookianimimidlategomożnają
postrzegad jako wyublimowaną orm
praktykienZenjetmianowiciecymw
rodzaju drogowskazu czy przewodnika,
wiodącegowoichadeptówodpocątko-
wegobrakuowieceniawkierunkunirwa-
nyNiepopremodły,cyawiłetechniki
medytacyjne,lecpopreuuwaniewewntrnychbarier,
któreodgradająpojedynce,ludkiejaodretywech-
wiata, diki cemu taje i
możliwe wtopienie tego indywi-
dualnegojawogólnynurtży-
ciaHaikutowłaciwieprekra-
canieprepoetwojegową-
skiegoja,atygłewpostaci
łownychtop-klatek,naktórych
zotałoutrwaloneto,coartyt
w momencietegocególnego
dowiadceniaduchowego ota-
czało,cymtarałionwtym
niepowtarzalnym momencieutożamid
651917940.004.png 651917940.005.png
cególnącechą,atakżewielkąiłąhaikujetto,żenie
maonodopełnieniażadnego,konkretnegoadania,żenie
otałonapianewżadnym,okrelonymceluNienacyani
mniej,aniwicejniżto,conacydołownie,gdyżniepołu-
gujeiżadnym ukrytymyremJetjedyniełownymapi-
emtegowytkiego,coarejetrowaławyotrona,ludka
wiadomodwulotnejchwiliprełamywaniawłanejograni-
conociiognikowaniainatym,coobecnewokołoNice-
gonieobjaniaiamoteżniepotrebujeobjanieoJet
trewe,obiektywne,niepodlegażadnymkanonomete-
tycznym, rejestruje programowonieelektywnie,możewic
predtawiadarównoto,cowykleuważaiapikne,jaki
to,conaogółwydajeibrydkieZwymienionychwgldów
trudno wicbyłobypoddawadwwątpliwodjegotred,po-
ukiwaddlaniejjakichkolwieklogicnychuaadnieo,cyteż
wycajniepolemiowad
Chociażonajwceniejychpocątkachhaikutrudnodi-
iajpowiediedcobardokonkretnego,totenrodajpoeji
wciążcieyiwJaponiidużąpopularnociąinadalwiele
oóbuiłujepiadhaikuDikicorałatwiejejkomunikacji
midyludzkiejiwynikającejtądcoraerejwymianie
midykulturowejpoejahaikutałaidodpowechnie
nanarównieżpoza granicamiJaponii,takżeitamnajdując
spore grono wielbicieliinaladowcówjednakopiniaeks-
pertówjetwtejmateriinieubłaganaMianowicieuważai,
iżraemewrotemwewpółcenymwiecietendencji
materialistycznych i z towaryącymmuanikiempogłbio-
nejduchowocibuddyjkiej,cemunieoparłairównieżi
wpółcenaJaponia,wnacnejmierepodupadławyoka
sztuka pisania haiku.
Za najwybitniejszego przed-
stawiciela gatunku uchodzi beza-
pelacyjnie Matsuo Basho (1644-
1694), powszechnie zwany
Pierwszym Filarem Haiku. Nie
dlatego, iżby akurat wiek sie-
demnatybyłokreemnajwik-
szego rozkwitu haiku. Matsuo
Bahojetnajwikydikio-
bie tylko właciwej percepcji
wiata,tejunikalnejumiejtnociinnegopatrenia,diki
temu,iżjego wiereąwtounkowonajwikejmiere
wyuteeladówegotymu,możliwienajlepiejprylegając
dorecywitoci,któraiwnichodwierciedla,żeąwy-
cajne, jak pryroda ama, wrecie, że ą benamitnie
obiektywne. Ten poeta jak nikt inny potraiłpatrednieelek-
tywnie,wtenpoóbdotregającwicejinakomicieunika-
jąctaniejdekoracyjnoci
651917940.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin