leptospiroza_kretkowica.pdf

(56 KB) Pobierz
(Bez tytu\263u1)
Choroba w wodzie, czyli leptospiroza
artykuł lek. med. Marcina Pustkowskiego, lekarza rodzinnego
Bakterie zwane leptospirami przez Ļ luzówki oczu, ust, przewodu pokarmowego oraz przez
uszkodzon Ģ skór ħ dostaj Ģ si ħ do organizmu człowieka, wywołuj Ģ c leptospiroz ħ . Mo Ň na si ħ ni Ģ
zarazi ę tak Ň e w Polsce.
Leptospiroz ħ uwa Ň a si ħ za jedn Ģ z najbardziej rozpowszechnionych na Ļ wiecie chorób
odzwierz ħ cych. Wywołuje u ludzi wiele powa Ň nych objawów, cho ę u niektórych zara Ň onych osób
symptomy mog Ģ si ħ nie ujawni ę . Nie leczona leptospiroza mo Ň e doprowadzi ę do powa Ň nych
powikła ı , a w konsekwencji do Ļ mierci.
Niebezpieczne " Ļ ruby"
Leptospiry to bakterie nazywane kr ħ tkami. Nazwa wzi ħ ła si ħ od ich kształtu przypominaj Ģ cego
Ļ rub ħ i charakterystycznych skr ħ tnych ruchów tych drobnoustrojów. Istnieje kilkana Ļ cie gatunków
leptospir, w tym ponad 200 typów, które mog Ģ zara Ň a ę człowieka lub zwierz ħ ta. Ta ró Ň norodno Ļę
sprawia, Ň e wykrywanie zaka Ň e ı leptospirami jest trudne.
Bakterie te Ň yj Ģ na całym Ļ wiecie, głównie w krajach o klimacie umiarkowanym i tropikalnym.
Mo Ň na je spotka ę (i zarazi ę si ħ ) równie Ň w Polsce. Ich "zbiornikiem" w przyrodzie (fachowo
mówimy - rezerwuarem) s Ģ domowe i dzikie zwierz ħ ta, przede wszystkim gryzonie i bydło, ale
równie Ň Ļ winie, konie i psy. Z moczem tych zwierz Ģ t zarazki dostaj Ģ si ħ do wody, któr Ģ sobie
szczególnie upodobały i do gleby. St Ģ d poprzez Ļ luzówki (przewód pokarmowy, oczy, nos) i
uszkodzon Ģ skór ħ mog Ģ si ħ dosta ę do człowieka. Istnieje tak Ň e mo Ň liwo Ļę zaka Ň enia poprzez
nienaruszon Ģ skór ħ , na przykład podczas chodzenia boso po podmokłym terenie.
Na szcz ħĻ cie choroba nie przenosi si ħ mi ħ dzy zaka Ň onymi a zdrowymi osobami. Szczególnie
nara Ň eni na zachorowanie na leptospiroz ħ s Ģ ludzie maj Ģ cy styczno Ļę z wod Ģ i ze zwierz ħ tami.
Dotyczy to weterynarzy, pracowników przemysłu przetwórczego, rolników, pracowników zakładów
oczyszczania miasta (kontakt ze Ļ ciekami). Zarazi ę mog Ģ si ħ równie Ň tury Ļ ci, pływaj Ģ c wpław lub
na tratwie albo kajakiem, czy te Ň brodz Ģ c w zaka Ň onej rzece albo jeziorze. Obserwuje si ħ tak Ň e
wzrost cz ħ sto Ļ ci zachorowa ı w Ļ ród dzieci w mie Ļ cie. W krajach tropikalnych choroba dotyczy
rolników uprawiaj Ģ cych ry Ň oraz trzcin ħ cukrow Ģ .
Droga kr ħ tków
Poprzez krew i chłonk ħ kr ħ tki dochodz Ģ do tkanek w całym ustroju. Szczególnie korzystne warunki
do dalszego rozwoju znajduj Ģ w tzw. układzie siateczkowo- Ļ ródbłonkowym, zwłaszcza w w Ģ trobie.
Tutaj ma miejsce faza namna Ň ania si ħ kr ħ tków. W przeciwie ı stwie do wielu innych chorób, w
których zarazek wnika przez błony Ļ luzowe lub skór ħ , w leptospirozie w miejscu takiego
wtargni ħ cia nie obserwuje si ħ Ň adnych zmian. To jeszcze bardziej komplikuje wła Ļ ciw Ģ diagnoz ħ .
Po okresie namna Ň ania si ħ kr ħ tki wysiewaj Ģ si ħ do krwi. Objawem tego jest pierwszy rzut gor Ģ czki.
Ņ niej w ħ druj Ģ do ró Ň nych tkanek i narz Ģ dów. Kiedy ju Ň si ħ tam umiejscowi Ģ , pojawia si ħ drugi
rzut podwy Ň szonej temperatury. Leptospiry szczególnie upodobały sobie nerki, w Ģ trob ħ , o Ļ rodkowy
układ nerwowy (zwłaszcza opony mózgowo-rdzeniowe), mi ħĻ nie szkieletowe, płuca, serce i narz Ģ d
wzroku.
Czas pomi ħ dzy nara Ň eniem na zaka Ň enie (czyli ekspozycj Ģ ) a rozwojem choroby i pojawieniem si ħ
objawów jest zmienny i wynosi od 2 dni do 4 tygodni.
 
Nie tylko Ň ółtaczka
Choroba zaczyna si ħ zwykle ostro - wysok Ģ gor Ģ czk Ģ i dreszczami. Pó Ņ niej doł Ģ czaj Ģ : bóle głowy,
bóle mi ħĻ ni (szczególnie nóg), wymioty lub biegunka. U niektórych chorych pojawia si ħ wysypka
przypominaj Ģ ca odr ħ lub ró Ň yczk ħ oraz (rzadziej) wybroczyny na skórze. Jest to pierwsza faza
leptospirozy, trwaj Ģ ca około tygodnia. Po niej mo Ň e, cho ę nie musi, nast Ģ pi ę faza druga,
przedzielona od pierwszej kilkudniowym okresem bez Ň adnych objawów.
W fazie drugiej znowu pojawia si ħ gor Ģ czka, która jest wyrazem umiejscawiania si ħ zarazków w
Ň nych tkankach i narz Ģ dach naszego organizmu: m.in. w nerkach, oponach mózgowo-
rdzeniowych, w mi ħĻ niach szkieletowych, w płucach, mi ħĻ niu sercowym i w oczach. Objawy
pojawiaj Ģ ce si ħ w tej fazie zale ŇĢ od miejsca, w którym bakterie si ħ osiedliły.
Jednym z takich objawów jest Ň ółtaczka. Posta ę Ň ółtaczkow Ģ leptospirozy nazywa si ħ chorob Ģ
Weila, ma ona cz ħ sto ci ħŇ ki przebieg i jest obarczona ró Ň nymi powikłaniami. Posta ę bez Ň ółtaczki
(bez Ň ółtaczkowa) jest zwykle mniej gro Ņ na.
Do wspomnianych powikła ı nale Ň y niewydolno Ļę nerek (mocznica), wstrz Ģ s oraz skaza
krwotoczna.
Bardzo rzadko zdarza si ħ , Ň e po drugim rzucie gor Ģ czki nast ħ puje trzeci. Choroba trwa zwykle od
kilku dni do trzech tygodni. Bez leczenia okres zdrowienia wynosi kilka miesi ħ cy.
Podejrzane - leptospiry
W rozpoznaniu tej choroby bardzo du Ň e znaczenie ma sama Ļ wiadomo Ļę jej istnienia, a dotyczy to
zarówno pacjentów, jak i lekarzy.
W chorobach odzwierz ħ cych wa Ň ny jest tzw. wywiad epidemiologiczny. Polega on w tym
przypadku na ustaleniu, czy chory - podejrzany o zara Ň enie si ħ leptospiroz Ģ - miał mo Ň liwo Ļę
zetkni ħ cia si ħ z moczem zwierz Ģ t (przede wszystkim gryzoni).
W ħ ród głównych objawów nasuwaj Ģ cych podejrzenie leptospirozy s Ģ : nagła gor Ģ czka z dreszczami,
bóle mi ħĻ niowe (szczególnie nóg), bóle głowy i nudno Ļ ci, wybroczyny na skórze oraz objawy ze
strony w Ģ troby i nerek.
Zmiany obejmuj Ģ tak Ň e płyny ustrojowe. We krwi stwierdza si ħ wzrost liczby białych krwinek oraz
OB. W moczu pojawia si ħ białko, wałeczki, wzrasta liczba krwinek białych i czerwonych. Cz ħ sto
podnosi si ħ st ħŇ enie mocznika w surowicy krwi, a w chorobie Weila równie Ň bilirubiny (wzrost
st ħŇ enia wła Ļ nie tej substancji jest przyczyn Ģ Ň ółtaczki).
Je Ļ li zaatakowane s Ģ opony mózgowo-rdzeniowe, to zmiany dotycz Ģ tak Ň e płynu mózgowo-
rdzeniowego.
W celu potwierdzenia rozpoznania wykonuje si ħ badania serologiczne, w których szuka si ħ
przeciwciał wytworzonych przez organizm na skutek kontaktu z drobnoustrojami. Przeciwciała s Ģ
po Ļ rednim dowodem na obecno Ļę zaka Ň enia. U Ň ywane dotychczas testy były drogie i
skomplikowane. Mało laboratoriów (dotyczy to wi ħ kszo Ļ ci krajów) dysponuje potrzebnym
kompletem wszystkich wymaganych składników. Dlatego od kilku lat trwaj Ģ prace nad
stworzeniem szybkiego i ta ı szego testu. Wymaga to jednak dalszych bada ı .
Trzeba podkre Ļ li ę , Ň e problemem w rozpoznaniu leptospirozy jest tak Ň e mnogo Ļę objawów oraz ich
podobie ı stwo do wielu innych chorób z gor Ģ czk Ģ (szczególnie z gor Ģ czk Ģ nagle si ħ pojawiaj Ģ c Ģ ).
S Ģ to na przykład o wiele cz ħĻ ciej ni Ň leptospiroza wyst ħ puj Ģ ce: grypa, posocznice, kolagenozy.
Je Ļ li pojawia si ħ Ň ółtaczka, to wa Ň ne jest rozró Ň nienie mi ħ dzy ró Ň nymi jej typami: Ň ółtaczk Ģ
wywołan Ģ przez wirusy, Ň ółtaczk Ģ hemolityczn Ģ i mechaniczn Ģ . Gdy wyst ħ puj Ģ objawy ze strony
opon mózgowo-rdzeniowych, nale Ň y wzi Ģę pod uwag ħ inne przyczyny ich zapalenia oraz guzy
mózgu.
Im wcze Ļ niej, tym lepiej
Leptospiroz ħ leczy si ħ tak jak inne choroby bakteryjne - za pomoc Ģ antybiotyków. Skuteczne s Ģ
mi ħ dzy innymi penicylina i doksycyklina. Aby zadziałały w pełni, powinny by ę jednak podane we
wczesnej fazie choroby. Problem polega na tym, Ň e cz ħ sto lekarze nie podejrzewaj Ģ istnienia
leptospirozy u pacjenta i ten najlepszy dla skutecznego leczenia okres mija bezpowrotnie. Dlatego
osoby pracuj Ģ ce w wymienionych wcze Ļ niej zawodach, u których pojawiły si ħ objawy sugeruj Ģ ce
wyst Ģ pienie leptospirozy, powinny jak najszybciej zgłosi ę si ħ do lekarza.
W przypadkach z nasilonymi objawami antybiotyki trzeba podawa ę do Ň ylnie.
Je Ļ li pojawiaj Ģ si ħ objawy zwi Ģ zane z zaj ħ ciem konkretnych narz Ģ dów, to w post ħ powaniu powinno
si ħ uwzgl ħ dni ę równie Ň inne elementy. Na przykład w niewydolno Ļ ci nerek potrzebna mo Ň e by ę
dializa, w przypadku wstrz Ģ su odpowiednie post ħ powanie antywstrz Ģ sowe.
Jak nie zachorowa ę ?
- Ryzyko zara Ň enia si ħ leptospiroz Ģ mo Ň na zmniejszy ę dzi ħ ki powstrzymaniu si ħ od pływania i
brodzenia w wodzie podejrzanej o zaka Ň enie moczem zwierz Ģ t (szczególnie gryzoni).
- Konieczne jest noszenie ochronnej odzie Ň y i obuwia, zwłaszcza przez osoby zawodowo nara Ň one
na zaka Ň enie leptospirami b Ģ d Ņ przez turystów pływaj Ģ cych lub brodz Ģ cych w wodzie, w której
mog Ģ by ę leptospiry.
- Nale Ň y te Ň pami ħ ta ę , Ň e człowiek mo Ň e zarazi ę si ħ leptospiroz Ģ w czasie kontaktu z wod Ģ z
kanałów i Ļ cieków, a tak Ň e na podmokłych ł Ģ kach podczas sianokosów, jak i w zakładach
przemysłu spo Ň ywczego. Wsz ħ dzie tam nale Ň y zachowa ę odpowiednie Ļ rodki ostro Ň no Ļ ci (nosi ę
obuwie i r ħ kawice ochronne).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin